52.644572 19.0938

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia Bhp Ekspert Bartłomiej Daroszewski

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Pułku Piechoty 4/36Modzerowo

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

BHP EKSPERT istnieje dzięki naszym klientom, których mamy corazwięcej.Zgodnie z art. 23711 § 1 KP Pracodawca zatrudniającywięcej niż 100 pracowników tworzy służbę BHP,pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa ihigieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracownikówpowierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemuprzy innej pracy.  nadzór bhp na budowach i innych realizowanychinwestycjachPełnienimy funkcję KOORDYNATORA BHP podczasbudowy, remontu czy innej inwestycji na terenie kraju i poza nim.Zajmujemy się obsługą budowy pod względem BHP i P.poż. Opracowujemywymagany plan BIOZ oraz konieczne procedury i instrukcje.Obejmujemy teren budowy codzienną kontrolą i weryfikacją wszystkichpracowników - w tym, na życzenie klienta, podwykonawców.Uczestniczymy w komisjach BHP. Sporządzamy bieżące protokoły znaszej działalności na terenie Państwa inwestycji. Nasi pracownicyposiadają wymagane doświadczenie oraz uprawnienia kwalifikacyjne.BHP EKSPERT zapewnia bezpieczeństwo pracy na terenach budów nawysokim poziomie.  ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich grupzawodowychZgodnie z art. 226 KP Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzykozawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środkiprofilaktyczne zmniejszające ryzyko. Pracodawca informujepracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Więcej na: www.bhpekspert.eu/Ocena-ryzyka,121.htmlBHP EKSPERT opracuje w/w dokumentacje zgodnie z wytycznymipolskiego prawa. Zgodnie z art. 2373 § 1 KP nie wolno dopuścić pracownikado pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganychkwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznejznajomościprzepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.Szkolenia w zakresie BHP prowadzone są jako szkoleniewstępne i szkolenie okresowe. Więcej na: www.bhpekspert.eu/szkolenia-bhp-i-p.poz.,7.html BHP EKSPERT zorganizuje dla Państwa szkolenie BHP na podstawieindywidualnie przygotowanego programu szkolenia. Celem systemu zarządzania BHP jest przeciwdziałanie wypadkom,chorobom zawodowym, awariom zagrażającym zdrowiu i życiupracowników, jednym słowem zapewnienie bezpieczeństwa osobomwykonującym pracę jak również prowadzenie przedsiębiorstwa wedługwysokich standardów. Można tego dokonać przeprowadzającidentyfikację zagrożeń występujących na stanowiskach pracy orazanalizę ryzyka zawodowego.Normą odniesienia, według której wdraża się System Zarządzania BHPjest norma PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007.BHP EKSPERT wdroży w Państwa Firmie system zarządzaniaBHP. Zgodnie z art. 234. § 1 KP w razie wypadku przypracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędnedziałania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnićudzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym iustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczynwypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegającepodobnym wypadkom.Data sporządzenia protokołu powinna zmieścić się wterminie 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku bez względu na dnitygodnia i odpowiadać dacie faktycznego jego sporządzenia.BHP EKSPERT przeprowadzi na Państwa zlecenie całe postępowaniepowypadkowe (oględziny miejsca zdarzenia, wysłuchanieposzkodowanego i świadków wypadku oraz inne niezbędneczynności). wypadki w drodze do pracy lub z pracy wypadki osóbniebędących pracownikami wypadki zrównane z wypadkami przypracyBHP EKSPERT w sposób profesjonalny przeprowadzi postępowaniepowypadkowe w powyższych sytuacjach, udzielając niezbędnychwyjaśnień prawnych Pracodawcy. pomiary natężenia oświetleniaAby sprawnie i dokładnie wykonywać zadania wzrokowe, zalecane jestzapewnienie wystarczającego i odpowiedniego oświetlenia. Wymaganystopień widzialności i wygody widzenia w miejscach pracy wynikają zrodzaju i czasu trwania czynności. Pracodawca powinien zapewnić oświetlenie światłem elektrycznymzgodnie z Polską Normą PN-EN 12464-1. Więcej na: www.bhpekspert.eu/badania-srodowiskowe,27.htmlBHP EKSPERT na Państwa zlecenie dokona pomiaru natężeniaoświetlenia. Używamy mierników z aktualnym świadectwemwzorcowania.  pomagamy w doborze środków ochrony indywidualnejPodstawowym warunkiem doboru środków ochronyindywidualnej jest rozpoznanie i ocena zagrożeńwystępujących na stanowiskach pracy. Uzyskane dane na tematzagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy umożliwiająprecyzyjne określenie potrzeb dotyczących zakresu ochrony orazminimalnych, wymaganych parametrów ochronnych środków ochronyindywidualnej.Zgodnie z art. 2376 § 1 Pracodawca jest obowiązanydostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnejzabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dlazdrowiaczynników występujących w środowisku pracy oraz informować go osposobach posługiwania się tymi środkami.BHP EKSPERT dobierze właściwe ŚOI oraz poinformuje pracowników osposobach ich korzystania. okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy orazp.poż.Obowiązkiem służby bhp jest sporządzanie i przedstawianiepracodawcy okresowych analiz stanu bhpzawierających propozycje działań mających na celu zapobieganiezagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunkówpracy. Prawidłowo przeprowadzona analiza powinna zawierać szeregelementów, które umożliwią pracodawca precyzyjne ustalenie sposobówzapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkówpracy. Powinna pozwolić pracodawcy na takie dostosowanie warunkówpracy, aby spełniały wymagania w obowiązujących przepisachregulujących kwestię bhp. Analiza powinna być sporządzona pisemnie,a fakt jej przekazania pracodawcy odpowiednio udokumentowany.BHP EKSPERT na Państwa zlecenie dokona kompleksowej, wycinkowej lubrocznej analizy stanu BHP.wykonujemy instrukcje bhp Pracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, dostałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa ihigieny pracy, czyli instrukcje stanowiskowe dotyczącestosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywaniaprac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowiapracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia iniebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten,wynika z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisówbezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr169, poz. 1650 z późn. zm.). Więcej na: www.bhpekspert.eu/Instrukcje-BHP,120.htmlBHP EKSPERT opracuje na Państwa zlecenie dowolną instrukcję BHPdostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. regulamin pracy i wynagradzaniaCharakterystyczną cechą prawa pracy jest to, że obok ustaw irozporządzeń ważną rolę odgrywają w nim również przepisyzakładowe. Są one pełnoprawnym źródłem prawa pracy i wwielu wypadkach mają pierwszeństwo przed regulacjami ustawowymi.Duża grupa pracodawców jest zobowiązana do ich tworzenia, zgodnie zprocedurą określoną w Kodeksie pracy. Regulamin pracy orazwynagradzania zgodnie z KP tworzą Pracodawcy zatrudniający powyżej20 pracowników.BHP EKSPERT opracuje na Państwa zlecenie wybrany regulaminwewnątrzzakładowy.  ODiS BHP EKSPERT zajmuje się tworzeniem na zamówienie klientaróżnego rodzaju filmów instruktażowych w zakresie prowadzonychkursów zawodowych jak również szkoleń związanych z tematyką BHP. Wchwili obecnej nasz ośrodek dysponuje filmem: ,,Kierowca operatorwózków jezdniowych - praktyczna nauka jazdy.  organizujemy badania czynników szkodliwych dlazdrowiasporządzamy rejestry czynników szkodliwych dlazdrowiaodpowiadamy na nakazy Inspekcji Pracy oraz decyzjeInspekcji Sanitarnejwspółpracujemy z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotnąnad pracownikiem    Kurs na wózek / wózki widłowe – szkolenie na uprawnieniaoperatora wózka widłowego. Kurs na kierowce – operatora wózkówjezdniowych napędzanych. Szkolenie na wózek widłowy / wózkiwidłowe. Zapisz się na KURS OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGOKursy prowadzimy w takich miastach jak: Włocławek, Toruń,Olsztyn, Płock, Kutno, Gostynin, Radziejów, Lipno itd. prowadzimy szkolenia operatorów maszyn budowlanychm.in.: koparko - ładowarki, szkolenie na koparki (III kl.), piłymechaniczne do ścinki drzew, zagęszczarki, betoniarki Więcej o kursach operatorów maszynbudowlanych na stronie: www.csoperator.eu  Współpracując z nami zapewniamy:elastyczność dostosowania oferty do indywidualnychpotrzeb, fachową i rzetelną obsługę, bieżące konsultacje i doradztwo , atrakcyjne ceny usług.  Osoby zainteresowane uzyskiwaniem bezpłatnychinformacji o zmianachw bhp i p.poż. w formie elektronicznej mogą skorzystaćz funkcji RSS.Funkcja ta dostępna jest w zakładkach: ZMIANY W BHPoraz AKTUALNOŚCIna naszej stronie.                                            ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Kontaktuj się z nami pod nr tel. 0 504 221280 Tel. BIURO 054 413 70 10 Włocławek ul. Barska12J   Zrealizowane projekty: