Wzrost kompetencji trenerskich o 84%! Świetny rezultat programu Wachlarz Kompetencji Trenerskich

blank

Co jest potrzebne dobremu trenerowi oprócz wiedzy, doświadczenia i prowadzenia szkoleń? Inni trenerzy i trenerzy trenerów. By w spotkaniu, rozmowie, zderzeniu z różnorodnym doświadczeniem kolegów po fachu dostrzec i rozwijać własny potencjał, zdobywać nowe kompetencje trenerskie, mieć większą samoświadomość i umiejętnie z niej korzystać – z pożytkiem dla innych, i dla siebie. Temu służył zakończony Projekt „Wachlarz Kompetencji Trenerskich” realizowany od 1.10.2009 do 30.11.2010, przeznaczony dla pracujących już na rynku trenerów. Zakończony wielkim sukcesem, z wynikami powyżej zakładanych – co nie może dziwić w przypadku Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys – Jan Robert Sołtys, krakowskiej firmy prowadzącej szkolenia m.in. dla menedżerów, doradców zawodowych, coachów, od lat wypuszczającej na rynek wartościowych, poszukiwanych trenerów. Projekt Wachlarz Kompetencji Trenerskich, finansowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, rozwinął, jak to wachlarz :) kompetencje trenerów w takich obszarach, jak: • osobowość, • predyspozycje poznawcze, • emocjonalność, • komunikacja, • autoprezentacja, • prowadzenie grupy, • wiedza merytoryczna, • umiejętności techniczne • prowadzenie działalności trenerskiej, kariera trenerska, doświadczenie. - Przeprowadziliśmy analizę wśród 70 trenerów – mówią organizatorzy Projektu. - Kwestie problemowe, jakie poruszali to, m.in.: rutyna, problem ze stosowaniem efektywnych metod skupiania uwagi uczestników szkoleń, wpływ na procesy zapamiętywania, lęk przed wypaleniem zawodowym, chęć osiągnięcia mistrzostwa osobistego w autoprezentacji i poczucie niedoskonałości, które wywołuje potrzebę doskonalenia predyspozycji, motywacji i inteligencji emocjonalnej – wymienia Robert Sołtys, właściciel Pracowni Psychologicznej i jednocześnie kierownik projektu – Dochodzą, wcale nie mniej ważne, umiejętności techniczne, jak wykorzystanie kamery, czy aparatu fotograficznego, szkolenie emisji głosu. Trenerzy obecni już na rynku bardzo są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji, jednak koszt takich szkoleń przewyższa ich możliwości finansowe, zwłaszcza trenerów samo zatrudnionych. Ich działalność gospodarcza często jeszcze nie przynosi takich dochodów by móc podnosić swoje kompetencje. Dla nich właśnie stworzyliśmy „Wachlarz Kompetencji Trenerskich”. Na podstawie diagnozy trzech poziomów funkcjonowania zawodowego trenerów sformułowane zostały cele projektu. Celem głównym było podniesienie kwalifikacji i umiejętności i zachowań określonych w profilu kompetencji trenerskich 42 trenerów działających aktywnie na rynku szkoleniowym. - Zachwycony tym, że szkolenia odbywają się w Krakowie, wyruszyłem na pierwszy zjazd w marcu 2010 r. – mówi Filip Kowalski, uczestnik Projektu. - Spotkałem tam grupę ludzi, która w jakiś tajemniczy sposób wydawała mi się bliska. To pewne, że było coś, co nas łączyło od samego początku. Może to, że większość uczestników kończyła Szkołę Trenerów Elżbiety Sołtys, może to, że wszyscy w jakiś sposób są ekspertami od komunikacji międzyludzkiej i potrafią budować relacje oparte na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, a może to duch śp. Eli Sołtys, który powracał niejednokrotnie w rozmowach i wspomnieniach. W każdym razie „icebreakery” były zbędne. Zauważalne było, że każdemu towarzyszy podobny cel, tzn. „mój rozwój trenerski - po to tu jestem, chcę czerpać i dawać pełnymi garściami”. Każdy zjazd wnosił coś nowego w mój warsztat pracy, kompetencje, wiedzę i wartości. Rozwinąłem umiejętności technicznego prowadzenia szkoleń, zarządzania emocjami, korzystania z zasad neuropedagogiki. Najważniejsze dla mnie było to, że uzyskałem głębszy wgląd w siebie, że mogłem odkrywać swoje słabe i mocne strony, a ostatecznie - określić swój styl pracy trenerskiej. Dzięki udziałowi w projekcie „Wachlarz kompetencji trenerskich” w ciągu 14 miesięcy, od 1 października 2009 do 30 listopada 2010 (180 h szkoleniowych na grupę, 3 grupy po 14 osób) Filip i inni uczestnicy projektu Wachlarz Kompetencji Trenerskich otrzymali wiedzę i zostali wyposażeni w niezbędne kompetencje. EWALUACJA PEŁNA SUKCESÓW Rozwój tych kompetencji w trakcie zaawansowanych modułów szkoleniowych i samodzielnie podejmowanych zadań przez uczestników między szkoleniami jest bezsporny. Potwierdza to raport ewaluacyjny, w którym czytamy m.in., że: - Wszystkie zaplanowane rezultaty na poziomie produktu zostały w pełni zrealizowane. - Zaplanowane rezultaty twarde zostały osiągnięte a nawet przekroczone. Zakładano bowiem minimalny wskaźnik na poziomie 90% (38 uczestników z 42 miało ukończyć kurs i podnieść kompetencje trenerskie określone w procesie rekrutacji). Tymczasem w odniesieniu do ukończeniu kursu i podniesienia kompetencji trenerskich wynosił on 100% (42 na 42 uczestników). - Zakładane rezultaty miękkie zostały osiągnięte co zostało wskazane przez uczestników w trakcie indywidualnych wywiadów telefonicznych, a w poszczególnych kategoriach przedstawiało się to następująco: • podwyższenie umiejętności prowadzenia grupy poprzez nowe metody angażowania, poznanie nowych ćwiczeń, poznanie specyfiki budowania szkoleń o organizacji uczącej się, inteligencji emocjonalnej i motywacyjnej – 100% uczestników uznało że podwyższyło te umiejętności, • poprawa umiejętności komunikacyjnych w tym pracy z głosem i autoprezentacyjnych – 100% uczestników odpowiedziało twierdząco, • wzmocnienie emocjonalności i poprawa umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, wzmocnienie samokontroli – 100% uczestników potwierdziło ten rezultat, • poprawa umiejętności technicznych dzięki pracy ze sprzętem multimedialnym i „walizce trenera” w tym wykorzystywania multimediów jako środków do aktywizowania uwagi i nabycie umiejętności aktywizowania uwagi – 93% uczestników odpowiedziało twierdząco, • pogłębienie warsztatu trenerskiego i poznanie nowych technik szkoleniowych – 100% uczestników uznało w ten sposób, • wzmocnienie osobowości, w tym samorefleksji, samoświadomość jako niezbędne cechy budowania mistrzostwa zawodowego będącego podstawą „uczącego się trenera” a także energiczność działania, odwagę, śmiałość, otwartość na ludzi, otwartość na doświadczenie, radzenie sobie w niespodziewanych sytuacjach przez improwizacje, empatię, sympatyczność, łatwość wypowiedzi publicznej, zdecydowanie, kreatywność – 90% uczestników uznało że kompetencje te uległy wzmocnieniu, • poszerzenie wiedzy merytorycznej przez poznanie nowych tendencji w zarządzaniu, czyli organizacje uczące się, i „empowerment”, a także zasady neuropedagogiki – 97% uczestników w tym większość wskazań na „empowerment”, organizacja ucząca się, neuropedagogika Zatem rezultaty miękkie zostały w pełni zrealizowane: w każdym z obszarów min. 90% uczestników uznało, że nabyli bądź poszerzyli kompetencje”. W raporcie czytamy ponadto, że wszyscy uczestnicy (42 osoby) zaliczyli testy wiedzy, a ich średni wynik dla wszystkich grup wynosił aż 86,41% (wymagany był na poziomie 50%), co świadczy o dużym zaangażowaniu uczestników oraz bardzo dobrym przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu kompetencji wśród uczestników przez trenerów prowadzących zajęcia. WYSOKI POZIOM SATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Zmierzono także poziom satysfakcji uczestników z Projektu - w każdym z obszarów po każdym ze szkoleń oceny były bardzo wysokie i wahały się od 5,11 w obszarze „organizacja szkolenia” po IV szkoleniu do nawet 5,89 w obszarze „prowadzący” po 9 szkoleniu. Swojego zadowolenia z udziału w Projekcie nie kryje Edyta Korona, Wachlarz Kompetencji Trenerskich pozwolił jej, po skończonej wcześniej Szkole Trenerów, pracować dalej nad swoim warsztatem. – Wachlarz pod tym względem doskonale spełnił moje oczekiwania – mówi Edyta. - Nasze spostrzeżenia związane z sytuacjami szkoleniowymi, jako doświadczonych już trenerów, są o wiele bogatsze, a zatem mamy większe pole do wspólnej dyskusji i wymiany wiedzy. Możliwość współpracy z innymi trenerami oraz praca nad rozwojem kompetencji kluczowych w pracy trenera, takich jak inteligencja emocjonalna, czy wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi w naszym zawodzie, jest niezwykle cenna. Dzięki projektowi miałam okazję popracować intensywnie nad uatrakcyjnieniem formy, w jakiej na szkoleniach prezentowana jest wiedza. Powrót do andragogiki, analiza przypadków z naszej praktyki trenerskiej oraz superwizje wzbogaciły moją perspektywę. Przyjrzałam się swoim silnym stronom, ale i mogłam odkryć i wzmocnić te słabsze. Jednym z najcenniejszych modułów dla mnie była praca z emocjami trenera oraz empowerment. Tym, czego wcześniej się nie spodziewałam, a co stanowi dla mnie wartość dodaną do całego projektu, była grupa osób z mojej edycji. Przyjacielska i życzliwa atmosfera oraz relacje, które przeniosły się później na grunt prywatny to zasługa klimatu, jaki tworzą trenerzy Pracowni. - Co mi dał Wachlarz? – zastanawia się inny uczestnik, Max Machalica. - Wolę powiedzieć, co dostałem i wziąłem od ludzi, którzy pracowali przy realizacji Projektu, a także od osób z grupy. To coś najpiękniejszego dla mnie: możliwość uczenia się, odkrywania i rozwijania siebie w pożądanym kierunku. Wszak ja, jako trener, jestem najważniejszym narzędziem. Pogłębiłem samoświadomość i umiejętności interpersonalne, dostrzegam niuanse interakcji międzyludzkich. Poznałem i nauczyłem się stosować rewelacyjne metody aktywizujące uczestników i umożliwiające przeprowadzanie gruntownych zmian rozwojowych aż po szczebel organizacji. Poszerzyłem spektrum komunikacji niewerbalnej. Swobodnie reaguję na zakłócenia. W pełni wiem, co dzieje się z każdym z uczestników z osobna, a także, co dzieje się w grupie. Świadomie kreuję swój wizerunek. Efekt jest dokładnie taki, jaki chcę, żeby był. I to się sprawdza. Poznałem sporo ćwiczeń, skonsolidowałem to, czego nauczyłem się w Szkole Trenerów i poznałem „metodę Elżbiety Sołtys” z metapoziomu, co złożyło się w spójną całość – szerokość spojrzenia i rozumienia. Świadomie podążam trenerską drogą. I mam ze sobą obszerne materiały z każdego modułu oraz zaawansowaną walizkę trenera. Odzwierciedlenie opinii uczestników Projektu znajdujemy w raporcie ewolucyjnym: „Kluczowym znaczeniem dla powodzenia projektu jest bardzo precyzyjna identyfikacja grupy docelowej i dokładne zdiagnozowanie ich potrzeb szkoleniowych oraz obszarów kompetencyjnych wymagających poprawy”. SZKOŁA ELŻBIETY SOŁTYS Trzeba też wspomnieć, że wielu trenerów wzięło udział w Projekcie Wachlarz Kompetencji Trenerskich, bo wcześniej skończyło szkołę trenerów u pomysłodawcy i realizatora Projektu - Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. To ona i zatrudnieni przez nią trenerzy gwarantowali wysoki poziom szkoleń. - W naszej koncepcji kształcenia trenerów odwołujemy się do zasad organizacji uczącej się – mówi Robert Sołtys - Na pierwszym miejscu stawiamy mistrzostwo osobiste trenerów. Otwierając ich na wewnętrzną potrzebę samorozwoju i uczenia się przez całe życie. Wyrabiamy gotowość trenerów do kwestionowania własnych modeli myślowych, głęboko zakorzenionych przekonań, wyobrażeń tworzących ich własny pogląd na świat, często blokujących rozwój. Dbamy o zespołowe uczenie się trenerów, to znaczy istnienie między nimi swobodnego przepływu myśli, dzięki czemu są w stanie głębiej wnikać w zagadnienia, gruntowniej je analizować, osiągać zwiększoną ostrość wi¬dzenia spraw. Uczymy systemowego myślenia, pozwalającego do-strzegać związki między poszczególnymi elementami firmy oraz między nią i otoczeniem. Uczymy także postrzegania siebie w powiązaniu z innymi członkami społeczności trenerskiej oraz świadomości konsekwencji własnych działań. Podczas realizacji modułów tworzymy zawodową społeczność, której trenerzy wspólnie określają cele uczenia się, opracowują spójny program szkolenia, ustalają odpowiadający mu system ewaluacji i opracowują bieżące plany doskonalenia procesu uczenia się. Samodoskonalenie u trenera musi być procesem ciągłym, wpisanym w jego strukturę i procedury działania, a nie tylko czymś podejmowanym od przypadku do przypadku. To sprawia, że trener dzieli się metodami, jest świadomym liderem zmiany, poddaje się superwizji. W procesie samodoskonalenia uczenie się i działanie są ze sobą zintegrowane. I to się potwierdziło w raporcie - Zdiagnozowanie kompetencji w 9 obszarach na trzech poziomach (technicznym, interpersonalnym i konceptualnym) w ramach aż 135 zagadnień pozwoliło na bardzo precyzyjne dopasowanie programu i przebiegu szkoleń tak, aby te luki kompetencyjne poprawić. U wszystkich uczestników udało się w każdym z obszarów po każdym szkoleniu zaobserwować wzrost pojedynczych kompetencji z średniego poziomu wynoszącego około 4,74 pkt., czyli poziomu „PODSTAWOWY” do poziomu 8,13 pkt, czyli poziomu BIEGŁY w skali 1-10 po zakończeniu szkoleń. Zatem średni poziom zmiany wynosił 3,39 pkt. a więc wzrost średnio aż o 75%. Jeszcze wyżej poziom wzrostu poszczególnych kompetencji u uczestników został oceniony przez niezależnie obserwujących ich trenerów. Tu średni poziom dla wszystkich kompetencji wśród uczestników projektu po zakończeniu szkoleń wyniósł 8,73 pkt, czyli poziomu BIEGŁY w skali 1-10 przy. Zatem średni poziom zmiany wynosił 3,99 pkt. a więc wzrost średnio aż o 84%. - Ukształtowanych już trenerów szkoli się zdecydowanie trudniej – ocenia Sławomir Prusakowski, jeden z trenerów Projektu. – Po pierwsze mają więcej wiedzy, więc wiedzą, czego chcą. Po drugie bardziej też chowają się ze swoimi umiejętnościami i nie chcą się otwierać przed innymi. Dla nich bardzo ważną częścią zajęć była analiza z meta poziomu. Będąc trenerem dla trenerów odnotowałem satysfakcję tym większą, że wraz z upływem grup uczestnicy coraz bardziej się otwierali, ufali i pracowało się coraz efektywniej. REZULTATY PRZEWYŻSZYŁY OCZEKIWANIA Dane z raportu ewaluacyjnego niewątpliwie wskazują, że realizacja projektu przyczyniła się do realizacji celów działania 2.2.2 PO KL, którym jest wykształcenie i przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry trenerskiej w Polsce. Dzięki realizacji rezultatów twardych i miękkich zostały osiągnięte cele szczegółowe i cel główny projektu tj. podniesienie kwalifikacji i umiejętności i zachowań określonych w profilu kompetencji trenerskich 42 trenerów działających aktywnie na rynku szkoleniowym poprzez:  Udoskonalenie zachowań trenera zgodnie z Indywidualnym Profilem Kompetencji Trenerskich  Zwiększenie efektywności trenera w zakresie prowadzenia grupy poprzez stosowanie elementów procesu grupowego dla osiągnięcia efektu synergii,  Nabycie umiejętności zamiany zakłóceń występujących w grupie na zachowania pożądane, stymulujące zaangażowanie uczestników,  Pogłębienie warsztatu trenerskiego i poznanie nowych technik szkoleniowych – action learning, technik twórczych synektyki, gier symulacyjnych,  Polepszenie umiejętności pracy z grupą poprzez różne sposoby angażowania uczestników, co wzmocni styl pracy trenera i umożliwi poznanie specyfiki budowania szkoleń o organizacji uczącej się, inteligencji emocjonalnej, inteligencji motywacyjnej, „empowermentu”,  Podwyższenie umiejętności radzenia sobie z tremą i stresem towarzyszącym wystąpieniom przed audytorium,  Nabycie i poszerzenie umiejętności aktywizowania i utrzymywania uwagi, wykorzystywania multimediów. - Dziękuję Elżbiecie, Robertowi oraz Tomaszowi za zorganizowanie tego czasu i miejsca... – mówi Grzegorz Radłowski, uczestnik Projektu. - Zapamiętałem Ludzi przez duże L oraz Trenerów przez duże T. Braliśmy od siebie i dawaliśmy, co mieliśmy, integrowaliśmy własne zasoby do tego, aby inny trener/trenerka mogli udoskonalić swój repertuar ćwiczeń, zadań, case"ów, a przede wszystkim wachlarz własnych zachowań użytecznych w różnych warunkach szkoleniowych. Jeszcze raz wielkie dzięki:) WACHLARZ KOMPETENCJI TRENERSKICH Urodę wachlarza w pełni można dostrzec tylko, gdy się go rozwinie, dostrzegając zarówno jego poszczególne elementy, jak i całość, w którą się łączą. To dzięki Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys ten Wachlarz jest taki piękny. RM Projekt „Wachlarz Kompetencji Trenerskich (RZL/POKL 2.2.2-014/6/1/2/0009/2009) został zrealizowany w ramach projektu systemowego PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej" finansowanego z Poddziałania PO KL 2.2.2 „Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych”. REALIZATOR PROJEKTU: Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys 30-218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 217/7 Tel.: (12) 341-04-55; Fax: (12) 625-45-27 www.labpsych.pl; biuro@labpsych.pl Jako firma szkoleniowa działamy od 1997 roku. Stale współpracujemy z około 100 trenerami biznesu i rocznie szkolimy średnio 5000 osób. Kontynuujemy dzieło Elżbiety Sołtys, założycielki firmy, psychologa, superwizora PTP, trenera biznesu, stosując jej autorską metodę prowadzenia szkoleń. Wspieramy w rozwoju firmy, szkoląc i rozwijając kompetencje pracowników oraz kadry kierowniczej. Realizując projekty szkoleniowe skierowane do przedsiębiorstw pomagamy wprowadzać zmiany, przechodzić kryzysy i zwiększać efektywność ich funkcjonowania. Szkolimy w odniesieniu do codziennej praktyki zarządzania w firmie, tak by wprowadzone zmiany były trwałe i przynosiły wymierne korzyści. Jeden z głównych obszarów prowadzonej przez nas działalności stanowi Szkoła Trenerów Biznesu. Do tej pory zrealizowaliśmy 12 edycji komercyjnych kursów trenerskich i 6 kursów dofinansowanych w ramach funduszy EFS „Od diamentu do brylantu I”. Pełny program szkoły zawiera 300 godzin i obejmuje moduły: identyfikacji potrzeb szkoleniowych, projektowania, prowadzenia oraz ewaluacji szkoleń. W prowadzeniu szkoleń kładziemy duży nacisk na zachodzący proces grupowy, którego rozumienie trenerzy poznają uczestnicząc w 40-godzinnym treningu interpersonalnym. Prowadzimy także szkolenia doskonalące kompetencje trenerskie dla doświadczonych trenerów biznesu. Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys realizuje następujące przedsięwzięcia szkoleniowe: - Szkoła Trenerów Biznesu (edycje komercyjne) - „Od diamentu do brylantu II – zaawansowane szkolenia trenerskie” 9 kursów trenerskich dofinansowanych w ramach środków EFS - w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych oferujemy szeroką gamę szkoleń dedykowanych dla biznesu - realizujemy projekty szkoleniowe skierowane dla sektora edukacji i organizacji pozarządowych - jako wsparcie i doskonalenie rodziców oferujemy Szkołę Coachingu Rodzicielskiego - w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Trenerów Biznesu dbamy o stałe doskonalenie kompetencji trenerów, monitorując procesy certyfikacyjne świadczące o wysokiej jakości wykonywanych przez nich usług szkoleniowych. Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronach: WWW.WACHLARZTRENERSKI.PL WWW.LABPSYCH.PL

Zagadnienia: kompetencje, Rozwój, szkolenia, trener print