51.0992577 17.0666649

Laboratorium Wzorca Temperatury

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Okólna 2Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

LABORATORIUM WZORCA TEMPERATURYInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiujest depozytariuszem państwowego wzorcajednostki miary temperatury dla zakresu od 13,8033 K do 273,16K na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miarz dnia 28marca 2001 r., potwierdzonej decyzją nr UW/16/2003 z dnia 19grudnia 2003 r.W celu zapewnienia spójności pomiarowej między utrzymywanympaństwowym wzorcem temperatury dla zakresu niskich temperatur awzorcami niższych rzędów oraz termometrami użytkowymi Laboratoriumprowadzi działalność usługową związaną z wzorcowaniem termometrów.Świadectwa wzorcowania w zakresie niskich temperatur wydawane przezLaboratorium Wzorca Temperatury INTiBS PAN są równoprawneświadectwom wydawanym przez Główny Urząd Miar (w rozumieniudokumentu PCA DA-06, punkt 4.1 Źródła zapewnienia spójnościpomiarowej).W Laboratorium jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony systemzarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólnewymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych iwzorcujących.Laboratorium Wzorca Temperatury w INTiBS jest akredytowanymLaboratorium Wzorcującym - certyfikat akredytacji nr AP125wydany przez Plolskie Centrum Akredytacji dnia 25 maja 2009 roku.W ramach akredytacji Laboratorium wykonuje wzorcowanie urządzeń dopomiarów temperatury w zakresie od 0 °C do 156 °C zapewniającspójność pomiarową z państwowym wzorcem jednostki miarytermperatury utrzymywanym w Głównym Urzędzei Miar.Prace wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel, któregokompetencje potwierdzają liczne publikacje naukowe, referatykonferenyjne o zasięgu krajowym i zagranicznym.Laboratorium realizuje szereg projektów badawczych finansowanychprzez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego, a takżeuczestniczy w kilku projektach międzynarodowej organizacjimetrologicznej EURAMET. Od szeregu lat Laboratorium współpracuje zGłównym Urzędem Miar.