51.157067 17.035811

Business Intelligence Technologies S.C.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Sokolnicza 34Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

System front end EVO wspiera proces sprzedaży w instytucjifinansowej stając się podstawowym narzędziem pracy wewnętrznej izewnętrznej sieci sprzedaży.Najważniejsze cechy:Szerokie zastosowanie systemu EVO:firmy leasingowe, do sprzedaży i uruchamiania transakcjileasingu lub najmubanki, do sprzedaży kredytów, jak i innych produktów bankowychinne instytucje finansowe (towarzystwa ubezpieczeniowe, domykredytowe, pośrednicy finansowi) - sprzedaż ich produktówKompleksowa obsługa wszystkich etapów procesu sprzedażyproduktu finansowegokalkulacja/ofertowanieprzygotowanie wniosku i procedura kredytowaprzygotowanie i zawarcie umowyproces uruchamiania transakcji i nabycie przedmiotu (wprzypadku produktów, których treścią jest finansowanie poprzezleasing)Centralne sterowanie regułami biznesowymi i zapewnienie jakościprocesu sprzedażyPrzebieg procesu sprzedaży zależy od centralnie zdefiniowanejkonfiguracji skoncentrowanej w katalogu produktów, która określa:handlowe warunki ofertyzakres gromadzonych danychreguły kalkulacyjne i kontrolnewydruki ofert, wniosków i umówMożliwości konfiguracyjne EVO pozwalają:szybko poszerzać ofertę produktowąmodyfikować reguły procesu sprzedażyreagować na nowe potrzeby rynkuSzerokie możliwości współpracy z nowymi grupami partnerskimiodrębne reguły procesu dla każdej z grupzaawansowane reguły prowizyjneunikalny wygląd aplikacji i obrandowanie wydruków dostosowanedo potrzeb partneraWsparcie dla analizy ryzyka i procedury kredytowej - systemfront office EVO wspiera analityków ryzyka dostarczając imniezbędnych informacji i umożliwiając ocenę ryzyka w następującychobszarach:ocena klientaocena zabezpieczeńocena przedmiotu transakcjiocena warunków finansowych transakcjiRozbudowana kartoteka kontrahentów i powiązańmiędzypodmiotowychIntegracja z bazami informacji gospodarczejProces oceny ryzyka oparty jest na automatycznych kartachscoringowych i algorytmach decyzyjnych definiowanych w tzw. SilnikuDecyzyjnym.Wysoki poziom bezpieczeństwa potwierdzony niezależnymi audytamiEVO MOBI – aplikacja na urządzenia mobilne (np. telefonykomórkowe) wspierająca współpracę i wydawanie decyzji w procesiesprzedaży dla użytkowników przebywających poza biurem.System EVO wspiera proces sprzedaży w instytucji finansowej stającsię podstawowym narzędziem pracy sieci sprzedaży. EVO może byćzastosowane w:Firmie leasingowej, do sprzedaży i uruchamiania transakcjileasingu lub najmuBanku, do sprzedaży kredytów, jak i innych produktów bankowychInnej instytucji finansowej, np. w towarzystwieubezpieczeniowym, do sprzedaży jej produktówEVO obsługuje następujące etapy procesu sprzedaży produktufinansowego:Kalkulacja/ofertowaniePrzygotowanie wniosku i procedura kredytowaPrzygotowanie i zawarcie umowyProces uruchamiania transakcji i nabycie przedmiotu (wprzypadku produktów, których treścią jest finansowanie poprzezleasing)Funkcjonalność systemu EVO jest ściśle podporządkowanastrategicznym kierunkom rozwoju współczesnych instytucjifinansowych:Otwarciu na sieć partnerów sprzedażyOferowaniu oprócz produktu bazowego różnorodnych produktówdodanychObniżeniu kosztów procesu sprzedażyOgraniczeniu ryzyka zawieranych transakcjiCentralne sterowanie regułami biznesowymi procesu i zapewnieniejakościPrzebieg procesu sprzedaży zależy od centralnie zdefiniowanejkonfiguracji skoncentrowanej w katalogu produktów. Produkt –kluczowy element konfiguracji w systemie front end EVO –zdefiniowany jest następującymi elementami:Zakres czasowy obowiązywania produktuDostępność produktu dla handlowców i poszczególnych obszarówsieci sprzedaży (wewnętrznej i zewnętrznej)Struktura produktu określająca zestaw cech, którymi będąopisywane zawierane transakcje struktura definiuje ekrany, któremają zastosowanie dla produktu, zawartość tych ekranów, wartościdomyślne poszczególnych parametrów i możliwość ich zmianReguły biznesowe wykluczające niedozwolone wartości parametrów,albo sugerujące lepsze wartościZakres danych wymaganych do pozyskania przez handlowca i regułyjakości tych danychKatalog produktów dodanych możliwych lub wymaganych dooferowania wraz z produktemPrzebieg procesu (work flow)Zestaw wydruków właściwych dla produktu (np. wydruki oferty,wniosku, umowy i inne)System front office EVO zapewnia zgodność realizowanegoprocesu z zapisanymi regułami biznesowymi, co gwarantuje wysokąjakość realizowanych transakcji i ograniczenie błędów. Alerty iflagi pomagają wykrywać wyjątki w procesie sprzedaży. Kod paskowyna wydrukach i suma kontrolna stanowią gwarancję, że dane nawydrukowanej umowie są zgodne z zarejestrowanymi w systemie.Ułatwienia zorientowane na zapewnienie jakości sprawiają, żeczynności kontrolne mogą być zredukowane i krótko trwają, costanowi o szybkości i niskich kosztach procesu.Ekran Kalkulacja w wariancie konfiguracji dla kredytu samochodowegoZarządzanie siecią sprzedażySieć sprzedaży zdefiniowana w systemie EVO obejmuje:Wewnętrzną sieć sprzedaży instytucji finansowej, z jejstruktura organizacyjną, handlowcami i relacjamiprzełożony-podwładnySieć zewnętrzną obejmującą partnerów: pośredników finansowych,sieci dealerskie, komisy, handlowców ze współpracujących banków,itp.Relacje w strukturze sieci sprzedaży mogą determinować zakresuprawnień do danych i czynności wykonywanych w systemie EVO.Relacje opiekun-podopieczny pozwalają szybko uzyskiwać pomoc wsytuacjach problemowych. Definicje warunków prowizyjnych pozwalająautomatyzować naliczanie i podział prowizji handlowej. System frontend EVO umożliwia także udostępnienie narzędzi dla wieluwirtualnych operatorów finansowych działających jako partnerzyinstytucji finansowej (częsty przypadek wśród firm motoryzacyjnychnie posiadających własnych banków). Operator taki oferuje produktyfinansowe pod własną marką ale za ich faktyczną realizacjęodpowiada rzeczywista instytucja finansowa. Dla każdego zwirtualnych operatorów działających w ramach jednej instalacjisystemu EVO funkcjonalność może być dopasowana do indywidualnychpotrzeb: mogą być dostępne różne produkty, różne reguły biznesoweprocesu, a nawet aplikacja może mieć inny wizerunek graficzny.Wiele podsystemów dla poszczególnych partnerów działających wramach jednej instalacji EVOProdukty dodaneProdukty finansowe w EVO mogą być uzupełniane ofertąkonfigurowanych produktów dodanych:Ubezpieczeniowych odnoszących się do przedmiotu finansowania,np. OC, AC, AssistanceUbezpieczeniowych odnoszących się do klienta, np. ubezpieczeniekredytuUsług związanych z przedmiotem finansowania, np. usługi flotoweWyposażenia przedmiotu finansowania, np. zestaw opon zimowychInnych produktów finansowych inicjujących osobny processprzedaży, np. karta kredytowaInne dowolne, np. wycieczka do ciepłych krajów dla klientaZestaw dostępnych produktów dodanych jest określany regułamipolityki produktowej organizacji. Konfiguracja produktów umożliwiam.in. określić zakres parametryzacji i określić reguły kalkulacjikosztu i ceny, również w architekturze usługowej (np. sprzęg zkalkulatorem ubezpieczyciela).Kartoteka kontrahentów dedykowana instytucjom finansowymSzczególny walor dla instytucji finansowej stanowi kartotekakontrahentów systemu EVO dedykowana potrzebom branży poprzez:Ograniczanie duplikowania podmiotów poprzez mechanizmyidentyfikacji i zapewnienie unikatowości identyfikatorów podmiotów,takich jak NIP, REGON, PESEL z jednoczesną obsługą dopuszczalnychwyjątków system oferuje także mechanizm deduplikacjiAutomatyczne gromadzenie informacji o powiązaniachmiędzypodmiotowych - graficzna prezentacja wszelkich powiązańkontrahenta z innymi kontrahentami poprzez drzewo relacji izliczanie zaangażowania wg grup powiązanych kontrahentów, costanowi potężne źródło wiedzy na etapie procedury kredytowejDrzewo relacji i powiązań podmiotu wraz ze zliczeniem zaangażowaniadla grupy kapitałowejWsparcie dla analizy ryzyka i procedury kredytowejSystem EVO wspiera analityków ryzyka dostarczając im niezbędnychinformacji i umożliwiając ocenę ryzyka w następujących obszarach:Ocena klienta:Branża/ratingBazy informacji kredytowejHistoria: współpracy/zaangażowanie/płatnościDane finansowe i zobowiązaniaPowiązania międzypodmiotoweAnkiety osobowe i firmoweOcena zabezpieczeń: nowych i istniejącychOcena przedmiotu:Opinia rzeczoznawcy, weryfikacja ceny w katalogach przedmiotówOcena dostawcyOcena warunków finansowych transakcjiWydatnym wsparciem w procesie oceny ryzyka są karty scoringowe ialgorytmy decyzyjne definiowane w tzw. Silniku Decyzyjnym,pozwalające w skrajnym przypadku w pełni zautomatyzować procesdecyzyjny.Zarządzanie i ochrona portfela klientów HandlowcaSystem EVO wspiera zarówno podejście, w którym występujeprzypisanie klienta do handlowca, jak i wariant swobodnego dostępudo klientów. Co więcej, oba warianty mogą występować równocześnienp. dla różnych produktów lub obszarów sieci sprzedaży. W wariancieochrony portfela klientów handlowca, system pozwala lub zabraniaofertować danego klienta w zależności od reguł ochrony portfela, ajednocześnie zapewnia optymalny poziom obsługi handlowej.Wykluczona też zostaje wewnętrzna konkurencja o klienta.EVO MOBI - wsparcie współpracy i procesu decyzyjnego naurządzeniach mobilnychskuteczna kontrola nad przebiegiem wykonywanych zadań izauważalne usprawnienie komunikacjiznaczne przyspieszenie uzyskania ostatecznej akceptacjiwarunków transakcjisygnalizowanie dedykowanych zadań do wykonania, a wraz z każdymzadaniem kompletu informacji niezbędnych do dalszych działań (np.do wydania decyzji o akceptacji niższej marży mogą byćzaprezentowane warunki finansowe transakcji, dane klienta i opinieinnych uczestników procesu)wspieranie procesu akceptacji niestandardowych warunkówtransakcji i odstępstw w warunkach gdy wymagana jest dodatkowodecyzja menadżera znajdującego się poza siedzibą firmynarzędzie dla uczestników procesu sprzedaży produktufinansowego przebywających poza biurem, jadących samochodem lubodbywających spotkanie u klienta - handlowców, menadżerówdostęp do systemu na praktycznie dowolnym urządzeniu mobilnympocząwszy od typowego telefonu komórkowego z przeglądarkąinternetową, aż po terminale typu BlackBerryużytkownicy mają dostęp do aplikacji z każdego miejsca naświecie i o każdej porze dniafunkcje personalizacji umożliwiają dostosowanie funkcjonalnoścido indywidualnych potrzeb użytkownika – handlowca, szefa zespołusprzedażowego, opiekuna partnera, czy Dyrektora RegionuAspekty GIODO i kontrola dostępu do danychSystem EVO realizuje wszystkie wymagane przepisami zasady ochronydanych osobowych i pozwala zarządzać dostępem do tych danych wwarunkach rozproszonej sieci sprzedaży, często obejmującej odrębnepodmioty – partnerów. Poziomy dostępu do danych mogą zależeć odwielu czynników: roli użytkownika, etapu procesu, obszaru siecisprzedaży, itd.Szybkość procesu – płynny work flowSystem EVO wyposażony jest w szereg mechanizmów zapewniającychpłynne przekazywanie zadań pomiędzy uczestnikami procesu, unikaniepowtórzeń czynności i sygnalizowanie przeszkód kontynuacji. Systemw czytelny sposób, poprzez listy zadań, sygnalizuje kolejnemuuczestnikowi procesu czynności, które ma do wykonania. Dzieje sięto w sposób zupełnie automatyczny, a dodatkowo w przypadkachwyjątkowych użytkownicy mają do dyspozycji Komunikatora –wewnętrzny podsystem komunikacji służący do szybkiego przekazywaniainformacji. Unikatowym rozwiązaniem są Warunki decyzji kredytowejpowalające ograniczyć ponowną analizę wniosku po wprowadzeniu doniego zmian wymaganych przez akceptującego transakcję. Decydentwprowadza warunki w usystematyzowanej formie, np. okresLista spraw z flagami zadań do wykonania jako przykład wsparciaworkflowPraca na skanach dokumentówZbieranie dokumentów w formie skanów lub innych załącznikówelektronicznych jest jedną z głównych funkcjonalności wspierającychszybkość i niskie koszty procesu sprzedaży usług finansowych.Kolejne etapy procesu mogą być uruchamiane natychmiast po wczytaniuskanów do systemu bez konieczności oczekiwania na przesłaniedokumentacji papierowej. Do tego zadania może być wykorzystanywewnętrzny magazyn dokumentów systemu EVO lub korporacyjny systemklasy content management. System jest także gotowy na rozwiązaniaoparte na podpisie elektronicznym – oczekuje jedynie na regulacjelegislacyjne w tym zakresie.„Kombajn” dla sprzedażyEVO stanowi wydajną platformę sprzedaży produktów finansowychpoprzez wewnętrzną i partnerską sieć sprzedaży umożliwiając pracękilkuset równoczesnych użytkowników, cechując się przy tym wysokąstabilnością i ciągłością działania. Elastyczność systemu pozwaladynamicznie reagować na potrzeby rynku zmieniając ofertę produktowąi reguły procesu sprzedaży.Proces uruchamiania transakcji i nabycie przedmiotuSystem EVO wspiera czynności związane z uruchomieniem transakcji inabyciem przedmiotu, co występuje w przypadku produktówleasingowych. Do czynności tych należą:Rejestracja faktury nabycia przedmiotu, jej weryfikacja,obsługa płatności, księgowania i ewidencja środka trwałegoZawieranie polis ubezpieczeniowych przewidzianych transakcjąRejestracja pojazdówRozliczenie transakcji – ustalenie kapitału początkowego –również w przypadkach złożonych konfiguracji walutowych i długichprojektów inwestycyjnychIntegracja międzysystemowaSystem EVO integruje się z dowolnymi systemami instytucjifinansowej, takimi jak system produkcyjny realizujący podstawowyproces (np. obsługa umów, obsługa polis), systemfinansowo-księgowy, głównie w obszarze wymiany danych o dokumentachfinansowych, system CRM, który tworzy wówczas z EVO kompleksoweśrodowisko pracy sprzedawcy, czy system kadrowo-płacowy w obszarzewymiany danych o prowizjach.System EVO może także być zintegrowany na zasadzie usługowej zsystemami partnerów biznesowych instytucji finansowej, np. serwisemkalkulacji i akwizycji polis ubezpieczyciela, czy bazami informacjikredytowej.TechnologiaSystem EVO pracuje na platformie bazodanowej MS SQL Server iserwerze aplikacyjnym MS IIS udostępniając aplikację w przeglądarceinternetowej. System przeszedł pozytywnie rygorystyczne audytybezpieczeństwa prowadzone przez niezależnych audytorów.