51.7704159 19.4511876

Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Zielona 15Koziny

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Przewodniczący Partiii Stowarzyszenia Zielonych RP Partia Zielonych Rzeczypospolitej zostałazarejestrowana przez Sąd Rejestrowy 7.02.2004 r. (EWP 162).I Kongres Partii odbył się 24.04.04 r. w Łodzi. Partia Zielonych RP jest kontynuatorką działań PolskiejPartii Zielonych. Siedziba Partii i jej  Zarządu Krajowegomieści się  przy ul. Zielonej 15    w Łodzi.  Założenia programowe Partii zostały uaktualnione i spełniająwymogi światowego ruchu ekologicznego państw Zachodu i Wschodu.Jako partia ekologiczna zaliczamy się do centrum sceny politycznej.Łącznie z ruchem Młodych Zielonych liczymy około 4 000 członków! Poza tym posiadamy liczne grono sympatyków w kraju i zagranicą. Jesteśmy partią skupiającą ludzi nauki, sektora obronnego,biznesu, gospodarki i rolnictwa. Stąd za główne cele stawiamy sobie: dobro Polski, ochronę środowiska naturalnego, rozwójspołeczno-gospodarczy kraju i  obronę zasad Polskiej RacjiStanu.Działając na terenie całego kraju, nie pozostajemy obojętni nasygnały od ludności.Każdy problem zgłoszony przez obywateli jest analizowany przezzespół odpowiednich specjalistów. Wnioski formułowane są zposzanowaniem prawa. A jeśli takowe jest łamane, są one podstawą dodziałań w postępowaniach administracyjnych, a nawet prokuratorskichczy sądowych.   KONTAKTY I POROZUMIENIA MIĘDZYNARODOWE  O    WSPÓŁPRACY:- Partija Zielenich – Partia Zielonych (Ukraina)- Les Verts – Zieloni (Francja)              Założeniaprogramowe               PARTIIZIELONYCH RP     Uznając za najwyższą wartość życie człowieka iwszystkich istot, oraz to, co stanowi o ich egzystencji, PartiaZielonych Rzeczypospolitej Polskiej stawia sobie za cel obronęprawa do życia w środowisku wolnym od zagrożeń. Działając zgodnie zKonstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, umowami i konwencjamimiędzynarodowymi opieramy swój program na poszanowaniu jednościczłowieka z otaczającą go przyrodą i drugim człowiekiem. PartiaZielonych Rzeczypospolitej Polskiej uznaje nadrzędność zasadekologicznych przy formułowaniu życia społecznego, politycznego igospodarczego.Kim jesteśmy?Wywodzimy się z różnych środowisk ludzi i grup zawodowych, dlaktórych podstawowymi wartościami są poszanowanie praw człowieka irespektowanie zasad zrównoważonego rozwoju społecznego,ekologicznego i gospodarczego, a zwłaszcza:• sprawiedliwość i solidarność społeczna,• społeczeństwo i państwo obywatelskie,• ochrona środowiska i jego zasobów dla przyszłych pokoleń,• równy status płci i wieku,• poszanowanie różnorodności narodowej, kulturowej ireligijnej,• poszanowanie praw mniejszości narodowych i kulturowych,• rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.Tworzymy Partię Zielonych RP, która będzie skutecznym narzędziemwzmacniania tych wartości w Polsce, a poprzez swoje działaniaprzywróci polityce wymiar moralny i obywatelski.Budując formację europejskich Zielonych będziemy podejmowaćstarania, aby wyznawane przez nas wartości nadały wyraźny kierunekzbieżny z polityką Unii Europejskiej i RzeczypospolitejPolskiej.Prawa człowieka i zrównoważony rozwój nie kończą się na UniiEuropejskiej, dlatego będziemy współpracować ze wszystkimi, którzydziałają na rzecz tych wartości na świecie.DEMOKRACJA I PODSTAWY SPOŁECZEŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO1. Uznajemy demokrację za jedną z kluczowych wartości, godnąposzanowania i obrony. Wszystkie organy państwa oraz wszystkie siłypolityczne powinny ją wspierać i chronić. Zagrożeniem dlademokracji jest kryzys państwa. Uważamy, że silne i sprawne państwojest gwarantem wolności obywatelskich i stwarza niezbędnąprzestrzeń dla realizacji potrzeb ludzi oraz wyzwala aktywnośćspołeczną obywateli.2. Demokracja jest obecnie zagrożona przez manipulacje opiniąpubliczną przy wykorzystaniu mediów przez grupy interesów.3. Demokracja musi zostać rozszerzona i wzmocniona tak, aby decyzjepolityczne nie zapadały bez udziału społeczeństwa. Dlategokonieczne jest zapewnienie powszechnej edukacji obywatelskiej idążenie do umożliwienia obywatelom dostępu do informacji i kontroliwładzy publicznej.DEMOKRACJA PŁCI1. Kobiety i mężczyźni są traktowani w równoprawny sposób w sferzeprywatnej i na scenie publicznej.2. Uznajemy, że zapewnienie kobietom i mężczyznom równych szans imożliwości samorealizacji w sferze społecznej, politycznej igospodarczej.  3. Jesteśmy za ochroną życia od poczęcia do biologicznej śmierci.Aborcja w sytuacjach nadzwyczajnych.4. Opowiadamy się za reformą systemu emerytalnego tak, abysprawiedliwie uwzględniał zasadę równych szans kobiet i mężczyzn.PRZECIWKO PRZEMOCY1. Sprzeciwiamy się przemocy jako sposobowi rozwiązywaniakonfliktów. Każda forma przemocy jest złem. Przemoc rodziprzemoc.2. Użycie siły jest dopuszczalne jedynie po wyczerpaniu wszelkichśrodków pokojowych oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożeniafundamentalnych wartości, np. życia ludzkiego lub prawczłowieka.3. Zapobieganie konfliktom uważamy za najskuteczniejszą metodęuniknięcia przemocy i zapewnienia pokoju. Uważamy dalszeprzyzwolenie na przemoc w rodzinie za niedopuszczalne. Istotnymelementem zapobiegania przemocy w rodzinie jest podjęcie przezpaństwo działań zapewniających rzeczywistą pomoc ofiarom przemocyoraz karanie jej sprawców. Konieczna jest w tej dziedziniewspółpraca organizacji pozarządowych i instytucji państwa.4. Niedopuszczalna jest milcząca zgoda na łamanie praw człowieka winnych krajach.5. Służba wojskowa obowiązkiem każdego obywatela. Możliwośćzastępczej służby wojskowej w uzasadnionych sytuacjachżyciowych.6. Zwierzę nie jest rzeczą. Zwierzęta, jako odczuwające ból icierpienie istoty i współmieszkańcy Ziemi, zasługują na szacunek iopiekę. Dlatego sprzeciwiamy się okrucieństwu wobec zwierząt.RYNEK I SPOŁECZEŃSTWO1. Jesteśmy zwolennikami zrównoważonej społecznie i ekologiczniegospodarki rynkowej. Uważamy, że rozwój gospodarczy nie jestwartością samą w sobie. Ma on wartość tylko o tyle, o ile poprawiajakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Nie można jakości życiaoceniać jedynie w odniesieniu do konsumpcji materialnej. Modelrozwoju gospodarczego za wszelką cenę niszczy podstawy życianastępnych generacji, dezintegruje społeczności lokalne i sprowadzaludzi wyłącznie do wymiaru konsumentów, stanowi bezprecedensowe wdziejach zagrożenie dla środowiska, jest zły i wymaga zmiany.2. Dostrzegamy niesprawiedliwości tworzone przez kapitalizmkorporacyjny, niszczenie środowiska i brak poszanowania dla prawczłowieka wynikające z forsowania interesów mocarstw, państwtotalitarnych i ponadnarodowych korporacji. Przeciwstawiamy sięstrukturom monopolistycznym, a także nierównemu traktowaniupodmiotów gospodarczych przez państwo. Popieramy odpowiedzialnybiznes we wszelkich sferach życia gospodarczego, w wymiarzekrajowym i międzynarodowym. Opowiadamy się za ścisłą kontroląspołeczną instytucji publicznych oraz pełną jawnością ich finansówi działań merytorycznych.3. Dostrzegamy problemy wynikające ze źle rozumianej interwencjipaństwa w indywidualną wolność obywateli, funkcjonowaniespołeczeństwa i gospodarki. Rolą państwa jest wprowadzaniemechanizmów regulujących gospodarkę, eliminujących jejkrótkowzroczną i szkodliwą ekspansję przy jednoczesnym tworzeniuwarunków dla rozwoju ludzkiej przedsiębiorczości i lokalnychinicjatyw. Miernikiem efektywności gospodarki powinien być stopieńuwzględniania interesu społecznego, wypełnianie kryteriówzrównoważonego rozwoju, zmniejszanie nierówności poziomu życia oraztworzenie miejsc pracy stosownych do godności człowieka .4. Niezbędne jest zwiększanie środków publicznych przeznaczanych narozwój społeczeństwa obywatelskiego i jego bytu.5. Jesteśmy zaniepokojeni stanem polityki socjalnej państwa.Będziemy przeciwdziałać zjawiskom marginalizacji coraz większychgrup społecznych i dążyć do poprawy położenia najgorzejsytuowanych. Wobec braku skutecznych instrumentów w rękach państwaoraz rozszerzania się zjawiska bezrobocia i bezdomności proponujemyoparcie się na inicjatywach obywatelskich i organizacjachpozarządowych. Realizując te działania będziemy kierować sięzasadami współżycia społecznego i godności ludzkiej.6. Świadomi zagrożenia wynikającego ze wzrostu zadłużeniapublicznego jesteśmy za szczegółową rewizją wydatków państwa orazzwiększeniem efektywności wykorzystania każdej złotówki wydanej zfunduszy publicznych. Opowiadamy się za uproszczeniem przepisówpodatkowych w celu stworzenia klarownego i sprawiedliwego systemuobciążeń fiskalnych oraz socjalnych.7. Postulujemy uwzględnienie kosztów zewnętrznych w rachunkuekonomicznym, likwidację społecznie i ekologicznie szkodliwychsubwencji oraz reformę podatkową polegającą na zwiększeniuopodatkowania zasobów naturalnych, przy zmniejszeniu opodatkowaniapracy.DOSTĘP DO WIEDZY I RÓWNYCH SZANS1. Nowoczesne społeczeństwo informacyjne to szansa rozwojucywilizacyjnego, ale jednocześnie poważne zagrożenie dlaróżnorodności kulturowej i wolności jednostki. Opowiadamy się zaprawem skutecznego i pełnego dostępu wszystkich obywateli doinformacji publicznych. Wolność informacji jest dobrem publicznym.Dostęp do wiedzy oraz mediów publicznych jest prawem całegospołeczeństwa.2. Media publiczne i prywatne odgrywają dziś kluczową rolę wkształtowaniu światopoglądu i postaw obywateli. Dlategosprzeciwiamy się traktowaniu mediów jedynie jako działalnościbiznesowej i widzimy konieczność natychmiastowego otwarciaszerokiej publicznej dyskusji na temat nowej odpowiedzialnościmediów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i promowaniu zasadzrównoważonego rozwoju.EKOLOGIA1. Jesteśmy częścią natury, podobnie jak inne gatunki. My, ludzieponosimy szczególną odpowiedzialność za jakość życia oraz dobrobytprzyszłych pokoleń. Możliwe jest to wyłącznie pod warunkiemzachowania różnorodności biologicznej na Ziemi.2. Naszym celem jest zrównoważony rozwój, rozumiany jako harmonijnyrozwój społeczny, ekologiczny i ekonomiczny. Zrównoważony rozwój,zaspokajając potrzeby obecnego pokolenia, zapewni zachowaniewarunków do godnego życia następnych pokoleń. Zrównoważony rozwójwymaga interwencji w sferę gospodarczą, zapewniając gwarantowanekonstytucyjnie prawa do życia w czystym i zdrowym środowisku.3. Obecny model konsumpcji i produkcji uniemożliwia zrównoważonyrozwój. Odpowiedzialność za los Ziemi wymaga działań na rzeczochrony przyrody, a zwłaszcza bioróżnorodności, klimatu orazograniczenia zanieczyszczeń, zużycia zasobów i degradacjiśrodowiska.4. Zwracamy uwagę na konieczność racjonalizacji systemów transportuzgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dostrzegamy szczególnąrolę kolei w poprawie sytuacji transportu krajowego imiędzynarodowego.5. Integracja polityk sektorowych stanowi kluczowy elementrealizacji ekorozwoju. W szczególności dotyczy to polityki rolnej irozwoju obszarów wiejskich oraz polityki transportowej. Ochronagospodarstw rodzinnych podstawą polityki rolnej państwa.6. Zrównoważony rozwój wymaga postępu i dbałości o rzetelne badanianaukowe i ich wdrożenie.7. Wobec zagrożenia bioróżnorodności oraz braku wiedzy na tematskutków zdrowotnych żywności modyfikowanej genetycznie, kierującsię zasadą przezorności, opowiadamy się przeciwko stosowaniuorganizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) w produkcji rolnej ihodowli.8. Wspieranie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju otwiera m.in.możliwości innowacyjnych rozwiązań gospodarczych, wzrostukonkurencyjności oraz rozwoju małych i średnichprzedsiębiorstw.9. Dostrzegamy konieczność ochrony materialnego i niematerialnegodziedzictwa kulturowego.10. Świadomość jest najlepszym obrońcą wartości ekologicznych ikulturowych przed ich degradacją. Pobudzenie wrażliwości społeczneji edukacja w tym względzie to naczelne zadanie państwa wspomaganegoprzez organizacje pozarządowe.11. Polska w sprzeczności z prawem traktuje swoje przestrzennezasoby lądowe i morskie. Nasz kraj nie kończy się na plaży. Zasobymorskie to około 15% dodatkowej powierzchni – morska strefawyłączności ekonomicznej jest niczyja, bo podlega kilku resortom.Planowanie przestrzenne jako podstawowy instrument realizacjiekorozwoju nie może być podporządkowane wyłącznie działalności dlazysku. Postulujemy poszerzenie kompetencji Ministerstwa Środowiskao przestrzeń morską wraz z jej zasobami oraz opracowanie morskiejgospodarki przestrzennej.12. nienaruszalność praw narodu do surowców ziemi i resortówstrategicznych: łączność, surowce kopalne, przemysł ciężki,stoczniowy, zbrojeniowy, energetyka, kopalnie, huty.PRAWO MNIEJSZOŚCI1. Każdy człowiek należy do jakiejś mniejszości. Wszyscy ludzie sąsobie równi bez względu na płeć, religię, narodowość, rasę, wiekczy pozycję socjalną. Warunkiem istnienia przestrzeni dlamniejszości jest neutralność światopoglądowa państwa. Uznajemy zakonieczne zachowanie szacunku dla różnic narodowych, kulturowych,etnicznych, rasowych i religijnych.2. Każdy i każda z nas ma prawo do własnych wyborów życiowych, oile nie krzywdzi tym innych. Nie uznajemy prawa par homoseksualnychdo związków rejestrowanych. System edukacji powinien być wolny oddyskryminacji ze względu na orientację kulturową i światopoglądową.Nauka dostępna dla każdego obywatela.3. Uważamy za konieczne zrównanie szans środowisk społeczniedyskryminowanych, w tym osób niepełnosprawnych, uchodźców iimigrantów oraz osób starszych i osób wykluczonych.POLITYKA MIĘDZYNARODOWA1. Polityka międzynarodowa ma dla nas wymiar moralny. Dlategouważamy, że podstawę jej realizacji powinno stanowić poszanowaniepraw człowieka, solidarność, tolerancja, samostanowienie,poszanowanie życia i godności ludzkiej a także zasada poszanowaniaprawa i umów międzynarodowych.2. Opowiadamy się za kompleksowym podejściem do współpracymiędzynarodowej z europejskim ruchem Zielonych, ze szczególnymnaciskiem na kryteria integracji, samoograniczenia i współpracymultibilateralnej.3. Kwestie imigracji należy rozwiązywać w pierwszym rzędzie poprzezzapewnianie godnego życia każdej osobie w jej własnym kraju, a wprzypadku konieczności opuszczenia ojczyzny, emigrantom należyzapewnić prawa obywatelskie i prawo azylu z prawem do pracy imieszkania.4. Unia Europejska stanowi przestrzeń dla wyznawanych przez naswartości. Zieloni RP będą aktywnie uczestniczą w tworzeniu politykiwspólnot europejskich.5. Unia Europejska oparta na solidarności i współpracy krajówczłonkowskich stanowi jedną z sił równoważących negatywne aspektypostępującej globalizacji opartej na hegemonii mocarstw. Wchodzimydo Unii po to, żeby ją zmienić i żeby uzyskać wpływ na kształt iwarunki życia w przyszłej wspólnej Europie. Naszym wkładem jestwola dalszej poprawy stosunków bilateralnych między Polską i innymipaństwami.6. Widzimy szczególną rolę gospodarczego i intelektualnegopotencjału polskiej emigracji w procesie rozwoju gospodarczegoPolski, naszej myśli naukowej i promocji naszej kultury.7. Dostrzegamy kluczową rolę Polski jako nowego członka UniiEuropejskiej w relacjach tej ostatniej z krajami leżącymi na wschódod Polski, a w szczególności z Ukrainą i Białorusią.8. Aby zapewnić rzeczywisty zrównoważony rozwój Europy koniecznajest reforma niektórych polityk Unii Europejskiej, w szczególnościWspólnej Polityki Rolnej i polityki transportowej.9. Unię Europejską uważamy za związek gospodarczy państw jątworzących z zachowaniem własnej niepodległości terytorialnej ipolitycznej.10. Uznajemy zasadność przynależności Polski do paktu obronnegoNATO na warunkach partnerskich.11. Uznajemy konieczność utrzymywania własnych sił zbrojnychzdolnych do obrony granic.12. Kadra zawodowa podstawą sił zbrojnych. Kadra z poboru jakojednostki pomocnicze.13. Suwerenność i nienaruszalność granic lądowych, morskich ipowietrznych podstawą Polskiej Racji Stanu.14. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialny za całokształtpolityki zagranicznej i międzynarodowej.Założenia polityki Zielonych RPCele naszej polityki to:Ekologia – opieramy swoją politykę na ciągłym partnerstwieczłowieka z przyrodą, zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodydla obecnych i przyszłych pokoleń. Decyzje gospodarcze powinny byćpoprzedzone analizą kosztów społecznych i ekologicznych.Demokracja – oznacza dla nas szukanie formy współpracy i współżyciaprzy zachowaniu wzajemnej tożsamości i odrębności. Jesteśmyprzeciwni stosowaniu przemocy i opowiadamy się za przestrzeganiemekologicznego postulatu różnorodności.Pokojowe – szukanie form współżycia dającego ludziom poczuciebezpieczeństwa i wyeliminowania z naszego życia wzorów przemocy,agresji i stereotypu wroga z własnej świadomości. Będziemy stać nastraży praworządnego państwa.Za najważniejsze tezy naszego programu uważamy:• Zrównoważony rozwój jako podstawę wzrostu siły Państwa,gospodarki, kultury oraz poziomu życia i bytu społeczeństwapolskiego.• Profilaktykę zdrowotną jako zasadę. Restrukturyzację służbyzdrowia w kierunku zwiększenia efektywności, nakładów finansowych,unowocześnienia aparatury i opieki oraz samofinansowaniasamodzielnych struktur służby zdrowia.• Rozwój prac naukowo – badawczych w kierunku opracowania,wykorzystania technologii: tanich, bezodpadowych,energooszczędnych, przyjaznych ludziom i środowisku.• Współpracę organizacji ekologicznych i tworzenie założeń politykiekologicznej oraz podwyższanie świadomości ekologicznejspołeczeństwa i wdrażanie teorii franciszkańskiej w ochronieprzyrody.• Przestrzeganie konstytucyjne zagwarantowanego prawa do życialudzi i zwierząt w czystym i przyjaznym dla zdrowia środowiskupoprzez odpowiednią przebudowę systemu ochrony środowiska.• Korzystanie w maksymalnym stopniu z odnawialnych źródeł energii wcelu obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zdrowotnych w dużychmiastach.• Powołanie współpracującej z Prezydentem Państwa i NIK-iemNajwyższej, działającej społecznie, Izby Ekologicznej w celuzapobiegania zagrożeniom środowiska.• Unowocześnienie systemu rentowego i emerytalnego, przez obniżeniewieku: mężczyźni – 62 lata, kobiety – 60 lat.• Unowocześnienie szkolnictwa wszystkich szczebli z prawem dobezpłatnej nauki.• Unowocześnienie polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno –spożywczego, w kierunku zwiększenia jego konkurencyjności wstosunku do rolnictwa Państw Unii Europejskiej.• Stworzenie warunków każdej rodzinie do pozyskania własnegomieszkania poprzez wprowadzenie nisko oprocentowanych kredytówhipotecznych oraz preferencyjnych warunków finansowaniabudownictwa.• Unowocześnienie polskiego wojska poprzez dostosowanie dostandardów zachodnich.• Wzmocnienie roli policji państwowej w przeciwdziałaniu aktomterroryzmu ze strony przestępczych grup zorganizowanych poprzezprzeznaczenie na jej działalność zwiększonych środków i zwiększeniestanu osobowego i technicznego.• Wzmocnienie roli władz samorządowych poprzez zwiększenie odpisu zpodatków pozostających do dyspozycji samorządów.I KONGRES PARTII ZIELONYCH RP