Dobra praca na Mazowszu !

blank

Mazowsze postrzegane jest jako region o intensywnym rozwoju gospodarczym, postępującej urbanizacji, najwyższym poziomie zamożności ludności (wynagrodzenie pracowników na Mazowszu przewyższa o ponad 30 proc. średnią krajową) i najniższym bezrobociu. Jednak dane te odnoszą się głównie do aglomeracji warszawskiej i zaobserwować można stale pogłębiające się dysproporcje pomiędzy subregionem warszawskim a pozostałymi subregionami południowo-wschodnimi województwa, tj. radomskim i ostrołęcko-siedleckim. Antidotum na dysproporcje… W związku ze stale pogłębiającymi się dysproporcjami i to nie tylko pomiędzy wschodem a zachodem kraju, ale również pomiędzy Warszawą a resztą województwa mazowieckiego, regionowi temu potrzebne jest wsparcie. Szczególnie ważnym ale i trudnym elementem jest rynek pracy, tworzenie nowych miejsc pracy bądź „udoskonalanie” już istniejących. W takiej sytuacji jednak samo tworzenie miejsc pracy bez względu na ich jakość jest mało celowe. Pracownicy bowiem potrzebują pracy dającej perspektywy rozwoju, odpowiedni poziom zarobków, a także odpowiadającej wyzwaniom przyszłości. Jednocześnie nie akceptują nisko płatnej pracy, o czym świadczy skala emigracji zarobkowej. Wymaga to więc sformułowania mechanizmów wspierających tworzenie dobrze płatnych miejsc pracy. Właśnie dlatego zespół Instytutu Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym podjął się realizacji projektu pn. „Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania.” Główny cel projektu to zbudowanie systemu pozwalającego na identyfikację dziedzin i przedsiębiorstw, posiadających duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i zaproponowanie działań mających na celu większe wykorzystanie tego potencjału – będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 1.zidentyfikowanie zasadniczych trendów rozwojowych i mechanizmów wpływających na tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i wybranych regionach porównawczych; 2.zidentyfikowanie mechanizmów prowadzących do utraty miejsc pracy wysokiej jakości; 3.opracowanie propozycji mechanizmów, narzędzi rozwojowych i rozwiązań mających na celu lepsze wykorzystanie istniejących potencjałów lub zbudowanie nowych przez partnerstwa stworzone na szczeblu powiatów. Dzięki projektowi zwiększy się liczba dobrze płatnych miejsc pracy w całym województwie, ustaną warunki dla emigracji zarobkowej najlepiej wykształconych kadr, region będzie przyciągać więcej specjalistów z zewnątrz. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: 1.opracowanie wzorca miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim; 2.zorganizowanie partnerstw powiatowych na rzecz wspierania tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości; 3.organizacja i funkcjonowanie grupy roboczej ds. wsparcia partnerstw; 4.analiza trendów tworzenia oraz utraty miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim; 5.dobór regionów porównawczych w UE (w celu wypracowania mechanizmów prorozwojowych w zakresie tworzenia miejsc PWJ), które były w podobnej sytuacji, jak woj. mazowieckie i dzięki odpowiednio zaprojektowanym mechanizmom były w stanie wdrożyć politykę w zakresie tworzenia miejsc PWJ; 6.analiza polityki tworzenia miejsc pracy w woj. mazowieckim oraz trzech regionach porównawczych; 7.warsztaty z beneficjentami; 8.opracowanie i publikacja raportu projektowego pt. „Praca wysokiej jakości. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w woj. mazowieckim”; 9.organizacja konferencji końcowej na podsumowanie projektu; 10.promocja projektu. Projekt „Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania” ma na celu zbudowanie systemu, który pozwoli zidentyfikować dziedziny i przedsiębiorstwa posiadające duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i zaproponowanie działań mających na celu większe wykorzystanie tego potencjału. Projekt jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast i powiatów) oraz instytucji rynku pracy (Powiatowych Urzędów Pracy), które dzięki uzyskanym, w ramach realizacji projektu, informacjom będą mogły wdrażać mechanizmy wspierające tworzenie i odbudowę utraconych miejsc pracy wysokiej jakości. Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a więc instytucji regionalnych mających wpływ na kształt regionalnej polityki rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zagadnienia: dobra praca na Mazowszu, praca spełniająca oczekiwania, tworzenie miejsc dobrych miejsc pracy print