52.2434587 21.012709

Krajowa Izba Gospodarcza Biuro KIGNET

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Trębacka 4Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjnościprzedsiębiorstwKrajowa Izba Gospodarcza wraz z 12partnerami – instytucjami otoczenia biznesu, głównie izbamigospodarczymi, realizujeprojekt „KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparciainnowacyjności przedsiębiorstw”, współfinansowany przezUnię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2:Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługiproinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.Celem projektu jest rozwój zintegrowanej Sieci KIGNETInnowacje poprzez upowszechnienie i poprawę dostępności dowysokiej jakości usług doradczych ocharakterze proinnowacyjnym, świadczonych przedsiębiorcom orazwzmocnienie innowacyjności w gospodarce, poprzez tworzenieprzyjaznego systemu informacji i kooperacji pomiędzyprzedsiębiorstwami, a instytucjami działającymi na rzecz innowacji.Cele szczegółowe zostały zdefiniowane jako:Utworzenie na bazie Sieci KIGNET Innowacje „Izbowejsieci wsparcia, współpracy i promocji klastrów”.Utworzenie i rozwój metod, form i narzędzi współpracypomiędzy firmami a jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniamikrajowymi i zagranicznymi.Rozwój nowych usług doradczych, proinnowacyjnych dlaprzedsiębiorstw.Rozwój współpracy Sieci KIGNET Innowacje z sieciamiproinnowacyjnymi krajowymi i zagranicznymi. Ad. 1. Zadania związane z realizacjącelu pierwszego obejmują m.in.:opracowanie i wdrożenie narzędzi i metod współpracy pomiędzyklastrami w Polsce, w tym stworzenie platformy internetowej dlainicjatyw klastrowych,opracowanie przewodnika dobrych wzorów i praktyk klasteringu wPolsce,włączenie utworzonej ponadregionalnej sieci wsparciawspółpracy, zarządzania i promocji klastrów do sieciklastrów    i inicjatyw klastrowych w Europie,podejmowanie inicjatyw tworzących możliwości biznesowe dla firmdziałających w klastrach we współpracy z innymi klastrami(kojarzenie partnerów handlowych, spotkania robocze partnerów ),świadczenie usług doradczych dla firm w obszarze inicjatywklastrowych takich jak identyfikacja problemów i potrzeb,mapowanie, określenie struktury, organizacji i uczestników,zarządzanie, finansowanie.W ramach działań w Projekcie, do końca 2010 r. udało sięzainspirować i wesprzeć utworzenie i rozwój kilkuklastrów. Podejmowane są kolejne inicjatywy, partnerstwa ikonsultacje dotyczące tworzenia klastrów, jako skutecznegonarzędzia do kreowania innowacji, w szczególności w obszarzeinnowacji związanych z realizacją unijnego pakietuenergetyczno-klimatycznego. Ad. 2. Realizacja celu drugiegoobejmie działania związane z utworzeniem platformy współpracyBiznes - Nauka - Biznes, w tym m. in.:identyfikacja i tworzenie: baz instytucji naukowo-badawczych,centrów transferu technologii, ośrodków badawczo-rozwojowych,parków naukowo-technologicznych wraz z ich ofertą badań i rozwiązańw zakresie nowych technologii baz firm innowacyjnych gotowych dowspółpracy technologicznej i kooperacji z innymi firmami bazekspertów branżowych,opracowanie narzędzi i metod do audytów innowacyjności wprzedsiębiorstwach,przygotowanie (szkolenia i warsztaty) doradców z sieci,świadczących usługi proinnowacyjne informacyjne i doradcze m.in. wzakresie audytów technologicznych i transferów technologii,działania na rzecz praktyk i staży dla studentów,świadczenie usług informacyjnych i doradczych dla firm wzakresie audytów, kojarzenia partnerów i transferów technologii.Tworzone i budowane są bezpośrednie kontakty pomiędzy jednostkamibadawczo-rozwojowymi, uczelniami, centrami transferu technologiiprzy uczelniach, w wyniku których świadczone są usługi doradcze dlaprzedsiębiorstw. Prowadzone są działania na rzecz praktycznegoangażowania studentów w prace przedsiębiorstw, w wyniku którychstudenci odbywają praktyki i staże w innowacyjnych firmach. Ad. 3. W ramach trzeciego celu -Dyfuzja Innowacji -  przewidziano realizację zadańnastępujących zadań:opracowanie i wdrożenie nowych zakresów usług proinnowacyjnych,doradczychrozwój narzędzi internetowych dla świadczenia usług on-line,świadczenie usług obejmujących m.in.: kojarzenia partnerówhandlowych, przygotowania i organizacji udziałufirm    w targach i misjach krajowych izagranicznych oraz spotkań B2B, identyfikacja i przygotowanienowych rynków zagranicznych dla firm, doradztwo w promocji,prezentacji, reklamie.W ramach Sieci KIGNET Innowacje, usługi Partnerów są upowszechnianei dostępne poza regionem działania Partnera.W wyniku podjętych dotychczasowych działań opracowano i wdrożonoponad 30 nowych lub istotnie zmodyfikowanych usług doradczych ocharakterze proinnowacyjnym, świadczonych bezpłatnieprzedsiębiorcom, m.in. usługa kojarzenia partnerówzagranicznych/doradztwo proeksportowe, w tym z udziałem wmiędzynarodowych imprezach wystawienniczych, targach, misjachgospodarczych Podnoszenie efektywności energetycznej budynkówprzedsiębiorstw, w tym audyty energetyczne certyfikacja udziału wInnowacyjnym Programie Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej doPolski. Ad. 4. Cel czwarty projektu wspiera działaniapierwszych trzech, w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowejpoprzez:uczestnictwo w międzynarodowych sieciach instytucji otoczeniabiznesu wspierających działania proinnowacyjne,udział w seminariach i konferencjach międzynarodowychzwiązanych z promocją i rozwojem innowacyjności,nawiązanie współpracy krajowej i międzynarodowej poprzezpoznanie systemów metod i form działania sieci instytucji otoczeniabiznesu, wymianę dobrych praktyk, w tym poprzez konferencje,seminaria i wizyty studyjne.Sieć KIGNET Innowacje jest członkiemmiędzynarodowych sieci współpracy: EBN European Business Network,ECA European Cluster Alliance, EUNOP EU-Net Oderpartnership, ECTAAEuropean Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations, TCI – theglobal practitioners network for competitiveness, cluster andinnovation.Bardzo ważnym praktycznym wymiarem realizacji projektu jestświadczenie usług doradczych wspierających wdrażanie lubprzygotowujących firmy do wdrożenia innowacji.Usługi świadczone są bezpłatnie przedsiębiorstwomprzez konsultantów Sieci KIGNET spełniających wymagane kryteriakwalifikacji i doświadczenia. W uzasadnionych z punktu widzeniapotrzeb firmy przypadkach, konsultanci korzystają z wiedzy idoradztwa eksperckiego. W szczególności dotyczy to doradztwa dlaprzedsiębiorstw, związanego z pozyskaniem i wdrażaniem  nowychtechnologii i rozwiązań innowacyjnych. Standaryzowane zakresy usługsą definiowane w obszarach w/w celów szczegółowych. Procesświadczenia i jakość usług jest gwarantowana zgodnością z krajowymistandardami dla usług doradczych o charakterzeproinnowacyjnym.Ponieważ wartość bezpłatnego doradztwa jest dla firmy wartościąprzyjętej pomocyde minimis, z doradztwa w ramach projektumogą skorzystać firmy, spełniające kryteria do jejprzyjęcia. Termin realizacji projektu: II kw. 2009 – II kw.2012 drukuj