52.2354961 20.979381

Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Mysia 2Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA7. Oś priorytetowaSpołeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznejadministracji Celem osi priorytetowej jest poprawa warunków prowadzeniadziałalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobówinformacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych wformie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.Instytucją Pośredniczącą wrealizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Administracji iCyfryzacji.Miejsce polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym, a zwłaszcza wUnii Europejskiej, jest w coraz większym stopniu zależne od skalidostępności informacji, w tym informacji publicznej, oraz szerokiejdostępności usług elektronicznych – świadczonych przezadministrację publiczną na rzecz obywateli i przedsiębiorstw orazświadczonych przez przedsiębiorstwa sobie nawzajem i obywatelom.Istotnym elementem tych działań jest zapewnienie obywatelom dostępudo szerokopasmowego Internetu.Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych wadministracji publicznej pozwala zwiększyć efektywność prowadzonychprzez nią działań, zdolność prognozowania i planowania, a takżeobniżyć koszty realizacji zadań administracji publicznej. Wpływa topozytywnie na racjonalizację budżetu administracji.Wprowadzone w 7 osi priorytetowej rozwiązania przyczyniają się doułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. poprzezlikwidację barier na styku biznes-administracja, a także poprzezzwiększenie możliwości powtórnego wykorzystania zasobów informacjipublicznej przez przedsiębiorców. Powinny znacznie przyczynić siędo rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, również na terenachoddalonych od centrów gospodarczych.Tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli iprzedsiębiorców jest możliwe dzięki przebudowie zapleczaadministracji publicznej i utworzeniu w ramach 7 osi priorytetowejw pełni zintegrowanych platform, które umożliwiają świadczenieusług publicznych drogą elektroniczną w kluczowych dla prowadzeniadziałalności gospodarczej obszarach, m.in. rozliczeń podatkowych,ceł, opłat administracyjnych itp. Zintegrowany system informatycznyelektronicznych usług publicznych będzie bazował na innowacyjnychtechnologiach informatycznych.Integracja po stronie danych będzie obejmuje dalszą rozbudowę iintegrację ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznejstanowiącej zaplecze dla spójnej realizacji usług elektronicznych.Umożliwia ona nie tylko przesyłanie danych między poszczególnymiplatformami, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami,integrując jednostki administracji publicznej, ale też zapewniazestaw niezbędnych usług horyzontalnych wspomagających świadczenieelektronicznych usług publicznych, m.in. dzięki systemowielektronicznego poświadczenia tożsamości (eID).Prowadzona jest również dalsza stymulacja tworzenia i rozwojupolskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów oistotnym znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki wUE i rozwoju przedsiębiorczości (w tym zwłaszcza udostępnieniezasobów rejestrów państwowych, np. informacji przestrzennej,rejestrów sądowych, Nowej Księgi Wieczystej). Podstawowym zadaniemw tym zakresie jest przebudowa i integracja rejestrów państwowych wcelu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego dostępu do zawartych wnich danych oraz rozwój systemów udostępniania informacjipublicznej.Cele te są realizowane poprzez projekty informatyczne prowadzoneprzez poszczególne instytucje publiczne z zachowaniem zasadyzaufania, poszanowania prywatności użytkownika oraz bezpieczeństwadanych i sieci. Szczególną rolę odgrywają projekty horyzontalne(ponadsektorowe), kluczowe dla możliwości udostępniania usług przezcałą administrację.W ramach osi priorytetowej realizowany jest również projektsystemowy, polegający na wsparciu działań związanych z koordynacjąprac prowadzonych w ramach poszczególnych projektów. Polega ona nazapewnieniu tam, gdzie jest to niezbędne, jednorodności tworzonychsystemów oraz zapewnieniu ich kompatybilności z działaniami napoziomie regionalnym. Projekt zapewnia też dostęp do pełnego zbiorudanych o realizacji całego działania. Prowadzone są równieżdziałania promocyjne i informacyjne Jednym z komponentów projektujest wymiana dobrych praktyk, zarówno na poziomie regionalnym,krajowym jak i unijnym, w celu nabywania nowych umiejętności iwiedzy. W ramach osi priorytetowej udzielane jest bezzwrotnewsparcie następującym grupom beneficjentów:jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry napodstawie ustaw,konsorcja jednostek administracji publicznej z innymiinstytucjami, m.in. jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami,stowarzyszeniami, organami samorządu zawodowego, jednostkamiorganizacji pozarządowych.Spodziewane rezultaty realizacji osipriorytetowej:uruchomienie nowych, modernizacja i rozbudowa istniejącychusług elektronicznych dla przedsiębiorców i obywateli, świadczonychprzez administrację publiczną oraz zwiększenie ich dostępności,uruchomienie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów wadministracji publicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznegoi systemu elektronicznych tożsamości (eID),zwiększenie zakresu wykorzystania istniejących rejestrówpaństwowych, zasobów i systemów informatycznych administracjipublicznej (w Tm informacji prawnej),tworzenie elektronicznej administracji (eGovernment) poprzezuruchomienie zintegrowanej platformy centralnej umożliwiającejświadczenie usług publicznych drogą elektroniczną, w zakresie usługdla przedsiębiorców i obywateli,zwiększenie dostępności informacji publicznej.  Budżet osi priorytetowej (EUR)Razem środki publiczne: 940 758085EFRR:  799 644372Publiczne środkikrajowe 141 113 713