Metoda DISC

blank

Cztery podstawowe typy zachowań DISC według prof. Williama Marstona. Proces doboru pracowników stanowi kluczowy element każdej właściwie funkcjonującej i nastawionej na rozwój organizacji. Jeśli pracodawca chce, aby praca podwładnych pełniących zarówno samodzielne stanowiska, jak i należących do zespołu projektowego była w pełni efektywna, ludzie muszą być właściwie dobrani do wykonywanych zadań. Selekcjonując i rekrutując kandydatów należy zwrócić szczególną uwagę na osoby, które w największym stopniu spełniają wymagania wynikające z opisu stanowiska pracy i zamierzonego kształtu zespołu projektowego. Kandydat do pracy w zespole projektowym powinien zostać poddany analizie profilu osobowości. Polega ona na wypełnieniu kwestionariusza, w którym znajdują się szeregi przymiotników, spośród których osoba wybiera jeden najbardziej do niej pasujący i jeden najmniej. Po komputerowej analizie wyników wygenerowany zostaje raport, który opisuje profil osobowości kandydata, umożliwiający odpowiednie dopasowanie do czterech niżej wymienionych aspektów osobowości. W metodzie DISC wyróżnia się cztery podstawowe typy zachowań:

  • D - dominacja - (typ nastawiony na cel) - to osoby kładące nacisk na kształtowanie otoczenia przez pokonywanie przeciwności, ażeby w efekcie końcowym osiągnąć wytyczone cele. Charakteryzują się osiąganiem natychmiastowych wyników, podejmowaniem wyzwań, inicjowaniem działań, szybkim podejmowaniem decyzji. Są zorientowane na wynik, z chęcią stawiają czoła trudnościom i dążą do ich przezwyciężenia. Dobrze czują się na stanowiskach kierowniczych, pragną posiadać władzę i autorytet otoczenia, nie lubią kontroli i bezpośredniego nadzoru. Szukają możliwości osobistych osiągnięć, zróżnicowanych zadań oraz nowych wyzwań. Osoby nastawione na cel potrzebują ludzi, którzy postępują ostrożnie, długo zastanawiają się nad podjęciem decyzji, rozważając wszystkie „za i przeciw” danej sytuacji, powinny one podejmować świadome ryzyko na podstawie zebranych wcześniej faktów. Typ „D”, w celu zwiększenia swojej wydajności w pracy, powinien otrzymywać trudne zadania do realizacji, samodzielnie ustalać swoje tempo pracy, łącznie z przerwami, a także otrzymywać możliwość uzasadnienia swoich wniosków, sugestii i spostrzeżeń.
  • I - wpływ - (typ nastawiony na ludzi) - kładzie nacisk na kształtowanie otoczenia przez wpływanie lub przekonywanie innych, z chęcią spotyka się z ludźmi, aby zrobić dobre wrażenie, uczestniczyć w grupie, gdzie może wykazać się elokwencją. Potrafi zmotywować do działania, wywołać entuzjazm i pozytywne nastawienie. Ceni sobie popularność i społeczne uznanie nie tylko dla siebie jako osoby, ale również dla swoich zdolności. Najlepiej czuje się w środowisku, w którym ma swobodę wypowiadania się, brak kontroli, korzystne warunki pracy przy szkoleniach i szeroko rozumianym doradztwie. Osoba taka potrzebuje w swoim otoczeniu ludzi, którzy są skoncentrowani na zadaniach, poszukują faktów, prezentują logiczne podejście, stosują usystematyzowane metody działania, a także szanują szczerość. Aby pracować bardziej efektywnie typ „I” powinien kontrolować czas, ustalać hierarchię ważności oraz terminy, a także bardziej realistycznie oceniać innych.
  • S - stabilizacja - (typ nastawiony na bezpieczeństwo) - opisuje osoby kładące nacisk na współpracę z innymi w istniejących okolicznościach w celu wykonania zadania. Pracują one w sposób stały i przewidywalny, są cierpliwe, chętne do pomocy, potrafią słuchać, ich obecność i sposób bycia działają kojąco na ludzi z natury nerwowych, co wpływa na harmonię środowiska pracy. Osoby nastawione na bezpieczeństwo wolą wykonywać przewidywane i względnie stałe działania, a także być wynagradzane za wykonaną pracę. Unikają konfliktów i cenią sobie szczere uznanie ze strony otoczenia. Za wszelką cenę dążą do tego, aby oddzielić życie prywatne od zawodowego. W swoim otoczeniu powinny mieć osoby, które potrafią natychmiast zareagować na pojawiającą się sytuację, nie przeszkadza im praca w nieprzewidywalnych warunkach, są elastyczne w doborze sposobów postępowania i jeśli zajdzie taka potrzeba potrafią wywrzeć nacisk na innych. W celu zwiększenia efektywności typ „S” powinien współpracować z ludźmi o podobnych kompetencjach i szczerości, wykonywać zadania wymagające kreatywności i potwierdzające jego wysokie poczucie własnej wartości.
  • C - sumienność - (typ nastawiony na dokładność) - kładzie nacisk na sumienną pracę w ramach istniejących warunków w celu zapewnienia jakości i dokładności. Osoba taka sama z siebie ściśle przestrzega najważniejszych dyrektyw i standardów, koncentrując się na szczegółach, potrafi myśleć analitycznie, rozważać wszystkie słabe i mocne strony danej sytuacji. Zwykle odnosi się do ludzi w sposób dyplomatyczny, a konflikty rozwiązuje w sposób delikatny i taktowny. Potrafi w sposób krytyczny ocenić wykonaną przez siebie pracę. Osoba nastawiona na dokładność powinna mieć jasno zdefiniowane oczekiwania odnośnie swoich wyników pracy, gdyż przywiązuje dużą wagę do jakości i dokładności. Posiada kontrolę nad czynnikami wpływającymi na wykonywaną pracę, wokół siebie wytwarza chłodną i rzeczową atmosferę. Typ „C” potrzebuje osób, które szybko podejmują decyzje, inicjują dyskusje, zachęcają do pracy zespołowej, powierzają innym ważne zadania i traktują procedury jedynie jako wskazówki. Aby zwiększyć wydajność osób ‘sumiennych’ pracodawca powinien dokładnie określić zakres obowiązków i kryteria oceny wyników pracy, dostarczyć konkretne informacje zwrotne dotyczące rezultatów wykonywanej pracy, szanować wartość osobistą, jak również osiągnięcia.
Należy pamiętać, że nie ma dobrych ani złych typów zachowań. Każdy człowiek posiada szereg unikalnych cech i zdolności, które wykorzystane we właściwy sposób przyczynią się do stworzenia przyjaznego środowiska pracy. Właściwie dopasowany potencjał i osobowość pracowników do wykonywanych zadań spowoduje wzrost ich efektywności i motywacji do pracy, zapewniając jednocześnie prawidłowe relacje międzyludzkie, oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i satysfakcji. Dlatego też warto poznawać style zachowań osób rekrutowanych jak i dotychczasowych pracowników, przyniesie to, bowiem wiele korzyści i poprawi wydajność firmy.

Zagadnienia: rekrutacja i selekcja, DiSC, Dobór personelu, Profile osobowościowe print