Elastyczne formy pracy: korzyści dla pracodawcy i pracownika.

blank

Coraz częściej rzeczywistość powoduje, że wykonujemy zadania biznesowe w bardzo zróżnicowanym otoczeniu. Te wymagania sprawiają, że inaczej postrzegamy pracę - nie jest to już miejsce, w które się udajemy, ale to, co robimy. Wraz za tą potrzebą również firmy starają się stworzyć nam elastyczniejsze miejsce pracy, zwiększyć satysfakcję zawodową i zapewnić lepsze wsparcie coraz bardziej rozproszonym pracownikom, zdając sobie coraz bardziej sprawę, że umożliwienie ludziom pracy w dowolnym miejscu jest korzystne dla obu stron. Elastyczne formy pracy pozwalają bowiem zwiększyć produktywność biznesową, zapewniając tym samym pracownikom lepszą równowagę między pracą a życiem, większą mobilność i osobistą elastyczność. Trend ten określa się mianem workshiftingu. Polega on na pracy w optymalnych miejscach i porach, z wykorzystaniem preferowanych zasobów, i zmienia sposób, w jaki coraz częściej działają firmy i ich pracownicy we współczesnym świecie. Tendencje takie jak konsumeryzacja IT, rosnąca liczba urządzeń mobilnych oraz możliwość korzystania z urządzeń osobistych pozwalają organizacjom na wprowadzenie mobilnego stylu pracy. Sama ich dostępność jednak nie wystarczy; workshifting wymaga również elastycznego środowiska pracy. W ciągu zeszłej dekady doszło do upowszechnienia się szybkiego dostępu do internetu oraz widocznego wzrostu osobistej mobilności. Te postępy technologiczne przekształcają tradycyjne stereotypy; jeszcze kilka lat temu, gdy w dużej mierze byliśmy „przywiązani” do firmowego biurka tego rodzaju mobilność była wyjątkiem, w obecnej rzeczywistości coraz częściej staje się ona normą. Aby w pełni docenić zalety workshiftingu, trzeba zrozumieć rolę technologii, która jest jednym z głównych motorów, który go umożliwia - wirtualizacji desktopów. Sam workshifting pozostaje w naturalnej relacji z wirtualizacją desktopów. Widać to w sondażu Citrix Workshifting Index, z którego wynika, że ponad dziewięć na dziesięć organizacji planuje wdrożyć wirtualizację desktopów do 2013 r. W istocie trzy najczęściej wymieniane powody wdrażania tej technologii mają właśnie bezpośredni związek z workshiftingiem . Wirtualizacja desktopów zapewnia bezpieczne i elastyczne środowisko IT. Centralizacja danych daje pracownikom bezpieczny dostęp na żądanie do poufnych danych korporacyjnych zawsze i gdziekolwiek ich potrzebują. Do tego dochodzi współpraca przez sieć, która całkowicie uniezależnia pracę od miejsca i wykorzystywanego urządzenia. W miarę, jak środowisko punktów końcowych staje się coraz bardziej złożone i rozproszone, ten dostęp staje się kluczowy dla elastycznych form pracy. Z niedawnego sondażu Citrix Global Workshifting Index wynika, że 93 proc. organizacji zamierza wprowadzić elastyczne środowisko pracy do 2013 r. Skoro więc wirtualizacja desktopów umożliwia wprowadzenie workshiftingu, jakie są jego podstawowe zalety, których organizacje i pracownicy doświadczają na co dzień? Korzyści dla organizacji… Ograniczenie kosztów biznesowych to jeden z podstawowych argumentów na rzecz workshiftingu. Infrastruktura wirtualnych desktopów przynosi oszczędności działom IT i zmniejsza zapotrzebowanie organizacji na powierzchnię biurową oraz fizyczne obiekty. Ograniczenie zasobów biurowych stanowi dodatkową motywację do wprowadzania stałej telepracy. Workshifting to również inne korzyści. Daje on możliwość poszerzenia puli najbardziej pożądanych przez organizację pracowników. Jeśli najlepszy kandydat mieszka w odległym miejscu, lecz preferuje telepracę, może w pełni uczestniczyć w działalności firmy. Proces ten jest efektywny i nie stwarza dodatkowych kosztów administracyjnych. Warto zauważyć, że 51 proc. organizacji w sondażu Citrix Workshifting dostrzega wpływ workshiftingu na przyciągnięcie i utrzymanie utalentowanych pracowników. Organizacje, które oferują możliwość telepracy geograficznie rozproszonym pracownikom, ograniczają rotację kadr, nie tracąc czasu, pieniędzy i zasobów na procesy rekrutacji. Jednocześnie stwarzają elastyczne środowisko pracy, które pozytywnie wpływa na produktywność zarówno pracownika, jak i samej organizacji. Wprowadzając elastyczne godziny pracy zamiast sztywnego harmonogramu, organizacje pozwalają ludziom pracować w porach, które najbardziej im odpowiadają. Zwiększa to produktywność organizacji i zapewnia rzeczywistą przewagę biznesową. Na przykład konsultanci centrów telefonicznych, często pracujący w domu, mogą pracować w nieregularnych godzinach. Przynosi to korzyści firmom, pozwalając utrzymać stały poziom usług w godzinach szczytu. Narzędzia do współpracy online połączone z wirtualizacją desktopów mogą też zwiększyć stopień ciągłości biznesowej. Jest to powszechnie znany fakt — w sondażu Citrix Workshifting 93 proc. ankietowanych stwierdziło, że wirtualizacja desktopów jest jednym z podstawowych sposobów spełniania wymagań w zakresie ciągłości biznesowej. Infrastruktura wirtualnych desktopów oferuje również wysokie bezpieczeństwo. Według sondażu Global Citrix Security Index 92 proc. organizacji wdrożyło lub wdraża wirtualizację desktopów, aby skuteczniej zabezpieczyć informacje. Pomaga to chronić dane korporacyjne i uniknąć naruszenia przepisów. Jest to szczególnie ważne w przypadku telepracowników, którzy logują się z urządzeń domowych przez potencjalnie niezabezpieczone sieci. Korzyści dla pracowników… Oczywiście, workshifting nie jest możliwy w niektórych sektorach gospodarki. Detaliści, producenci i finansiści należą do tych, którzy nie mogą w pełni wykorzystać z jego potencjału ze względu na naturę ich pracy. Programy pracy mobilnej są jednak popularne w innych branżach. W rzeczywistości wiele organizacji stosuje workshifting, aby umożliwić zatrudnionym pracę w domu. (63 proc. respondentów w sondażu Citrix Workshifting). Telepracownicy są jednymi z największych beneficjentów programów workshiftingu, ale nie jedynymi. Workshifting jest użyteczny dla szerokiej gamy pracowników zewnętrznych, od kontrahentów do podwykonawców. Zwiększa produktywność zdalnych pracowników, którzy mogą używać różnych urządzeń poza zwykłym środowiskiem biurowym, a mimo to pozostać integralną częścią organizacji. Takie formy pracy zacierają również granicę między pracą a życiem domowym. Zwiększa to poziom zadowolenia pracowników i wskaźnik retencji, umożliwiając korzystanie z usług przeszkolonych, wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Poczucie satysfakcji zwykle zwiększa wydajność pracy. Dla większości organizacji to właśnie wzrost produktywności jest postrzegany, jako wspólny cel. Zwłaszcza kadra kierownicza wyższego szczebla docenia możliwość zwiększenia osobistej produktywności bez poświęcania życia rodzinnego.

Zagadnienia: efektywność, praca zdalna, mobilność, biznes i IT print