52.1663609 21.0152807

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Wyścigowej 6Mokotów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Kompleksowa oferta w zakresie finansowania zakupu samochodów nowychi używanych wszystkich marek oferowanych przez dealerów siecisprzedaży Fiat Auto Poland S.A.Samochody noweJeśli zależy Ci na prostym finansowaniu, Kredyt w Fiat Banku jestnajwygodniejszym rozwiązaniem. Szanujemy czas naszych Klientów,dlatego stworzyliśmy uproszczone procedury, nie wymagająceurzędowych zaświadczeń. Wybierz interesującą Cię sekcjędokumentu:Okres kredytu: od 6 do 96 miesięcyRaty: równe lub malejąceOprocentowanie: Stała lub zmienna stopa procentowa do wyboruprzez KlientaWaluta: PLNWpłata własna już od 0% wartości pojazduSpłata kredytu może być zabezpieczona cesją praw z polisy AC izastawem rejestrowym lub cesją praw z polisy AC i przewłaszczeniemna zabezpieczenieJeżeli jesteś osobą fizyczną, nie dokonujesz pierwszej wpłaty awartość kredytu nie przekracza 123.000,00 zł lub jesteś osobąfizyczną, wpłacasz 10% wartości pojazdu a wartość kredytu nieprzekracza 184.500,00 zł przygotuj dwa dokumenty tożsamości zezdjęciem (np. dowód osobisty i prawo jazdy). Jeśli występujesz okredyt z małżonką/małżonkiem przygotuj po jednym dokumencietożsamości ze zdjęciem każdej z osób (dowody osobiste).Jeżeli jesteś osobą fizyczną a wnioskowany kredyt nie spełnia wyżejwymienionych parametrów przygotuj:dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty iprawo jazdy) a jeśli występujesz o kredyt z małżonką/małżonkiem pojednym dokumencie tożsamości ze zdjęciem każdej z osób (dowodyosobiste)zaświadczenie(a) o dochodach, decyzje emerytalne/rentowe,ostatnie odcinki emerytury/renty lub potwierdzenie wpływu świadczeńna rachunek bankowy, decyzje o stałości rentyBank ma prawo poprosić o złożenie dodatkowej dokumentacji. Wprzypadku dochodów pochodzących z niestandardowych źródeł prosimy okontakt z najbliższym autoryzowanym dealerem FiataJeżeli twoje dochody pochodzą z prowadzenia samodzielnieindywidualnej działalności gospodarczej, indywidualnie prowadzonejdziałalności w spółce cywilnej, dowolnej spółce osobowej, spółce zo o lub spółce akcyjnej a warunki wnioskowanego kredytu spełniająnastępujące parametry: działalność prowadzona jest dłużej niż 2lata, wpłacasz 10% wartości pojazdu a wartość kredytu nieprzekracza 184.500,00 zł, przygotuj:dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty iprawo jazdy),umowę spółki cywilnej,uchwałę o najwyższej sumie zobowiązań (w przypadku spółdzielni)oświadczenie o braku zobowiązań wobec ZUS i US (nie dotyczyindywidualnej działalności gospodarczej spółek cywilnych -oświadczenie w treści wniosku)oraz bądź gotowy do zadeklarowania osiąganych wynikówfinansowychJeżeli warunki wnioskowanego kredytu nie spełniają wyżejwymienionych parametrów przygotuj dodatkowo:ostatnią roczną deklarację podatkowąsprawozdanie finansowe za min 1 pełny okres (rok) sprawozdawczyi bieżące F-01 (jeśli sporządzane)jeden z wariantów dokumentów (do wyboru):sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy zapłacony doUrzędu Skarbowego za ostatni m-c rozliczeniowy (dowolna formawyliczenia podatku przez Wnioskodawcę) + dowód opłaty podatku zaostatni m-c rozliczeniowy lub,sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy zapłacony doUrzędu Skarbowego za ostatni miesiąc rozliczeniowy (wg wzoruustalonego przez Bank) + dowód opłaty podatku za ostatni m-crozliczeniowy lub,kopia podsumowania z Książki Przychodów i Rozchodów + dowódopłaty podatku za ostatni m-c rozliczeniowy,lub inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową za bieżącyokresBank ma prawo poprosić o złożenie dodatkowej dokumentacji.W przypadku Klientów korzystających z kredytów/leasingów, wobecktórych całkowite zaangażowanie przekracza w polskich złotychrównowartość 150 000 EUR po średnim kursie Narodowego BankuPolskiego z dnia wniosku to musisz przedstawić sprawozdaniefinansowe za min 3 pełne okresy (3 lata) sprawozdawcze i bieżąceF-01 (jeśli sporządzane)Dodatkowe wymagania pozwalające skorzystać z proceduryuproszczonej dla firm działających krócej niż 2 lata:minimalna wpłata własna: 20%maksymalny okres finansowania: 96 miesięcymaksymalna kwota finansowania: 80.000,00 zł.Osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej:W zależności od wysokości udziału własnego w cenie zakupusamochodu: cesja praw z polisy AC i zastaw rejestrowy lub cesjapraw z polisy AC i przewłaszczenie na zabezpieczenie.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółkiosobowe:W zależności od wysokości udziału własnego w cenie zakupusamochodu: sądowy zastaw rejestrowy na kredytowanym samochodzie icesja praw z polisy AC lub przewłaszczenie na kredytowanymsamochodzie z warunkiem zawieszającym i cesja praw z polisy AC.Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie prowadzącedziałalności gospodarczej:W zależności od wysokości udziału własnego w cenie zakupusamochodu i okresu kredytowania: sądowy zastaw rejestrowy nakredytowanym samochodzie i cesja praw z polisy AC lubprzewłaszczenie na kredytowanym samochodzie z warunkiemzawieszającym.Okres kredytowaniaOkres kredytowania6-96mOprocentowanie:Oprocentowanie standardowe: 11,99% (stała lub zmienna stopaprocentowa do wyboru przez Klienta)Samochody używaneJeżeli szukasz optymalnego sposobu na zakup samochodu używanego,najlepszym rozwiązaniem jest kredyt udzielany przez Fiat BankPolska S.A. Proste i szybkie procedury oraz jasne zasady spłaty togłówne zalety oferty naszego Banku.możliwy okres kredytowania: od 6 do 96 miesięcyraty: równe lub malejąceOprocentowanie: Stała lub zmienna stopa procentowa do wyboruprzez Klientawaluta: złwpłata własna już od 0% wartości pojazdu prawnymzabezpieczeniem spłaty kredytu jest cesja praw z polisyAC i przewłaszczenie na zabezpieczenie lub cesja praw z polisyAC wraz z zastawem rejestrowym, wiek samochodu oraz okreskredytowania nie mogą przekroczyć łącznie 13 latJeżeli jesteś osobą fizyczną, nie dokonujesz pierwszej wpłaty awartość kredytu nie przekracza 123.000,00 zł lub jesteś osobąfizyczną, wpłacasz 10% wartości pojazdu a wartość kredytu nieprzekracza 184.500,00 zł przygotuj dwa dokumenty tożsamości zezdjęciem (np. dowód osobisty i prawo jazdy). Jeśli występujesz okredyt z małżonką/małżonkiem przygotuj po jednym dokumencietożsamości ze zdjęciem każdej z osób (dowody osobiste).Jeżeli jesteś osobą fizyczną a wnioskowany kredyt nie spełnia wyżejwymienionych parametrów przygotuj:dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty iprawo jazdy) a jeśli występujesz o kredyt z małżonką/małżonkiem pojednym dokumencie tożsamości ze zdjęciem każdej z osób (dowodyosobiste)zaświadczenie(a) o dochodach, decyzje emerytalne/rentowe,ostatnie odcinki emerytury/renty lub potwierdzenie wpływu świadczeńna rachunek bankowy, decyzje o stałości rentyBank ma prawo poprosić o złożenie dodatkowej dokumentacji. Wprzypadku dochodów pochodzących z niestandardowych źródeł prosimy okontakt z najbliższym autoryzowanym dealerem FiataJeżeli twoje dochody pochodzą z prowadzenia samodzielnieindywidualnej działalności gospodarczej, indywidualnie prowadzonejdziałalności w spółce cywilnej, dowolnej spółce osobowej, spółce zo o lub spółce akcyjnej a warunki wnioskowanego kredytu spełniająnastępujące parametry: działalność prowadzona jest dłużej niż 2lata, wpłacasz 10% wartości pojazdu a wartość kredytu nieprzekracza 184.500,00 zł, przygotuj:dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty iprawo jazdy),umowę spółki cywilnej,uchwałę o najwyższej sumie zobowiązań (w przypadku spółdzielni)oświadczenie o braku zobowiązań wobec ZUS i US (nie dotyczyindywidualnej działalności gospodarczej spółek cywilnych -oświadczenie w treści wniosku)oraz bądź gotowy do zadeklarowania osiąganych wynikówfinansowychJeżeli warunki wnioskowanego kredytu nie spełniają wyżejwymienionych parametrów przygotuj dodatkowo:ostatnią roczną deklarację podatkowąsprawozdanie finansowe za min 1 pełny okres (rok) sprawozdawczyi bieżące F-01 (jeśli sporządzane)jeden z wariantów dokumentów (do wyboru):sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy zapłacony doUrzędu Skarbowego za ostatni m-c rozliczeniowy (dowolna formawyliczenia podatku przez Wnioskodawcę) + dowód opłaty podatku zaostatni m-c rozliczeniowy lub,sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy zapłacony doUrzędu Skarbowego za ostatni miesiąc rozliczeniowy (wg wzoruustalonego przez Bank) + dowód opłaty podatku za ostatni m-crozliczeniowy lub,kopia podsumowania z Książki Przychodów i Rozchodów + dowódopłaty podatku za ostatni m-c rozliczeniowy,lub inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową za bieżącyokresBank ma prawo poprosić o złożenie dodatkowej dokumentacji.W przypadku Klientów korzystających z kredytów/leasingów, wobecktórych całkowite zaangażowanie przekracza w polskich złotychrównowartość 150 000 EUR po średnim kursie Narodowego BankuPolskiego z dnia wniosku to musisz przedstawić sprawozdaniefinansowe za min 3 pełne okresy (3 lata) sprawozdawcze i bieżąceF-01 (jeśli sporządzane)Dodatkowe wymagania pozwalające skorzystać z proceduryuproszczonej dla firm działających krócej niż 2 lata:minimalna wpłata własna: 20%maksymalny okres finansowania: 96 miesięcymaksymalna kwota finansowania: 80.000,00 zł.Osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej:W zależności od wysokości udziału własnego w cenie zakupusamochodu: cesja praw z polisy AC i zastaw rejestrowy lub cesjapraw z polisy AC i przewłaszczenie na zabezpieczenie.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółkiosobowe:W zależności od wysokości udziału własnego w cenie zakupusamochodu: sądowy zastaw rejestrowy na kredytowanym samochodzie icesja praw z polisy AC lub przewłaszczenie na kredytowanymsamochodzie z warunkiem zawieszającym i cesja praw z polisy AC.Osoby prawne:W zależności od wysokości udziału własnego w cenie zakupusamochodu: sądowy zastaw rejestrowy na kredytowanym samochodzie icesja praw z polisy AC lub przewłaszczenie na kredytowanymsamochodzie z warunkiem zawieszającym.W tabelach, które znajdziesz poniżej, zamieściliśmy informacje natemat standardowego oprocentowania kredytów na samochody używane:Standardowe oprocentowanie kredytów na zakup samochodów DEMO orazużywanych samochodów osobowych i ciężarowych. Oprocentowaniekredytów dla stopy zmiennej:Okres kredytowania: 6-96mOprocentowanie: Oprocentowanie standardowe: 11,99% (stała lubzmienna stopa procentowa do wyboru przez Klienta)UbezpieczeniaUbezpieczenie Spłaty Kredytu Bezpieczny KredytUbezpieczenie Spłaty Kredytu zapewnia Klientowi za niewielkąmiesięczną kwotę komfort spłacenia zobowiązań wynikających z UmowyKredytu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowychzwiązanych ze zdrowiem i życiem Kredytobiorcy lubwspółkredytobiorcy.Nasi Klienci mają do wyboru następujące pakiety ubezpieczeniaBezpieczny Kredyt:Promo obejmujący ubezpieczenie od ryzyka śmierci w wyniku NNWoraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wyniku NNW.Komfort obejmujący ubezpieczenie od ryzyka śmierci oraz trwałeji całkowitej niezdolności do pracy z jakiejkolwiek przyczyny.Turbo obejmujący ubezpieczenie od ryzyka śmierci oraz trwałej icałkowitej niezdolności do pracy z jakiejkolwiek przyczyny orazalternatywnie: utratę pracy przez Ubezpieczonego albo czasowąniezdolność do pracy albo groźną chorobę.W zakresie ubezpieczeń Bezpieczny Kredyt dostawcą produktówdla Kredytobiorców Fiat Bank Polska S.A. są:CACI Life Limited, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2,Ireland spółka zarejestrowana w Irlandzkim Urzędzie RejestracjiSpółek pod numerem No.306630, Euro NIP: IE 6326030E.CACI Non-Life Limited, Beaux Lane House, Mercer Street Lower,Dublin 2, Ireland spółka zarejestrowana w Irlandzkim UrzędzieRejestracji Spółek pod numerem No.306627, Euro NIP: IE 6326027P.Wszelkie informacje, oświadczenia i wnioski adresowane doUbezpieczycieli, powinny być przekazywane w formie pisemnej, naadres Agenta (Administratora):Cunningham Lindsey Polska Sp. z o.o., ul. Borowskiego 2,03-475 Warszawa (tel. 022/ 619 57 49).Ubezpieczenie Ryzyka Straty Finansowej (GAP Index)Ubezpieczenie ryzyka straty finansowej GAP Index chroniKredytobiorcę przed poniesieniem straty finansowej związanej zkradzieżą pojazdu lub szkodą całkowitą, kiedy wypłata odszkodowaniaz ubezpieczenia AC nie pokrywa zobowiązań z tytułu umowykredytowej.Klienci mają do wyboru: GAP Index 10% lub GAP Index 20% dziękiktórym Klient otrzymuje dodatkowe 10% lub 20% wartości pojazduniezależnie od wysokości odszkodowania otrzymanego z AC.Ubezpieczenie Wartości Fakturowej Pojazdu (GAPFaktura)Ubezpieczenie wartości fakturowej pojazdu GAP Faktura zapewniaKlientowi komfort otrzymania wartości fakturowej pojazdu przezokres dwóch lub trzech lat, niezależnie od kwoty odszkodowaniaotrzymanego z AC. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient nie musiangażować własnych środków finansowych do zakupu nowego pojazdu.Klienci Fiat Bank mogą wybrać GAP Faktura 2 lata lub GAP Faktura 3lata dzięki którym mogą otrzymać zwrot wartości fakturowej pojazduw drugim lub trzecim roku ubezpieczenia samochodu.W zakresie ubezpieczeń GAP Index i GAP Faktura dostawcą produktówdla Klientów Fiat Bank Polska S.A. jest:Financial Insurance Company Limited zarejestrowaną według CompaniesAct 1985 pod numerem 1515187 z siedzibą Building 11, Chiswick Park,Chiswick High Road, London W4 5XR, Wielka Brytania, podlegającąnadzorowi Financial Services Authority (FSA) i zarejestrowaną przezFSA pod numerem 202639,Wszelkie informacje, oświadczenia i wnioski adresowane doUbezpieczyciela, powinny być przekazywane w formie pisemnej doAdministratora na adres: Financial Insurance Group Services Sp. zo.o. Oddział w Polsce (Genworth Financial), ul. E. Plater 53,00-113 Warszawa (Budynek WFC, p.17).Ubezpieczenie Awarii Elektromechanicznej Przedłużona Gwarancja(„Przedłużona Gwarancja”) to programubezpieczeniowy oferowany przez Fiat Bank Polska S.A. we współpracyz Ubezpieczycielem London General Insurance Company Ltd. Na rynkupolskim, jako Administrator, w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieladziała The Warranty Group Services LimitedSp. z o.o. Oddział w Polsce. Sprzedaż produktu i naprawysamochodu w ramach ubezpieczenia są wykonywane wyłącznie przezAutoryzowaną Sieć Serwisową Fiat Auto Poland S.A..Umowa Przedłużonej Gwarancji może być zawarta przez osoby fizyczne,prawne i przedsiębiorców. Ubezpieczeniem mogą zostać objętewszystkie nowe samochody Grupy Fiat: Fiat, Fiat Professional, AlfaRomeo, Lancia, Jeep, które zostały kupione w autoryzowanej siecidealerskiej w Polsce. Za ubezpieczenie Przedłużonej GwarancjiKlienci mogą zapłacić gotówką lub sfinansować w kredycie bądźleasingu.Minimalny okres objęcia ochroną ubezpieczeniową to rok. Maksymalnyokres ubezpieczenia dla samochodów osobowych wynosi 7 lat przy czympierwsze dwa lata obejmuje gwarancja producenta, a w przypadkusamochodów dostawczych (samochody marki Fiat Professional) wynosi 5lat, przy czym pierwsze dwa lata obejmuje gwarancja producenta.Wyjątkiem wśród samochodów osobowych jest Fiat Sedici, któregogwarancja producenta obejmuje pierwsze trzy lata użytkowania.Ubezpieczenie pomaga uniknąć Klientowi nieprzewidzianych wydatkówzwiązanych z naprawami, serwisowaniem samochodu. Przedłużonagwarancja zapewnia, że w przypadku awarii pojazdu objętegoprogramem koszty zarówno części podlegających wymianie, robociznyzostaną pokryte przez ubezpieczyciela.Korzyści Klienta wynikające z zakupu Przedłużonej Gwarancji:możliwość przeniesienia gwarancji w przypadku sprzedażysamochodu – dodatkowa wartość dla nowego właściciela samochodu,pokrycie kosztów napraw, wymiany wadliwych komponentów naoryginalne części zamienne,profesjonalna obsługa napraw w Autoryzowanych Stacjach Obsługiserwisowej sieci sprzedaży Fiat Auto Poland S.A.,2 sposoby płatności, gotówka bądź finansowanie w kredycie FiatBank lub leasingu FGA Leasing,naprawa samochodu w Polsce oraz we wszystkich krajacheuropejskich.Dodatkowym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z produktu„Przedłużona Gwarancja” jest także brak limitów kilometrów dlawszystkich samochodów osobowych z Grupy Fiat. W ten sposób klientgwarantuje sobie komfort psychiczny oraz bezpieczeństwo finansoweniezależnie od tego, jaką odległość pokona w czasie trwaniaubezpieczenia. Jedynie dla samochodów marki Fiat Professional limitkilometrów został określony na 200 000 km.Oferta Fiat Bank wyróżnia się jednym z najwyższych wskaźnikówczęści objętych ubezpieczeniem - sięga on aż 96 procent. Zakresochrony obejmuje mechaniczne, elektryczne, elektroniczne orazhydrauliczne i pneumatyczne podzespoły pojazdu. Ochrona dotyczyzarówno silnika wraz z układem prze niesienia napędu, jak i układówodpowiadających za bezpieczeństwo i komfort użytkowania samochodu.Wraz z certyfikatem lub polisą klient otrzymuje warunkiubezpieczenia z dokładną listą części objętych ubezpieczeniem orazprzypomnieniem o regularnych przeglądach w Autoryzowanych StacjachObsługi sieci Fiat Auto Poland w celu zapewnienie ciągłościgwarancji.Wszelkie informacje, oświadczenia, wnioski i roszczenia oodszkodowanie adresowane do Zakładu Ubezpieczeń, powinny byćprzekazywane w formie pisemnej do Administratora, na adres: TheWarranty Group Services Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce PlacPrzymierza 6, 03-944 WarszawaUbezpieczenie Awarii Elektromechanicznej Przedłużona Gwarancja(„Przedłużona Gwarancja”) to program ubezpieczeniowy oferowanyprzez Fiat Bank Polska S.A. we współpracy z Ubezpieczycielem LondonGeneral Insurance Company Ltd. Na rynku polskim, jakoAdministrator, w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela działa TheWarranty Group Services Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce.Sprzedaż produktu i naprawy samochodu w ramach ubezpieczenia sąwykonywane wyłącznie przez Autoryzowaną Sieć Serwisową Fiat AutoPoland S.A..Umowa Przedłużonej Gwarancji może być zawarta przez osoby fizyczne,prawne i przedsiębiorców.Minimalny okres objęcia ochroną ubezpieczeniową to rok. Maksymalnyokres ubezpieczenia wynosi 5 lat.Przedłużoną Gwarancją na pojazdy używane mogą być objęte pojazdywszystkich marek, które:zostały kupione w autoryzowanej sieci dealerskiej Fiat AutoPoland S.A. w Polsce,w chwili sprzedaży przez Dealera nie są starsze niż 6 lat(licząc od daty pierwszej rejestracji), z przebiegiem nie większymniż 130 000 km, z dopuszczalną masą całkowitą nie przekraczającą3,5 tony.Za ubezpieczenie Przedłużonej Gwarancji Klienci mogą zapłacićgotówką lub sfinansować w kredycie bądź leasingu.Ubezpieczenie pomaga uniknąć Klientowi nieprzewidzianych wydatkówzwiązanych z naprawami, serwisowaniem samochodu. Przedłużonagwarancja zapewnia, że w przypadku awarii pojazdu objętegoprogramem koszty zarówno części podlegających wymianie, robociznyzostaną pokryte przez ubezpieczyciela.Korzyści Klienta wynikające z zakupu Przedłużonej Gwarancji:profesjonalna obsługa napraw w Autoryzowanych Stacjach Obsługiserwisowej sieci sprzedaży Fiat Auto Poland S.A.,pokrycie kosztów napraw, wymiany wadliwych komponentów naoryginalne części zamienne,naprawa samochodu w Polsce (bezgotówkowo) oraz we wszystkichkrajach UE (zwrot poniesionych kosztów naprawy po powrocie dokraju),możliwość przeniesienia gwarancji w przypadku sprzedażysamochodu – dodatkowa wartość dla nowego właściciela samochodu,2 sposoby płatności, gotówka bądź finansowanie w kredycie FiatBank lub leasingu FGA Leasing,naprawa samochodu w Polsce oraz we wszystkich krajacheuropejskich.Wszelkie informacje, oświadczenia, wnioski i roszczenia oodszkodowanie adresowane do Zakładu Ubezpieczeń, powinny byćprzekazywane w formie pisemnej do Administratora, na adres: TheWarranty Group Services Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce PlacPrzymierza 6, 03-944 Warszawa