Od 2014 roku otrzymanie zapłaty nie zawsze podlega VAT

Od 2014 roku otrzymanie zapłaty nie zawsze podlega VAT

Od 1 stycznia 2014 roku nastąpi rewolucyjna zmiana w zasadach ustalania obowiązku podatkowego w VAT.

Od 1 stycznia 2014 roku nastąpi rewolucyjna zmiana w zasadach ustalania obowiązku podatkowego w VAT. Będzie on w większości przypadków powstawał z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jednak niekiedy moment ten będzie wyznaczała otrzymana zaplata.

Jeżeli przed dostawą lub wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania tej zapłaty.

Otrzymanie całości lub części zapłaty wciąż będzie, więc zdarzeniem kreującym obowiązek podatkowy. Dotyczy to jednak następujących czynności:

    1. Wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu.

    2. Przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie.

    3. Dostaw towarów w trybie egzekucyjnym wskazanych w art. 18 ustawy o VAT.

    4. Świadczenia – na podstawie odrębnych przepisów – na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym (z wyjątkiem czynności, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług).

    5. Wykonywania usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT.

W przypadku czynności określonych w punktach 2 i 4 wprowadzone o 2014 roku zmiany mają głównie charakter systematyzujący. Odpowiednie przepisy zamieszczone dotychczas w rozporządzeniu wykonawczym zostaną przeniesione do ustawy o VAT. Nieznacznej zmianie ulegną za to przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego, w przypadku wydania towarów przez komitenta.

Obecnie obowiązek ten zgodnie z art. 19 ust. 16a ustawy o VAT powstaje z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar nie później jednak, niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów wykonanej przez komisanta. Nowelizacja usunęła z tego przepisu ograniczenie czasowe, które powodowało, że obowiązek podatkowy najpóźniej mógł powstać 30. dnia od dostawy wykonanej przez komisanta. 

Wprowadzenie szczególnej zasady dla usług zwolnionych z VAT (wymienionych w pkt 5) ma natomiast na celu uproszczenie obrotu. Obecnie to wykonanie usługi lub zakończenie okresu rozliczeniowego jest momentem istotnym dla celów VAT dla tego typu usług. Z kolei w odniesieniu do opodatkowania odsetek od kredytów i pożyczek uznaje się na bazie wyroków sądów administracyjnych (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2009 r., sygn. akt I FSK 398/08), że obowiązek podatkowy powstaje w momencie, kiedy odsetki te są zapłacone lub wymagalne (w zależności, który z tych dwóch momentów następuje wcześniej).

W praktyce szczegółowe śledzenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług zwolnionych z VAT jest kłopotliwe. Ponadto podatek z tytułu tych transakcji nie jest odprowadzany do urzędu skarbowego. Prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego decyduje, więc wyłącznie o wykazaniu obrotu z tytułu danej transakcji we właściwym okresie rozliczeniowym (co może niekiedy wpływać na wysokość proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT za dany rok). Zdarzeniem skutkującym powstaniem obowiązku podatkowego będzie również otrzymanie całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnych charakterze. W każdym z opisanych wyżej przypadków obowiązek podatkowy powstanie jedynie w odniesieniu do otrzymanej kwoty. 

Podstawa prawna: art. 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Jerzy Caban - księgowy

 

Zagadnienia: coaching, Podatki, VAT print