53.0196695 18.606174

Toruńska Szkoła Wyższa Studia I stopnia, II stopnia, studia podyplomowe

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Rataja Macieja 1Toruń

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

informacje o kierunkuCEL KSZTAŁCENIAprzygotowanie profesjonalnej kadry urzędniczej dla potrzebadministracji rządowej i samorządowej. Absolwent kierunkudysponuje wiedzą i kompetencjami umożliwiającymi zatrudnieniew strukturach administracyjnych i organizacyjnych instytucjipublicznych i niepublicznych, przedsiębiorstw, organizacjispołecznych, politycznych i gospodarczych.ATUTY STUDIOWANIAkształcenie obejmuje wiedzę z zakresu nauk administracyjnych,prawnych i ekonomicznych, etyki służby publicznej, zarządzaniawspółczesną dokumentacją, psychologii społecznej, negocjacji ikomunikacji interpersonalnej. Program jest dostosowany dowspółczesnych oczekiwań, wyzwań i tendencji rozwojowych. Student otrzymuje obszerną wiedzę niezbędną do funkcjonowania wwarunkach globalizacji, integracji europejskiej, dynamicznegorozwoju nowoczesnych technologii informacyjnychi komunikacyjnych. Treści kształcenia uwzględniają aktualnestandardy funkcjonowania administracji. Zajęcia prowadzone są przezuznanych znawców problematyki administracyjnej oraz specjalistów zeznaczącym doświadczeniem praktycznym w instytucjachadministracji publicznej, wymiarze sprawiedliwości, organizacjachspołecznych. W trakcie studiów realizowane są zajęcia studyjnei warsztatowe służące nabywaniu wiedzy o praktycefunkcjonowania różnego rodzaju struktur administracyjnychi organizacyjnych. Oferta specjalności realizowanych w ramachkierunku uwzględnia preferencje studentów oraz potrzeby lokalnego,krajowego i europejskiego rynku pracy.PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAukończenie kierunku daje podstawę do sprawnego poruszania sięw obszarze tradycyjnie pojmowanej pracy urzędniczej oraz wnowoczesnym obszarze e-administracji. Absolwent jest przygotowanydo wykonywania pracy zawodowej zgodnie z wymogami dobrej praktykiadministracyjnej i kodeksów etycznych, co współcześnie jeststandardem służby cywilnej i pracy urzędniczej w UniiEuropejskiej. Wyposażeni w aktualną i rzetelną wiedzęabsolwenci są przygotowani do obsługi administracyjnej,organizacyjnej i dokumentacyjnej instytucji, urzędów,organizacji, przedsiębiorstw. Kompetencje nabyte w trakcie studiówdają również podstawy do występowania w roli liderówspołeczności lokalnych i animatorów społeczeństwaobywatelskiego. >>Rekrutacja