51.1932503 19.4994537

Paula Rossi S.C.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

listopada 2013Borów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych
innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki
społecznej. Przewidziano dwie zasadnicze zmiany, które usprawnią i
ułatwią funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego. Po
pierwsze, zaproponowano, aby organizacje pożytku publicznego
(zamieszczone w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1
proc. z PIT) - numer rachunku bankowego, na który podatnicy mogą
przekazywać 1 proc. z PIT, mogły zgłaszać do urzędu skarbowego do
30 czerwca każdego roku (obecnie jest to 31 stycznia każdego roku).
Wydłużenie tego terminu będzie korzystne dla tych podmiotów, które
nie mogły zdążyć ze zgłoszeniem numeru rachunku bankowego do
skarbówki w obecnym terminie, przez co traciły 1 proc. wpływów z
PIT (naczelnik urzędu skarbowego przekazywał je do budżetu
państwa). Porozmawiaj o tym na naszym FORUM! Po drugie, założono,
że wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do
otrzymywania 1 proc. z PIT będzie tworzony i aktualizowany na
bieżąco. Obecnie taki wykaz jest tworzony na 15 grudnia danego
roku. W praktyce oznacza to, że jeśli dany podmiot utraci status
organizacji pożytku publicznego po tej dacie, to nie zostanie
usunięty z wykazu. W rezultacie podatnicy mogą przekazać 1 proc.
podatku organizacji, która figuruje w wykazie, chociaż nie ma już
prawa do takiego odpisu. Nowe rozwiązanie zapobiegnie przekazywaniu
pieniędzy podatników podmiotom do tego nieuprawnionym, na przykład
takim, które utraciły status organizacji pożytku publicznego w
wyniku wykrycia nieprawidłowości w ich działalności. Nowe
rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw. Zobacz: Prezydent podpisał
nowelizację ustawy o finansach publicznych