51.939404 15.529301

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Podgórna 50Zielona Góra

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

SzczegółyKategoria: Badania inaukaDodane przez Wydział Ekonomii i ZarządzaniaKatedra Makroekonomii i Finansów1. Wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu:luki konkurencyjności przedsiębiorstwa,luki kapitału społecznego regionu, szkół i samorządów isposobów jej pokonywania,analizy konkurencyjności regionu,analizy strategicznej przedsiębiorstwa,analizy finansowej przedsiębiorstwa,badań czynników sukcesu przedsiębiorstwa,badań czynników sukcesu klastra i metod zarządzania,analizy marketingowej przedsiębiorstwa, organizacjisamorządowych i niedochodowych,analizy otoczenia marketingowego przedsiębiorstw przetwórstwaspożywczego,analizy rynku zamówień publicznych,przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw wsprawozdaniach finansowych,identyfikacja barier przedsiębiorstw we wzrościeinnowacyjności,weryfikacja skuteczności polityki innowacyjnej regionulubuskiego (metod, narzędzi itp.),określenie zdolności absorpcyjnej nowych technologii w regionie(na przykładzie przedsiębiorstw),opracowanie strategii konkurencji firm na rynku międzynarodowym- internacjonalizacja przedsiębiorstwa,określenie sposobów wzrostu pozycji konkurencyjnejprzedsiębiorstwa.2.Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń na terenieprzedsiębiorstw i organizacji o tematyce:analiza sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa napodstawie sprawozdań finansowych,ocena opłacalności inwestycji współfinansowanych ze środkówunijnych,ocena pomocy publicznej dla inwestorów w specjalnych strefachekonomicznych,ocena wsparcia finansowego działalności innowacyjnejprzedsiębiorstw,ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa,projektowanie strategii marketingowej,wykorzystanie instrumentów marketingowych w działalnościpodmiotów,przygotowanie i realizacji badań marketingowych,zwrotne fundusze stosowane w wymianie wspólnotowej w 2007- 2013i 2014-2020,problemy audytu w jednostkach samorządu terytorialnego,strategie finansowe przedsiębiorstw wobec zmian na rynkachkapitałowych.3.Przygotowanie diagnoz / opracowań takichjak:biznes plan dla firmy / przedsiębiorstwa,studium wykonalności inwestycji,strategia marketingowa dla przedsiębiorstw, organizacjisamorządowych i niedochodowych,analiza ekonomiczna projektów infrastrukturalnychwspółfinansowanych ze środków unijnych,opracowanie strategii finansowej w związku ze zmianami narynkach finansowych,spracowanie strategii rozwoju miasta, gminy, powiatu,określenie stopnia i przyczyny konwergencji /dywergencjiwewnętrznej województwa lubuskiego,zidentyfikowanie Lubuskiego obszaru Metropolitalnego dlainteligentnego rozwoju regionu,opracowanie założeń do strategii regionalnego rozwoju grupykapitałowejfirm określonej branży lub międzybranżowej,zweryfikowanie istniejących strategii regionalnych dot. np.polityki społecznej, polityki innowacyjnej czy zrównoważonegorozwoju w kontekście nowych sił rozwojowych i zarządzania zmianą,diagnoza współpracy podmiotów w modelu trip-helix w regionie,diagnoza udziału podmiotów w rozwoju PPPS (partnerstwapubliczno- prywatnego i społecznego),zbadanie pozycji strategicznej firmy i źródeł utrzymaniatrwałej przewagi konkurencyjnej,identyfikacja warunków zorganizowania różnych typów klastrów ocharakterze regionalnym i międzyregionalnym.4.Przeprowadzenie badań, opracowanie strategii,uczestnictwo i pomoc w przygotowaniu projektów z zakresu:społecznej orientacji biznesu,modeli konsolidacji dystrybucyjnej podmiotów np. w sektorzemleczarskim, mięsnym, zielarskim itp.,aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych – model iwzorzec wzrostu,badań marketingowych dla przedsiębiorstw, jednostekadministracyjnych i innych organizacji,analiz lokalnego rynku pracy, w tym sytuacji bezrobotnych,opracowania strategii rozwoju miasta/gminy/powiatu,analiz aktywności zawodowej ludności,badań efektywności funkcjonowania jednostek samorząduterytorialnego,analiz konkurencyjności regionu,wykorzystania instrumentów marketingowych w zarządzaniuprzedsiębiorstwem, jednostką administracyjną i innymiorganizacjami,zachowań konsumentów na rynku (np. wobec innowacji),analiza rynku dla potrzeb przedsiębiorstwa, organizacji,instytucji,analiza wielkości i struktury popytu na pracę w regionie,opracowanie strategii zatrudnienia dla konkretnego podmiotu,opracowanie strategii podatkowej dla poprawy wyniku finansowegoprzedsiębiorstwa i usprawnienia procesu zarządzaniaprzedsiębiorstwem istotnego w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej,analiza kooperencji przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresiekompatybilności czynników materialnych i niematerialnych,badanie jakości świadczonych usług w przedsiębiorstwach,branżach i innych jednostkach organizacyjnych.5.Usługi doradczeopracowania eksperckie w zakresie funkcjonowania polskiegorynku usług medycznych (m. in. czynniki determinujące, perspektywyrozwoju),usługi doradcze w zakresie stosowania ustawy Prawozamówień publicznych (dot. zarówno wykonawców, składających swojeoferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, jakrównież zamawiających),wdrażanie systemu kontroli zarządczej w JSFP,audyt wewnętrzny w JSFP,zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem gospodarczym iprawem korporacyjnym,wykorzystanie narzędzi mikroekonometri, które służądo analizy danych finansowych pojedynczego przedsiębiorstwa,pozyskiwanie środków na rozwój firmy ze źródeł zewnętrznych,optymalizacja obciążeń podatkowych MSP, pozwalającą naobniżenie obciążeń podatkowych firmy i poprawę jej wynikufinansowego,badanie efektywności realizacji usług świadczonych np. przezjednostki samorządu terytorialnego.Kontakt:prof. dr hab. Eulalia Skawińska, prof. zw. UZ, Ten adrespocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć,konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Zakład Controllingu i InformatykiekonomicznejPrzedmiotem naszych prac jest rozwiązywanie problemów związanych zprojektowaniem systemów informacyjnych controllingu dla sektoramałych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy pomoc przy wdrażaniukomputerowo zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP(Enterprise Resource Planning), jak również przytworzeniu aplikacji opartych na arkuszu kalkulacyjnymMS-Excel przeznaczonych do zintegrowanego planowaniadziałalności przedsiębiorstwa.W szczególności nasza oferta obejmuje:konsultacje i szkolenia w zakresie wdrażania systemów klasyERP,tworzenie aplikacji wspomagania decyzyjnego dlamikro-przedsiębiorstw oraz uzupełnianie funkcjonalności systemówERP,dopasowanie typowych rozwiązań aplikacji MS-Excel do cechsektora małych i średnich przedsiębiorstw.Kontakt:dr inż. Marcin Relich, Ten adres pocztowy jest chroniony przedspamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługiJavaScript. tel. 68 - 3282426Zakład Innowacji i PrzedsiębiorczościZakład Innowacji i Przedsiębiorczości kieruje swoją ofertę dojednostek samorządu terytorialnego na poziomie wojewódzkim orazniższych szczebli. Pracownicy Zakładu przygotowują różnego rodzajubadania i ekspertyzy w oparciu o dane wtórne i pierwotne z zakresu:krajowych i regionalnych systemów innowacji w Polsce,aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, zeszczególnym uwzględnieniem wymiaru regionalnego,działalności sfery badawczo-rozwojowejinstytucji wsparcia proinnowacyjnego,polityki klastrów,systemów transferu technologii,łańcucha dostaw w działalności innowacyjnej,przestrzennych i czasowych determinant aktywności innowacyjnejw obszarze kreowania nowych wyrobów i procesów technologicznych,polityki innowacyjnej w kraju i regionachuwarunkowań działalności innowacyjnej sektora małych i średnichprzedsiębiorstw (MŚP),pionowej i poziomej kooperacji w obszarze innowacji.Kontakt:Jadwiga Gorączkowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chronionyprzed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenieobsługi JavaScript.Zakład Psychologii i ZarządzaniaPodstawą współpracy Zakładu Psychologii Zarządzania z praktyką sątematy badań naukowych prowadzonych w Zakładzie PsychologiiZarządzania od wielu lat, miedzy innymi do tematów tych należą:profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w pracy kierowników,ustalenie psychologicznych czynników efektywności pracyzespołowej,szeroko pojmowana profilaktyka zdrowia psychicznego dorosłychpracujących osób,wspieranie kreatywnego potencjału pracowników w organizacji,problematyka patologii w środowisku pracy (mobbing,molestowanie seksualne).Zakład Psychologii Zarządzania współpracuje stale: z PaństwowąInspekcją Pracy w Zielonej Górze, Wojewódzkim Ośrodkiem MedycynyPracy w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, Okręgową IzbąLekarską w Zielonej Górze, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych wGorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetami Trzeciego Wieku województwalubuskiego (Zielona Góra, Szprotawa, Lubsko), Centrum KształceniaUstawicznego w Zielonej Górze, Radio Zachód, Ośrodkiem DoskonaleniaNauczycieli w Zielonej Górze i Żarach, Polskim TowarzystwemEkonomicznym (oddział w Zielonej Górze).W roku akademickim 2012/2013 Zakład Psychologii Zarządzaniaorganizuje studia podyplomowe w zakresie kształtowania idoskonalenia kompetencji i umiejętności menedżerów różnych szczebliorganizacyjnych przy współpracy i współudziale Centrum Edukacji iWspierania Rozwoju.Centrum Edukacji i Wpierania Rozwoju jest firmą consultingowąistniejącą na polskim rynku usług szkoleniowych od kilku lat, misjąCentrum Edukacji i Wspierania Rozwoju jest wsparcie osóbindywidualnych i zespołów w ich rozwoju poprzez procesy odkrywaniapotencjału, uczenia się oraz analizę mocnych stron i obszarówrozwojowych.Kontakt:dr hab. Tatiana Rongińska e-mail: Ten adres pocztowy jest chronionyprzed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenieobsługi JavaScript. ,dr inż. Anna Góralewska – Słońska e-mail: Ten adres pocztowy jestchroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jestwłączenie obsługi JavaScript.