53.1203748 18.0051845

Stowarzyszenie Etyki Słowa

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Kościeleckich 8Bydgoszcz

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

16 października 2013 r. w siedzibie Katedry Dziennikarstwa iKomunikacji Społecznej UKW w Bydgoszczy odbyła się pierwszakonferencja SES pt. Dylematy dziennikarstwa:etyka-polityka-biznes.Wygłoszonych zostało 11 referatów:- Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina: Etyka słowa jako elementkultury języka- Ks. dr Mariusz Kuciński: Powinność prawdy a szacunek doczłowieka- Dr hab. Anna Cegieła prof. UW: Fakt medialny, czyli okonflikcie rzetelności dziennikarskiej ze skutecznościąoddziaływania na opinię publiczną- Prof. dr hab. Elżbieta Laskowska: Dobre imię jakowartość- Dr Joanna Taczkowska: Prawowitość i normatywnośćkodeksów etyki dziennikarskiej- Dr Radosław Sajna: Czy istnieje uniwersalna – globalnaetyka dziennikarska?- Piotr Pliszka: Dziennikarz czy celebryta?- Mgr Marta Nowaczyk: Wolność słowa i etyka dziennikarskaw Rosji – przypadek Anny Politkowskiej- Hanna Gołata: Etyka mediów a kontrowersyjność poglądów –refleksje dziennikarskie po aferze WikiLeaks kontra PrzemysławHolocher- Mgr Agnieszka Gotówka: O komercjalizacji wizerunkukultury góralskiej w tekstach prasowych- Dr Iwona Benenowska: Granice dowcipuW drugiej części konferencji odbyła się debata, w której udziałwzięli wybitni dziennikarze:- Red. Urszula Guźlecka – od wielu lat dziennikarka TVP o. wBydgoszczy, autorka wielu reportaży kulturalnych, członkini KomisjiEtyki TVP (2007-2009), laureatka ogólnopolskiego konkursu „MistrzMowy Polskiej” 2009- Red. Anna Raczyńska – dziennikarka radiowa i telewizyjna orazpublicystka prasowa z ogromnym dorobkiem, od wielu lat prowadzim.in. dyskusje polityczne w Radiu PiK, pracuje w ogólnopolskichczasopismach - w tygodniku Uważam Rze i jako z-ca red. nacz. wmagazynie „Edukacja i Dialog”- Red. Jacek Deptuła – doświadczony dziennikarz prasowy, od wielulat redaktor, pełniący funkcję kierownika działu, w „GazeciePomorskiej” – najpopularniejszym dzienniku WojewództwaKujawsko-Pomorskiego, a wcześniej red. nacz. ExpressuBydgoskiego- Red. Zdzisław Pająk – wieloletni dziennikarz muzyczny Radia PiK,autor reportaży i książek (m.in. „Eric Clapton – pielgrzym rocka”,2008), prowadzi także koncerty oraz pracuje ze studentami wAkademii Muzycznej w Bydgoszczy.   Etyka słowa!Mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie należą do zachowańczłowieka. W zachowaniach językowych obowiązują pewne reguły, bezktórych przekaz komunikacyjny byłby niemożliwy lub znacznieutrudniony, albo też relacje między komunikującymi się osobamibyłyby nie do zaakceptowania. Można zatem mówić poprawnie lubniepoprawnie, zgodnie z konwencją stylistyczną i gatunkową lubniezgodnie,  można dostosować się do możliwości percepcyjnychpartnera lub nie itd. Wszystko, co człowiek czyni, może być dobrelub złe pod względem norm obyczajowych. Może być także dobre lubzłe pod względem norm etycznych. Dotyczy to także wykorzystaniajęzyka. Istnieją kulturowo uwarunkowane zasady grzecznościjęzykowej. Chcemy je jednak odróżnić od norm etycznych, podobniejak to zrobiły Jadwiga Puzynina i Anna Pajdzińska w referacie Etykasłowa, wygłoszonym na Forum Kultury Słowa w 1995 roku we Wrocławiu.Autorki przyjmują, że normy grzecznościowe są „po to, aby ktośsądził podkreślenie autorek], że ktoś drugi jestmu przyjazny, że go aprobuje itp., podczas gdy normy moralnenakazują rzeczywistą życzliwość podkreślenieautorek] wobec innych ludzi i ich aprobowanie”. (J. Puzynina, A.Pajdzińska, Etyka słowa. W: O zagrożeniach i bogactwiepolszczyzny. Pod red. J. Miodka. Warszawa 1996, s. 35-45).Wspomniane autorki sporządziły coś w rodzaju katalogu zachowańjęzykowych, które można ocenić jako etyczne lub nieetyczne. Otoniektóre ze wskazanych norm:„mówić tak, aby partnerzy czuli się bezpiecznie i mieliświadomość akceptacji”,„mówić to, co się uważa za prawdę, chyba że przemilczenie lubnawet kłamstwo są uzasadnione dobrem innych”,„nie krzywdzić drugiego człowieka ani też grup społecznychsłowem wrogim, poniżającym raniącym”,„nie okłamywać innych, nie manipulować nimi za pomocą półprawd,pochlebstwa, demagogii”,„wysłuchiwać innych z dobrą wolą, choć bez naiwności, starającsię rozumieć ich racje”.W listopadzie 2008 roku zarejestrowane zostało Stowarzyszenie EtykiSłowa z siedzibą w Bydgoszczy.Celami Stowarzyszenia sąpropagowanie etycznych zachowań językowych, kształtowaniewrażliwości na etykę słowa,popularyzowanie wiedzy na temat języka w działaniu, w tymrelacji między językiem a rzeczywistością, możliwości perswazyjnegowykorzystania języka, związku między językiem a postawami ludzkimi,sposobami ujawniania się przekonań i emocji w języku,wartościowania w wypowiedziach, obecności ideologii wwypowiedziach, agresji językowej, sposobów wykorzystania języka wdziałalności społeczno-politycznej i innych kwestii mieszczącychsię w szeroko rozumianych ramach etyki słowa,podejmowanie działań na rzecz obrony społeczeństwa przedmanipulacją (perswazją nieuczciwą, traktującą odbiorcę wypowiedzijako narzędzie do uzyskania pozakomunikacyjnego celu),indoktrynacją, agresją językową i innymi negatywnymi działaniamisłownymi” (§ 5. Statutu Stowarzyszenia).Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba pełnoletnia (zob. §8. Statutu), której bliskie są przedstawione cele.Siedzibą Stowarzyszenia jest Bydgoszcz.Adres: Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz, KatedraDziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Uniwersytet KazimierzaWielkiego w Bydgoszczy).Władze Stowarzyszenia wybrane przez Walne Zebranie 19 listopada2008 roku:Zarząd:Elżbieta Laskowska – prezesJolanta Maćkiewicz – wiceprezesIwona Benenowska – sekretarzBarbara Szwajkowska – skarbnikGrażyna Sawicka – członek ZarząduKomisja Rewizyjna:Maria Peisert – przewodniczącaAleksy Awdiejew – zastępca przewodniczącegoGrażyna Habrajska – członekSąd Koleżeński:Zofia Sawaniewska – Mochowa - przewodniczącaks. Mariusz Kuciński – zastępca przewodniczącegoAgnieszka RypelNowe Władze Stowarzyszenia wybrane przez Walne Zebranie 24 września2012 roku:Zarząd:Elżbieta Laskowska – prezesRadosław Sajna – wiceprezesIwona Benenowska – sekretarzBarbara Szwajkowska – skarbnikGrażyna Sawicka – członek ZarząduKomisja Rewizyjna:Anna Bączkowska – przewodniczącaAleksy Awdiejew – zastępca przewodniczącegoGrażyna Habrajska – członekSąd Koleżeński:Zofia Sawaniewska – Mochowa - przewodniczącaks. Mariusz Kuciński – zastępca przewodniczącegoAgnieszka Ryp