51.6392122 15.1408292

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PRANT

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Grudziądzka 46Żary

  • tel: 684114346
  • fax: 683759448
  • prant.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Ochronniki słuchu są najprostszym i najszybszym sposobem ochrony
narządu słuchu przed skutkami oddziaływania hałasu. Zgodnie z
Rozporządzeniem M P i P S z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,
poz. 844) pracodawca ma obowiązek „zapewnić ochronę pracowników
przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas”. Pracodawca ma
obowiązek w pierwszej kolejności zastosować odpowiednie środki
techniczne (np. wyciszyć hałaśliwe maszyny, wykonać odpowiednią
adaptację hali, zastosować ekrany) i organizacyjne (np. skrócić
czas pracy na hałaśliwych stanowiskach pracy), a po ich
wyczerpaniu, gdy w dalszym ciągu stwierdza się przekroczenie
dopuszczalnych wielkości hałasu, ma obowiązek „zaopatrzyć
pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości
charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz
zapewnić ich stosowanie”. Ochronniki słuchu dzieli się na:
nauszniki przeciwhałasowe
wkładki przeciwhałasowe.
Nauszniki przeciwhałasowe składają się z dwóch
czasz tłumiących, które obejmują małżowiny uszne i przylegają do
głowy miękkimi poduszkami uszczelniającymi wypełnionymi zwykle
pianką ze sztucznego tworzywa lub cieczą. Czasze tłumiące są
zazwyczaj wypełnione materiałem pochłaniającym dźwięk. Nauszniki
przeciwhałasowe mogą występować w trzech rozmiarach: małym, dużym i
normalnym. Nauszniki przeciwhałasowe normalnego rozmiaru są
przeznaczone do stosowania przez osoby o rozmiarach głów
stanowiących większość populacji osób pracujących. Nauszniki
przeciwhałasowe dużego lub małego rozmiaru są przeznaczone do
stosowania przez osoby o szczególnych rozmiarach głów. Nauszniki
przeciwhałasowe mogą być niezależne lub mocowane do hełmów
ochronnych.. W przypadku nauszników niezależnych (patrz rys. 1)
czasze tłumiące są połączone sprężyną dociskową, wykonaną zazwyczaj
z metalu lub tworzywa sztucznego, przeznaczoną do noszenia na
szczycie głowy, lub z tyłu głowy lub pod brodą. Nauszniki
uniwersalne mają sprężynę przystosowaną do noszenia we wszystkich
trzech wymienionych pozycjach. Nauszniki ze sprężyną dociskowa
przeznaczoną do noszenia tylko z tyłu głowy lub pod brodą, i
których masa przekracza 150 g powinny być wyposażone dodatkowo w
taśmę nośną, noszoną na szczycie głowy. Rysunek 1. Niezależne
nauszniki przeciwhałasowe W przypadku nahełmowych nauszników
przeciwhałasowych (patrz rys. 2) czasze tłumiące są mocowane za
pomocą półsprężyn do przemysłowych hełmów ochronnych. Nahełmowe
nauszniki przeciwhałasowe mogą być mocowane jedynie do tych
przemysłowych hełmów ochronnych, z którymi były badane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 352-3 6]. Wyniki badań nahełmowych
nauszników przeciwhałasowych mocowanych do przemysłowych hełmów
ochronnych dotyczą jedynie danego zestawu. Rysunek 2 Nahełmowe
nauszniki przeciwhałasowe Niezależne i nahełmowe nauszniki
przeciwhałasowe mogą być wyposażone w układy elektroniczne.
Nauszniki z układami elektronicznymi dzieli się na trzy grupy: z
aktywną redukcją hałasu, z regulowanym tłumieniem oraz z łącznością
bezprzewodową i bezprzewodową. Układ elektroniczny do aktywnej
redukcji hałasu umożliwia podwyższenie skuteczności ochronnika w
zakresie niskich i średnich częstotliwości (od 50 Hz do 500 Hz), o
średnio kilkanaście dB w stosunku do skuteczności przeciętnych
klasycznych nauszników przeciwhałasowych. Zadaniem układu
elektronicznego nauszników z regulowanym tłumieniem jest
wzmacnianie dźwięków o niskich poziomach, co w efekcie prowadzi do
uzyskania charakterystyki tłumienia dźwięku rosnącej wraz ze
wzrostem poziomu dźwięku w otoczeniu. Tak ukształtowana
charakterystyka nausznika przeciwhałasowego poprawia zrozumiałość
mowy i percepcję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych. Optymalnymi
warunkami akustycznymi stosowania nauszników z regulowanym
tłumieniem są hałasy o dużej dynamice poziomu ciśnienia
akustycznego. W takich warunkach użytkownik ochronnika słuchu
będzie dobrze odbierał wszelkie informacje akustyczne w okresach
„cichych” i jednocześnie jego narząd słuchu będzie dobrze
zabezpieczony przed skutkami oddziaływania hałasu o wysokich
poziomach. Nauszniki przeciwhałasowe wyposażone w układy
elektroniczne do łączności są stosowane w środowisku pracy przez
pracowników, którzy poza ochroną narządu słuchu przed hałasem musza
mieć zapewniona komunikację słowną. Specyficznym rozwiązaniem
nauszników przeciwhałasowych z łącznością są nauszniki z radiem.
Wkładki przeciwhałasowe (patrz rys. 3) są to
ochronniki słuchu noszone w zewnętrznym kanale słuchowym lub w
małżowinie usznej. Są one przeznaczone do szczelnego zamknięcia
kanału słuchowego. Wkładki dzielimy na jednorazowego użytku i
wielokrotnego użytku. Wkładki mogą być dostarczane z łączącym je
sznureczkiem lub sprężyną dociskową. Wkładki przeciwhałasowe mogą
być kształtowane przez producenta, kształtowane przez użytkownika
lub formowane indywidualnie dla każdego użytkownika, z
uwzględnieniem specyfiki budowy jego przewodu słuchowego. Rozmiar
wkładek powinien być starannie dobrany dla każdego użytkownika. Źle
dobrane wkładki mogą powodować uczucie niewygody, swędzenia i
podrażnienie przewodu słuchowego. Stosowanie wkładek
przeciwhałasowych powinno być poprzedzone badaniem laryngologicznym
i stwierdzeniem przez laryngologa braku przeciwwskazań do noszenia
wkładek. Rysunek 3. Wkładki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe
kształtowane przez producenta są zazwyczaj wykonane z materiałów
miękkich: np. waty mineralnej, silikonu, gumy, tworzyw sztucznych.
Wkładki przeciwhałasowe kształtowane przez użytkownika są wykonane
z materiałów ściśliwych, np. pianki poliuretanowej. Użytkownik
kształtuje wkładki przed włożeniem ich do zewnętrznego przewodu
słuchowego. Po umieszczeniu wkładek w przewodach słuchowych ulegają
one rozszerzeniu, wypełniając je szczelnie. Wkładki przeciwhałasowe
formowane indywidualnie dla użytkownika są zazwyczaj wykonane z
tworzyw sztucznych w taki sposób, aby ich kształty odpowiadały
kształtom zewnętrznych przewodów słuchowych użytkownika. Wkładki
przeciwhałasowe ze sprężyną dociskową są to wkładki wielokrotnego
użytku. Sprężyna dociskowa ma za zadanie utrzymywać wkładki
wewnątrz lub u wejścia przewodu słuchowego. Sprężyna dociskowa może
być noszona na szczycie głowy, pod brodą lub z tyłu głowy. W
ostatnim okresie pojawiły się na rynku europejskim wkładki
przeciwhałasowe z układami elektronicznymi. Istota ich działania
jest taka sama jak w przypadku nauszników przeciwhałasowych
wyposażonych w analogiczne układy elektroniczne .Aby ochronniki
słuchu spełniały swoje zadanie muszą być prawidłowo stosowane przez
cały czas narażenia pracownika na hałas. Nawet niewielkie przerwy w
noszeniu ochronników słuchu istotnie zmniejszają skuteczność
ochrony. Przez skuteczność ochrony rozumie się, zgodnie z definicją
podaną w normie PN-EN 458 7], obniżenie poziomu ekspozycji na
hałas odniesionego do ośmiogodzinnego dnia pracy, przy
uwzględnieniu czasu, w którym ochronnik słuchu był stosowany. Na
rysunku 4 przedstawiono wykres skuteczności ochrony w funkcji czasu
użytkowania trzech różnych ochronników słuchu, o przykładowych
wartościach tłumienia dźwięku. Na podstawie przedstawionego wykresu
możemy stwierdzić, że np. skuteczność ochrony wkładki
przeciwhałasowej, której tłumienie dźwięku wynosi 30 dB, przy
prawidłowym jej stosowaniu przez cały czas ekspozycji (tzn. przez 8
godzin), wynosi również około 30 dB. Natomiast w przypadku
skrócenia czasu noszenia wkładek do 4 godzin skuteczność ochrony
obniży się do około 3 dB. Jeśli pracownik pracujący na hałaśliwym
stanowisku pracy, o poziomie ekspozycji odniesionym do ośmiu godzin
równym 96 dB, będzie stosował przez 8 godzin ochronnik słuchu,
którego tłumienie dźwięku wynosi 20 dB, to wówczas szacowany przy
jego błonie bębenkowej poziom ekspozycji dla ośmiu godzin będzie
wynosił 76 dB (96 dB – 20 dB), tzn. że jego narząd słuchu jest
prawidłowo zabezpieczony przed skutkami działania hałasu. Jeśli ten
sam pracownik skróci czas noszenia tego ochronnika do 6 godzin, to
wówczas jego narząd słuchu będzie narażony na poziom ekspozycji
odniesiony do ośmiu godzin wynoszący około 90 dB (96 dB – 6 dB). W
tej sytuacji narząd słuchu pracownika nie będzie prawidłowo
zabezpieczony przed skutkami działania hałasu. Rysunek 4.
Skuteczność ochrony w funkcji czasu jej użytkowania, 1- ochronnik
słuchu o tłumieniu dźwięku 10 dB, 2 - ochronnik słuchu o tłumieniu
dźwięku 20 dB, 3 -ochronnik słuchu o tłumieniu dźwięku 30 dB (wg.
PN-EN 458) Istotnymi czynnikami, które mogą powodować odrzucanie
przez pracownika ochronnika słuchu są dyskomfort związany z ich
noszeniem oraz uczucie izolacji akustycznej, które występuje w
przypadku stosowania wkładek lub nauszników przeciwhałasowych o
zbyt dużym tłumieniu dźwięku. Dyskomfort związany ze stosowaniem
ochronników słuchu może również wynikać z niewłaściwego wyboru
ochronnika dla danej osoby, bądź dla danego środowiska pracy lub
czynności wykonywanych przez danego pracownika. Pewne cechy
osobnicze (np. wielkość i kształt przewodu słuchowego, skłonność do
uczuleń) mogą warunkować uzasadnione preferencje do noszenia (lub
nie) danego rodzaju ochronników słuchu. Wysoka temperatura,
wilgotność, zapylenie w środowisku pracy mogą również wskazywać na
wybór rodzaju ochronnika słuchu. Nieprzyjemne uczucie izolacji
akustycznej będą powodowały ochronniki słuchu, przy których
stosowaniu uzyskuje się obniżenie poziomu dźwięku A pod
ochronnikiem poniżej 65 dB. Prawidłowo dobrane ochronniki słuchu do
wielkości charakteryzujących hałas zapewniają uzyskanie przy błonie
bębenkowej wartości poziomu dźwięku A w przedziale 75 dB - 80 dB.
Kolejnym warunkiem uzyskania oczekiwanej ochrony narządu słuchu
pracownika noszącego ochronniki słuchu jest stosowanie ich zgodnie
z instrukcją użytkowania. Instrukcja użytkowania (opracowana w
języku polskim) powinna być zawarta tzw. Informacji dla
użytkownika, która powinna być dołączana do każdego sprzedawanego
ochronnika słuchu. Często nie przestrzeganie zasad podanych w
instrukcji użytkowania (np. „poduszki uszczelniające nauszników
przeciwhałasowych należy wymieniać co 6 miesięcy”) prowadzi do
znacznego, niekontrolowanego obniżenia skuteczności ochrony
stosowanych ochronników słuchu. Informacja dla użytkownika powinna
ponadto zawierać: numer normy, której wymagania spełnia dany
ochronnik,
oznaczenie modelu danego ochronnika słuchu,
znak handlowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację
producenta, importera lub dystrybutora,
materiały z których wykonano sprężyną dociskową (dotyczy nauszników
i wkładek ze sprężyną) i poduszki uszczelniające (dotyczy
nauszników),
instrukcja dopasowania i używania ochronnika,
zakres rozmiaru nausznika lub wkładki,
wartości liczbowe średniego tłumienia dźwięku wraz z ich
odchyleniami standardowymi i APV* dla każdej częstotliwości
testowej oraz wartości H, M, L, SNR dla parametru α=1, (*APV
(assumed protection value) zgodnie z EN-ISO 24869-2 10] służy do
szacowania poziomu dźwięku A pod ochronnikiem. Dla poziomu ochrony
84% APV odpowiada liczbowo wartości minimalnego tłumienia
ochronnika słuchu tzn. jego średniemu tłumieniu pomniejszonemu o
jedno odchylenie standardowe.)
zalecenie, aby użytkownik dopasowywał , regulował ochronniki słuchu
zgodnie z instrukcją producenta, stosował ochronniki przez cały
czas narażenia na hałas, i poddawał je regularnej kontroli,
zalecenie (nie dotyczy wkładek jednorazowego użytku) dotyczące
sposobu czyszczenia ochronnika,
zalecenia odnośnie czasu użytkowania i magazynowania oraz sposobu
magazynowania i przechowywania ochronnika słuchu,
stwierdzenie: „Pewne substancje chemiczne mogą oddziaływać
szkodliwie na ten produkt. Szczegółowych informacji na ten temat
należy żądać od producenta .
stwierdzenie „Nauszniki przeciwhałasowe, a szczególnie poduszki
uszczelniające, mogą się zużywać i powinno się je często
kontrolować”,
stwierdzenie „Umieszczanie nakładek higienicznych na poduszki
uszczelniające może wpłynąć na właściwości akustyczne nauszników
przeciwhałasowych”,
Ostrzeżenie w przypadku wkładek przeciwhałasowych z łączącym je
sznureczkiem „ Te wkładki nie powinny być używane tam gdzie
istnieje ryzyko zaczepienia sznureczka”
Ostrzeżenie w przypadku wkładek przeciwhałasowych ze sprężyną
dociskową „ Uderzenie w sprężyną dociskową może być powodem
wzbudzenia niebezpiecznego hałasu”,
typ/firmę lub inną informacją niezbędną przy zamawianiu poduszek
uszczelniających oraz sposób ich wymiany (dotyczy nauszników),
średnią masę ochronników (dotyczy nauszników i wkładek ze sprężyną
dociskową)
adres, pod którym użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje. W
przypadku nauszników rozmiaru małego lub dużego powinna być
dodatkowo podana informacja na temat ich rozmiaru zarówno w
Informacji dla użytkownika jak również na opakowaniu nauszników.
Ponieważ nauszniki normalnego rozmiaru pasują dla większości
użytkowników w tym wypadku nie podaje się informacji na temat ich
rozmiaru. Wszystkie nauszniki przeciwhałasowe powinny być
oznakowane trwale w taki sposób, aby użytkownik mógł odczytać nazwę
producenta, oznaczenie wzoru, numer normy (EN 352-1 lub EN 352-3),
której wymagania spełnia dany nausznik. W przypadku nauszników,
których konstrukcja umożliwia różne ustawienie czasz tłumiących
niezbędne jest dodatkowe trwałe oznaczanie sposobu prawidłowego
ustawienia czasz (np. napisy: „góra”, „dół”, „prawa”, „lewa”).
Oznakowanie wkładek przeciwhałasowych powinno być dokonane
bezpośrednio na ich opakowaniu lub urządzeniu dozującym wkładki.
Powinno ono umożliwiać odczytanie numeru normy (EN 352-2), której
wymagania spełniają dane wkładki, nazwę producenta, oznaczenie
wzoru, informację czy są one jednorazowego czy wielokrotnego
użytku, instrukcję zakładania i używania, oznaczenie ich rozmiaru
(nie dotyczy to wkładek formowanych indywidualnie dla użytkownika i
noszonych w małżowinie usznej) oraz w przypadku wkładek formowanych
indywidualnie dla użytkownika, określenie – za pomocą znaku lub
koloru – różnicy pomiędzy lewą i prawą wkładką