52.2695681 20.9962121

Hoffman i Wspólnicy Sp.k.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Kaniowska 114Żoliborz

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Kancelaria Hoffman i Wspólnicy świadczy usługi prawne na rzeczklientów polskich i zagranicznych. Usługi świadczymyw językach polskim, angielskim i niemieckim.  Nasze zasady to: zawsze stawiać na najwyższą jakość proponowaćpraktyczne rozwiązania problemów klienta, nie ograniczając siętylko do odpowiedzi na postawione przez niego pytania być otwartymi szczerym w kontaktach z klientem.Bankowość i finanseNasi prawnicy mają szerokie doświadczenie w negocjowaniu umówkredytowych oraz negocjowaniu i wykonywaniu związanychz nimi umów ustanawiających zabezpieczenia kredytów,w tym umów kredytów konsorcjalnych o wartościachwynoszących setki milionów euro. Ich doświadczenie obejmujew szczególności:negocjowanie umów kredytowych podlegających prawu polskiemu,doradzanie co do kwestii prawa polskiego przy zawieraniu umówkredytowych podlegających prawu obcemu,przygotowywanie i negocjowanie umów ustanawiającychzabezpieczenia (hipoteki, zastawy na udziałach itp.).Umowy handlowe, Internet i konsumenciDoradzamy przy zawieraniu umów handlowych, w sprawache-biznesu oraz prawa ochrony konsumentów. Nasze doświadczenieobejmuje w szczególności:przygotowywanie i negocjowanie umów handlowych, w tymumów dystrybucyjnych (umowy franszyzowe, agencyjne, dealerskie),przygotowywanie dokumentacji dla sklepów internetowychi innych projektów e-biznesowych (regulaminy itp.),doradzanie co do zgodności proponowanych działańz przepisami chroniącymi konsumentów,doradzanie co do spełniania wymagań prowadzenia działalnościgospodarczej wynikających z przepisów prawa administracyjnego,prowadzenie sporów przed sądami i w arbitrażu.Prawo konkurencjiNasi prawnicy mają znaczne doświadczenie w kwestiach prawaantymonopolowego oraz prawa nieuczciwej konkurencji. Obejmuje onow szczególności:doradzanie co do konieczności uzyskania zgody na koncentrację,składanie wniosków o zgodę na koncentrację,doradzanie co do zgodności umów z prawem antymonopolowym,w tym zarówno w zakresie horyzontalnych, jaki wertykalnych ograniczeń konkurencji,doradzanie co do szczególnych problemów prawa antymonopolowegow zakresie umów dystrybucyjnych, w tym zwłaszczaw sektorze motoryzacyjnym według rozporządzenia WE 1400/2002,doradzanie co do kwestii podlegających prawu nieuczciwejkonkurencji.Prawo spółek i prawo upadłościowePrawo spółek znajduje się w centrum zainteresowań kancelariiHoffman i Wspólnicy. Nasi prawnicy mają szerokie doświadczeniew doradzaniu w sprawach z zakresu prawa spółek orazw prowadzeniu sporów korporacyjnych. Doświadczenie to obejmujew szczególności:sporządzanie umów spółek osobowych i spółekz ograniczoną odpowiedzialnością oraz statutów spółekakcyjnych,przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej spółek,reprezentowanie ich przed sądami rejestrowymi, doradzanie spółkomw bieżących sprawach korporacyjnych,reprezentowanie klientów w sporach między wspólnikami,doradzanie co do restrukturyzacji grup spółek (w tymprzeprowadzanie połączeń krajowych i połączeńtransgranicznych),doradzanie co do odpowiedzialności członków zarządu,doradzanie w zakresie prawa upadłościowegoi reprezentowanie klientów w postępowaniachupadłościowych.Postępowania karneNasi prawnicy doradzają menadżerom i spółkom w sprawachkarnych z oskarżenia publicznego i prywatnego. Doradzamyteż spółkom, których prawa zostały naruszone, co do możliwościdochodzenia roszczeń w postępowaniu karnym.Prawo pracyKancelaria Hoffman i Wspólnicy doradza pracodawcom wewszelkich kwestiach prawnych związanych z zatrudnianiempracowników. Doświadczenie naszych prawników obejmujew szczególności:przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania orazinnych podobnych dokumentów,przygotowywanie umów o pracę i kontraktówmenedżerskich,doradzanie w sprawie wypowiadania umów o pracęi kontraktów menedżerskich,doradzanie co do zatrudniania cudzoziemców w Polsce orazdelegowania pracowników do Polski,doradzanie co do skutków procesów łączenia spółekw zakresie stosunków pracy,prowadzenie procesów przed sądami pracy.Egzekucja orzeczeń zagranicznychNasi prawnicy mają długotrwałe doświadczenie w szybkimi skutecznym wykonywaniu orzeczeń sądów zagranicznychw Polsce, w szczególności na podstawie rozporządzeń WE44/2001 oraz 805/2004.Własność intelektualna i prawo mediówKancelaria Hoffman i Wspólnicy doradza klientomw sprawach własności intelektualnej, w tym zwłaszczaprawa autorskiego, w sprawach ochrony danych osobowych orazz zakresu prawa mediów. Doświadczenie naszych prawnikówobejmuje w szczególności:przygotowywanie i negocjowanie umów o przeniesieniepraw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych, zwłaszczaw zakresie praw autorskich,doradzanie w sprawach ochrony danych osobowych, w tymw sprawach przekazywania takich danych osobom trzecim,prowadzenie procesów w sprawach z zakresu prawautorskich i w sprawach o ochronę dóbr osobistych lubo zniesławienie.Fuzje i przejęciaNasi prawnicy mają duże doświadczenie w transakcjach typuM&A. Doradzali inwestorom zagranicznym przy negocjowaniuzarówno umów nabycia przedsiębiorstw, jak i nabycia udziałówlub akcji, w tym przy transakcjach o wartości rzędu 250milionów euro. Ich doświadczenie obejmuje w szczególności:sporządzanie i negocjowanie umów nabycia udziałów lubakcji (share-deals) oraz umów nabycia przedsiębiorstw(asset-deals),prowadzenie badania prawnego (due diligence),składanie wniosków o zgodę na koncentrację do władzantymonopolowych oraz uzyskiwanie innych zgód administracyjnych,wykonywanie działań po zamknięciu transakcji.Spory sądoweNasi prawnicy mają znaczne doświadczenie w prowadzeniu sporówsądowych, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym SądemAdministracyjnym. Obejmuje ono w szczególności sporydotyczące:umów handlowych i umów o roboty budowlane,praw autorskich,stosunków między wspólnikami oraz zaskarżania uchwał organówspółek,upadłości,odpowiedzialności członków zarządu,prawa pracy,wykonalności orzeczeń,nieruchomości oraz spraw wieczystoksięgowych,zamówień publicznych,prawa administracyjnego i podatkowego,odpowiedzialności karnej.Zamówienia publiczneNasi prawnicy doradzali zarówno wykonawcom, jak i zamawiającymw sprawach z zakresu zamówień publicznych, w tymdotyczących umów o roboty budowlane realizowanychw oparciu o standardy Międzynarodowej FederacjiInżynierów Konsultantów FIDIC (Żółta Książka, Czerwona Książka).Ich doświadczenie obejmuje w szczególności:reprezentowanie klientów w postępowaniacho udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed KrajowąIzbą Odwoławczą i przed sądami powszechnymi,przygotowywanie i negocjowanie umów o robotybudowlane, w tym realizowanych w oparciu o standardyMiędzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC,przygotowywanie i negocjowanie umów konsorcjum oraz umówz podwykonawcami,reprezentowanie klientów w sporach dotyczących wykonywaniaumów o roboty budowlane przed sądami i sądamiarbitrażowymi.NieruchomościDoradzamy we wszelkich kwestiach związanychz nieruchomościami. Doświadczenie naszych prawników obejmujew szczególności:przygotowywanie i negocjowanie umów nabycia nieruchomości,prowadzenie badania prawnego nieruchomości (due diligence),doradzanie i dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych,przygotowywanie i negocjowanie umów najmui dzierżawy,doradzanie wspólnotom mieszkaniowym i ich reprezentowanie,prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych i innychpostępowań dotyczących nieruchomości.PodatkiW sprawach podatkowych – w zależności od rodzaju sprawy –doradzamy sami lub we współpracy z doświadczonymi doradcamipodatkowymi. Pozwala to zapewnić klientowi oczekiwane przez niegokompleksowe doradztwo prawne i podatkowe.  Zespół kancelarii Hoffman i Wspólnicy składa się z osób,które wykazują się taką ciekawością i podchodząz entuzjazmem do swojej pracy. Daje to naszym prawnikom wiedzęi motywację do udzielania pomocy prawnej najwyższej jakości.dr Piotr HoffmanAdwokat. Partner zarządzający.Wykształcenie:Piotr Hoffman posiada tytuł licencjata matematyki, tytuły magistrainformatyki i prawa oraz stopień doktora informatyki –wszystkie uzyskane na Uniwersytecie Warszawskim. Jest adiunktemw Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdziewcześniej wykładał między innymi logikę, semantykę językówprogramowania oraz systemy operacyjne, a obecnie wykładaprawo. Występował jako biegły (przedstawiciel Instytutu)w sprawach dotyczących praw autorskich do software’u.Ukończył ponadto Szkołę Prawa Niemieckiego (działającąw ramach współpracy między Uniwersytetem Warszawskima Uniwersytetem w Bonn). Wykłada też prawo niemieckiew ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.Przygotowuje pracę doktorską na niemieckiej uczelni na tematgwarancji i poręczeń na pierwsze żądanie w prawieniemieckim.Doświadczenie:Praktyka Piotra Hoffmana koncentrowała się na fuzjachi przejęciach, prawie spółek, prawie antymonopolowym,bankowości i finansach oraz sporach sądowych. Doradzałw szczególności:zagranicznemu koncernowi przy przejęciu w Polsceo wartości rzędu 250 milionów euro (co obejmowało zarównoprzygotowanie i sporządzenie umów nabycia udziałów, jaki prowadzenie badania due diligence),przy skomplikowanych restrukturyzacjach grup spółek,obejmujących zarówno połączenia wewnątrzkrajowe, jaki połączenia transgraniczne,co do umów dystrybucyjnych, w tym także w sektorzemotoryzacyjnym, zwłaszcza w zakresie zgodnościz europejskim prawem konkurencji,przy zawieraniu umów kredytowych o wartościach powyżej 700milionów euro.Jest także specjalistą z zakresu polskiego i niemieckiegoprawa gwarancji bankowych.Języki:polski, angielski, niemieckiKontakt:phoffman@hlegal.plMateusz JanionAdwokat. Partner.Wykształcenie:Mateusz Janion posiada tytuł magistra prawa uzyskany naUniwersytecie Warszawskim. Ukończył kurs dyplomowy Centrum PrawaAngielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i AdministracjiUniwersytetu Warszawskiego.Doświadczenie:Praktyka Mateusza Janiona koncentrowała się na nieruchomościach,prawie spółek, bankowości i finansach, prawie mediów, własnościintelektualnej i Internetu (w tym także na prawnych aspektachfunkcjonowania mediów społecznościowych) oraz kwestiach ochronykonsumentów i danych osobowych. W szczególności:przy wielu transakcjach prowadził badania due diligence wzakresie spraw nieruchomości i korporacyjnych,doradzał co do umów kredytowych o wartościach ponad 400milionów euro,doradzał wydawcom i dziennikarzom oraz reprezentował ich wsprawach o ochronę dóbr osobistych i zniesławienie,doradzał jednemu z największych polskich sklepów internetowychw sprawach dotyczących prowadzenia działalności w Internecie orazochrony konsumenta i ochrony danych osobowych.Języki:polski, angielski.Kontakt:mjanion@hlegal.plKrzysztof JanuszewskiAdwokat. Partner.Wykształcenie:Krzysztof Januszewski posiada tytuł magistra prawa uzyskany naUniwersytecie Warszawskim. Ukończył kurs dyplomowy Centrum PrawaAngielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i AdministracjiUniwersytetu Warszawskiego.Doświadczenie:Praktyka Krzysztofa Januszewskiego koncentrowała się na prawiezamówień publicznych oraz sporach dotyczących wykonywania umówo roboty budowlane, w tym realizowanych w oparciuo standardy Międzynarodowej Federacji Inżynierów KonsultantówFIDIC. W szczególności:reprezentował jedną z największych polskich spółek sektorabudowlanego w sporach arbitrażowych dotyczących wykonania umówo roboty budowlane,reprezentował wykonawców w postępowaniacho udzielenie zamówienia publicznego przed Krajową IzbąOdwoławczą i w postępowaniach sądowych,doradzał wykonawcom w sporach powstałych w trakcierealizacji umów o roboty budowlane (w tym dotyczących zapłatyza roboty dodatkowe oraz roszczeń o przesunięcie terminuukończenia).Języki:polski, angielskiKontakt:kjanuszewski@hlegal.plAgnieszka HelsztyńskaAdwokat. Of Counsel.Wykształcenie:Agnieszka Helsztyńska posiada tytuł magistra prawa uzyskany naUniwersytecie Jagiellońskim.Doświadczenie:Agnieszka Helsztyńska jest niezwykle doświadczonym obrońcąw sprawach karnych. Reprezentuje klientów zarówno przedsądami, jak i w postępowaniu przygotowawczym. Broniła wieluklientów w sprawach tzw. przestępczości białych kołnierzyków.Ma jednak także olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu obronyw zwykłych sprawach kryminalnych.Reprezentuje również klientów w sporach cywilnych,w szczególności dotyczących umów agencyjnychi dystrybucyjnych. Doradza także w sprawach cywilnych,w których podniesiony został zarzut popełnienia przestępstwa.Języki:polski, angielski, niemieckiKontakt:ahelsztynska@hlegal.plKatarzyna JanowskaAdwokat. Of Counsel.Wykształcenie:Katarzyna Janowska posiada tytuły magistra prawa i magistraprawa kanonicznego uzyskane na Uniwersytecie Kardynała StefanaWyszyńskiego. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z zakresuprawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim.Doświadczenie:Katarzyna Janowska specjalizuje się w prawie nieruchomościi prawie spółek kapitałowych, w tym spółek akcyjnych. Jejdoświadczenie obejmuje między innymi:sprawy reprywatyzacyjne, zarówno dotyczące nieruchomościwarszawskich, jak i nieruchomości przejętych na podstawieprzepisów o reformie rolnej,wywłaszczenia i zwrot nieruchomości wywłaszczonych,zagadnienia związane z użytkowaniem wieczystym orazz jego przekształcaniem we własność,problematykę mieszkań zakładowych i przepisyo ochronie lokatorów,doradztwo na rzecz spółek akcyjnych w sprawachkorporacyjnych oraz reprezentowanie akcjonariuszy w sporacho charakterze korporacyjnym.Języki:polski, angielskiKontakt:kjanowska@hlegal.plJesteśmy przekonani, że prawnik może czerpać ogromną satysfakcjęz wykorzystywania swojej wiedzy, by uczynić świat lepszymi bardziej sprawiedliwym.  Nasi prawnicy udzielają pomocy prawnej zarówno organizacjompozarządowym, jak i osobom, których nie stać na prawnika.Ostatnio pomagaliśmy w utworzeniu polsko-kenijskiejorganizacji pozarządowej (która będzie działać pod nazwą FundacjaRazemPamoja).