51.45155 20.467097

Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Staszica 22 26Drzewica

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Preferencyjne pożyczki dlaprzedsiębiorców.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabórwniosków o udzielenie pożyczek dla przedsiębiorcóww ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przedsiębiorcymogą uzyskać pożyczkę w kwocie od 200 000 zł do 2 000 000 zł.Wnioski o udzielenie pożyczek można składać od15 listopada w trybie ciągłym.PARP przewidział preferencyjne rozwiązaniazwiązane ze spłatą pożyczki jak również z oprocentowaniemwynoszącym 6,5 % w skali roku. Pożyczki dla przedsiębiorców mogą być udzielone na:I) uruchomienie działalności przedsiębiorcy,który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i niegeneruje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowewprowadzenie ich na rynekII) wzrost i rozszerzenie działalnościprzedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocyprodukcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług,pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcylicząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lubusługiPodmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparciesą:I) mikroprzedsiębiorcy lub maliprzedsiębiorcy, będący spółką kapitałową, z wyłączeniemspółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalnośćgospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium RzeczpospolitejPolskiej, który spełni łącznie następujące warunki:przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednymaniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typuventure capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitałupodwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się dodokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lubmałego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłatypożyczki wraz z odsetkamizłoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lubkapitałowych pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcąa aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typuventure capitalprzedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniuinnowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykażerentowność przedsięwzięcia Więcej informacji na stronie DofinansowanieDlaFirm.ploraz na stronach Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości.