54.036405 21.7667341

zaprasza do swojej siedziby

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Maja 30Giżycko

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

ZAZ powstał 1 grudnia 2004 r. jako jednostka
organizacyjna Powiatu Giżyckiego
Zakład utworzony
został na potrzeby osób z najcięższym stopniem niepełnosprawności,
w którym mają szansę na pracę oraz rehabilitację społeczną i
zawodową.Placówka jest jednostką organizacyjną powiatu
giżyckiego, dofinansowaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Zatrudniamy 40 osób niepełnosprawnych,
wykwalifikowaną kadrę instruktorską, a także personel medyczny.
Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest zatrudnianie oraz
przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w otwartym
środowisku, a także pomoc w realizacji samodzielnegoi
aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości oraz
potrzeb. Proces ten realizowany jest poprzez rehabilitację
zawodową, społeczną oraz zdrowotną. Rehabilitacja pracowników
niepełnosprawnych jest zespołem różnych działań organizacyjnych,
leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych,
edukacyjnych i społecznych, które zmierzają do osiągnięcia
odpowiedniego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
odpowiedniej jakości życia i integracji społecznej.Giżycki
zakład pomaga osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności w
zakresie usamodzielniania się, a także uczy nowych umiejętności
poprzez pracę w różnych zawodach.W naszym zakładzie
działają następujące pracownie · stolarnia
· tapicernia ·
metaloplastyka · krawiectwo ·
rękodzieło ·
pralnia i magielUtworzenie zakładu i
uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej związane jest ze
spełnieniem wielu warunków, takich jak:zatrudnianie co
najmniej 70 % (z ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie)
osób niepełnosprawnych, w szczególności skierowanych do pracy przez
powiatowe urzędy pracy: - zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności,- zaliczonych do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie
umysłowe lub chorobą psychiczną, w tym osób, w stosunku do których
rada programowa warsztatów terapii zajęciowej zajęła stanowisko
uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji
zawodowej w warunkach pracy chronionej. Jednakże wskaźnik
zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie
może być wyższy niż 35%.przystosowanie obiektów i
pomieszczeń użytkowanych przez zakład aktywności zawodowej do
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem
jest także uwzględnienie potrzeb zatrudnionych w zakładzie osób
niepełnosprawnych w zakresie przystosowania ich stanowisk pracy
oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych (toalet, stołówek) i ciągów
komunikacyjnych.uzyskanie pozytywnej opinii starosty o
potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej na danym terenie.
Ponadto organizator zakładu aktywności zawodowej zobowiązuje
się do przeznaczania uzyskanych dochodów z prowadzonej działalności
na zakładowy fundusz aktywności zawodowej, który jest przeznaczany
na zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych np. na zakup sprzętu
i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym
życiui uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym
środowisku, pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu
indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla
osób niepełnosprawnych, a także na dokształcanie,
przekwalifikowanie i szkolenia itp.Szczegółowe rozwiązania
dotyczące tworzenia i funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej
zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności
zawodowej (Dz.U. Nr 242, poz. 1776) .