zapytania ofertowe Nowe Miasto nad Pilicą

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

nalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007Nowe Miasto nad Pilicą

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Pakiet spa 399 zł. Pakiet spa II 599 zł. Spa de-luxe 980 zł. Relaks
dla dwojga 599 zł 2os. Vouchery od 100 zł. O projekcie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
2007-2013 (RPO WM)

Działanie 6.2 Turystyka
Cel i uzasadnienie działania Cel: Zwiększanie
atrakcyjności turystycznej regionu. Uzasadnienie: Na obszarach
wiejskich znajdują się cenne obszary przyrodnicze, które są
dotychczas w niewielkim stopniu wykorzystane, przede wszystkim ze
względu na brak odpowiedniego zagospodarowania i wyposażenia w
infrastrukturę turystyczną. W związku z tym w ramach działania
wsparcie skierowano na rozwój infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej, w tym infrastruktury rowerowej. Przedsięwzięcia z
zakresu informacji i promocji turystycznej umożliwią rozwój sektora
turystyki w regionie. Projekty z zakresu turystyki wspierane w
ramach priorytetu powinny wykazywać wyraźny wpływ na rozwój
gospodarczy regionu.
Komplementarność z innymi działaniami i
priorytetami
RPO WM:
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości
Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie 5.2 Rewitalizacja miast Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Oś priorytetowa 4. Leader
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Program Operacyjny
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013
Oś priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od
rybactwa
Przykładowe rodzaje projektów: Promowanie walorów
przyrodniczych:
działalność promocyjna (przygotowanie programów rozwoju oraz
promocji markowych produktów turystycznych regionu w tym m.in.
wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych,
inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego, określenie
produktów markowych, rynków promocji, narzędzi i technik
promocyjnych, udział w targach i imprezach promocyjnych, w tym
udział w targach turystycznych, których celem jest promocja
atrakcyjności turystycznej regionu.
Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego:
budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont bazy
noclegowej i gastronomicznej oraz obiektów przeznaczonych na
turystykę biznesową, budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i
remont obiektów i miejsc przeznaczonych na działalność sportową i
rekreacyjną, w tym infrastruktury okołoturystycznej, tworzenie i
rozwój parków tematycznych, realizacja nowych produktów
turystycznych, usuwanie barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych jako element projektu.
Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych:
systemy/centra/ośrodki informacji turystycznej (w tym przygotowanie
nieodpłatnych materiałów i publikacji służących informacji
turystycznej jako element projektu), tworzenie i rozwój platform
informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji
turystycznej (w tym, systemy e-informacji turystycznej), trasy i
szlaki turystyczne oraz infrastruktura okołoturystyczna, tworzenie
i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji
turystycznych.
Ścieżki rowerowe:
budowa lub wyznaczenie wydzielonych dróg dla rowerów (w tym
oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i śluz rowerowych),
wytyczenie dróg rowerowych (w tym: wydzielenie drogi rowerowej,
wyznaczenie śluz rowerowych, przejazdy rowerowe przez
skrzyżowanie), jako element projektu: sygnalizacja i oznakowanie
drogowe, jako element projektu: miejsca parkingowe dla rowerów,
kładki i tunele pieszo-rowerowe, oświetlenie tras rowerowych,
przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów.


Typ beneficjentów:
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, Parki
narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne, Instytucje kultury, Organizacje pozarządowe,
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i
związków wyznaniowych, Jednostki sektora finansów publicznych
posiadające osobowość prawną, Przedsiębiorcy sektora turystyki,
Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 171 625
000 euro Wkład ze środków unijnych na działanie:
77 350 000 euro Wkład ze środków publicznych krajowych na
działanie:
13 650 000 euro Przewidywana wielkość
środków prywatnych na działanie:
80 625 000 euro
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych
na poziomie projektu:
85% lub na poziomie wynikającym z
właściwego programu pomocy publicznej (w przypadku wystąpienia
pomocy publicznej). Minimalny wkład własny
beneficjenta:

3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek
organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna, 40% - w
przypadku udzielania udzielania pomocy na inwestycje w zakresie
lecznictwa uzdrowiskowego, 40% - w przypadku udzielania regionalnej
pomocy inwestycyjnej, 40% - w przypadku udzielania pomocy de
minimis.
Pomoc publiczna
Na poziomie wynikającym z:
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania
pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury
telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej,
lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów
operacyjnych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych, Rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych.
Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia
Na obszarach objętych PROW 2007-2013.
Beneficjent: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem
jest kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o
statusie organizacji pożytku publicznego.
Małe projekty infrastrukturalne:
o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 500 tys. zł, o wartości
(kwocie) dofinansowania poniżej 500 tys. zł tylko w przypadku, gdy
beneficjent nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z
PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. zł, a kolejny
projekt beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą
pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW). Weryfikacja na
poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał
wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW.
Na obszarach nie objętych PROW wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw
bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność w zakresie
turystyki.
Na obszarach objętych PROW wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw
działających w sektorze turystyki:
w zakresie działalności wykraczającym poza zakres PKD wskazany w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - bez minimalnej wielkości wsparcia, w zakresie
działalności wskazanej w ww. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi – kwota dofinansowania wynosi powyżej 300 tys. zł z
wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS. Weryfikacja na
poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał
wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW.
Forma płatności: Zaliczka, refundacja

o projekcie zapytania ofertowe Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) Działanie 6.2
Turystyka Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez
wprowadzenie nowych produktów turystycznych w Dworku Nad Pilicą
Dworek nad Pilicą, Wólka Magierowa, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą,
tel./fax: 0048 (48) 67 41 072, info@dworeknadpilica.pl
Dworek nad Pilicą - aktywny wypoczynek, rehabilitacja,
odnowa biologiczna, wypoczynek nad wodą, spływy kajakowe, masaże,
turnusy rehabilitacyjne. Dworek nad Pilicą – konferencje,
szkolenia, spotkania integracyjne, bankiety, specjalne ceny dla
firm. Dworek nad Pilicą - wypoczynek blisko natury, agroturystyka,
urlop, wakacje z rodziną, weekendy, wesela. Dworek nad Pilicą -
województwo mazowieckie, blisko Warszawy.