51.1587769 17.1351207

Projektowanie Stron Internetowych NETDESIGN

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Dworcowa 8Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

o firmie, a wtedy drobne niepowodzenia będą jej częściej wybaczane, a klienci będą konsekwentnie bronić swojego dotychczasowego, pozytywnego wizerunku na temat danej firmy. 3. Zasada społecznego dowodu słuszności. Czy coś zostanie postrzeżone pozytywnie czy negatywnie zależy od tego jak inni to odbiorą. Badania pokazują, że tylko 5% ludzi to inicjatorzy, natomiast 95% to imitatorzy, którzy reputację firmy oceniają według tego co myślą inni i jak jest przez nich postrzegana dana marka.  Duży wpływ na to jak będzie postrzegana marka mają tzw. liderzy opinii. 4. Zasada lubienia i sympatii. Ludzie chętniej spełniają prośby ludzi, których znają i lubią. Przekaz reklamowy, będzie skuteczniejszy w sytuacji, gdy firma cieszy się sympatią klientów, którzy są informowani o wydarzeniach w firmie i zamierzeniach produkcyjnych. 5. Zasada autorytetu. Ludzie są ulegli wobec autorytetów. Przedsiębiorstwo może  wykorzystać zasadę autorytetu, angażując rzeczywisty autorytet w danej dziedzinie lub używając jedynie symboli autorytetu. Firmy stosujące tą zasadę zatrudniają naukowców i profesorów, aby promowali ich produkty, np. naukowcy, są często widoczni w reklamach past do zębów czy proszków do prania. 6. Zasada niedostępności. Ludzie chętnie przypisują większą wartość temu, co staje się dla nich niedostępne. Uważa się, że rzeczy trudniejsze do uzyskania są cenniejsze. Potęguje to też wyobrażenie, że można by coś utracić na zawsze.  Zasada wykorzystywana jest najczęściej w reklamie, gdy firma stara się przekonać klienta, że czas promocji niedługo minie, czy też, że ilość towaru objęta promocją jest ograniczona. Uważa się, że przedsiębiorstwo powinno pozostać dla otoczenia w jakiejś części tajemnicze, nie w pełni odkryte. 7. Zasada maksymalizacji własnego interesu. Ta zasada polega na tym, że ludzie chcą uzyskać jak najwięcej, za jak najmniejszą cenę. W określonym postępowaniu, podjętym przez firmę, klient czy inna osoba jej otoczenia musi odnaleźć swój osobisty interes. Osoby odpowiedzialne za public relations powinny mieć na uwadze, że odbiorcy informacji nie interesuje, że firma jest wspaniała i zasługuje na uznanie, ale co z tego wynika dla niego. Ten punkt powinien dominować przede wszystkim w materiałach prasowych i wypowiedziach dla prasy. Działania public relations na rzecz marki mają doprowadzić do stworzenia klimatu społecznej przychylności dla niej, budowania zaufania, umacniania wiarygodności, podkreślania jej statusu i prestiżu jednym  słowem – kreowania jej reputacji. W słowniku wyrazów bliskoznacznych pojęciu „reputacja” przypisano także takie określenia, jak: wyróżniająca opinia, renoma, dobre imię, rozgłos, sława. Mimo iż mają one wyraźny społeczny i humanistyczny charakter, to jednak są wykorzystywane i odnoszone przede wszystkim do rynkowej praktyki funkcjonowania marki. A ta, chociaż coraz wyraźniej akcentuje społeczną odpowiedzialność wytwórców, harmonijnie wplata się w otoczenie, nigdy przecież nie zrezygnuje z nadrzędnego celu swego istnienia – utrzymania istniejących klientów, zdobywania nowych, stałego zwiększania sprzedaży, zdobywania przewagi konkurencyjnej, Jednym słowem – zawłaszczanie rynku.Zaszufladkowano do kategorii| Tagi:,

Opublikowano Autor: Głównym celem public relations jest stworzenie pozytywnego wizerunku organizacji. Właściwy wizerunek korzystnie wpływa na relacje z otoczeniem , przyczyniając się tym samym do ogólnego wzrostu zaufania do przedsiębiorstwa i postrzeganie marki przez odbiorców. Z marketingowego punktu widzenia daje on możliwość pozycjonowania produktów, pozwala je różnicować oraz sprzyja ich indywidualizacji. Wizerunek tworzy osobowość produktów, marek, firm stanowiąc jednocześnie czynnik zmniejszający ryzyko przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Public Relations stwarza klimat zaufania i sprawia, że marka staje się wiarygodna. Wykorzystanie w kampaniach PR niezależnych ekspertów uwiarygodnia działania marketingowe przedsiębiorstwa dla marki. Pozyskując ekspertów firma ma duże szanse na zwiększenie zaufania i wiarygodności wśród konsumentów.Zaszufladkowano do kategorii| Tagi:
Opublikowano Autor: Obecnie public relations jest nieodzowne nie tylko w biznesie, ale także w kreowaniu zachowań społeczeństw. Public relations to jednoczesne8211 zgodne z interesem społecznym8211 oddziaływanie na przedstawicieli otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy. Wewnętrzny PR umożliwia zwiększenie lojalności pracowników wobec firmy, zwiększenie wydajności pracy, wzrost poparcia dla decyzji i działań kierownictwa. Podnosi również autorytet zarządu i powoduje silne utożsamianie się załogi z firmą, co służy współtworzeniu dobrego wizerunku organizacji. Podstawą wewnętrznego public relations jest odpowiednie zarządzanie załogą. Jednak spełnieniu oczekiwań i potrzeb pracowników służą również narzędzia PR, dotyczące przede wszystkim komunikacji. Poprzez Zewnętrzny PR utrwalają się pozytywne skojarzenia z przedsiębiorstwem oraz wzrasta sprzedaż, a organizacja silniej przywiązuje do siebie dotychczasowych klientów oraz skuteczniej zdobywa nowych nabywców na swoje produkty lub usługi. Organizacja zyskuje również dzięki ułatwionym kontaktom z władzami lokalnymi i ośrodkami politycznymi.Zaszufladkowano do kategorii| Tagi:
Opublikowano Autor: Public relations nie tylko skutecznie wspiera, ale i zastępuje standardowe działania komunikacyjne. Marketingowe public relations buduje świadomość i wizerunek marki, produktu, firmy, a także kształtuje lojalność konsumentów. Obejmuje grupę wszystkich działań reklamowych, działań z zakresu marketingu bezpośredniego i promocji sprzedaży. Obejmuje więc już cały proces planowania, realizacji i oceny wyników programów marketingowych, które zachęcają do zakupu produktu i zaspokajania potrzeb konsumentów, gdyż są podporządkowane celowi nadrzędnemu – osiągnięciu zysków przez firmę. Jeden z największych w Polsce autorytetów z dziedziny teorii PR K. Wojcik wylicza kilkanaście argumentów, które w przekonaniu przedsiębiorców sprawiają, że PR jest źródłem korzyści marketingowych. Wyróżnić z nich można: transfer wizerunku i efekt aureoli przenoszony na produkty firmy i jej oferty, dobry, wyrazisty wizerunek sprzyja rozpoznawalności, indywidualizacji przedsiębiorstw, PR informuje odbiorców, kto stoi za danym produktem,Zaszufladkowano do kategorii| Tagi:
Opublikowano Autor: Do podstawowych funkcji public relations można zaliczyć: 1. Funkcję integracyjną8211 polega ona na integrowaniuprzedsiębiorstwa z podmiotami jego otoczenia. Ważne jest w tym wypadkuzrozumienie przez podmioty tego otoczenia celów i określonych działańprzedsiębiorstwa, zaakceptowanie ich i połączenie z własnymi celami idziałaniami. 2. Funkcję koordynacyjną8211 koordynacja oznacza tutajkonieczność zharmonizowania wszystkich elementów promocji,wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, z programem public relations(zgodność przekazywanych treści promocyjnych z założonym, docelowymobrazem przedsiębiorstwa). 3. Funkcję komunikacyjną8211 oznacza planowe, dwukierunkoweporozumiewanie się przedsiębiorstwa z grupami otoczenia8211 w celuosiągnięcia zrozumienia dla prowadzonej działalności i wytworzeniapożądanego wizerunku przedsiębiorstwa. Na podstawie tych funkcjipodejmowane są decyzje co do kształtu struktur public relations wprzedsiębiorstwie. Doboru odpowiedniego wariantu rozwiązaniaorganizacyjnego dla tej działalności w przedsiębiorstwie dokonuje sięponadto po przeanalizowaniu celów firmy, jej polityki, strukturyotoczenia podmiotowego, zakresu i skali działalności oraz sytuacjifinansowej przedsiębiorstwa.Zaszufladkowano do kategorii| Tagi:
Opublikowano Autor: Markę można budować za pomocą różnych narzędzi marketingowych. Jednym z nich jest public relations. Public relations można przetłumaczyć jako „stosunki społeczne 8221 lub „relacje społeczne 8221. Jednak to tłumaczenie nie oddaje w pełni znaczenia tego pojęcia, stąd przyjęło się używać nazwy angielskiej, aby nie zatracić tożsamości znaczeniowej ani merytorycznego sensu. Analiza etymologiczna daje już jednak pierwsze informacje o tym, co składa się na omawiane pojęcie. Relations to w szerokim znaczeniu powiązania natury materialnej i psychologicznej między dwiema stronami, słowo public dodaje natomiast, że te relacje są upublicznione, podlegają publicznej ocenie i kształtowaniu oraz dotyczą wielu grup osób lub całej społeczności. Obecnie za najbardziej trafną definicją public relations uznaje się formułę opracowaną w 1987 roku przez Brytyjski Instytut Public Relations: „Public relations to świadome, planowe i ciągłe wysiłki, mające na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej otoczeniem”.Zaszufladkowano do kategorii| Tagi:
Opublikowano Autor: Tworzenie wartości jest głównym celem większości organizacji. Nowym modelem biznesowym dla wszystkich branż stało się prowadzenie firmy w sposób społecznie odpowiedzialny, zgodny ze świadomością ekologiczną, a jednocześnie zyskownym. Marka jest niematerialnym aktywem, na który składa się tożsamość marki z jej materialnymi i wspierającymi wartości formami wyrazu, takimi jak opakowania czy strony internetowe. Główną korzyścią wynikającą z posługiwania się marką jest zainteresowanie konsumentów i ich utożsamianie się z oferowanymi produktami. Taka strategia jest możliwa, dzięki znakowi firmowemu, który konsumenci utożsamiają z marką. Pozwala to na utworzenie niszy rynkowej dla swoich produktów. Przedsiębiorstwo dążąc do ekspansji posiada możliwość nabycia innych przedsiębiorstw. Pozwala to na rozporządzanie produktami umiejętnie sprzedawanymi przez firmę, będącą potencjalnym przedmiotem zakupu. Wprowadzając na rynek zupełnie nowy produkt istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że produkt się nie przyjmie i okaże się porażką. Często bardziej opłacalne jest przejęcie innej firmy i kontynuowanie sprzedawanie ich produktu lub też, wypuszczenie na rynek produktu pod ich marką. Jeżeli wybrana przez przedsiębiorstwo marka sprzyja penetracji rynku oraz zapewnia wzrost wielkości sprzedaży produktu, to staje się ważnym zasobem przedsiębiorstwa. Korzyści dla firmy wynikają z posiadania głównych marek na rynku w danym segmencie jest ogromna. Świetnym przykładem jest Coca-Cola, która kontroluje większość rynku napojów bezalkoholowych, gdzie posiada takie marki jak Nestie, Sprite czy Kropla Beskidu. Trudno jest wycenić wartość marki z finansowego punktu widzenia, gdyż, „wartość znaku firmowego może być bowiem wyrażona jedynie w tak mglistych kategoriach, jak reputacja, zaufanie, prestiż i potencjalne możliwości rozwoju” Wszystkie te cechy są ulotne i nie można ich spieniężyć. Jednak firmy rozumieją siłę mocnej marki i jej wpływ na konsumenta. Dlatego też często marka jest wliczana jako część aktywów. Marki gigantów potrafią osiągnąć ogromne sumy  i jak widać, nawet w rok, ich wartości potrafią się diametralnie zmienić. Pokazuje to, jak ta wartość nie jest stała i jak najmniejszy błąd w strategii firmy, może wpłynąć na wizerunek i wycenę firmy.Zaszufladkowano do kategorii| Tagi:
Opublikowano Autor: Lojalność nabywców występować może ponadto w czterech postaciach: Głęboka lojalność, kiedy dana marka uznawana jest przez nabywców za najlepszą z istniejących. Występowanie lojalności rzeczywistej pozwala na dużą swobodę w operowaniu cenami produktu. Pozwala przedsiębiorstwu na uzyskanie dużej przewagi konkurencyjnej oraz wzmocnienie pozycji przetargowej w stosunku do kanałów dystrybucji. Konsumenci należący do tej grupy kupować będą tylko produkty jednej marki. Trzeba uważać, aby nie pomylić głębokiej lojalności wobec marki z popytem spowodowanym przez przyzwyczajenie, niską cenę i niedostępność towaru innej marki. Podzielona lojalność, kiedy to nabywcy są lojalni dwóm czy trzem markom.  Dane marki są preferowane z przyzwyczajenia, jednak nabywcy nie uznają ich za idealne. Zmienna lojalność, kiedy nabywcy ciągle zmieniają markę. Nabywcy należący do tej grupy posiadają swoje ulubione marki, ale nie czują potrzeby posiadania produktu konkretnej marki. Brak lojalności, nabywcy decydują się na zakup produktu danej marki jedynie ze względu na czynniki zewnętrzne, tj. zbyt duże koszty zakupu produktów lepszych marek lub ich niedostępność. Przedsiębiorstwo powinno starać się pozyskać u nabywców lojalności rzeczywistą, która pozwala na większą swobodę w kształtowaniu produktu, jego ceny oraz dystrybucji i jednocześnie umożliwia uzyskanie wysokiej pozycji na rynku.Zaszufladkowano do kategorii| Tagi:
Opublikowano Autor: Marka to skuteczne narzędzie w procesie oddziaływania przedsiębiorstwa na preferencje nabywców oraz zwiększania wielkości sprzedaży produktów. Staje się ona efektywnym instrumentem, gdy wypełnia swoje funkcje. O skuteczności marki decydują przede wszystkim trzy czynniki: Stopień rozpowszechnienia znajomości marki przez nabywców. Stopień rozpowszechnienia akceptacji marki przez nabywców. Stopień lojalności nabywców wobec marki. Między tymi trzema czynnikami istnieją bezpośrednie zależności, których pierwotną podstawą jest stopień rozpowszechnienia znajomości marki przez odbiorców. Stopień ten wpływa bowiem w sposób bezpośredni na stopień akceptacji marki przez nabywców. Trudno byłoby oczekiwać od klientów akceptacji marki, jeżeli nie jest ona im znana. Z kolei stopień lojalności nabywców wobec marki zależy m.in. od stopnia rozpowszechnienia jej akceptacji.  Między tymi czynnikami mogą występować zróżnicowane relacje. Przy wysokim stopniu znajomości marki przez nabywców może występować zbliżony do niego stopień lojalności wobec marki. Jednak przy wysokim stopniu znajomości marki może mieć miejsce relatywnie niski stopień jej akceptacji oraz zbliżony do niego stopień lojalności nabywców wobec marki. Kształtowanie się tych relacji wyznacza przedsiębiorstwu kierunki postępowania w sferze stosunków z nabywcami. Akceptacja marki przez nabywców może mieć charakter przejściowy lub trwały.  Marki konkurencyjne oraz zmienność preferencji nabywców, powodują, że nie istnieje trwała lojalność wobec marki. Nabywcy mogą się charakteryzować zróżnicowaną lojalności. Można wyróżnić trzy stopnie lojalności: Najniższy stopień lojalności charakteryzuje nabywców bez sprecyzowanych preferencji w zakresie pożądanej marki. Są oni niewrażliwi na markę i jej zmianę. Wyższy stopień lojalności charakteryzuje nabywców, którzy zmieniają markę tylko wtedy, kiedy pojawiają się konkurencyjne marki oferujące dodatkowe korzyści. Do tej grupy można zaliczyć również nabywców, którzy są skłonni zmienić markę, jeśli tylko koszt tej zmiany nie jest zbyt duży. Najwyższy stopień lojalności charakteryzują się grupy nabywców, które wykazują uczuciowy i emocjonalny stosunek do marki. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa najbardziej korzystna jest sytuacja, gdy grupa nabywców preferujących markę się zwiększa. Wraz ze wzrostem stopnia lojalności zmniejsza się poziom cenowej elastyczności popytu.Zaszufladkowano do kategorii| Tagi:
Nawigacja po wpisach Archiwa Meta