50.0187956 20.958747

Rzeczników Konsumentów

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Goldhammera 3Podwałcze

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Witamy na naszych stronach!Zapraszamy wszystkich Rzecznikw Konsumentw do zapoznania si zeStatutem naszego Stowarzyszenia i zadeklarowanie swojegoczonkostwa.Bliszych informacji udzielaj czonkowie Zarzdu Stowarzyszenia.Aktualnoci:05 maja 2014Informujemy, e wszystkie osoby, ktre zgosiy si na szkolenie doZakopanego w dniach 8-9 maja 2014 r. zostay na niezakwalifikowane.Do zobaczenia.24 kwietnia 2014Poprawiony druk szkolenia w Zakopanym.W zwizku z pomyk na druku szkolenia w Zakopanym w dniach 8-9 maja2014 r. (w nazwie) poniej przekazujemy chtnym prawidowy drukzgoszenia.K. Podgrski     FORMULARZ ZGOSZENIA sprzedakonsumencka 201424 kwietnia 2014Koleanki i Koledzy Rzecznicy!Stowarzyszenie Rzecznikw Konsumentw zaprasza na szkolenie dotyczcesprzeday konsumenckiej z elementami sprzeday i dystrybucji energiielektrycznej, ktre odbdzie si w dniach 8-9 maja 2014 r. wpensjonacie Jasny Paac ul. Tetmajera 24, Zakopane.Koszt uczestnictwa wynosi 300,00 z dla czonkw Stowarzyszenia i450,00 dla pozostaych osb.Zgoszenia prosz wysya wypeniajc zaczony formularz zgoszeniowy naadres Stowarzyszenia Rzecznikw Konsumentw ul. Goldhammera 3, 33-100Tranw, faksem na nr 14 621 61 33 do dnia 30 kwietnia 2014 r. dogodz. 15.00Cena szkolenia obejmuje wykad, materiay, obiad i kolacj w dniu 8maja oraz niadanie w dniu 9 maja. Nocleg w pokojach dwuosobowych.Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejno zgosze. Pierwszestwoudziau maj czonkowie Stowarzyszenia.W zaczeniu formularz zgoszenia oraz ramowy program szkolenia.Pozdrawiam i zapraszam na szkolenieK. PodgrskiPrezes Stowarzyszenia Rzecznikw Konsumentw     Zaproszenie - Zakopane 2014     Formularz zgoszenia - Zakopane 201408 kwietnia 2014Walne ZebranieSzanowne Koleanki i Koledzyinformujemy, e Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia odbdzie si wdniu 8 maja 2014 r. o godz. 18.00 w pensjonacie Jasny Paac, ul.Kazimierza Tetmajera 24 w Zakopanym.Program Walnego Zebrania Czonkw1. Powitanie2. Wybr przewodniczcego i sekretarza.3. Przyjcie porzdku obrad.4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok2013.5. Zatwierdzenie sprawozdania z dziaalnoci stowarzyszenia za rok2013.6. Wolne wnioski7. Zamknicie zebrania.Zarzd Stowarzyszenia04 kwietnia 2014Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwSzanowne koleanki i koledzyponiej przekazuj do waszej wiadomoci i wykorzystania w pracy decyzjPrezesa Urzdu Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych iProduktw Biobjczych informujc o wycofaniu z obrotu i uywania wyrobumedycznego Biostymulatora BS-1, ktr otrzymaem w zwizku z mojinterwencj i zapytaniem. Ponadto informuj, e Prezes Urzdupoinformowa mnie, e otrzyma informacj od jednostki notyfikowanej TVNord Polska Sp. z o.o. o zawieszeniu z dniem 8 stycznia 2014 r.certyfikatu dotyczcego ww. wyrobu.PozdrawiamK. Podgrski     DecyzjaUR.D.WM.DNB.40.201431 marca 2014Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwKoleanki i Koledzy Rzecznicy!Oddajemy do Waszych rk pierwszy w tym roku numer BiuletynuRzecznikw Konsumentw, ktry redagowany jest dziki wsparciufinansowemu Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Cieszymy si, emoemy kolejny ju rok przedstawia artykuy autorstwa Waszych kolegw ikoleanek oraz ciekawe, a przede wszystkim przydatne orzeczeniasdowe.Zachcamy Was nie tylko do lektury Biuletynu, ale take do przesyaniawasnych publikacji, uwag, interesujcych orzecze sdw orazsygnalizowania ciekawych problemw, ktre warte s omwienia na amachnaszego wydawnictwa.W tym numerze wprowadzilimy kilka drobnych zmian, ktre mamy nadziejuatwi korzystanie z Biuletynu i przypadn Wam do gustu. Czekamy naopinie w tej sprawie. Liczymy, e i ta publikacja spotka si z Waszymzainteresowaniem.Zesp RedakcyjnyW przypadku jakichkolwiek problemw z odczytaniem Biuletynuprosimy o niezwoczny kontakt celem udzielenia stosownej pomocy.Biuletyn wspfinansowany przez Urzd Ochrony Konkurencji iKonsumentw     Biuletyn Rzecznikw nr 1201424 marca 2014Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki konsumenckiej w TarnowieNeven Mimica Komisarz ds. Polityki Konsumenckiej KomisjiEuropejskiej oraz Ra Thun Pose do Parlamentu Europejskiego gocili wdniu 24 marca 2014 r. na zaproszenie Stowarzyszenia RzecznikwKonsumentw w Tarnowie.Spotkanie w Tarnowie byo doskona okazj do wysuchania opinii iproblemw rzecznikw konsumentw. W spotkaniu uczestniczyli rzecznicyz wojewdztwa maopolskiego, podkarpackiego i witokrzyskiego orazmazowieckiego. W spotkaniu uczestniczy take zastpca PrezydentaMiasta Tarnowa Henryk Somka-Naroaski oraz Wicemarszaek WojewdztwaMaopolskiego Roman Ciepiela.Komisarz Mimica wyrazi uznanie dla pracy rzecznikw. Podkreli, epolski model ochrony konsumentw oparty na instytucji rzecznikw totaki model, ktry odpowiada jego oczekiwaniom, poniewa jest bliskoobywateli. Jego zdaniem jest on optymalny i powinien funkcjonowa wcaej Unii Europejskiej. Dyskusja skupia si wok politykikonsumenckiej w Unii Europejskiej oraz kwestii zwizanych z ADR iODR, a take zagadnie zwizanych z upadoci konsumenck orazpacjentami-konsumentami. Neven Mimica podkreli, e to szczeglniewany i wraliwy rodzaj konsumentw.Poniej link zdj ze spotkania:http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2014/Spotkanie-z-Europejskim-Rzecznikiem-Konsumentow-w-UMT27 stycznia 2014Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwZaproszenie            Serdecznie zapraszamy na organizowan we wsppracy z KatolickimUniwersytetem Lubelskim midzynarodow konferencj naukow pod tytuem:Ochrona konsumentw i jej wspczesne wyzwania. Midzynarodowakonferencja naukowa z okazji 15-lecia instytucji RzecznikaKonsumentw - w dniach 13-14 marca 2014 r.            Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II,Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, Lublin.            Koszt konferencji wynosi 470,00 z dla czonkw Stowarzyszeniai 550,00 z dla pozostaych Rzecznikw i innych osb (koszt zajedn osob).            Rzecznicy Konsumentw, ktrzy pragn wzi udzia w konferencji winni wterminie do 14 lutego 2014 r., do godz. 15.00 zgosi swojeuczestnictwo faxem na nr 014 621 61 33 lub poczt elektroniczn naadres: rzecznicy@konsumentow.eu, przesyajc wypenione (wzaczeniu) zgoszenie.            Wycofanie uczestnictwa w konferencji ze wzgldw organizacyjnych niejest moliwe. Brak obecnoci osoby zgoszonej lub zgoszenie rezygnacjiw pniejszym terminie nie powoduje zwolnienia z kosztw.Dodatkowe informacje mona uzyska pod nr telefonu 726 020 007.Szczegy w zaczonym formularzu zgoszenia, a take na stronieinternetowej: www.rzecznicy.konsumentow.eu.Aktualny program konfernecji dostpny bdzie na stronie interntowej.            Wimieniu organizatorw            KrzysztofPodgrski            PrezesStowarzyszenia Rzecznikw Konsumentw     Formularz zgoszenia RZK Lublin13-14 03 2014 r16 stycznia 2014Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwKoleanki i Koledzy Rzecznicy!W zwizku z trwajcymi przygotowaniami do organizowanej w dniach 1314 marca 2014r., przez Nasze Stowarzyszenie wraz z KatolickimUniwersytetem Lubelskim Midzynarodowej Konferencji Naukowej zokazji 15 lecia Instytucji Rzecznika Konsumentw, pt. Ochronakonsumentw i jej wspczesne wyzwania, uznalimy za stosowne wyrnisymbolicznie niektre osoby, ktre w zwizku z penionymi obowizkamirzecznikw konsumentw, w znaczny sposb wniosly wkad w ochroninteresw konsumentw lub w prac rzecznikw konsumentw.Tym samym zwracamy si do Was z prob o przekazanie pocztelektroniczn sugestii, co do nazwisk osb, ktre w Waszej opiniiwinny by tego dnia wyrnione. Prosimy take o krtkie uzasadnienieswojej propozycji.Proponowane przez Stowarzyszenie kryteria w oparciu, o ktre monadokona wyboru powyszych osb to np. sta pracy na stanowiskurzecznika szczeglne osignicia na rzecz ochrony konsumentwszczeglna dziaalno na rzecz Rzecznikw Konsumentw.Bdziemy zobowizani za przekazanie Waszych propozycji do dnia 31.01. 2014 r.Informacje nt konferncji znajdziecie Pastwo na tronie internetowejstowarzyszenia. Niebawem przelemy Pastwu stosowne zaproszenia.Z powaaniemW imieniu Zarzdu StowarzyszeniaKrzysztof Podgrski20 grudnia 2013Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwKoleanki i Koledzy Rzecznicy!Oddajemy do Waszych rk czwarty numer Biuletynu Rzecznikw Konsumentwredagowany dziki wsparciu finansowemu Urzdu Ochrony Konkurencji iKonsumentw. Mamy nadziej, e i ta publikacja spotka si z Waszymzainteresowaniem.Zachcamy Was nie tylko do jego lektury, ale take do przesyaniawasnych publikacji, interesujcych orzecze sdw oraz sygnalizowaniaciekawych problemw, ktre warte s omwienia na amach Biuletynu.yczymy Wam interesujcej lektury.Ponadto na prob UOKiK w zaczeniu przekazujemy spis treci oraztabele do sprawozdania z dziaalnoci Rzecznikw Konsumentw za 2013r., ktre prosimy o stosowanie. Jednoczenie pragniemy zwrci uwag, ew spisie treci w punkcie I Wstp i uwagi oglne dotyczce dziaalnociPowiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentw pojawia si krtkatabela dotyczca informacji o strukturze biura rzecznika oraz stanukadrowego, ktr prosimy, aby rzecznicy wypenili.Jednoczenie informujemy, e Nasze Stowarzyszenie w roku 2014 bdzierwnie wydawao Biuletyn.Zesp redakcyjnyW przypadku problemw z odczytaniem pliku prosimy o kontaktelektroniczny lub telefoniczny celem rozwizania powstaegoproblemu.Biuletyn jest wspfinansowany ze rodkw Urzdu Ochrony Konkurencji iKonsumentw.     Biuletyn Rzecznikw nr 4 2013     Spis treci do sprawozdania zdziaalnoci Rzecznikw Konsumentw za 2013 r.     Tabele do sprawozdania zdziaalnoci Rzecznikw Konsumentw za 2013 r.30 padziernika 2013Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwStowarzyszenie Rzecznikw Konsumentw serdecznie zaprasza najednodniowe warsztaty nt. Ochrona konsumenta w postpowaniuegzekucyjnym, ktre odbd sie w dniu 27.11.2013 r. w Tarnowie,ul. Goldhammera 3, sala konferencyjna, w godz. od godz. 9.00 dogodz. 15.00.Tematyka warsztatw:1. Ochrona konsumenta przed zobowizaniami spadkowymi (w tym przedkredytem) - przyjcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza2. Przygotowywanie pism procesowych w postpowaniuegzekucyjnym-praktyczna cz warsztatw.3. Postpowanie egzekucyjne a orzecznictwo e-sdu4. Bankowy tytu egzekucyjny.Warsztaty poprowadzi Pan Jacek Wrbel Komornik Sdowy przy SdzieRejonowym w acucieKoszt warsztatw: 100 z. brutto. Cena zawiera: udzia w warsztatach,materiay, obiad.Zgoszenia do 15 listopada. Szczegy w formularzu zgoszeniowym.Liczba miejsc ograniczona.        Pozdrawiam        KrzysztofPodgrski        PrezesStowarzyszenia Rzecznikw Konsumentw     FORMULARZ ZGOSZENIA NAWARSZTATY30 wrzenia 22013Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwKoleanki i Koledzy Rzecznicy!         Oddajemy doWaszych rk trzeci numer Biuletynu Rzecznikw Konsumentw redagowanydziki wsparciu finansowemu Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw.Mamy nadziej, e i ta publikacja spotka si z Waszymzainteresowaniem.Zachcamy Was nie tylko do jego lektury, ale take do przesyaniawasnych publikacji, interesujcych orzecze sdw oraz sygnalizowaniaciekawych problemw, ktre warte s omwienia na amach Biuletynu.yczymy Wam interesujcej lektury.        Zesp redakcyjnyW przypadku problemw z odczytaniem pliku prosimy o kontaktelektroniczny lub telefoniczny celem rozwizania powstaegoproblemu.Biuletyn jest wspfinansowany ze rodkw Urzdu Ochrony Konkurencji iKonsumentw.     Biuletyn Rzecznikw nr 3 201320 wrzenia 2013Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwStowarzyszenie Rzecznikw Konsumentw informuje, e w zwizku zlicznymi Pastwa probami przeduono nabr na dwudnioweszkolenie nt. Usugi bankowe, ze szczeglnym uwzgldnieniem obsugirachunkw, ktre odbdzie si w dniach 03-04.10.2013 r. wZamociu/Zwierzyniec - do dnia 25 wrzenia 2013 r. do godz.15.00.            Pozdrawiam            KrzysztofPodgrski            PrezesStowarzyszenia Rzecznikw Konsumentw20 wrzenia 2013Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwEuropejskie Centrum Konsumenckie Polska oraz Trusted Shops GmbHzaprasza na konferencj powicon sprzeday internetowej w Europie, wszczeglnoci za jej aspektom prawnym, pt.:Handel internetowy w Polsce i UE po implementacji postanowienowej dyrektywyws. praw konsumentw oraz regulacji ADR i ODRZadaniem konferencji jest nie tylko podsumowanie zmian prawnych,ktre czekaj sprzedawcw internetowych w przyszym roku, ale istworzenie okazji do dyskusji i wymiany dowiadcze z midzynarodowymiekspertami.Data i miejsce:4 padziernika 2013 r. , Warszawa, Plac Powstacw Warszawy 1, CentrumKonferencyjne Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw (wejcie od pl.Powstacw Warszawy), sala AUprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na adreskatarzyna.slupek@konsument.gov.plLiczba miejsc jest ograniczona o udziale w konferencji decydujekolejno zgosze.W zaczeniu zaproszenie na konferencj     Zaproszenie na konferencj ECK i TS- Agenda12 wrzenia 2013Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwStowarzyszenie Rzecznikw Konsumentw serdecznie zaprasza nadwudniowe szkolenie nt. Usugi bankowe, ze szczeglnym uwzgldnieniemobsugi rachunkw, ktre prowadzi bdzie Pani Katarzyna MarczyskaArbiter Bankowy. Szkolenie odbdzie si w dniach 03-04.10.2013 r. wZamociu/Zwierzyniec.Szczegy w zaczonym programie i formularzu zgoszenia.Pozdrawiam            KrzysztofPodgrski            PrezesStowarzyszenia Rzecznikw Konsumentw     Formularz zgoszenia na warsztaty - Zamo 2013     Informacja dodatkowa     Zaproszenie i program szkolenia - Zamo03-04.1030 czerwca 2013Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwKoleanki i Koledzy Rzecznicy!         Oddajemy doWaszych rk drugi numer Biuletynu Rzecznikw Konsumentw redagowanydziki wsparciu finansowemu Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw.Mamy nadziej, e i ta publikacja spotka si z Waszymzainteresowaniem.Zachcamy Was nie tylko do jego lektury, ale take do przesyaniawasnych publikacji, interesujcych orzecze sdw oraz sygnalizowaniaciekawych problemw, ktre warte s omwienia na amach Biuletynu.yczymy Wam interesujcej lektury.        Zesp redakcyjny     Biuletyn Rzecznikw nr 2 201310 kwietnia 2013Walne ZebranieSzanowne Koleanki i Koledzy informujemy, e Walne Zebranie czonkwStowarzyszenia odbdzie si w dniu 10 maja 2013 r. w Tarnowie, ul.Goldhammera 3, o godz. 12.00.Program Walnego Zebrania Czonkw1. Powitanie2. Wybr przewodniczcego i sekretarza.3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok2012.4. Zatwierdzenie sprawozdania z dziaalnoci stowarzyszenia za rok2012.5. Wolne wnioski6. Zamknicie zebrania.5 kwietnia 2013KomunikatSzanowni Pastwom uprzejmie informujemy, e szkolenie nt. Prawakonsumenta w obliczu nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne, wdniach 11-12.04.2013 r. w Iwoniczu-Zdroju, odbdzie si.Do zobaczenia na szkoleniu.31 marca 2013Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwKoleanki i Koledzy Rzecznicy!        Oddajemy do Waszychrk pierwszy numer Biuletynu Rzecznikw Konsumentw redagowany dzikiwsparciu finansowemu Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Mamynadziej, e i ta publikacja spotka si z Waszym zainteresowaniem.Zachcamy Was nie tylko do jego lektury, ale take do przesyaniawasnych publikacji, interesujcych orzecze sdw oraz sygnalizowaniaciekawych problemw, ktre warte s omwienia na amach Biuletynu.yczymy Wam interesujcej lektury.Zesp redakcyjny        W przypadkuproblemw z odczytaniem pliku prosimy o kontakt elektroniczny lubtelefoniczny        celem rozwizaniapowstaego problemu.        Biuletyn jestwspfinansowany ze rodkw Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw.     Biuletyn Rzecznikw nr 1 201325 marca 2013Aktualizacja danych adresowych rzecznikwZa porednictwem naszego Stowarzyszenia Urzd Ochrony Konkurencji iKonsumentw zwraca si do Pastwa rzecznikw z prob o zaktualizowaniedanych teleadresowych, ktre znajduj si w bazie adresowej na stronieUrzdu.Ewentualne korekty prosz kierowa na adres: webmaster@uokik.gov.pl.14 lutego 2013Informacja          Uprzejmieinformujemy, e szkolenie w Tarnowie w dniach 28.02-01.03.2013 r.odbdzie si. Do zobaczenia.09 lutego 2013Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentw         Stowarzyszenie Rzecznikw Konsumentw informuje, e przedua rekrutacjena szkolenie (warsztaty) w dniach 28.02-01-03.2013 r.w Tarnowie,nt. Proces cywilny z udziaem rzecznika konsumentw, ktrepoprowadzi mec. Mariusz Trela - do dnia 13 lutego 2013 r.Zgoszenia prosimy przesya na zaczonym formularzu.PozdrawiamKrzysztof PodgrskiPrezes Stowarzyszenia Rzecznikw Konsumentw Formularz zgoszenia Program szkolenia31 stycznia 2013Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy Konsumentw         Stowarzyszenie Rzecznikw Konsumentw serdecznie zaprasza na szklenie(warsztat) w dniach 28.02-01.03.2013 r.w Tarnowie, nt. Procescywilny z udziaem rzecznika konsumentw, ktre poprowadzi mec.Mariusz Trela.Szczegy w zaczonym programie i formularzu zgoszenia.PozdrawiamKrzysztof PodgrskiPrezes Stowarzyszenia Rzecznikw Konsumentw Formularz zgoszenia Program szkolenia31 grudnia 2012yczeniaSzczliwego Nowego Roku 2013,duo zdrowia, szczcia, pomylnoci,sukcesw i realizacji planw zawodowychoraz spenienia wszystkich marzekoleankom i kolegom rzecznikomskadaZarzdStowarzyszenia Rzecznikw Konsumentw20 grudnia 2012Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwKoleanki i Koledzy Rzecznicy!Oddajemy do Waszych rk czwarty numer Biuletynu Rzecznikw Konsumentwredagowany dziki wsparciu finansowemu Urzdu Ochrony Konkurencji iKonsumentw. Mamy nadziej, e i ta publikacja spotka si z Waszymzainteresowaniem.Zachcamy Was nie tylko do jego lektury, ale take do przesyaniawasnych publikacji, interesujcych orzecze sdw oraz sygnalizowaniaciekawych problemw, ktre warte s omwienia na amach Biuletynu.Nadto na prob UOKiK w zaczeniu przekazujemy spis treci wraz ztabelami dotyczcymi sprawozdania z dziaalnoci powiatowych/miejskichrzecznikw konsumentw Funkcjonowanie powiatowych/miejskich rzecznikwkonsumentw w 2012 r.. Uprzejmie informujemy, i w tabeli nr 3 , wpunktach 4 i 5 zostay wprowadzone zmiany w stosunku do sprawozdaniaz roku poprzedniego (oznaczone gwiazdkami) dotyczce zamieszczeniajedynie oglnej iloci pozww.Jednoczenie na prob UOKiK przekazujemy rwnie wzory tabel dosprawozdania z dziaalnoci Rzecznikw zaproponowane podczasposiedzenia Krajowej Rady Rzecznikw Konsumentw w dniu 10.12.2012 r.przez pani Magorzat Rothert i w zwizku z tym uprzejmie prosimy ozgaszanie uwag do przedmiotowego projektu na adres:malgorzata.kaminska@uokik.gov.pl do dnia 31.03.2013 r.yczymy Wam interesujcej lektury. Zesp redakcyjnyW przypadku problemw z odczytaniem pliku prosimy okontakt elektroniczny lub telefoniczny celem rozwizania powstaegoproblemu.Biuletyn jest wspfinansowany ze rodkw Urzdu Ochrony Konkurencji iKonsumentw. Biuletyn rzecznikw UOKiK 2012 nr 4 Spis treci Rzecznicy Tabele Zmiany tabel20 grudnia 2012KomunikatSzanowni Pastwo,Jak wskazaa Komisja Europejska w dokumencie KOMUNIKAT KOMISJI DOPARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETUEKONOMICZNO-SPOECZNEGO I KOMITETU REGIONW: Ochrona przedsibiorstwprzed wprowadzajcymi w bd praktykami marketingowymi i zapewnienieskutecznego wykonania - Przegld dyrektywy 2006/114/WE dotyczcejreklamy wprowadzajcej w bd i reklamy porwnawczej, w latach 20022010 mae i rednie przedsibiorstwa stworzyy w UE 85% nowych miejscpracy1]. Przy ich potencjale w zakresie wzrostu i do tworzenianowych miejsc pracy s dokadnie tym, czego Europa potrzebuje wczasach niepewnoci gospodarczej. Aby mc osiga sukcesy i rozszerzaswoj dziaalno na jednolitym rynku, przedsibiorstwa potrzebujprzyjaznego otoczenia regulacyjnego, ktre nie tylko bdzie imzapewniao swobod dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie zagwarantuje imbezpieczestwo w transakcjach z innymi przedsibiorcami. Wszczeglnoci mae przedsibiorstwa rwnie potrzebuj podstawowej ochronyprzed wprowadzajcymi w bd praktykami marketingowymi.Komisja Europejska zamierza zatem zaproponowa konkretne zmiany wdyrektywie 2006/114/WE dotyczcej reklamy wprowadzajcej w bd ireklamy porwnawczej w celu wyeliminowania szkodliwychwprowadzajcych w bd praktyk marketingowych w relacjach midzyprzedsibiorcami, takich jak dziaania nieuczciwych przedsibiorstwoferujcych wpisy do katalogw biznesowych. W tym celu Komisjaprzedstawi specjalny wniosek ustawodawczy i zintensyfikuje dziaaniamajce na celu zapewnienie waciwego egzekwowania istniejcychprzepisw.Obok lepszego egzekwowania prawa i wsppracy przedsibiorstwa wyraniepotrzebuj take dodatkowych przepisw prawa materialnego w celuwyjanienia sytuacji prawnej i zaradzenia najbardziej szkodliwymwprowadzajcym w bd praktykom marketingowym majcym wpyw naprzedsibiorstwa w caej Europie.W szczeglnoci naley sprecyzowa zakres dyrektywy, tak aby oglnaklauzula wyranie obejmowaa wszystkie moliwe rodzaje wprowadzajcychw bd praktyk marketingowych i ich w sposb jednoznacznyzakazywaa.Wprowadzenie nowej definicji wprowadzajcych w bd praktykmarketingowych doprecyzuje zakresu dyrektywy i posuy ulepszeniuochrony przedsibiorstw, poniewa bdzie lepiej uwzgldnia sytuacje, wktrych nie jest atwo uzna dan praktyk marketingow za typow reklam.Wyeliminuje to niepewno i wprowadzi pewno prawa. Niektre szczeglnerodzaje praktyk reklamowych, takie jak twierdzenia dotyczceekologicznoci produktu2], mog wymaga dodatkowych, jasnychdefinicji w zwizku z doniesieniami na temat wprowadzajcych w bdpraktyk w tym obszarze3].Ponadto Komisja przewiduje wzmocnienie ochrony w ramach oglnychklauzul zawartych w dyrektywie poprzez wprowadzenie dodatkowegopoziomu ochrony w postaci czarnych list zakazanychwprowadzajcych w bd praktyk marketingowych, co uatwi rwnieegzekwowania prawa. W efekcie przysze instrumenty ustawodawczeopierayby si na dwupoziomowym systemie zakazw: oglnej klauzuliobejmujcej wszystkie wprowadzajce w bd praktyki marketingowe, atake konkretnej czarnej licie wyszczeglniajcej najbardziejszkodliwe praktyki w stosunkach midzy przedsibiorstwami.W szczeglnoci taka czarna lista z gry zakazywaaby takichwprowadzajcych w bd praktyk marketingowych jak zatajaniekomercyjnego celu przekazu, tosamoci przedsibiorcy lub istotnychinformacji na temat konsekwencji odpowiedzi na dany przekaz.Ponadto praktyki, takie jak ukrywanie przekazu handlowego podpostaci faktury lub obowizkowej patnoci, powinny by wyraniezabronione. Komisja zbada rwnie rozwizania na poziomie krajowym,takie jak te przyjte w Austrii i w Belgii, gdzie szczegowe przepisyzabraniaj albo szeregu wprowadzajcych w bd praktyk marketingowychalbo wycznie praktyk nieuczciwych przedsibiorstw oferujcych wpisydo katalogw biznesowych.Komisja zamierza dokona oceny moliwoci zaostrzenia sankcjiza naruszanie przepisw krajowych, przyjtych w ramach transpozycjidyrektywy. Takie nowy wniosek ustawodawczy wymagaby od pastwczonkowskich dopilnowania, aby sankcje za wprowadzajce w bdpraktyki marketingowe w relacjach midzy przedsibiorstwami byyskuteczne, proporcjonalne i odstraszajce4].Komisja zamierza rwnie doprecyzowa zasady dotyczce reklamyporwnawczej, w szczeglnoci w odniesieniu do porwnania cen ipowiza midzy reklam porwnawcz i prawami wasnoci intelektualnej.W celu rozwizania problemw zwizanych z rozbienymi krajowymisystemami egzekwowania prawa oraz brakiem w obowizujcej dyrektywiepodstawy dla sprawnej wsppracy transgranicznej Komisja zamierzastworzy procedur wsppracy w zakresie egzekwowania prawa w tejdziedzinie, ktra, generujc jedynie minimalne koszty dodatkowe,umoliwiaaby organom egzekwujcym prawo skuteczne reagowanie wprzypadkach, gdy transgraniczne problemy zaczynaj mie charaktersystematyczny, naruszaj zbiorowe interesy przedsibiorstw w Europiei w oczywisty sposb naruszaj zasady uczciwego handlu i dobrepraktyki handlowe.Komisja zamierza zatem zaproponowa procedur wsppracy w zakresieegzekwowania prawa, ukierunkowan na ochron przedsibiorstw wzakresie wprowadzajcych w bd praktyk marketingowych.W celu stworzenia klarownej podstawy prawnej dla transgranicznychdziaa w zakresie egzekwowania prawa do wniosku ustawodawczegopowinien zosta wprowadzony wyrany obowizek wzajemnej pomocy.Ponadto konkretne przepisy zobowi pastwa czonkowskie do wyznaczeniaorganw posiadajcych z urzdu uprawnienia w zakresie egzekwowaniaprawa w odniesieniu do prawidowego i skutecznego wdraaniadyrektywy dotyczcej reklamy wprowadzajcej w bd i reklamyporwnawczej. Oznacza to, e dane pastwo czonkowskie rwnie mogobyrozszerzy zakres uprawnie funkcjonujcych organw odpowiedzialnych zaochron konsumentw lub konkurencji5] i niekoniecznie musiaobytworzy nowe organy administracyjne. Szybk, bezpieczn i racjonalnpod wzgldem kosztw wspprac zapewniaby aplikacja online suca dowymiany wnioskw, nie pocigajc za sob przy tym zbytnich dodatkowychobcie i kosztw dla pastw czonkowskich. Do tego celu mona byobyskorzysta z istniejcego systemu wymiany informacji na rynkuwewntrznym (IMI).Ponadto Komisja bdzie rwnie dy do wsppracy na szczeblumidzynarodowym, aby zadba o to, by przedsibiorstwa europejskie niebyy celem wprowadzajcych w bd praktyk marketingowych pochodzcychspoza Europy6].Majc powysze na uwadze, zwracamy si z uprzejm prob o zgaszanieuwag/stanowisk/opinii w kwestii wskazanego powyej Komunikatu dodnia 4 stycznia 2013 r.. Informujemy jednoczenie, istosowny dokument w jzyku polskim stanowi zacznik do niniejszejwiadomoci.Osob wyznaczon do kontaktu jest Hubert Worobiej, Naczelnik WydziauHandlu, Infrastruktury i Turystyki Departamentu PolitykiKonsumenckiej UOKiK, tel. 22 55 60 140, adres e-mail hubert.worobiej@uokik.gov.ploraz ddk@uokik.gov.pl.1] Do SMEs create more and better jobs? (Czy MP tworz wicejlepszych miejsc pracy?) badanie dotyczce wpywu MP na rynek pracyUE, przeprowadzone przez EIM Business and Policy Research przywsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zoetemeer, listopad 2011r.2] Twierdzenia reklamowe, zgodnie z ktrymi dany produkt jestkorzystniejszy lub mniej szkodliwy dla rodowiska ni produktyoferowane przez konkurentw.3] Rwnoczenie Komisja zamierza wyda zalecenia dotyczce najlepszychpraktyk w oparciu o podejcie uwzgldniajce cykl ycia i odpowiedniemetody, takie jak planowane europejskie zharmonizowane metodyobliczania wpywu produktw i organizacji na rodowisko (ang. ProductEnvironmental Footprint PEF (PEF), Organisation EnvironmentalFootprint (OEF)).4] Podobnie jak przewiduje to art. 13 dyrektywy 2005/29/WE onieuczciwych praktykach handlowych.5] Zostanie rozpatrzona kwestia tego, czy zakres istniejcychprocedur wsppracy, jak na przykad mechanizmu ustanowionegorozporzdzeniem (WE) nr 2006/2004 w sprawie wsppracy w dziedzinieochrony konsumentw, mgby zosta rozszerzony na niektre praktyki wrelacjach midzy przedsibiorstwami, czy te naley ustanowi nowspecjaln procedur wsppracy.6] Taka wsppraca mogaby mie miejsce na przykad w ramachMidzynarodowej Sieci Ochrony i Egzekwowania Praw Konsumenta(ICPEN). ST17324.PL12.DOC18 grudnia 2012Koleanki i koledzy,Koleanki i Koledzy Rzecznicy!Informujemy Pastwa, e Rada Ministrw w dniu 20 listopada 2012 r.przyja zaoenia do zmiany ustawy o ochronie konkurencji ikonsumentw. Poniej pismo Prezes UOKiK w tej sprawie.Ewentualne uwagi do tego projektu prosz przesya na adresstowarzyszenia do dnia 10 stycznia 2013 r. do godz. 15.00. Nastpnieopracujemy zbiorowe uwagi i wnioski oraz przelemy do UOKiK.PozdrawiamK. Podgrski     Pismo przewodnie - nowelizacja18 grudnia 2012Koleanki i koledzy,Informujemy Pastwa, e na stronie internetowej MinisterstwaSprawiedliwoci ukazay si Rekomendacje zmian przygotowanych przezZesp Ministra Sprawiedliwoci ds. Nowelizacji Prawa Upadociowego iNaprawczego z dnia 10.12.2012 r., dotyczce take tzw. upadocikonsumenckiej.Poniej link do strony.Majc na uwadze, e w rekomendacjach tych zawarte s odnoniki doproponowanych dziaa przez rzecznikw konsumentw, prosimy oewentualne uwagi w tej sprawie do dnia 21 grudnia 2012 r. do godz.15.00.PozdrawiamK. PodgrskiLink: http://ms.gov.pl/pl/nowelizacja-prawa-upadlosciowego-i-naprawczego/26 listopada 2012Nie daj si nabra. Sprawd, zanim podpiszeszW dniu dzisiejszym startuje kampania spoeczna Nie daj si nabra.Sprawd, zanim podpiszesz. Celem akcji jest zwrcenie uwagispoeczestwa na ryzyka zwizane z zawieraniem umw finansowych, w tymprzede wszystkim z zaciganiem wysoko oprocentowanychkrtkoterminowych poyczek, tzw. chwilwek, oraz z korzystaniem zusug finansowych, ktre nie podlegaj szczeglnemu nadzorowipastwa.Akcja spoeczna jest wsporganizowana przez siedem instytucjipublicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisj NadzoruFinansowego, Ministerstwo Finansw, Ministerstwo Sprawiedliwoci,Narodowy Bank Polski, Policj oraz Urzd Ochrony Konkurencji iKonsumentw.Wszyscy obywatele powinni zdawa sobie spraw z zagroe pyncych zniefrasobliwego zawierania umw poyczkowych i mie wiedz umoliwiajcdokonanie rzetelnej oceny takich ofert. Zbliajcy si okresprzedwiteczny to czas szczeglnie agresywnej kampanii reklamowejzachcajcej do korzystania z szybkich poyczek (na dowd, bezzabezpiecze). Klienci firm oferujcych tego typu usugi finansowe sczsto niewiadomi, e rzeczywiste roczne oprocentowanie atwychpienidzy moe siga nawet kilkudziesiciu tysicy procent. Potencjalnipoyczkobiorcy ulegaj pokusie zdobycia szybkiej gotwki nie zdajcsobie sprawy z konsekwencji wynikajcych z podpisania pozornieprostej umowy poyczkowej, co w skrajnych przypadkach moe doprowadzinawet do utraty dorobku ycia.Z bohaterami kampanii moe zidentyfikowa si prawie kady. Przykademjest pani Krystyna, ktra zastanawiaa si nad zacigniciem poyczki nawita Boego Narodzenia w wysokoci czterech tysicy zotych.Ostatecznie si na ni nie zdecyduje, ale na stronie internetowejkampanii www.zanim-podpiszesz.pl bdzie mona ledzi, jak kadego dniazwikszaby si jej dug, a wraz z nim stres i frustracja.Za porednictwem tej witryny bdzie mona rwnie zapozna si zpodstawowymi informacjami dotyczcymi bezpieczestwa na rynkufinansowym, pozna cztery zasady bezpiecznego zacigania poyczek, uykalkulatorw finansowych, dowiedzie si jak niebezpieczne kruczkiprawne s stosowane w umowach oraz uzyska dostp do kluczowych aktwprawnych.W ramach kampanii w stacjach telewizyjnych i radiowych bd emitowanespoty informacyjne przetumaczone na jzyk migowy oraz opatrzonewyranymi napisami, dziki czemu bd one dostpne dla szerokiejpublicznoci. Ponadto do milionw Polakw zostan wysane broszuryinformacyjne i edukacyjne zawierajce podstawy wiedzy o finansachosobistych. Wszystkie materiay zawieraj rekomendacje dziaa tzw.cztery zasady bezpieczestwa, o ktrych naley pamita przed wziciempoyczki lub zainwestowaniem pienidzy. Dodatkowo, pod bezpatnymnumerem infolinii Komisji Nadzoru Finansowego (tel. 800 290 479)bdzie mona uzyska informacje, ktre podmioty s objte nadzoremfinansowym.Akcj wspieraj media publiczne i katolickie.Cztery zasady bezpiecznego zacigania poyczki to:1. Sprawd wiarygodno firmy.2. Policz cakowity koszt poyczki.3. Dokadnie przeczytaj umow.4. Nie podpisuj, jeli nie rozumiesz.Wicej informacji: www.zanim-podpiszesz.plrdo: www.uokik.gov.pl20 listopada 2012InformacjaUprzejmie informujemy, e szkolenie w Nowej Soli w dniach 22-23listopada 2012 r. zostao odwoane. O nowym terminie szkolenia zostanpastwo niebawem poinformowani.14 listopada 2012Powiatowi (Miejscy) Rzecznicy KonsumentwKoleanki i Koledzy Rzecznicy!         StowarzyszenieRzecznikw Konsumentw serdecznie zaprasza na szklenie w dniach 22-23listopada 2012 r. w Nowej Soli, nt. Rzecznik Konsumentw a usugiubezpieczeniowe, ktre poprowadz najlepsi eksperci z Biura RzecznikaUbezpieczonych: Aleksander Daszewski i Cezary Orowski.Szczegy w zaczonym programie i formularzu zgoszenia.        Pozdrawiam        KrzysztofPodgrski        PrezesStowarzyszenia Rzecznikw Konsumentw Formularz szkolenia Nowa Sl2012 Program szkolenia Nowa Sl2012Archiwum aktualnoci Stowarzyszenia »