52.2903141 21.0811505

ul KLONOWA 16

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Byszewska 1 Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 KOMISJA EPISKOPATU POLSKI ds. MISJI Komisję Misyjną powołano do życia w 1967 roku, realizującwskazania Soboru Watykańskiego II zawarte w „Dekrecie o misyjnejdziałalności Kościoła” (Ad gentes). Początkiem systematycznej pracyna rzecz koordynacji dzieła misyjnego było powstanie w 1969 rokuBiura Misyjnego, które zajęło się opracowaniem i rozpowszechnianiemmateriałów misyjnych oraz nawiązywaniem kontaktów z polskimimisjonarzami.Kolejnym ważnym etapem pracy Komisji było uporządkowanie iuregulowanie w specjalnej instrukcji zasad wyjazdów i pracykapłanów diecezjalnych (fideidonistów) na misjach. W 1974 r.biskupi ordynariusze zostali zobowiązani do przekazywania 1proc.swoich kapłanów kościołom misyjnym. Toteż obok misjonarzywysyłanych przez zgromadzenia zakonne, fideidoniści zaczęlistanowić coraz liczniejszą grupę wyjeżdżających.Na przestrzeni wielu lat działalności zmianom ulegała równieżstruktura samej Komisji. W kwietniu 1980 roku powołano jej 4 nowesekcje: 1) opieki nad misjonarzami 2) publikacji misyjnych 3)koordynacji misyjnej instytutów zakonnych i 4) koordynacji misyjnejkatolików świeckich. Kolejna zmiana nastąpiła w 1984 r., gdypowołano do życia Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, któregozadaniem stało się przygotowywanie kandydatów na misjonarzy dopracy w krajach misyjnych.  W 1987 r. został utworzonyInstytut Misyjny Laikatu.W roku 2000 decyzją Episkopatu Polski utworzono Krajowy FunduszMisyjny, a w lipcu tego samego roku przy Komisji zaczęła działaćMIVA Polska, organizacja pomagająca misjonarzom w zakupie środkówtransportu. W 2006 r., na wniosek bp Wiktora Skworca  powołanokolejną agendę Komisji – Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, którejpodstawowym zadaniem jest wspieranie projektów realizowanych przezmisjonarzy w krajach misyjnych.  Od października 2011 roku przewodniczącym Komisji jest bp JerzyMazur SVD. Sekretarzem Komisji jest o. dr Kazimierz Szymczycha SVD.Razem dla misjiAby usprawnić planowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy ianimacji misyjnej,  bp Jerzy Mazur 20 VI 2013 r. reaktywowałdziałalność powołanej w 2005 r. Krajowej Rady Misyjnej. W składRady zostało powołanych 38 członków reprezentujących KomisjęEpiskopatu Polski ds. Misji i jej agendy, zarząd krajowy PapieskichDzieł Misyjnych, delegatów biskupów ds. Misji i DiecezjalnychDyrektorów PDM, zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie, środowiskaskupiające świecki wolontariat misyjny, organizacje katolickie,stowarzyszenia i wspólnoty wspierające polskich misjonarzy.Sekretarzem Rady został ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM.Krajowa Rada Misyjna spotyka się na zgromadzeniach plenarnych,służącym budowaniu jedności i współpracy wszystkich środowiskodpowiedzialnych za misje. Powołano do Prezydium Krajowej RadyMisyjnej, które będzie spotykało się kilka razy w ciągu roku, bypodejmować najważniejsze problemy misyjne związane z animacją iformami wpierania misji.Podczas pierwszego spotkania KRM w Centrum Formacji Misyjnej wWarszawie, omówiono kwestie związane z organizacją IV KrajowegoKongresu Misyjnego, planowanego z okazji 50 rocznicy ogłoszenia„Dekretu o Działalności Misyjnej Kościoła” i 25 rocznicyencykliki Jana Pawła II „Redemptoris Missio”, w dniach w 12-14czerwca 2015 r.Rok 2014 będzie czasem przygotowań do kongresu.Planowane są  całym kraju różne przedsięwzięcia o tematycemisyjnej: spotkania z misjonarzami, konkursy, sympozja,konferencje tak, aby dokonać pogłębionej refleksji na tematobecnej sytuacji polskiego kościoła misyjnego. Będzie to równieżrok przybliżania tematyki misyjnej członkom Kościoła.