50.50876 16.74133

Urząd Gminy Przyłęk

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Przyłęk 1Przyłęk

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Informacja dla pracodawców ubiegających się odofinansowanie kosztów kształcenia młodocianychpracownikówZgodnie z art. 70 b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 rokuo systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 zezmianami) Wójt/Burmistrz/Prezydent informuje o możliwościubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia przezpracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami,zamieszkałymi na terenie naszego miasta/gminy, umowę o pracęw celu przygotowania zawodowego.Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztówkształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosownywniosek w terminie trzech miesięcy od daty ukończenia przezmłodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywaniaokreślonej pracy do Urzędu Miasta/Gminy (Adres). Do wniosku należydołączyć niżej wymienione załączniki, zgodnie z art. 70b ust. 7ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje doprowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przezpracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcyalbo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę, przyczym:1) instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać conajmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub wzawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać iprzygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określonew odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny,organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego programzostał zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznieco najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodykioraz 10 godzin praktyki metodycznej albo ukończony przed dniem 6stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnieniafunkcji instruktora praktycznej nauki zawodu2) instruktorzy praktycznej nauki zawodu, niemający tytułumistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lubukończony kurs pedagogiczny, o którym mowa w ust. 1)oraz:a) świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnejalbo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończeniaszkoły pomaturalnej bądź policealnej i tytuł zawodowy w zawodziepokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniejtrzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczaćlubb) świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnikawykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać,oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabytypo uzyskaniu tytułu zawodowego,lubc) świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceumtechnicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten,którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytułrobotnika wykwalifikowanego bądź równorzędny w zawodzie, któregobędą nauczać oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tymzawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,lubd) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku(specjalności) odpowiednim do zawodu, którego będą nauczać, oraz conajmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniudyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innych kierunkach(specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie,którego będą nauczać.2. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celuprzygotowania zawodowego.3. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej wimieniu pracodawcy szkolenie.4. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia – wprzypadku zmiany umowy.5. Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowegoprzez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom,świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminukończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonejczynności).6. Zaświadczenie z izby rzemieślniczej o szkoleniu uczniarzemieślniczego.7. Aktualny odpis (wypis) lub kopię zaświadczenia z właściwejewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta(burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zdokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przezosoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się odofinansowanie.8. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przezpełnomocnika.Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałemwłasnym podpisem.Uwaga!Ponadto informujemy, że pracodawca – na podstawie § 3arozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku wsprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U.z 1996 roku Nr 60, poz. 278 ze zmianami) – winien niezwłoczniezawiadomić Wójta/Burmistrza/Prezydenta właściwego dla miejscazamieszkania młodocianego, że zawarł umowę o pracę z młodocianym wcelu przygotowania zawodowego. Do informacji winien załączyć –potwierdzoną za zgodność z oryginałem – kopię umowy o pracę zawartąz młodocianym.Istota pomocy de minimisKomisja Europejska ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiemzasad przyznawania pomocy państwa, a w szczególności nad tym, abyzasady te były respektowane przy przyznawaniu pomocy de minimis.Państwa członkowskie powinny ułatwiać osiągnięcie tego celu poprzezustanowienie niezbędnego mechanizmu gwarantującego, że łączna kwotapomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis temu samemupodmiotowi przez trzy kolejne lata budżetowe nie przekroczy pułapu200 tys. euro. W tym celu, przyznając pomoc de minimis, państwaczłonkowskie powinny poinformować zainteresowanego przedsiębiorcę okwocie pomocy oraz o tym, że ma ona charakter de minimis. Ponadtoprzed przyznaniem takiej pomocy zainteresowane państwo członkowskiepowinno uzyskać od przedsiębiorcy oświadczenie o wszelkiej innejpomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku budżetowym oraz wciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych, a także sprawdzić,czy przyznanie nowej pomocy de minimis nie spowoduje przekroczeniaokreślonego pułapu.Dofinansowanie kosztów pracodawcom prowadzącym kształceniemłodocianych pracownikówPracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowęo pracę w celu przygotowania zawodowego mogą ubiegać się odofinansowanie ponoszonych przez nich kosztów kształcenia.Uregulowania prawne w tym zakresie zawierają przepisy ustawyz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o. Zgodnie zzapisem art. 70b u.s.o. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianympracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniupracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacjewymagane do prowadzenia przygotowania zawodowegomłodocianych,2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczeniedo wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.Kluczowe znaczenie ma więc przede wszystkim posiadaniekwalifikacji przez pracodawcę lub osoby wymienione w powołanymzapisie. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zdnia 27 sierpnia 2009 r. (II SA/Go 353/09), pracodawca może zawrzećz młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,jeżeli jest w stanie zagwarantować, że przyuczenie zawodoweprowadzone będzie przez osoby posiadające wymaganekwalifikacje.Z kolei w wyroku z dnia 9 lipca 2008 r. Wojewódzki SądAdministracyjny w Poznaniu (IV SA/Po 40/08) uznał, żeprzesłankami przyznania dofinansowania oprócz kwalifikacji doprowadzenia szkolenia, złożenia wniosku w terminie jest ukończeniaszkolenia przez młodocianego i zdanie przez niego egzaminu.Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednegomłodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego zumowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:1) w przypadku nauki zawodu:a) 4587 zł – w okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące do31.08.2014 r.,b) 7645 zł – w okresie kształcenia wynoszącym 36miesięcy2) W przypadku przyuczania do wykonywania określonej pracy –240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.Dofinansowanie udzielane jest ze środków Funduszu Pracy,poprzez budżety wojewodów przez organy gminy, właściwej ze względuna miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Pracodawca jestzobowiązany złożyć wniosek o dofinansowanie do urzędu gminywłaściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianegopracownika w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianegopracownika nauki zawody lub przyuczenia do wykonywania określonejpracy.Do wniosku należy dołączyć kopie:1) dokumentów potwierdzających spełnienie warunku w zakresieposiadania przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniupracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacjiwymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowegomłodocianych,2) umowy o pracę z młodocianym, w celu przygotowaniazawodowego,3) dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającegoukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia dowykonywania określonej pracy i zdania egzaminu.Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta)w drodze decyzji.Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianychpracowników należy uznać za pomoc publiczną inależy poddać wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ocenie zpunktu widzenia zgodności z przepisami ją określającymi. Zgodnie zzapisem art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. opostępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.:Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) podmiotyudzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczeniestwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą deminimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.Pomoc de minimis jest jedną z rodzajów pomocy publicznej.Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UniiEuropejskiej, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianychw Traktach wszelka pomoc przyznawana przez PaństwoCzłonkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiekformie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzezsprzyjanie niektórym przedsiębiorcom lub produkcji niektórychtowarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakimwpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.Jednocześnie Traktat określa obszary uznane za zgodne ze wspólnymrynkiem oraz obszary, które mogą być uznane przez KomisjęEuropejską za zgodne ze wspólnym rynkiem. Pomoc de minimis niepodlega tak szczególnym uregulowaniom. W kontekście doświadczeńKomisji Europejskiej, przyjęto, że pomoc udzielana przedsiębiorcomdo wysokości 200.000 EUR w okresie trzech kolejnych lat nie wpływana handel między państwami członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądźnie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega zapisom art.87 Traktatu (rozporządzenie WE Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis).Dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego limitten wynosi 100.000 EUR. Limity te mają zastosowanie bez względu nacel i postać udzielanej pomocy de minimis. Beneficjentami pomocy sąpodmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formęorganizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomocpubliczną. Pomoc może być udzielona np. w postaci dotacji,refundacji, zwolnienia z podatków itp. Dofinansowanie kosztówkształcenia młodocianych pracowników należy więc uznać za pomoc deminimis.Jeżeli umowa o pracę w celu doskonalenia zawodowego zostałarozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodocianypracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celuprzygotowania zawodowego u innego pracodawcy – wówczasprzysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkichpracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przeznich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje jednak temupracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowegozostała rozwiązana z winy pracodawcy.Dz.U.2009.157.1240: art. 5 ust. 2 art. 128Dz.U.2007.59.404: art. 5 ust. 3Dz.U.2004.256.2572: art. 70(b)Dz.U.2002.214.1808: § 1 § 2 § 4Dz.U.1998.21.94: art. 190 art. 196Dz.U.1996.60.278: § 1 § 19Zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące zasaddofinansowania kształcenia młodocianychI.          Nowe zasady waloryzacji dofinansowaniaPo wejściu w życie zmian wskazane powyżej kwotydofinansowania będą ulegały waloryzacji na nowych zasadach.Począwszy od 1.1.2013 r., kwoty te będą podlegały waloryzacjiwskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeliwskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którymnastępuje wypłata dofinansowania, wyniesie co najmniej 105%.Obecny stan prawny...Obecnie kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wsytuacji, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wokresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona byłaostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.II.       Doprecyzowanie trybu wnioskowania o udzieleniedofinansowaniaNowelizacja przewiduje także zmianę trybu, w jakim pracodawcamoże się ubiegać o przyznanie dofinansowania. Zmiana ta macharakter doprecyzowujący, przewidując, że dofinansowanie będzieprzyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy oddnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie zprzepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ichwynagradzania. Obecnie przepisy posługują się nieprecyzyjnymokreśleniem „w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianegopracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonejpracy”, co w praktyce powodowało wątpliwości przy ustalaniupoczątku biegu 3-miesięcznego terminu. Po wejściu w życie przepisówdo wniosku będzie trzeba ponadto dołączyć:·        kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcębądź jego personel kwalifikacji wymaganych do prowadzeniaprzygotowania zawodowego młodocianych·        kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej wcelu przygotowania zawodowego·       kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającegozdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tegoegzaminu.III.    Dofinansowanie kosztów nauki jako pomoc deminimisOstatnia ze zmian w zakresie dofinansowania nauki pracownikówmłodocianych dotyczy określenia charakteru prawnego tej pomocy.Otóż, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o systemieoświaty, nie będzie wątpliwości, że pomoc ta ma charakter pomocy deminimis, o czym wprost będzie stanowił nowo wprowadzony ust. 11 wart. 70b. Jest to szczególnie istotne, jeżeli przedsiębiorcakorzystał już wcześniej z tego typu pomocy, ponieważ winę zaewentualne przekroczenie jej dozwolonej wartości ponosi właśnieprzedsiębiorca. Natomiast na organ przyznający pomoc nakładaobowiązek zaznaczenia tego faktu w decyzji przyznającejpomocNowe przepisy wchodzą w życie od 1.9.2012r.WzoryZAWIADOMIENIE OZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEMWNIOSEK O DOFINANSOWANIEKOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKAFORMULARZ INFORMACJIPRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS