50.1930083 18.7909449

Wierzyciel S.A.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Wyzwolenia 27Mikołów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

               Firma Wierzyciel S.A. specjalizuje się w sprzedaży pożyczekgotówkowych na terenie całego kraju z wykorzystaniem biurpośrednictwa finansowego.WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEKGOTÓWKOWYCH PRZEZWIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WMIKOŁOWIE pożyczka gotówkowa udzielana przez „WIERZYCIEL S.A. topożyczka dla osób fizycznych, posiadających stałe, wiarygodne iudokumentowane przychody, stałe zameldowanie, realizowana zapośrednictwem biur pośrednictwa finansowegospłata pożyczki wraz z odsetkami następuje w stałychpłatnościach, w okresach miesięcznych, licząc od dniawypłatyminimalny wiek Pożyczkobiorcy i Poręczyciela - 18 latmaksymalny wiek Pożyczkobiorcy i Poręczyciela w chwilizłożenia wniosku o pożyczkę - 68 latbezwzględnie wymagane konto bankowe do przelewu środkówpieniężnych z pożyczki. 2. Ogólne warunki udzielania pożyczek dla Pożyczkobiorcy iPoręczycielapełna zdolność do czynności prawnychźródła dochodu: umowa o pracę, renta, emerytura:w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę naczas określony wymagany jest przynajmniej 3 miesięczny okreszatrudnienia u obecnego pracodawcy lub udokumentowana ciągłośćzatrudnienia - w chwili zaciągnięcia pożyczki umowa o pracę musibyć ważna jeszcze przez co najmniej trzy miesiącew przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę naczas nieokreślony zatrudnienie minimum 3 miesiące u obecnegopracodawcy lub udokumentowana ciągłość zatrudnieniaminimalny dochód Pożyczkobiorcy i/lub Poręczyciela: 1.300,00zł  netto (nie dotyczy pożyczki do 3 600 zł dla małżeństw zdwoma dochodami, o której mowa w pozycji nr 4 poniższejtabeli). 3. Czynniki dyskwalifikująceuzyskanie pożyczki i wykluczającePoręczyciela:nie przyznanie się do zadłużenia w innych bankachobciążenie wynagrodzenia (np.: komornik ,itp.)negatywna opinia o Pożyczkobiorcy lub Poręczycieluwystępowanie w bazach danych nierzetelnych klientów. 4. Wymaganedokumenty:Ogólnie:wniosek o pożyczkęformularz informacyjnyweksel in blancodeklaracja wekslowa wystawcy(ów) weksla,deklaracja wekslowa Poręczyciela(li),oświadczenie Poręczyciela ( o solidarnym poręczeniu pożyczki)umowa pożyczki pieniężnej - 2 egzemplarzekserokopia dowodu osobistego oraz innego dokumentupotwierdzającego tożsamośćzaświadczenie o osiąganych dochodach: Osoby zatrudnione na zasadzieumowy o pracę:zaświadczenie od pracodawcy o osiąganych średnich dochodachnetto za ostatnie 3 miesiące Emeryci i renciści:emerytura – kserokopia decyzji ZUS(waloryzacji) + jeden z poniższych dokumentów:  a) kserokopia odcinka emerytury nie starszego niżz poprzedniego miesiąca,  b) wyciąg z konta z wpływem kwoty świadczenia za poprzednimiesiąc,  c) zaświadczenie wystawione przez ZUS o wysokościotrzymywanego świadczenia,renta ( stała, czasowa ) –kserokopia decyzji ZUS (waloryzacji) i opiniilekarskiej + jeden z poniższych dokumentów:  a) kserokopia odcinka emerytury nie starszego niżz poprzedniego miesiąca,  b) wyciąg z konta z wpływem kwoty świadczenia za poprzednimiesiąc,  c) zaświadczenie wystawione przez ZUS o wysokościotrzymywanego świadczenia, Osoby pobierające świadczenieprzedemerytalne:zaświadczenie o dochodach netto z trzech ostatnich miesięcy (oryginał )decyzja o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego(kserokopia). 5. Warunkiszczegółowe:zdolność do zaciągnięcia pożyczki ( poręczenia ): dochódnetto - spłata ( rata kapitałowo-odsetkowa ) > ilość osób nautrzymaniu x 450 złprzy wyliczeniu zdolności zaciągnięcia pożyczki należyuwzględnić inne zobowiązania wskazane przez pożyczkobiorcę i o ichwysokość pomniejszyć dochódosoby samotne: dochód netto - spłata ( ratakapitałowo-odsetkowa ) > 900 zł 6. Poręczyciel:poręczać może osoba samotna lub małżeństwoprzy ocenie zdolności do poręczenia małżeństwa uwzględniamyoba dochodyprzy wyliczeniu zdolności do poręczenia należy uwzględnićinne zobowiązania wskazane przez poręczyciela i o ich wysokośćpomniejszyć dochód. 7. Formy zabezpieczeniapożyczki:weksel własny in blancoporęczenie weksloweinne formy zabezpieczenia akceptowane przez WIERZYCIELS.A. 8. Uwagi końcowe:Pożyczkobiorca i Poręczyciel zawsze podają własny nr telefonulub grzecznościowy (z podaniem imienia i nazwiska właścicielatelefonu)do dokumentacji pożyczkowej należy obowiązkowo dołączyćrównież:a) zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach- potwierdzenie zatrudnienia i danych personalnych ( telefon dopracodawcy imię, nazwisko oraz stanowisko osoby potwierdzającejzatrudnienie ) z podpisem osoby dokonującej potwierdzeniazatrudnieniab) nr rachunku bankowego na jaki mają zostaćprzelane środki pieniężne z tytułu udzielonej pożyczki zewskazaniem właściciela tego rachunkuc) w przypadku małżeństw z dwoma różniącymi sięadresami stałego zameldowania, bądź zameldowaniu tymczasowymkonieczne jest wskazanie przez pożyczkobiorców adresu dokorespondencjid) wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone przez osobęsporządzającą wniosek o pożyczkę ( upoważnionego Agenta ) pieczątkąza zgodność z oryginałem oraz własnoręcznym podpisemzaświadczenie o dochodach jest ważne 30 dni od datywystawienia i winno być podpisane przez dyrektora, głównegoksięgowego lub osobę upoważnioną - wymagana pieczątka imienna. Wprzypadku wątpliwości co do wiarygodności zatrudnienia,potwierdzenie zatrudnienia może nastąpić poprzez przedłożenieraportu RMUA z ostatnich 3 miesięcyprzedkładane zaświadczenia o zatrudnieniu muszą byćoryginalneosoba sporządzająca dokumentację pożyczkową musi posługiwaćsię pieczątką firmową lub pieczątką imienną z numerem PESELna dokumentacji pożyczkowej - nie skreślamy i nie używamykorektoraformularz informacyjny, wzór umowy pożyczki pieniężnej, wzóroświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki oraz aktualną Taryfęopłat i prowizji Wierzyciel S.A., należy wręczyć Klientowiw uzasadnionych przypadkach Wierzyciel S.A. może wymagać odPożyczkobiorców/Poręczycieli uzupełnienia dokumentacji poprzezprzedłożenie innych niż wskazane w obowiązujących warunkachdokumentyWIERZYCIEL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku opożyczkę bez podania przyczynyWIERZYCIEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwotyprzyznanej pożyczki bez podania przyczyny, za zgodąWnioskodawcy.9. Produkty:Podział produktów Wierzyciel S.A. ze względu na typproduktu, wysokość całkowitej kwoty pożyczki oraz długość okresuspłatyL.p.:Typ produktu:Całkowita kwota pożyczkiPLN]:Długość okresu spłaty pożyczkim-c]:PobierzFormularz informacyjny *MIN.MAX.MIN.MAX.1.Pożyczka dla osób samotnych oraz bez zgodywspółmałżonka (min. dochód 1 300,00 złnetto):200,001 700,00114Formularz informacyjny *2.Pożyczka dla osób samotnych oraz bez zgodywspółmałżonka (min. dochód 1 800,00 zł netto):200,002 100,00115Formularz informacyjny *3.Pożyczka dla małżeństw z 1 dochodem:200,002 000,00324Formularz informacyjny *4.Pożyczka dla małżeństw z 2 dochodami (gdzie pierwszydochód ≥ 1400 zł netto, a drugi dochód≥ 1000 zł netto):200,003 600,00336Formularz informacyjny *5.Pożyczka bez zgody współmałżonka z poręczycielem ( niewięcej niż trzykrotność niższego wynagrodzenia netto Pożyczkobiorcylub Poręczyciela ) - z zastrzeżeniem, że kwota pożyczki nie możeprzekroczyć trzykrotności niższego wynagrodzenia nettoPożyczkobiorcy lub Poręczyciela:200,005 100,00340Formularz informacyjny *6.Pożyczka dla małżeństwa z 2 dochodami:200,005 100,00340Formularz informacyjny *7.Pożyczka dla małżeństwa z 1 dochodem i 1poręczycielem:200,005 100,00340Formularz informacyjny *8.Pożyczka dla osoby samotnej z 1poręczycielem:200,005 100,00340Formularz informacyjny *9.Pożyczka dla małżeństw z 2 dochodami i z 1poręczycielem:200,0011 000,00348Formularz informacyjny *10.Pożyczka dla małżeństw z 1 dochodem i z 2poręczycielami:200,0011 000,00348Formularz informacyjny *11.Pożyczka dla osób samotnych z 2poręczycielami:200,0011 000,00348Formularz informacyjny ** Formularze informacyjne zamieszczone wpowyższej tabeli zawierają dane dla poszczególnych produktówwyliczone przy założeniu najwyższej całkowitej kwoty pożyczki znajdłuższym okresem jej spłaty.