52.2285077 21.0217065

Miesięcznik Służba Pracownicza

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

20Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

9
Francuskie zabezpieczenie społeczne 06/2013
Służba cywilna 4/2013
Zmiany w systemie emerytalnym w latach 2011-2012 12/2012
Dokumentowanie niepełnosprawności dla celów zatrudnienia 9/2012
Vademecum pacjenta 6/2012
Prawne podstawy unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego
– po reformie 10/2011
Czas pracy w służbie zdrowia 7/2011
Ujednolicony tekst ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
5/2011
Dialog po polsku
2/2011
Europa zaciska pasa 9/2010
Poradnik pokrzywdzonego 7/2010
Socjalna
Kanada
11/2009
Staż pracy
a uprawnienia pracownicze 9/2009
Emeryci z USA
mogą wracać 6/2009
Kodeks pracy
- tekst ujednolicony 4/2009
Zabezpieczenie społeczne
w Belgii i Holandii 12/2008
Decyzje i zalecenia
Brukseli wobec
pracowników
migrujących

06/2008
Rehabilitacja
zawodowa
niepełnosprawnych


4/2008
Jak wartościować
pracę
w administracji

10/2007
Ubezpieczeniowe
orzeczenia
Europejskiego
Trybunału
Sprawiedliwości 6/2007
Dyskryminacja
i mobbing
w miejscu pracy
Przepisy unijne
i polskie
12/2006
Ustalenie kapitału
początkowego
9/2006
Cywilne umowy śmieciowe pod lupą Rafał Golat W polskich realiach
coraz częściej alternatywą dla umowy o pracę jest umowaprawa
cywilnego: zlecenia lub o dzieło. Nie brak jednak wątpliwości,
którą z tych dwóch umów należy zawrzeć z osobą angażowaną. 09/2013
więcej Państwo pomaga weteranom w finansowaniu nauki Piotr
Pabisiak-Karwowski Poszkodowani w działaniach poza granicami
państwa żołnierze-weterani oraz weterani funkcjonariusze Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Policji albo Straży
Granicznej, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji
Wywiadu mają prawo do uzyskania pomocy finansowej na naukę.
09/2013 więcej Letnia woda kodeksowa I.D. Umowy czasowe i czas
pracy przerodziły się w 2013 r. w głęboki konflikt. Kulisy umów
określanych jako „śmieciowe” odsłania prof. M. Bednarski dzięki
badaniom „Underemployment: ekonomiczne i społeczne konsekwencje
zjawiska” przeprowadzonym pod jego kierownictwem przez IPiSS. Są
one próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego polski rynek pracy kreuje
zjawisko „śmieciowych miejsc pracy” i w rezultacie relatywnie
często zatrudnienie na czas określony 09/2013 więcej Pracownicze
uprawnienia rodzicielskie Sebastian KryczkaMacierzyństwo
znajduje się pod szczególną ochroną prawną, co przejawia się w
określonych przywilejach z zakresu opieki zdrowotnej oraz
zatrudnienia. Przepisy regulujące pracownicze uprawnienia
rodzicielskie zawarte są w dziale ósmym k.p. i mimo że ich obecność
w kodeksie jest wieloletnia - część pracodawców wciąż ma problemy z
ich przestrzeganiem i prawidłowym stosowaniem. Przypominamy je więc
naszym Czytelnikom wskazując najczęściej popełniane błędy przy ich
stosowaniu. 09/2013 więcej Odpowiedzialność karna za nieterminowe
wypłacanie świadczeń pracowniczych Sebastian Kowalski Nieterminowe
wypłacanie świadczeń pracowniczych (zwłaszcza wynagrodzenia za
pracę) oraz ich niewypłacanie w całości lub w części, to zjawiska –
wciąż – aktualne. Jednym z instrumentów mających przeciwdziałać
nasilaniu się takich praktyk pracodawców jest karanie osób
odpowiedzialnych. Przy czym chodzi tu o odpowiedzialność karną w
szerokim tego słowa znaczeniu, a więc obejmującą odpowiedzialność
za wykroczenia i za przestępstwa. 09/2013 więcej Gotowość do
świadczenia pracy Franciszek Małysz Gotowość do pracy oznacza, że
pracownik znajduje się w takim stanie psychofizycznym, który
wskazuje na chęć i możliwość wykonywania należących do niego zadań,
a w konsekwencji umożliwiającym faktyczne świadczenie pracy.
Czasowe granice pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy
określają obowiązujące go normy czasu pracy oraz ich rozkład w
ciągu dnia roboczego. 09/2013 więcej Zaliczanie pracy w
gospodarstwie rolnym do stażu pracy Ryszard Sadlik Posiadanie
odpowiedniego stażu pracy ma istotne znaczenie dla realizacji
różnych uprawnień pracowniczych jak np. nagroda jubileuszowa lub
dodatek stażowy. Dlatego pracownicy starają się wykazać jak
najdłuższym okresem aktywności zawodowej wliczanej do tego stażu,
aby dzięki temu szybciej uzyskać wyższe świadczenia. Jednym ze
sposobów wykazania dłuższego stażu pracy jest zaliczenie do niego
okresu pracy w gospodarstwie rolnym. 09/2013 więcej Jeszcze o
długach I.D. W numerze 7/2013 „SP” w informacji nt. zadłużenia UE
pominięta została kwestię zadłużenia zagranicznego. Próbujemy tym
razem ten rodzaj zadłużenia nieco przybliżyć Czytelnikom,
poszerzając informację lipcową. 09/2013 więcej

W następnym numerze Sposób liczenia terminów w prawie pracy Jak
Duńczycy uczą zawodu Zabezpieczenie społeczne po szwajcarsku
Wkrótce Wspieranie osób młodych na rynku pracy Ugoda – sposób na
szybsze zakończenie sporu Sprawność fizyczna żołnierzy zawodowych