52.7303559 15.2369391

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NET

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Bałuckiego Michała 1Gorzów Wielkopolski

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Definicja „warunków zabudowy”Jest to decyzja administracyjna określającasposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu poprzez:budowę obiektu budowlanego lubwykonaniu innych robót budowlanych.Wydaje się ją w przypadku braku miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego.Podstawa prawnaUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennymW jakich przypadkach należy mieć wydane warunkizabudowyZmiana zagospodarowania terenu (w przypadku braku planumiejscowego!), polegająca na:wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.Przepis ten stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu,która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej,jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.Innymi słowy, decyzja jest wymagana, jeżeli chcesz wznieść dom naswojej działce budowlanej, wykonać dobudówkę, czynawet zmienić istniejący już lokal mieszkalny w lokal biurowy iwykorzystywać go na prowadzenie działalności gospodarczej.Warunki wydania decyzji WZUzyskanie decyzji jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia(łącznie!) pewnych warunków, naktóre niestety niejednokrotnieinwestor nie ma wpływu.Dokładnie określa to art. 61 wspomnianej ustawy:co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogipublicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określeniewymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji,parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy orazzagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznejobiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnościwykorzystania terenuteren ma dostęp do drogi publicznejistniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jestwystarczające dla zamierzenia budowlanego Warunek ten uznaje sięza spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostaniezagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostkąorganizacyjną a inwestorem]teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczeniagruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jestobjęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, któreutraciły moc…decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.Są też pewne wyjątki jak np.:Przepisów pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdypowierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudowąprzekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danejgminie.Wymagane dokumenty do wydania decyzji o WZWniosekAby starać się o wydanie decyzji musisz iść do właściwego urzędugminy i napisać wniosek a w nim opisać całą przyszłą (planowaną)inwestycję oraz wykonać plan w formie graficznej – patrzponiżej charakterystyka inwestycji.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniaterenu - przykład wnioskuPotwierdzenie opłaty skarbowejWraz z drukiem wniosku otrzymasz druk opłatyskarbowej. Wydanie decyzji kosztuje 107zł (zgodnie z cz. I pkt 8załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacieskarbowej). Pełnomocnictwo kosztuje dodatkowo 17 zł (jeżelizałatwiasz sprawę przez pełnomocnika).PSOpłata za przeniesienie warunków zabudowyna inną osobę (fizyczną lub prawną) wynosi 56zł.Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jestna pisemne żądanie i kosztuje 17 zł.Kopia mapy zasadniczejNależy przedłożyć kopię mapy zasadniczej (wyrys i wypis) lub wprzypadku jej braku kopię mapy katastralnej przyjętej dopaństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zaznaczonymterenem, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycjabędzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku doinwestycji liniowych 1:2000.Uwaga: wymagana jest kopia mapy z pieczątkąośrodka geodezyjnego! Czyli musisz iść do urzędu po wyrys, co znowukosztuje kilka złotych. Później zrób ksero w 2 egz – patrz wniosek.Charakterystyka inwestycji Obejmująca:określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobuodprowadzenia lub oczyszczenia ścieków, a także innych potrzeb wzakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby równieżsposób unieszkodliwienia odpadów,określenie planowanego zagospodarowania terenu orazcharakterystyki zabudowy i zagospodarowaniaterenu/przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektówbudowlanych, przedstawione opisowo i graficznie,określenie charakterystycznych parametrów technicznychinwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzeniapostępowania w sprawie oceny na środowisko, dane charakteryzującewpływ inwestycji na środowisko.Kto podejmuje decyzjęDecyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydentmiasta po uzgodnieniu z odpowiednimi organami takimi jak np.:wojewódzki konserwator zabytków, administracja geologiczna,dyrektor ochrony środowiska, zarządca drogi, czy wojewoda iuzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.Należy mieć na uwadze, że niektóre organy uzgadniajądecyzję przez niewyrażenie stanowiska (np. dyrekcja ochronyśrodowiska ma 21 dni na ustosunkowanie się do projektu decyzji,jeżeli tego nie uczyni, decyzję uznaje się za uzgodnioną).Sam projekt decyzji jest tworzony przez urbanistę albo architekta.Termin decyzjiNie później niż 65 dni od dnia złożenia wniosku.Wygaśnięcie decyzji WZOrgan, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdza jejwygaśnięcie, jeżeli:inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowędla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustaleniasą inne niż w wydanej decyzji nie stosuje się, jeżeli zostaławydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę]Informacje dla inwestoraO wydanie decyzji warunków zabudowy może starać się każdy. Oznaczato, że nie musisz być właścicielem danej nieruchomości, abywystąpić i uzyskać WZ. Jeżeli zamierzasz nabyć konkretnąnieruchomość i przeznaczyć ją pod konkretny cel (stacja paliw,magazyn, centrum handlowe, parking, budynek, budka z piwem,warzywniak, itp.) możesz wpierw sprawdzić, czy będzie on możliwy douzyskania. Łączny koszt ok 150 zł będzie nieporównywalnie mniejszy,niż wpakowanie się w wielosettysięczną inwestycję (zakup gruntu,lokalu), na którą nie dostanie się pozwolenia na budowę.Odwołanie od wydanej decyzjiOd wydanej decyzji można odwoływać się do Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej za pośrednictwem Wojewody wterminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub publicznego ogłoszenia wsposób określony w statucie Urzędu. Odwołanie nie podlega opłacieskarbowej.PSPolecam również wpis „przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy„Kliknij LUBIĘ TO oraz zapisz się nalistę powiadamiania – a będziesz stale edukowany