52.2244986 21.0019494

Zarząd Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Niepodległości 218Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Informacje ogólneUstawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacjiniejawnych(Dz.U. Nr 182 poz. 1228 - zwana dalej ustawą) wskazuje nakonieczność i określa zasady ochrony informacji, którychnieuprawnioneujawnienie powoduje lub może spowodować szkody dlaRzeczypospolitej Polskiejalbo jest z punktu widzenia jejinteresów niekorzystne.    Klasyfikowanie informacji niejawnychInformacjom niejawnym nadaje się klauzulę tajności adekwatną doszkody jaką może przynieść ich nieuprawnione ujawnienie. Klauzulętajnościnadaje osoba, która jest uprawniona do podpisaniadokumentu lub (jeśliinformacja niejawna ma inną postać) osoba,która jest uprawniona dooznaczenia danego materiału przy czymniedopuszczalne jest zawyżanie lub zaniżanieklauzuli tajnościinformacji niejawnych.    Ochrona informacji niejawnychUstawowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych majązastosowanie od momentu rozpoczęcia opracowywania informacjiniejawnych, do każdej fazyżycia tych informacji, niezależnie odformy i sposobu ich wyrażania, przyczym zasadą nadrzędnąjest wymóg zapewnienia ochrony informacji niejawnych:odpowiednio do nadanej im klauzuli tajności,z zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa,do czasu zniesienia lub zmiany ich klauzuli tajności.W ramach ww. ochrony informacje niejawne, którym nadanookreślonąklauzulę tajności:muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiającychichnieuprawnione ujawnienie,mogą być udostępnione wyłącznie osobom uprawnionym dodostępu doinformacji niejawnych na określonym poziomie (zgodnie zklauzuląich tajności), przy zachowaniu zasady wiedzy niezbędnej (ang.need-to-know),przy czym dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby nastanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem doinformacjiniejawnych może nastąpić po odbyciu, prowadzonego nierzadziej niż raz na 5lat, szkolenia w zakresie ochronyinformacji niejawnych.Właściwość ustawowa SKWZgodnie z  art. 10 ust. 2 ustawy, w zakresie ochronyinformacjiniejawnych Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW)realizuje zadania wyłacznie w odniesieniu do:Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnychpodległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niegonadzorowanych,ataszatów obrony w placówkach zagranicznych,żołnierzy w służbie czynnej wyznaczonych na stanowiska służbowew  innych jednostkach organizacyjnych niż wymienionew pkt. 1 i 2Wobec pozostałych jednostek, w tym przedsiębiorców i osóbpodlegających ustawie, zadania realizuje Agencja BezpieczeństwaWewnętrznego.Z powyższych uregulowań wyłączone są procedury certyfikacjiwyrobów (środków, urządzeń i narzędzi) służących doochrony informacji niejawnych.    Ochrona informacji niejawnych międzynarodowychDo nadzorowania systemu ochrony informacji niejawnych w stosunkachRzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjamimiędzynarodowymi, w tym do wydawania dokumentów upoważniających dodostępu do informacji niejawnych Organizacji TraktatuPółnocnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej właściwa jest krajowawładza bezpieczeństwa (KWB), której funkcję pełni Szef AgencjiBezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy,Szef ABW pełni funkcję KWB za pośrednictwem Szefa SKW.W przypadku konieczności potwierdzenia podmiotom zagranicznymzdolności polskich obywateli do ochrony informacji niejawnych NATOlub UE, Szef ABW wydaje w języku angielskim zaświadczenia(NATO/UE Personnel Security Clearance Certificate).Wnioski o wydanie NATO/UE PSCC dla osób znajdujących sięwe właściwości ustawowej SKW należy kierować do Szefa ABW – zapośrednictwem Szefa SKW – zgodnie ze wzorem.Przekazywanie informacji niejawnych poza granice RzeczypospolitejPolskiej (obcokrajowcom, firmom zagranicznym) umożliwiają umowymiędzynarodowe, w tym bilateralne (dwustronne) oraz multilateralne(wielostronne), których zakres obejmuje ochronę wymienianychinformacji niejawnych(wykaz umów).ZBIN SKWJednostką organizacyjną SKW odpowiedzialną zarealizację,wynikających z ustawy  procedur:jest Zarząd Bezpieczeństwa InformacjiNiejawnych SKW (ZBIN SKW).ZBIN SKWrealizuje także, zgodnie z właściwością, szkolenia, októrych mowa w art. 19ustawy.