50.0379937 21.3872359

Stowarzyszenie Konsumentów Libertas

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Andersa 12Dębica

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Potrzeba ochrony konsumenta odnosząca się do umówjest stara jak świat. Pierwsza umowa konsumencka została zawartapomiędzy kobietą i wężem: wąż sprzedał kobiecie jabłko na podstawiereklamy wprowadzającej w błąd, dostarczony produkt nie był zgodny zumową, a kontrakt zawierał postanowienie wyłączająceodpowiedzialność węża za jakiekolwiek szkody powstałe w związku zużyciem produktu.Mario Tenreiro, Komisja EuropejskaSzanowny Konsumencie,podstawowym powodem dla którego zdecydowaliśmy się nautworzenie Stowarzyszenia Konsumentów Libertas jest świadczeniebezpłatnej pomocy konsumentom w coraz liczniej występujących z ichudziałem sporach z podmiotem profesjonalnym czyliPrzedsiębiorcą. Pomoc ta, polega głównie na informowaniu Konsumentao przysługujących mu prawach które wynikają z przepisów powszechnieobowiązujących.Każdy konsument który będzie miał jakiekolwiek wątpliwościczy jego kontrahent (przedsiębiorca) postępuje w stosunku do niegozgodnie z obowiązującym prawem, w tym m.in.  chciałby siędowiedzieć, czy stosowany przez  niego wzorzec umowy niezawiera postanowień które mogłyby kształtować prawa i obowiązkiKonsumenta w sposób niezgodny z prawem, prosimy o przesłanie takiejumowy (regulaminu,wzorca itp.) na maila,stowarzyszenie@libertas.info.pl  bądź listowniena nasz adres.Służymy również pomocą w pozostałym zakresie jaki wynika zcelów Naszego stowarzyszenia.Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Libertas:Mirosław ŻurowskiAktualności10.05.2014W dniu 09.05.2014r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentówogłosił na stronie uokik.gov.pl główne zmiany w działalności UOKiKzmierzające do wzmocnienia ochrony konsumentów. 10.05.2014W piątek 09.05.2014r. Sejm, po trzecim czytaniu, (drugie odbyło siędwa dni wcześniej) przyjął ustawę o prawach konsumenta. Należywskazać z zadowoleniem, że vacatio legis, zostało ustalonena okres 6 miesięcy (nie jak proponowali posłowie z PSL na 3miesiące) od dnia ogłoszenia ustawy.22.04.2014Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych wregulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestruniedozwolonych postanowień umownych w miesiącu lutym 2014 roku.Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone sąna stronie UOKiK.02.04.2014Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSARzeszów, zaprasza do udziału w II OgólnopolskiejKonferencji „AIR LAW AND TECHNOLOGY. NOWE WYZWANIA DLAMIĘDZYNARODOWEGO I KRAJOWEGO PRAWA LOTNICZEGO ORAZ TECHNOLOGIILOTNICZYCH”, która odbędzie się  w dniach 03 – 04 kwietnia br.w Rzeszowie.05.03.2014Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminachprzez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonychpostanowień umownych w miesiącu lutym 2014 roku. Dodatkoweinformacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronieUOKiK.03.03.2014Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów organizuje konferencję zokazji Światowego Dnia Konsumenta „Prawo konsumenckie w świetlenadchodzących zmian”, która odbędzie się 18 marca 2014 r.(wtorek) w siedzibie UOKiK.12.02.2014      Poniżej lista nowych klauzulabuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców iwpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych wmiesiącu styczniu 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawieposzczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.      Zachęcamy do analizy poniższychpostanowień w celu sprawdzenia czy któryś z zapisów nie występuje wregulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.07.02.2014     Projekt dotyczy transpozycji dyrektywy PEi Rady nr 2011/83/UE i ujednolicenia i doprecyzowania przepisówdotyczacych umów konsumenckich zawieranych w okolicznościachtypowych (w lokalu przedsiębiorstwa) w zakresie obowiązkówinformacyjnych oraz do ujednolicenia i doprezycowania przepisówdotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościachnietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość) wzakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych zzawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich.21.01.2014            Jeżeli twój pociąg się spóźnia, pamiętaj o tym, że zgodnie zobowiązującym prawem, przysługują ci uprawnieniaodszkodowawcze.13.01.2014Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminachprzez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonychpostanowień umownych w miesiącu grudniu 2013 roku. Dodatkoweinformacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronieUOKiK.31.12.2013UOKiK ukarał firmę oferującą pożyczki - Provident Polska,nakładając na nią ponad 12 mln zł kary finansowej. Powodem takwysokiej kary było nieinformowanie klientów o dodatkowychopłatach oraz wprowadzanie w błąd w reklamach.30.12.2013       Sylwestrowo-noworoczne chwilemogą poza udaną zabawą, przynieść również sporo problemów. Czymożna zatem, reklamować nieudaną imprezę sylwestrową? Czy niespełnienie części z zaplanowanych atrakcji w trakcie wykupionejwycieczki, może stanowić podstawy do żądania obniżenia cenygłównej? Czy w końcu, kto odpowiada za nasze ubrania oddane doszatni w lokalu?12.12.2013Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminachprzez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonychpostanowień umownych w miesiącu listopadzie 2013 roku. Dodatkoweinformacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronieUOKiK.         Zachęcamy doprześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminiestosowanym w sprzedaży konsumenckiej.12.12.2013W dniu dzisiejszym Sąd odwoławczy utrzymał w mocy stanowisko PrezesUOKiK w stosunku do Spółki Eller Service która jest właścicielemportalu pobieraczek.pl i zatwierdził nałożoną wcześniej karępieniężną w wysokości 215 960 zł. Wyrok SOKiK w Warszawie z 12grudnia 2013 r. (XVII AmA 76/12) nie jest prawomocny,przedsiębiorcy przysługuje apelacja.14.11.2013Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminachprzez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonychpostanowień umownych w miesiącu październiku 2013 roku. Dodatkoweinformacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronieUOKiK.         Zachęcamy doprześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminiestosowanym w sprzedaży konsumenckiej.23.10.2013W środę przed Sądem Najwyższym zapadł wyrok (sygn. IV CSK 142/13) wktórym przyznano prawo klientom  banku do możliwościwystąpienia z żadaniem o unieważnienie, z mocą wstecz,niedozwolonych klauzul znajdujących się w umowie walutowegokredytu hipotecznego. Sprawa dotyczyła zapisów w umowiepozwalających na przeliczanie walut po kursie ustalanym wyłącznieprzez bank.04.10.2013Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminachprzez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonychpostanowień umownych w miesiącu wrześniu 2013 roku. Dodatkoweinformacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronieUOKiK.         Zachęcamy doprześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminiestosowanym w sprzedaży konsumenckiej.23.09.2013Według Decyzji NR RBG - 24/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. uznajesię za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działaniaVision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.19.09.2013 Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych wregulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestruniedozwolonych postanowień umownych w miesiącu sierpniu 2013 roku.Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone sąna stronie UOKiK.         Zachęcamy doprześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminiestosowanym w sprzedaży konsumenckiej.27.08.2013Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie podjeło decyzję owspieraniu lokalnego sportu, a dokładnie drużyny piłkarskiejgrającej w najniższej grupie rozrywkowej - klasie B. Zachęcamywszystkich do prowadzenia aktywnego  trybu życia oraz doodwiedzenia strony internetowej drużyny MULKS Pustynia.08.08.2013        Możliwośćwystąpienia wspólnoty mieszkaniowej z żądaniem licytacyjnejsprzedaży lokalu należącego do członka tej wspólnoty długotrwalezalegającego z wnoszeniem należnych od niego opłat jest zgodnaz konstytucją.07.08.2013          Poniżej lista nowych klauzul abuzywnychstosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych dorejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu lipcu 2013roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisuumieszczone są na stronie UOKiK.          Zachęcamy doprześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminiestosowanym w sprzedaży konsumenckiej.26.07.2013Kliencie PKO BP - uważaj na fałszywe smsy i e-maile!!! Jak informuje na swej stronie internetowej www.pkobp.pl BankPKO BP,  w Internecie pojawiają się fałszywe e-maile z prośbąo odczytanie wiadomości przesłanej przez Bank przez kliknięcie wodnośnik przekierowujący do fałszywej z prośbą o zalogowanie ipodanie kodów z karty kodów lub numeru telefonu.18.07.201318 lipca 2013 r.  Trybunał Konstytucyjnyrozpoznał skargę konstytucyjną  dotyczącą zasad opodatkowaniadochodu niezgłoszonego przez podatnika.09.07.2013W dniu 18-06-2013r. została wpisana do Rejestru klauzulniedozwolonych prowadzonych przez Prezesa Urzędu OchronyKonkurencji i Konsumentów, interesująca nowa klauzula abuzywnapod numerem 4959. Jest onaefektem wyroku który zapadł 11-01-2013r. z powództwa PowiatowegoRzecznika Konsumentów w Tomaszowie Mazowieckim, który wykazał, żezapis w regulaminie o treści: Uwaga!Informacja o rozpatrzeniu reklamacji - osobiście wsklepie - stanowi niedozwolonepostanowienie w umowie zawieranej z Konsumentami i nie uzgodnione znimi indywidualnie.05.07.2013    W ubiegłym roku ponad 1,7 milionapasażerów nie skorzystało z przysługującego im prawa dorekompensaty za przerwaną podróż samolotem z powodu jego opóźnienialub odwołania. Linie lotnicze zaoszczędziły dzięki temu ponad 400milionów Euro.Najwyższy czas to zmienić! Spójrzcie na wasze starebilety i domagajcie się odszkodowania wstecz (w Polsce do 2 latwstecz). Stowarzyszenie pomaga bezpłatnie pasażerom (konsumentom)udzielając konkretnych informacji w jaki sposób dochodzić swychroszczeń, a także w razie braku osiągnięcia w tym sukcesu wstąpićdo postępowania.15.06.2013Poniżej lista nowych klauzul abuzywnychstosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych dorejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu maju 2013roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisuumieszczone są na stronie UOKiK.Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów niewystępuje w regulaminie stosowanym w sprzedażykonsumenckiej.31.05.2013Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanychw regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestruniedozwolonych postanowień umownych w miesiącu kwietniu 2013 roku.Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone sąna stronie UOKiK.16.04.2013Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych wregulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestruniedozwolonych postanowień umownych w miesiącu marcu 2013 roku.Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone sąna stronie UOKiK.         Zachęcamydo prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminiestosowanym w sprzedaży konsumenckiej.16.04.2013W związku ze zmianą prawa dotyczącą polityki cookies sprzedawcyinternetowi powinniinformować na stronie swojego sklepu o polityce cookies.19.03.2013Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSARzeszów wspólnie ze Stowarzyszeniem EUROAVIARzeszów, zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji„Aktualne problemy prawa lotniczego”, która odbędzie się  wdniach 11 – 12 kwietnia br. w Rzeszowie.07.03.2013Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych wregulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestruniedozwolonych postanowień umownych w miesiącu lutym 2013 roku.Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone sąna stronie UOKiK.         Zachęcamydo prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminiestosowanym w sprzedaży konsumenckiej.02.03.2013W dniu 01.03.2013r. weszły w życie przepisy ROZPORZĄDZENIEPARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym iautokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.26.02.2013Do Urzędu Regulacji Energetyki zgłasza się coraz więcej osób,które zostały oszukane przez nieuczciwych akwizytorów,oferujących zmianę dostawcy energii elektrycznej. 21.02.2013Kellogg - producent żywności z USA - musi wycofaćz rynku 36 000 opakowań niskokalorycznych płatków Special KRed Berries. Mogą zawierać fragmenty szkła i być bardzoniebezpieczne dla konsumentów.04.02.2013Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych wregulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestruniedozwolonych postanowień umownych w miesiącu styczniu 2013 roku.Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone sąna stronie UOKiK.27.01.2013W dniu 02.02.2013r. odbędą się uroczystość upamiętniające 69.rocznicę rozstrzelania przez okupanta niemieckiego 54 więźniów nanasypie kolejowym obok cegielni w Dębicy.05.01.2013Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminachprzez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonychpostanowień umownych w miesiącu grudniu 2012 roku. Klikając nanazwę firmy w której wykryto stosowanie klauzuli zostanie otwartastrona z dokłądną informacją sprawy umieszczona na stronie UOKiK16.12.2012Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminachprzez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonychpostanowień umownych w miesiącu listopadzie 2012 roku. Klikając nanazwę firmy w której wykryto stosowanie klauzuli zostanie otwartastrona z dokłądną informacją sprawy umieszczona na stronie UOKiK30.11.2012Wkraczamy w okres przedświąteczny który dla Nas jak co roku jestokresem zwiększonego zapotrzebowania na zrobienie zakupów.Większość z Nas zdecyduje się po raz kolejny na uwolnienie się odczasochłonnego biegania po sklepach i poszukiwania szczególnegoprezentu dla swych bliskich i zasiądzie w tym celu przedInternetem.21.11.2012Państwo Elżbieta i Krzysztof Pendereccy objęli honorowym patronatemobchody Roku Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy wraz z Ministrem Kultury i DziedzictwaNarodowego, przy współpracy Państwowej Szkoły Muzycznej im.Krzysztofa Pendereckiego, Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopniaoraz Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Młodych Talentów.16.11.2012Podczas kontroli,która była prowadzona na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy 2012roku sprawdzano regulaminy, umowy, informacje na stronachinternetowych, dotyczące  stosowania zapisów odnoszących siędo właściwości sądów w trakcie możliwości wystąpienia sporu wktórym stroną byłby Konsument.10.10.2012Jak informuje Gazeta Wyborcza, w Gdańsku Sąd Okręgowy wyraził zgodęna pozew zbiorowy przeciwko portalowi Pobieraczek.pl. Serwis słyniez tego, że namawia do darmowego ściągania filmów, gier i zdjęć, apotem każe sobie za to płacić. Pobieraczek.pl został już dwukrotnieukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.19.09.2012W celu ochrony zdrowia oraz interesów i praw konsumentówzamieszczamy informację w związku z wystąpieniem zagrożeniaalkoholem metylowym wyprodukowanym na terenie Republiki Czeskiej. Osprawie i występowaniu niebezpieczeństwia informowały już wwiększości media.19.09.2012Stowarzyszenie Konsumentów Libertas zachęca do wzięcia udziału wdebacie: „Wzmocnienie roli obywateli – Polityka UE dotyczącaochrony konsumentów” organizowaną przez Wydział Prawa iAdministracji UJ oraz Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.03.08.2012W celu ostrzeżenia Konsumentów przed zwiększonym ryzykiem wzawieraniu usług finansowych z podmiotami które nie posiadajązezwolenie KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) na wykonywanieczynności bankowych21.05.2012Nieuchronnie zbliża się sezon wakacyjnych urlopów i wyjazdów.W szczególności podróżujemy za granicę i to głównie przy pomocyofert biur podróży. Szukając najlepszej oferty z najniższą ceną,08.05.2012Kilka dni temu przed UOKiK swój finał kolejny raz znalazła sprawaportalu pobieraczek.pl będącego własnością spółki cywilnej EllerService. Postępowanie było związane z licznymi skargami konsumentóww sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe ich interesy.22.04.201229.03.2012 r. zostało zarejestrowane w KRS StowarzyszenieKonsumentów Libertas z siedzibą w Debicy.