50.3243887 19.186653

Promocji Zatrudnienia

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Sienkiewicza 6Dąbrowa Górnicza

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Projekt „Od pomysłu do sukcesu” nr POKL.06.02.00-24-056/10”,realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,skierowany jest do osób, które mają zamiar rozpocząć działalnośćgospodarczą. Ukierunkowany jest na zapewnienie bezpośredniego,kompleksowego wsparcia pozwalającego pokonać bariery utrudniającerozpoczęcie działalności.Udział w projekcie umożliwi jego Uczestnikom/Uczestniczkom nabyciewiedzy w zakresie podejmowania i prowadzenia własnej działalnościgospodarczej,  jak również otrzymanie wsparcia finansowego narozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40.000 PLN oraz wsparciapomostowego do kwoty 1.386 PLN co miesiąc przez okres 6 lub 12miesięcy.Grupę docelową (40 osób) stanowić będą osoby fizyczne zamierzającerozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej (które wokresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie miałyzarejestrowanej działalności gospodarczej) zamieszkałe wDąbrowie Górniczej, Sosnowcu oraz powiatach będzińskim,zawierciańskim i myszkowskim. Co najmniej 10% liczbyuczestniczek/uczestników projektu stanowić będą osoby, któreutraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.Planuje się, że 55% stanowić będą kobiety.Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w siedzibie FundacjiRegionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej,przy ul. Sienkiewicza 6a.Proces rekrutacji rozpocznie się od przyjmowania dokumentówzgłoszeniowych (formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymizałącznikami) i odbywać się będzie przez 10 dni roboczych, wterminie wskazanym w zakładce „aktualności” oraz regulaminierekrutacji. Dokumenty zgłoszeniowe podlegać będą ocenie formalno –merytorycznej. Po tej ocenie nastąpi rozmowa kwalifikacyjna, którejcelem jest m.in. zbadanie predyspozycji do prowadzenia działalnościgospodarczej. 40 osób, które uzyskają największą liczbę punktów,zostanie zakwalifikowane do projektu.Następnie wybrane 40 osób skierowane zostanie na szkolenia. Zakresszkoleń podstawowych (50 godz.) obejmuje m.in.: procedury dot.rozpoczęcia działalności gospodarczej, zasady rachunkowości orazsporządzanie biznes planu. Cześć dodatkowa (20 godz.) pozostawionabędzie do wyboru uczestnikom/uczestniczkom i obejmować będzie: 1Rozszerzoną księgowość, 2 Prawo (handlowe i pracy), 3 Marketing,reklamę i negocjacje. Istnieje możliwość uczestnictwa w kilkuczęściach szkoleń dodatkowych (wg indywidualnych potrzeb).Uczestnicy/Uczestniczki projektu po odbyciu szkoleń będą mieli ok.3 tygodni czasu na napisanie biznes planu oraz złożeniewniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W tym czasie objęcibędą indywidualnym doradztwem (5 godz.  – tematyka do wyboru).Złożone przez uczestników/uczestniczki biznes plany podlegać będąocenie komisji ekspertów. Planuje się, że dofinansowanie zostanieudzielone powstałym w ramach projektu 33 firmom.Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może byćprzeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne dlauruchomienia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionychprzez Uczestników/Uczestniczki projektu, związanych między innymi zzakupem składników majątku trwałego, wyposażenia, aktywówobrotowych (maksymalnie do 25% wartości otrzymanej dotacji),kosztami prac remontowo-budowlanych, promocją i reklamą(maksymalnie do 10% wartości otrzymanej dotacji).Okres realizacji projektu: 01.06.2011 – 31.05.2013 r.Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji projektowejdostępnej w zakładce „dokumenty”.