50.2173371 19.0008514

Ewelina Glinka

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Glebowa 14Katowice

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 REGULAMINRegulamin pracowni artystycznej i sklepu internetowego Dolina MarzeńEwelina GlinkaUl. Glebowa 14g/140-630 Katowicenip 6312530076regon 243167111www.dolina-marzen.comdolina.marzen@poczta.fmTel. 515 540 374 DEFINICJERejestracja – rozumie się przez toprzypisanie osobie, która wyraża wolę zostania klientem loginu ihasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonaćwybierając opcję Załóż Konto” i postępując zgodnie z instrukcjami.Login przypisany do konta jest niezmienny. Poprzez podanie loginu ihasła klient uzyskuje możliwość korzystania z promocji i rabatów.Hasło można wielokrotnie zmieniać, po zalogowaniu się, bądźwykorzystując mechanizm Przypomnij Hasło.Login – adres e-mail podany przyrejestracji.Hasło – należy przez to rozumieć utajnionyciąg znaków (składający się z liter i cyfr), umożliwiającysystemowi autoryzację klientowi, a użytkownikowi dostęp dowszystkich funkcji sklepu. Klient – to osoba fizyczna, posiadającąpełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a takżeosobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowościprawnej. Klientem może zostać osoba zarejestrowana lub niezarejestrowana.Stały klient – zarejestrowany klient, którypo raz drugi dokonał zakupu w sklepie www.dolina-marzen.comZamówienie – rozumie się propozycję zawarciaumowy sprzedaży, na mocy której sklep sprzeda klientowi towar, októrych informację zawarto na stronie sklepu, po cenie jednostkowejwskazanej w sklepie.Sklep – rozumie się przez to sklepinternetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowymwww.dolina-marzen.comTowar – rozumie się przez to towar lubtowary, opisane w sklepie www.dolina-marzen.com, o którychzamieszczono informację o możliwości ich zakupu.Dostawcy – rozumie się przez to firmękurierską współpracującą ze sklepem, która dostarczy towar doklienta lub Pocztę Polską.Umowa – należy przez to rozumieć umowęzawartą na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznejudostępnionych w sklepie, pomiędzy sklepem a klientem, którejprzedmiotem jest ustalenie zasad na jakich sklep sprzeda klientowitowar. ZAMÓWIENIA§1Pracownia Artystyczna Dolina Marzeń www.dolina-marzen.comjest sklepem internetowym.Zamówienia przyjmowane są 24h na dobę. §2Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepuinternetowego www.dolina-marzen.com, poprzezsklep w serwisie aukcyjnym allegro oraz mailowo (dolina.marzen@poczta.fm). §3Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze. §4Termin realizacji zamówienia:Próbki zaproszeń ślubnych –z przykładowym nadrukiem 2-3 dni robocze plus czas wysyłki. Terminrealizacji zamówienia próbki zaproszenia liczy się od dniawpłynięcia pieniędzy na nasze konto do momentu wysłaniapaczki. Zaproszenia ślubne – do 10 dni plus czasprzesyłki. Termin realizacji zamówienia zaproszeń ślubnych liczysię od dnia wpłynięcia pieniędzy na nasze konto lub ostatecznegozatwierdzenia tekstu zaproszenia do momentu wysłania paczki. Istnieje możliwość ekspresowego wykonania zaproszeń bezdodatkowych opłat. Jednak tylko wtedy gdy akurat nie ma dużejilości zamówień Pozostałe produkty wysyłane są w ciągu 24h od wpłynięcianależności na konto firmowe. §5Zamówienie może zostać anulowane przez kupującego najpóźniejdo momentu rozpoczęcia jego realizacji. Można to uczynić piszącmaila z informacją o anulowaniu zamówienia. §6Sklep www.dolina-marzen.com możezwrócić się do klienta o dodatkowe potwierdzenie złożonegozamówienia.  §7Sklep www.dolina-marzen.com zastrzegasobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacji gdy z przyczynniezależnych od nas nie ma możliwości wykonania zamówienia, a takżegdy zamawiający nie przestrzega regulaminu. SCHEMAT REALIZACJI ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH§1Po zakupie poprzez sklep wybranego wzoru  zaproszenia,winietki bądź zawieszki oraz dokonaniu płatności klient otrzymujewzory tekstów, ornamentów, wierszy.Następnie klient dokonuje wyboru z pośród przesłanych tekstówi przesyła do nas swoją decyzję wraz z wszystkimi danymidotyczącymi ślubu i wesela.Jeżeli zaproszenia mają być personalizowane to należydodatkowo przesłać listę gości w formie odmienionej pisaną bez capslock`a. §2 Indywidualnie zredagowany tekst zostaje przesłany doakceptacji klienta. Dopiero po dokonaniu akceptacji tekstu jestrozpoczynana realizacja zamówienia. ODBIÓR OSOBISTY§1Istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszymustaleniu daty mailowo lub telefonicznie, pod adresem: Ewelina GlinkaUl. Glebowa 14g/140-630 Katowicewww.dolina-marzen.comdolina.marzen@poczta.fmTel. 515 540 374 §2Klient podpisując odbiór towaru, potwierdza jego zgodność zzamówieniem. DOSTAWA§1Koszty dostawy ponosi klient (chyba że oferta mówi inaczej).Koszt wysyłki podany jest przy każdym produkcie w zależności odwybranej formy płatności. §2Wysyłki dokonywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej,Poczty Polskiej na terenie całego kraju. Na życzenie klienta towarmoże być wysłany za granicę. Koszt ustalany jestindywidualnie.Nie ma możliwości wysyłki za pobraniem. §3Wszystkie paczki jakie wysyłamy są starannie pakowane, wsposób gwarantujący bezpieczeństwo towaru podczastransportu. §4Przed odbiorem paczki należy zwrócić uwagę, czy nie nosi onaśladów wskazujących na jej uszkodzenie lub otwarcie. Klient maprawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera popodpisaniu listu przewozowego. W przypadku mechanicznegouszkodzenia towaru lub niezgodności z zamówieniem, należy poprosićkuriera o spisanie protokołu szkody, który będzie podstawą doewentualnych reklamacji. Tylko z takim protokołem podpisanym przezkuriera będą uwzględniane reklamacje dotyczące uszkodzeniatowaru. §5Wszystkie paczki wysyłane firmą kurierską są standardowoubezpieczone, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo przesyłki. §6Do każdego zamówienia dołączany jest rachunek. PŁATNOŚCI§1Klient podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru formypłatności:płatność przelewempłatność gotówkąpłatności poprzez Przelewy24 §2Płatność przelewem - płatności (wartośćzamówienia: koszt towaru + ewentualne koszty wysyłki) należydokonać na rachunek firmowy wskazany po złożeniu zamówienia. Czaswysyłki towaru jest opisany w dziale ZAMÓWIENIA.W szczególnych przypadkach, jeśli nie będziemy moglizrealizować zamówienia (brak dostępności), pełna kwota zostaniezwrócona na konto wskazane przez klienta w najkrótszym możliwymczasie. Dane do przelewu: Pracownia Artystyczna Dolina MarzeńEwelina Glinkaul. Glebowa 14G/140-630 Katowice §3Płatność gotówką - po wybraniu opcji ,,odbiór osobistyklient może za towar zapłacić gotówką po wcześniejszym ustaleniudaty mailowo lub telefonicznie.Płatności online - Klient może dokonać płatności zapośrednictwem systemu Przelewy24 lub bezpośrednim przelewem zeswojego banku. PROMOCJE I RABATY Dla stałych klientów są przewidziane rabaty i promocje. Stałyrabat to 3% na każdy produkt.Promocje można łączyć. REKLAMACJE§1W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia towaru klientkontaktuje się ze sklepem www.dolina-marzen.com §2W przypadku gdy towar okaże się niezgodny z opisem w momenciezakupu (10 dni od odebrania paczki), klient ma prawo zwrócić towardo siedziby firmy na nasz koszt w celu wymiany na nowy, wolny odwad lub odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy klientdostaje zwrot kwoty wpłaconej za przedmiot (bez kosztów transportu)na wskazany przez niego rachunek. Zwrot towaru w rozumieniu ustawy(Dz. U. Nr 22, poz. 271) z dnia 02.03.2000 r. nie dotyczy towaruspersonalizowanego ( nadruk wskazany przez klienta). ZWROTY §1Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz.271) Art. 7 ust. 1 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionegotowaru (data przyjęcia paczki na liście przewozowym), konsument maprawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia odumowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczącychzawierania umów na odległość. §2Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko iwyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany  w opakowaniu z kompletnąjego zawartością, a sam produkt nieuszkodzony, nienoszącyjakichkolwiek śladów używania. Towar powinien być odesłany woryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, przy czym brak oryginalnegoopakowania (w sytuacji np. jego uszkodzenia lub zaginięcia) niejest warunkiem przyjęcia zwrotu towaru.Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie oodstąpieniu od umowy, dane do przelewu, oryginał rachunku. Wprzypadku zwrotu towar należy przesłać na własny koszt do siedzibysklepu podany w dziale KONTAKT. Po otrzymaniu zwróconego towaru,sklep w przeciągu 10 dni roboczych wykonuje przelew w wysokościwartości przedmiotu (bez kosztów transportu) wskazanej na rachunku,na przesłane przez klienta konto bankowe. W przypadku, gdy towarnie spełnia w/w. wymagań, zostaje odesłany do klienta na jegokoszt. §3Każdy zwrot musi być uzgodniony ze sklepem, w przeciwnymwypadku paczka może nie zostać przyjęta. ZASTRZEŻENIA PRAWNE§1Wszelkie materiały oraz zdjęcia zawarte na stronie www.dolina-marzen.comchronione są prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanietych danych do jakichkolwiek celów jest zabronione. INFORMACJE OGÓLNE§1Wszystkie ceny na stronie www.dolina-marzen.com są cenamibrutto (zawierają podatek VAT 23%) i są wyrażone w złotych polskich(PLN). §2Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnychna internetowej stronie sklepu, składa ofertę kupna określonegotowaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarciaumowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzeniaodbioru towaru przez klienta. §3Pracownia Artystyczna Dolina Marzeń dokłada wszelkich starań,aby opisy i zdjęcia były zgodne z rzeczywistością. W przypadkujakiejkolwiek niezgodności opisu z rzeczywistością, klientowiprzysługuje zwrot w ciągu 10 dni od daty zakupu, zgodnie zprzepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwrottowaru w rozumieniu ustawy z dnia 02.03.2000 r. nie dotyczy towaruspersonalizowanego ( nadruk wskazany przez klienta), art 10.ust. 3.par. 4 §4Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepusą poufne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochroniedanych osobowych informujemy, że dane osobowe kupujących sąprzechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim. Daneosobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacjizamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lubwykorzystywane. Zgodnie z w/w. ustawą kupujący ma prawo do wglądu wswoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania ozaprzestanie ich wykorzystywania. §5Dane osobowe użytkownika mogą zostać użyte w celudostarczania mu ważnych informacji o produktach lub usługach, w tymaktualizacji i powiadomień. Dodatkowo, za zgodą użytkownika, możemywysyłać mu informacje o innych produktach i usługach sklepuwww.dolina-marzen.com §6Pracownia Artystyczna Dolina Marzeń może ujawnić dane osoboweklienta, jeżeli jest do tego zobowiązana na mocy przepisów prawalub jeśli uzna, działając w dobrej wierze, że takie postępowaniejest niezbędne do: (a) przestrzegania przepisów prawa lubpodporządkowania się nakazom sądowym nałożonym na firmę PracowniaArtystyczna Dolina Marzeń Ewelina Glinka (b) ochrony lub obronypraw albo własności firmy Pracownia Artystyczna Dolina MarzeńEwelina Glinka. §7Osoby niepełnoletnie nie mogą wysyłać żadnych informacji,dokonywać zamówień świadczonych przez www.dolina-marzen.com bez wiedzyi zgody swoich rodziców lub prawnych opiekunów. §8W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie stosujesię odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwych dla umówzawieranych z konsumentami ustaw szczególnych m.in. ustawy z dnia27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiejoraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176 zpóźń. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórychpraw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzonąprzez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn.zm.). §9Do rozstrzygania sporów wynikających z umowy między stronamibędącymi przedsiębiorcami właściwym będzie sąd miejscowo właściwydla miejsca siedziby sprzedawcy. W przypadku umów zawieranych zkupującymi będącymi konsumentami właściwość sądu ustalana jest woparciu o miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego lub miejscewykonania umowy. §10Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.dolina-marzen.com. Złożeniezamówienia przez klienta poprzedza zapoznanie się z treściąniniejszego regulaminu i zaakceptowanie wszelkich zasad w nimwymienionych, zaś w przypadku braku akceptacji regulaminu – jegopostanowień, zamówienie nie może być złożone.