Szkolenia Doradztwo

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Krakusa 7/5Kraków

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

O nas Firma Działalność firmy Codework to szkolenia, doradztwo,
badania oraz działania w zakresie PR amp CSR . Codework Szkolenia
to gruntowna analiza potrzeb szkoleniowych, oryginalne, autorskie
programy szkoleń, aktywne metody pracy z grupami szkoleniowymi oraz
równoległe wykorzystywanie biznesowych i akademickich (w tym
badawczych) doświadczeń trenerów. Codework Doradztwo to intensywna
i efektywna współpraca naszych ekspertów z Klientem owocująca
zwiększeniem skuteczności jego działań w biznesie i sferze
publicznej. Codework Badania to dopasowanie metodologii do potrzeb
i oczekiwań Klienta oraz użyteczne raporty z rekomendacjami.
Codework PR amp CSR to budowanie trwałych i pozytywnych relacji z
różnymi grupami interesariuszy oraz sprawny i satysfakcjonujący
uczestników dialog społeczny.Ludzie Rafał
Garpiel
CEO, Senior Trainer amp Consultant Socjolog –
absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Negocjator, mediator,
moderator, wykładowca i ekspert PR. Autor i redaktor opracowań
naukowych na temat komunikowania międzyludzkiego. Specjalista z
zakresu języka i psychologii perswazji (przede wszystkim – sztuki
perswazji w negocjacjach i prezentacjach), dialogu społecznego oraz
pracy grupowej. Doradza w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej –
werbalnej (w formie mówionej i pisanej) i niewerbalnej.
Przygotowuje Klientów do negocjacji, wystąpień publicznych, zebrań,
debat etc.
Aleksandra Wagner Senior Trainer, Consultant amp
Analyst Dr nauk humanistycznych – absolwentka Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ma praktyczne doświadczenie w kierowaniu
ogólnopolskimi projektami marketingowymi, budowaniu i wdrażaniu
strategii PR, prowadzeniu audytów komunikacyjnych. Moderuje
dyskusje grupowe i koordynuje procesy dialogu społecznego.
Kierowniczka studiów magisterskich Socjologia: badania i
komunikacja na UJ. Realizuje badania, stosując jakościowe i
ilościowe techniki analizy. Prowadzi wykłady, szkolenia i
seminaria.
Rusłana Krzemińska Trainer amp Consultant
Filozof – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka w
dziedzinie kompleksowego kreowania wizerunku formalnego i
korygowania zachowań niewerbalnych. Konsultant w dziedzinie
komunikacji wizualnej, w tym – Visual Merchandisingu oraz
stylizacji biznesowej. Jako trener i doradca uczestniczyła m.in. w
projektowaniu standardów wizerunkowych dla sprzedawców, managerów
oraz modeli/modelek uczestniczących w kampaniach wizerunkowych.
Dziennikarka – publikowała m.in. w „Dzienniku Polskim” i na łamach
portalu „Gazeta.pl”.Piotr Tomza Trainer amp Consultant
Komunikolog – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi
zajęcia, szkolenia i warsztaty, m.in. w zakresie wystąpień
publicznych, CSR, „Work-Life Balance” oraz komunikacji
międzykulturowej. Szkoli pracowników administracji publicznej,
przedstawicieli biznesu i studentów, moderuje i koordynuje dyskusje
publiczne. Jest autorem opracowań i artykułów na temat marketingu
politycznego oraz komunikacji mówionej i pisanej. Podróżnik i
dziennikarz – publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i w
„Polityce”.Karolina Wyrwicz Researcher amp Analyst
Socjolog – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka w
zakresie jakościowych i ilościowych metod badawczych oraz
wielowymiarowej analizy danych. Odpowiada za architekturę projektów
badawczych oraz formę i treść raportów z badań. Zamiłowanie do
porządku i logiki pozwala jej na formułowanie najbardziej
skomplikowanych wniosków w sposób czytelny i zrozumiały. Oprócz
badań i raportów zajmuje się optymalizacją dokumentacji i jej
dopasowywaniem do potrzeb Klienta.
Szkolenia Poznanie potrzeb Dopasowujemy treść i formę szkoleń do
potrzeb i oczekiwań Klienta. Masz więc wpływ na to, w jakim stopniu
szkolenie lub seria szkoleń spełni swoją rolę. Potrzeby szkoleniowe
weryfikujemy poprzez ustrukturalizowane rozmowy z wyznaczonymi
przez Klienta osobami, a na życzenie – z pomocą wywiadów
pogłębionych lub kwestionariuszowych (szczegóły w dziale
„Badania”). Analiza potrzeb szkoleniowych pomaga w wytyczeniu celów
, opracowaniu programów oraz zoptymalizowaniu metodyki prowadzenia
szkoleń.Obszary tematyczne Przykładowe tematy szkoleń: •
Psychologia wywierania wpływu • Język wpływu społecznego •
Wystąpienia publiczne • Prezentacje biznesowe • Prowadzenie dialogu
społecznego • Prowadzenie konsultacji społecznych • Język i
psychologia negocjacji • Negocjacje biznesowe • Wizerunek formalny
i półformalny • Społeczna odpowiedzialność biznesu • Work-Life
Balance • Flexicurity • Narzędzia Public Relations • Perswazyjne
techniki sprzedaży • Skuteczna komunikacja niewerbalna • Skuteczna
komunikacja werbalna • Retoryka i techniki argumentacji • Erystyka
i techniki kontrargumentacji • Techniki pracy zespołowej •
Komunikacja międzykulturowa • Komunikacja wizualna •
Autoprezentacja • Przygotowanie do rozmów
kwalifikacyjnych Temat szkolenia, jego merytoryczna zawartość oraz
ramy czasowe do ustalenia z Klientem.

Badania Metody badawcze Jakościowe: Wywiad pogłębiony – IDI, czyli
Individual In-Depth Interview. Z metody tej korzystamy, kiedy
zależy nam na dogłębnym poznaniu postaw, potrzeb i oczekiwań
badanych, odkryciu podstaw motywacji, z których sami mogą nie
zdawać sobie sprawy. Metoda ta wykorzystywana jest do jako
narzędzie wspierające działania marketingowe oraz pogłębione
badanie opinii publicznej. Badanie dokumentuje nagranie audio oraz
raport wraz z rekomendacjami. Grupa fokusowa – FGI czyli Focus
Group Interview. Wywiady w grupach fokusowych pozwalają z kolei na
skonfrontowanie postaw, potrzeb i oczekiwań różnych osób w ramach
jednej grupy dobranej według określonego klucza. Dyskusja odbywa
się w specjalnie przygotowanej sali i jest moderowana przez
eksperta. Badanie dokumentuje nagranie audio-video oraz raport wraz
z rekomendacjami. Grupy eksperckie . Ten szczególny rodzaj badania
fokusowego staje się bardzo użytecznym narzędziem w sytuacji
konieczności podjęcia ważnych strategicznie decyzji. Uczestnicy to
eksperci z danej, istotnej ze względu na cel badania, dziedziny lub
różnych dziedzin. Wnioski z badań stanowią użyteczne narzędzie
wspierające prognostykę długo i którkoterminową. Badanie
dokumentuje nagranie audio-video oraz raport wraz z rekomendacjami.
Desk research . To metoda, która przydaje się, gdy w trybie
ekspresowym potrzebujemy zdobyć jak najwięcej informacji na dany
temat. Zespół infobrokerów przeszukuje ogólnodostępne źródła oraz
dane statystyczne i na ich podstawie przygotowuje szczegółowy
raport informacyjny. Badanie dokumentuje uporządkowana baza danych
wraz z rekomendacjami. Ilościowe: PAPI – Paper and Pencil
Interview. Wywiad przeprowadzany i zapisywany przez ankietera
należy do tradycyjnych metod badawczych. W badaniach ilościowych
wywiady przeprowadzone są na większych, specjalnie dobranych
próbach i można z nich wyciągać wnioski adekwatne względem
szerszych kręgów społecznych. Badanie dokumentują uporządkowane
zestawy ankiet oraz raport wraz z rekomendacjami. Na życzenie
Klienta zastosujemy także inne, mniej konwencjonalne metody
badawcze. Obszary badawczeWybrane przedmioty badań: •
Postrzeganie marki i/lub produktu • Studium zachowań konsumenckich
• Audyt wizerunku osób lub organizacji • Badanie postaw społecznych
Przedmiot, metodologia, zakres badań (konkretne zagadnienia) oraz
dobór próby do ustalenia z Klientem.
PR amp CSR Budowanie relacji Opracowujemy i wdrażamy strategie
Public Relations (Media Relations, e-PR, Public Affairs, Crisis
Management, Reputation Management, Investor Relations, Image
Building) i Corporate Social Responsibility w zakresie i o zasięgu
wyznaczonym, z naszą pomocą, przez Klienta. Realizujemy dopasowane
do polskiego kontekstu politycznego kampanie marketingu
politycznego i projekty w zakresie Spin doctoringu .
Prowadzimy audyty komunikacyjne i tworzymy strategie komunikacji
zewnętrznej i/lub wewnętrznej . Zadbamy o Twój profesjonalny
wizerunek, pomożemy Ci w zbudowaniu reputacji Twojej organizacji,
przygotujemy i wdrożymy program odpowiedzialności społecznej szyty
na miarę – specjalnie dla Twojej firmy. Oto obszary naszych
działań: Public Relations – kontakty z szeroko rozumianym
otoczeniem. Sprawimy, że będą służyły Tobie i Twojej organizacji.
Media Relations – kontakty z mediami. Sprawimy, że media, jako
instancja pośrednicząca w komunikacji między Tobą i Twoim
otoczeniem, staną się Twoimi sojusznikami. e-PR – kontakty za
pośrednictwem Internetu. Sprawimy, że Twoja obecność online będzie
dla Ciebie korzystna. Public Affairs – kontakty z władzami
publicznymi. Sprawimy, że Twój wpływ na politykę społeczną będzie
realny, mieszcząc się w granicach obowiązującego prawa. Crisis
Management – zarządzanie konfliktem. Sprawimy, że Twoje reakcje na
sytuacje kryzysowe będą adekwatne. Pomożemy Ci wyjść z opresji
wizerunkowej lub jej uniknąć. Reputation Management – zarządzanie
reputacją. Sprawimy, że Twój obraz w oczach opinii publicznej
będzie trwale korzystny. Investor Relations – relacje inwestorskie.
Sprawimy, że twoje kontakty z inwestorami, instytucjami finansowymi
i analitykami pozytywnie wpłyną na Twoją sytuację biznesową. Image
Building – kreowanie wizerunku. Sprawimy, że wizerunek produktu,
firmy, osoby lub grupy osób zapewni im powodzenie. Corporate Social
Responsibility – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.
Sprawimy, że długofalowe działania Twojej firmy ukierunkowane na
budowanie relacji z różnymi grupami interesariuszy (konsumentami,
przedstawicielami społeczności lokalnej, pracownikami,
organizacjami społecznymi etc.) będą przynosiły wymierne korzyści.
Spin doctoring – kreowanie interpretacji wydarzeń politycznych.
Sprawimy, że ich medialne odzwierciedlenie będzie sprzyjało
budowaniu Twojej pozycji w świecie polityki. Dialog społeczny
Przygotowujemy profilowane strategie i taktyki komunikacji w ramach
dialogu społecznego, korporacyjnego lub publicznego . Prowadzimy
lub koordynujemy sesje dialogowe, mediacje, negocjacje i
konsultacje społeczne na każdym szczeblu i z udziałem dowolnych
grup interesariuszy . Realizujemy gruntowne analizy i sporządzamy
raporty oraz rekomendacje wyznaczające kierunki rozwoju dialogu
społecznego w danym obszarze. Opracujemy dla Ciebie koncepcję i
zapełnimy pełną obsługę w ramach realizacji dialogu społecznego ze
społecznością lokalną, władzami (centralnymi lub lokalnymi),
związkami zawodowymi lub innymi reprezentacjami pracowników,
pracodawcami lub związkami pracodawców, klientami, lobbystami,
organizacjami pozarządowymi etc.Kontakt C O D E W O R K
Szkolenia amp Doradztwo Adres:
Ul. Krakusa 7/5
30-535 Kraków Tel. 1: +48 601 729 891
Tel. 2: +48 721 721 291
E-mail: info@codework.pl