Stowarzyszenie na rzecz efektywności ETA

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Znanieckiego 2/44Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności – ETA zostałopowołane w celu działania na rzecz zwiększenia efektywnościpolskiej gospodarki, szczególnie poprzez wydajne wykorzystaniezasobów energii i środowiska.Stowarzyszenie zajmuje się: – propagowaniem informacji i działaniaw zakresie podnoszenia poziomu cywilizacyjnego Polski, – promocjąrozwoju infrastruktury niskowęglowej, – realizacją projektów,spotkań eksperckich, – współpracą przy realizacji wydarzeńdotyczących racjonalnego zarządzania gospodarką.Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami branżowymi iniezależnymi ekspertami, takimi jak między innymi: PolskieTowarzystwo Certyfikacji Energii, Polska Izba Biomasy, EuropejskaFundacja Klimatyczna czy Conseil Europeen de la Constructiond’Appareils Domestiques (Europejskie Stowarzyszenie ProducentówAGD). Stowarzyszenie ściśle współpracuje ze Społeczną Radą ds.Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wspiera jej działalnośćedukacyjno-informacyjną. Więcej informacji o Społecznej Radzieznajduje się na stronie internetowej Społecznej Rady ds. Rozwoju GospodarkiNiskoemisyjnej.Organizacja ma doświadczenie w realizowaniu strategicznychprojektów, m.in. realizacją projektu Akademia Młodej Polski,otwarciem Centrum Efektywności Energetycznej, zorganizowaniemKoalicji na rzecz redukcji CO2. Instytut im. E. KwiatkowskiegoInstytut im. E. Kwiatkowskiego, to jednostka naukowo-badawczazajmująca się badaniami nad gospodarką, ze szczególnymuwzględnieniem energetyki. Nad jej programem merytorycznym czuwaprof. Krzysztof Żmijewski. Jednym z ważniejszych celów Instytutujest podnoszenie świadomości społeczeństwa w obszarze rozwojuinfrastruktury gospodarczej kraju, bezpieczeństwa energetycznego irozwoju rynku ze szczególnym uwzględnieniem zachowania zasadzrównoważonego rozwoju.Instytut im. E. Kwiatkowskiego zrealizował m.in. projekt „AkademiaMłodej Polski” – cykl spotkań studentów z wybitnymi osobowościami,które odbywają się na Politechnice Warszawskiej. Instytut podjąłsię także misji powołania Koalicji dla Redukcji – wyjątkowej debatydedykowanej przedstawicielom polskiego parlamentu. Instytutodpowiada także za tworzenie opracowań, analiz i ekspertyz zzakresu wdrażania efektywności energetycznej.Instytut im E. Kwiatkowskiego funkcjonuje w ramach Stowarzyszeniana Rzecz Efektywności – ETA, które zostało powołane w celu:działania na rzecz zwiększenia efektywności i konkurencyjnościpolskiej gospodarki, w szczególności poprzez promocjęwykorzystania wysokowydajnych zasobów pracy, materiałów, energii iśrodowiska wszechstronnego propagowania informacji i odpowiedniegodziałania w zakresie podnoszenia poziomu cywilizacyjnego Polski ijej regionów, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwojupromocji i popierania rozwoju infrastruktury, w tym infrastrukturysieciowej.Instytut im. E. Kwiatkowskiego współpracuje z polskimi izagranicznymi ekspertami. Instytut im E. Kwiatkowskiego wspierarównież Społeczną Radę ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,powołaną 2012  r. przez Wicepremiera, Ministra GospodarkiWaldemara Pawlaka (dawniej Społeczną Radą Narodowego ProgramuRozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, powołaną w 2009 r. przezWicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka). Misją Radyjest dostarczenie niezależnej i wszechstronnej strategicznej wiedzyumożliwiającej realizację konstytucyjnej zasady zrównoważonegorozwoju. Celem głównym jest optymalizacja procesu redukcji emisjijako podstawowego narzędzia ochrony klimatu. Celem uzupełniającymjest przekonanie społeczeństwa, co do zasadności działań na rzeczochrony klimatu w ich optymalnym kształcie. Wizją Rady jestdoprowadzenie do ograniczenia emisji CO2 w wielkościmożliwej technicznie do osiągnięcia bez naruszenia bezpieczeństwaenergetycznego Polski – zgodnie z założeniami PolitykiEnergetycznej 2030. Wsparcie logistyczne Rady zapewniaStowarzyszenie ETA