51.6398772 22.8983889

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Gliwicka 1Parczew

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Promocja Tradycja i praca dokumenty do pobrania Wpisany przez
Administrator wtorek, 09 marca 2010 13:11
Projekt Tradycja i praca - dokumenty do pobrania
Ankieta zgłoszeniowa Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
uczestników projektu Regulamin rekrutacji
Przetargi
- Wójt Gminy Podedwórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Podedwórze
- Wójt Gminy Podedwórze ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Gminy PodedwórzeInformacjie zostały umieszczone na
biuletynie BIP
_____________________________________________________________________
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZPO w
Podedwórzu

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PODEDWÓRZU
- link do zarządzenia Nr
0050.12.2013 - link do ogłoszenia - informacja na BIP
___________________________________________________________________
KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie ul. Żołnierzy
WiN 22,

22 - 200 Włodawa OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Szczegóły do
pobrania w formacie PDF
Konkurs fotograficzny
Społeczeństwo informacyjne na Lubelszczyźnie

Lubicie fotografować? Jesteście kreatywni?
Zatem do dzieła! Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne
nagrody!! Do wygrania: cyfrowa ramka, stacja pogody, mysz
bezprzewodowa, pendrivy, kubki i wiele innych gadżetów projektu
Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji. Więcej
informacji:
http://www.lubelskie.pl/?pid=454 ampmode=news ampgroup=21 ampnews=34806 ampp=
Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami
azbestowymi...

Od stycznia 2012 roku Województwo
Lubelskie we współpracy z samorządami gminnymi oraz powiatowymi
realizuje projekt pn: ”Pilotażowy system gospodarowania odpadami
azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym
monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania
i unieszkodliwiania”. Szczegóły do pobrania w formacie PDF
Piknik Rossosz 2012
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2
MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK CELOWY z siedzibą we Włodawie
22 – 200 Włodawa Al. J. Piłsudskiego
41
ogłasza nabór na wolne stanowisko
pracy:
SPECJALISTA D/S ORGANIZACJI GOSPODARKI
ODPADAMI
Treść ogłoszenia na stronie:
www.mzcwlodawa.bip.mbnet.pl PRZETARG Nr
1/2012

Wójt Gminy Podedwórze ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podedwórze.
Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce Przetargi Ogłoszenie
o przetargu Nr 1/2012 Piękny piesek pod choinkę!
Piękny piesek pod choinkę! Scalenie
gruntów wsi Opole i Piechy

OGŁOSZENIE Urząd Gminy Podedwórze informuje, że w pokoju Nr
13 Urzędu Gminy wyłożone są mapy oszacowania gruntów na
obszarze scaleniowym wsi Opole i Piechy.
Uwagi do oszacowanych
gruntów można wnosić do dnia 8 grudnia 2011r . w godzinach
pracy urzędu w pok. Nr 13 Szkolenia dla rolników
Ogłoszenie Urząd Gminy Podedwórze informuje, że Fundacja
Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczęła realizację cyklu bezpłatnych
dwudniowych szkoleń z zastosowaniem komputera i wybranych programów
komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym dla
rolników, domowników i osób zatrudnionych w rolnictwie z
województwa lubelskiego. W gminie Podedwórze szkolenie odbędzie się
w dniach: 12-13 grudnia 2011r. w świetlicy wiejskiejw
Podedwórzu
W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne
materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek w trakcie
szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Osoby
zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny zgłosić się do
sekretariatu Urzędu Gminy celem wypełnienia deklaracji uczestnictwa
Ubezpieczenia PZU
Ogłoszenie Urząd Gminy Podedwórze informuje, że od dnia 8
grudnia 2011r
. w każdy czwartek w godz. 8 00 – 15
00
w świetlicy Urzędu Gminy będzie pełnił dyżur Agent
Ubezpieczeniowy PZU
Wszystkich chętnych zapraszamy tel :
693-051-392
ZAWIADOMIENIE


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
W związku ze zbliżającym się
terminem składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej informujemy, że wnioski o
zwrot podatku akcyzowego należy składać od dnia 1 września
2011 r. do 30 września 2011r.
Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Podedwórze (księgowość). Do wniosku
dołączyć należy oryginały faktur VAT stanowiących dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011r. do 31 sierpnia
2011r.
Wzór wniosku:
pobierz plik PDF
Zaproszenie
Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Podedwórze
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu z a p r a s
z a j ą
mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania
„Jagiellońska Przystań”
a szczególnie mieszkańców Gminy
Podedwórze oraz gości
do obejrzenia panoramy Gminy
Podedwórze i wydarzeń
utrwalonych w dniu 3 maja 2011r.:
Gmina Podedwórze Misterium Wielkiego Tygodnia
śniadanie wielkanocne Aktywizacja i
bezpieczeństwo

Dokumenty do pobrania:
- Regulamin uczestnictwa
- Ankieta zgłoszeniowa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w projekcie
pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie
lubelskim”
. Rekrutacja trwa do 10 czerwca 2011
r.
Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpłatnego
dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowy.

Pełna treść ogłoszenia - format PDF Informacja o
projekcie - format PDF
Dokumenty - format PDF
Regulamin - format PDF
Ogłoszenie
Wójt Gminy Podedwórze i bibliotekarki zwracają się z prośbą
do mieszkańców Gminy o nieodpłatne udostępnienie historycznych
informacji:dawne mapy i zdjęcia poszczególnych miejscowości
Gminy Podedwórze najciekawsze zabytki murowane i drewniane -
zdjęcia, rysunki, opisy ciekawe wydarzenia gminne ( uroczystości,
pochody, dożynki ….) ciekawe wydarzenia parafialne (Misje,
Wizytacje Biskupów, pielgrzymki, gazetki parafialne, odpusty itp.)
budowle (dwory, młyny, tartak, wiatraki, karczmy) historię
przedstawicieli władz samorządowych, radnych, sołtysów, dyrektorów
i kierowników zakładów pracy, sławnych mieszkańców tej Gminy
ciekawe historie rodzin, dwór i park w Antopolu, dwór w Opolu dwór
w Podedwórzu, główne zajęcia ludności ( prace polowe, ciekawe
zawody, zawody zanikające, wyroby twórców ludowych,) oświata,
kultura (szkoły: Opole, Antopol, Grabówka, Hołowno, Zaliszcze,
Podedwórze, placówki kultury, kino objazdowe, zabawy taneczne,
wesela, zespoły śpiewacze, chóry, grupy teatralne, itp.) ochrona
zdrowia (Ośrodek Zdrowia, Porodówka) Aktywność mieszkańców w Kołach
Gospodyń Wiejskich, Kółkach Rolniczych, Stowarzyszeniach,
Zrzeszeniach … zdjęcia dokumentujące pracę instytucji: Urzędu
Gminy, Posterunku Policji, Poczty, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”, Banku Spółdzielczego, Państwowego Ośrodka Maszynowego,
Państwowego Gospodarstwa Rolnego, Spółdzielnia Usług Rolniczych,
Międzykółkowej Bazy Maszynowej, Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne,
Instytutu Geologii i in. środowiska naturalnego: zdjęcia z budowy
zbiorników retencyjnych, z budowy kanału „Wieprz-Krzna”, regulacji
rzeki” Zielawa, prac Konserwacyjnej Spółki Wodnej, dokumentacji
przyrodniczej w tym: pomniki przyrody, flory i fauny ( zdjęcia i
opisy roślin, ptaków, zwierząt) budowy dróg brukowanych,
asfaltowych urządzanie gruntów wspólnoty Opole, Mosty, Grabówka…
dokumenty z życia gospodarczego i inne dokumenty z życia
społecznego związane z mieszkańcami Gminy Ważne artykuły prasowe,
nagrania i wywiady Materiały informacyjne z opisem (czego dotyczą,
z jakich lat są udokumentowane, przez kogo dostarczone) prosimy
dostarczyć do do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.
Materiały zbierane są ciągle, najlepiej udostępnić je do dnia 30
czerwca 2011r
. Zapewniamy, że dostarczone materiały po
wykorzystaniu zwrócimy właścicielom. Ogłoszenie
BOBRY – informacja w sprawie ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY
WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY

Postępowanie w sprawie odszkodowań prowadzi Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej Podstawa
prawna
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880)PROCEDURA ubiegania się o
odszkodowanie:
Osoba ubiegająca się o odszkodowanie za szkody
wyrządzone przez bobry zobowiązana jest złożyć wniosek
zawierający: imię i nazwisko poszkodowanego, adres do
korespondencji, miejsce wystąpienia szkody (powiat, gmina, numer
ewidencyjny działki, obręb), rodzaj użytkowanego gruntu, czas
wystąpienia szkody, opis szkody.Do wniosku należy dołączyć:
fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda,
aktualny wypis z rejestru gruntów, umowę dzierżawy w przypadku
dzierżawienia działki, Upoważnienia od ewentualnych
współwłaścicieli, w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach
stawów rybnych, pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w
przypadku korzystania z wód płynących.Opłata
skarbowa:
zwolnienie z opłaty skarbowej.Adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska tel. 83 343 70 89Zaproszenie
na szkolenie

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE JEŻELI: - PROWADZISZ BĄDŹ ZAMIERZASZ
PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAKO MIKROPRZEDSIĘBIORCA -
PODLEGASZ PRZEPISOM O UBEZPIECZENIU W ZUS MIESZKASZ W MIEJSCOWOŚCI
DO 5 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW LUB
DO 20 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW W PRZYPADKU ŚWIADCZENIA USŁUG DLA
GOSPODARSTW ROLNYCH LUB LEŚNICTWAZgłoś się do LOKALNEJ
GRUPY DZIAŁANIA „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”
na SZKOLENIE w dniu
24.02.2011 r. o godz. 10.00
z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany wykładowca Szczegółowe
informacje:
Biuro LGD Jagiellońska Przystań ul.
Harcerska 8
21-200 Parczew tel. 83 354 37 34
biuro@lgdparczew.pl www.lgdparczew.plZwracamy się z prośbą
o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 23.02.2011r.
co pozwoli nam na dostosowanie odpowiedniej sali. Zgłoszenia można
dokonywać indywidualnie, telefonicznie, lub e-mail. Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 „Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi O G Ł O S Z E
N I E

Wójt Gminy Podedwórze informuje, że prowadzone są konsultacje
dotyczące:
Strategii Współpracy Gminyz Organizacjami Pozarządowymi na
lata 2011 – 2016. Wójt
Krzysztof Chilczuk Do pobrania:
1. Zarządzenie Wójta wraz z Kartą Konsultacji
2. Strategia Współpracy Gminy Podedwórze z Organizacjami
Pozarządowymi O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z zarządzeniem Nr. 0050.7.2011r. Wójta Gminy Podedwórze z
dnia 02 lutego 2011r.informuje się, że zebrania wiejskie
wyborcze do wyboru sołtysa i rady sołeckiej w
poszczególnych sołectwach odbędą się w następujących terminach:
ANTOPOL -14.02.2011 godz.. 17:00 sklep u p. Kisielów
BOJARY – 21.02.2011 godz. 11:00 –remiza OSP Bojary
GRABÓWKA - 21.02.2011 godz.9:00- remiza OSP Bojary
HOŁOWNO - 21.02.2011godz. 17:30 – remiza OSP Hołowno
KANIUKI - 15.02.2011 godz. 17:30 – u p. Kopińskich
MOSTY - 14.02.2011godz. 17:30 – zajazd u p. Gmitruka
NOWE MOSTY – 22.02.2011 godz. 17:30 - sklep
NIECIELIN -21.02.2011 godz. 13:00 – u p. Giereja
OPOLE – 11.02.2011 godz. 17:30 – remiza OSP Opole
PIECHY – 16.02.2011 godz. 17:30 – u p. Kuchty
PODEDWÓRZE – 08.02.2011 godz. 17:30 – świetlica wiejska
RUSIŁY – 09.02.2011 godz. 16:30 – remiza OSP Rusiły
ZALISZCZE – 08.02.2011 godz. 12:00 – świetlica stowarzyszenia
Wójt
Krzysztof Chilczuk ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2011
Wójta Gminy Podedwórze
z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 149, poz 1591 z późn. zm.)oraz uchwały
Nr XI/58/2007 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 listopada 2007r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na
terenie gminy Podedwórze zarządzam, co następuje: § 1 Przeprowadzić
konsultacje społeczne przedmiotem których będzie lokalizacja i
budowa biogazowi. § 2 1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych
odbędzie się w dniu 31stycznia 2011r o godzinie.17:30 w świetlicy
wiejskiej, na spotkaniu z mieszkańcami wsi Podedwórze. 2. Opinie i
wnioski należy wnosić w formie ustnej lub pisemnej na spotkaniu
oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Podedwórze do dnia 01 lutego
2011r. § 3 Zgłoszone opinie i wnioski zostaną poddane szczegółowej
analizie, a wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na zebraniu z
mieszkańcami wsi Podedwórze w dniu.4 lutego 2011r. o godzinie17:30
w świetlicy wiejskiej § 4 1.Przeprowadzenie konsultacji powierza
się Pani Annie Drabik Inspektorowi Urzędu Gminy i Panu Stanisławowi
Zielińskiemu Inspektorowi Urzędu Gminy.
2. W konsultacjach osobiście będzie uczestniczył Wójt Gminy
Podedwórze § 5 Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń, dostarczenie do sołtysa wsi Podedwórze oraz
umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej /w zakładce
ogłoszenia/, www.podedworze.netpib.pl § 6 Wykonanie zarządzenia
powierza się Stanisławowi Zielińskiemu. § 7 Zarządzenie wchodzi w
życie z dniem podpisania. NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW
SPISOWYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Wójt Gminy Podedwórze – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań,
który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30
czerwca 2011 r.
I. WYMAGANIA
1) osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i
nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa
skarbowe) 2)wykształcenie minimum średnie
3) znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS
4) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych
5) komunikatywność i umiejętności interpersonalne –
uprzejmość, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów i
wzbudzania zaufania wśród osób z którymi będą przeprowadzane
wywiady 6) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz
umiejętność organizacji własnej pracy, dyspozycyjność
7) dobra znajomość terenu gminy Podedwórze
Obowiązki kandydata na
rachmistrza spisowego:

1)
udział w szkoleniach przedspisowych
2) zdanie egzaminu z zakresu obsługi urządzenia hand-held i
znajomości aplikacji spisowej 3) rzetelne przeprowadzenie spisu
powszechnego 4) rozliczenie się z powierzonego sprzętu 5)
zachowanie tajemnicy statystycznej w trakcie i po zakończeniu
spisu. II. WYMAGANE DOKUMENTY 1) CV
kandydata 2) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
3) formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 3) oświadczenie o
korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za
przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe)
– załącznik nr 2 i 3 4) oświadczenie o posiadaniu biegłej
znajomości obsługi komputera – załącznik na 4
5)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych – załącznik nr 5. III.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty można
składać do dnia 20 grudnia 2010 r. do godz. 15

00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze pok. Nr 4, lub za
pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Podedwórze, Podedwórze
44, 21-222 Podedwórze (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie
zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
Oferty należy
składać w dwóch zamkniętych kopertach. Zewnętrzną kopertę należy
oznaczyć:
„Zgłoszenie na rachmistrza spisowego w
Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań – Gmina
Podedwórze”.
Na wewnętrznej kopercie dodatkowo
należy podać imię, nazwisko oraz adres kandydata.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 grudnia 2010 r. o godz.
8
00 w Urzędzie Gminy Podedwórze
44, 21-222 Podedwórze pokój nr 12.
Osoba, która
zostanie wybrana na rachmistrza spisowego zostanie powiadomiona
telefonicznie.
Z wybraną osobą, po zdaniu
egzaminów, zostanie podpisana umowa zlecenie przez Dyrektora Urzędu
Statystycznego w Lublinie.
zalacznik1.doc zalacznik2.pdf
zalacznik3.pdf zalacznik4.doc zalacznik5.pdf Gminny
Komisarz Spisowy
Krzysztof Chilczuk
Ogłoszenie
Wójt Gminy Podedwórze informuje, że na stronie BIP w zakładce Prawo
lokalne – Plan Zagospodarowania Przestrzennego zostały umieszczone
dokumenty do konsultacji tj: 1. Projekt zmian studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze 2.
Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Podedworze – etap I Ogłoszenie
Wójt Gminy Podedwórze zawiadamia, że od dnia 29 października
2010r na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Podedwórze w
sołectwach oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Podedwórze
www.podedworze.netbip.pl /zakładka przetargi/został zamieszczony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących
własność Gminy Podedwórze OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze
Na
podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnie 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz.717
z późn. zm.) oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Z 2008 r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Podedwórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w
dniach od 18 .11.2010 r. do 16.12.2010 r.
w siedzibie Urzędu Gminy, 21-222 Podedwórze w godzinach od 10.00 do
14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian
studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2010
r
. w siedzibie Ur zędu Gminy, 21-222 Podedwórze , w godz.
od 10.00 do 11.00. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogą wnosić uwagi do wykładanego projektu zmian studium
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać
na piśmie do Wójta Podedwórza z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty
elektronicznej podedwo_g@woi.lublin.pl w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14.01.2011 r .Wójt Gminy
Podedwórze
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art.
17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z
późn. zm.), art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Z 2008 r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz
uchwały Nr XXVII/146/2009 Rady Gminy Podedwórze z dnia 15 maja 2009
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze
– etap I, obejmujący działkę o nr ew. 371 zlokalizowaną na terenie
miejscowości Zaliszcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 18.11.2010 r. do 16.12.2010 r., w siedzibie
Urzędu Gminy Podedwórze w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi ww projekcie zmiany planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2010
r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Podedwórzu w godz. od 10.00
do 11.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 w ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz.
1227, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie zmiany planu miejscowego, wymagającego przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi
i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Podedwórze, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej
podedwo_g@woi.lublin.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5.01.2011 r. Uwagi i wnioski złożone po tym
terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.Wójt Gminy
Podedwórze
Ogłoszenie
W związku z wystosowanympismemDyrekcji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie Nr. SP ZOZ II DN
0214/52 /2010 z dnia 11.10.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podedwórzu organizuje zbiórkę ziemniaków, warzyw oraz innych
produktów spożywczych na potrzeby kuchni szpitalnej. Dary będą
zbierane w dniu 3 i 4 listopada 2010 r. odgodz. 9 00,
prosimy mieszkańców o wystawienie zebranych darów przy swoich
posesjach. Ogłoszenie
Gmina Podedwórze ogłasza konkurs na stanowisko: Opiekun świetlicy
środowiskowej w ramach realizacji projektu „ Nowa
Perspektywa”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2.
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01.10. 2010
r. do 30. 09. 2012 r. WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
wykształcenie wyższe (dyplom) przygotowanie pedagogiczne (dyplom,
świadectwo, zaświadczenie) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z
dziećmi, młodzieżą, dorosłymi (zaświadczenie, oświadczenie)
znajomość pojęć organizowania i funkcjonowania organizacji
pozarządowych (oświadczenie) znajomość zasad funkcjonowania
świetlic środowiskowych – podstawy prawne (oświadczenie) znajomość
obsługi programów komputerowych Word, Excel, Microsoft Office
(zaświadczenie, oświadczenie) umiejętność korzystania z Internetu -
poczta elektroniczna (oświadczenie) znajomość środowisko, w którym
realizowany będzie projekt (oświadczenie) znajomość PO KL (1
szkolenie) znajomość Ustawy o pomocy społecznej (oświadczenie)
znajomość rozporządzenia MP i PS w sprawie Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych (oświadczenie) znajomość ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(oświadczenie) WYMAGANIA DODATKOWE: prawo jazdy
kat. BDokumenty należy złożyć do Urzędu Gminy w
sekretariacie pok. nr 4 do godziny 15 00 do dnia 28.10.2010 lub
listownie na adres: Gmina Podedwórze Podedwórze 44 21-222
Podedwórze z dopiskiem „Konkurs na Opiekuna świetlicy
środowiskowej”.Osoba aplikująca dokumenty winna złożyć
swoje CV. Dokumenty załączane w formie kopii osoba składająca
zobowiązana jest do poświadczenia ich zgodności z oryginałem. Do
dokumentów należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz oświadczenie o
niekaralności. Z osobą, która spełni powyższe warunki zostanie
podpisana umowa na czas określony do 30. 09. 2012 r.
Wójt Gminy Podedwórze Krzysztof ChilczukDruk oświadczenia
znajdą Państwo w tym miejscu .PRACOWNIA
GARNCARSKA

PRACOWNIA GARNCARSKA Krystian Nowak Podedwórze 23
21-222 Podedwórze Tel. 692-700-466 oferuje: Prowadzenie
zajęć na kole garncarskim
- indywidualne - w szkołach - w
ośrodkach kultury, itp. - z osobami niepełnosprawnymi - kolonie,
zimowiska Sprzedaż wyrobów z gliny - garnki -
wazony, itp. - figurki, itp. Więcej informacji na stronie:
www. pracowniagarnacarska.com.pl
Informacja o przebiegu Powszechnego Spisu Rolnego PSR
2010

Urząd Gminy Podedwórze informuje, iż w dniach od 1 września
do 31 października 2010 wg stanu na 30 czerwca 2010, godz. 24.00
zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny (PSR 2010).

Będzie on pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym
zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.
Powszechny Spis Rolny 2010 realizowany będzie na podstawie ustawy z
dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz.
U. 2009 Nr 126, poz. 1040). Spis poprzedzony zostanie obchodem
przedspisowym, który odbędzie się w dniach 9 - 23 sierpnia br. Na
terenie Gminy Podedwórze w spisie weźmie udział 2 rachmistrzów
spisowych. PSR 2010 zostanie przeprowadzony w celu dostarczenia
informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych
przez Komisję Europejską zapewnienia bazy informacyjnej o
gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych,
koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki
rolnej i społecznej na wsi analizy zmian, jakie zaszły w
rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010 wykonania zobowiązań
Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż
EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne)
aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych
i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych
badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).
PSR 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych
i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej.

W PSR 2010 przewiduje się objęcie badaniem:
. pełnym - ok. 1,7 mln gospodarstw rolnych o powierzchni użytków
rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, prowadzących działalność
rolniczą, ok. 10 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni użytków
rolnych poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt
gospodarskich powyżej określonych progów fizycznych stanowiących
minimalne progi wymagane przez Eurostat,
. reprezentacyjnym - ok. 150 tys. pozostałych gospodarstw
(gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą o powierzchni
poniżej 1 ha użytków rolnych, gospodarstwa rolne nieprowadzące
działalności rolniczej).
W ramach spisu zostanie też przeprowadzone badanie metod produkcji
rolnej w 200 tysiącach wylosowanych gospodarstw rolnych (osób
fizycznych - metodą reprezentacyjną, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej - metodą pełną).
Podczas spisu trzeba będzie podać informacje dotyczące ogólnej
charakterystyki gospodarstwa rolnego, użytkowania gruntów i
powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich ciągników, maszyn
rolniczych i urządzeń, zużycia nawozów, osób pracujących w
gospodarstwie rolnym, struktury dochodów gospodarstwa rolnego z
użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystania z programów
wsparcia dla rolnictwa, metod produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa
na środowisko). Udzielenie odpowiedzi na spisowe pytania
ankietowe jest obowiązkowe.
Obowiązek ten wynika z § 1
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1166/2008 z
dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw
rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88. Obowiązek udzielania
odpowiedzi wynika również z ustawy o powszechnym spisie rolnym,
przywołanej w § 1, ust. 1, pkt 2. Użytkownicy gospodarstw rolnych
osób fizycznych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby
w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w
formularzu spisowym. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem
faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą
skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o
statystyce publicznej. PSR 2010 będzie przeprowadzony
według następujących metod:

1. samospis internetowy (1 - 7 września br.), polegający na
sprawdzeniu w określonym terminie danych uzyskanych ze źródeł
administracyjnych i ich skorygowaniu oraz uzupełnieniu brakujących
informacji,
2. wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera statystycznego
wspomagany programem komputerowym - CATI,
3. wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego u użytkownika
gospodarstwa rolnego, rejestrowany na urządzeniu typu hand-held (8
września - 31 października br.).
We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystany zostanie ten
sam rodzaj formularza spisowego (formularz elektroniczny).
Odpowiednia aplikacja będzie obsługiwała wypełnianie formularza,
poprawność wypełniania wraz z kontrolą logiczno-rachunkową, aż do
zaakceptowania formularza bądź jego odrzucenia. Jeżeli odrzucenie
nastąpi na etapie Internetu - formularz będzie kierowany do
teleankietowania lub bezpośredniego spisywania przez rachmistrza
spisowego. Informacja
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
na rok 2010 przyjmowane będą od 01
września 2010 r. do 30 września 2010 r.
Wymagane
załączniki: - faktury za olej napędowy za okres od 1 marca
2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.
Posiedzenie Rady LGD
„Jagiellońska Przystań”

Zarząd LGD „Jagiellońska Przystań” informuje, że w dniu 19.07.2010
r. w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań” przy ul. Harcerskiej 8,
21-200 Parczew, odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska
Przystań” w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach Działania
4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 1)
„Odnowa i rozwój wsi”- godzina 16.00
2) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – godzina 16.15
3) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 16.30
Porządek Posiedzenia: - otwarcie posiedzenia przez
Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum, - wybór Komisji
Skrutacyjnej, - przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych
wniosków, - złożenie oświadczenia o bezstronności przez każdego
Członka Rady, - podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia z
głosowania, - omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w
ramach naboru przeprowadzonego przez LGD, - głosowanie w sprawie
zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie karty oceny zgodności
operacji z LSR), - podjęcie uchwał w sprawie zgodności lub
niezgodności operacji z LSR, - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
listy operacji zgodnych lub niezgodnych z LSR, - głosowanie w
sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów przyjętych przez
LGD (poprzez wypełnienie karty oceny operacji wg lokalnych
kryteriów), - podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji według
Lokalnych Kryteriów Wyboru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, -
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji, -
wolne głosy, wnioski, zapytania, - zamknięcie posiedzenia.
Ogłoszenie
Szukam domu i dobrego pana, który się mną zaopiekuje.
Ogłoszenie
Szkolenie dla beneficjentów działań: „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Jagiellońska Przystań” serdecznie zaprasza wszystkich
zainteresowanych na szkolenie w ramach Wdrażania lokalnych
strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działań: „ Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”
oraz „ Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej”
. Spotkanie
odbędzie się 19.06.2010 r. (sobota) w godzinach 9.00 –
15.00
w siedzibie LGD w Parczewie, ul. Harcerska
8.
Szkolenie związane jest z planowanym naborem wniosków
na w/w działania, który zostanie przeprowadzony na przełomie
czerwca i lipca przez LGD „Jagiellońska Przystań”. Zwracamy się z
prośbą o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu co
pozwoli nam na sprawniejszą organizację. Zgłoszenia można dokonywać
indywidualnie, telefonicznie, lub
na adres e-mail. Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze LGD
Jagiellońska Przystań: ul. Harcerska 8 21-200 Parczew tel.
83 354 37 34 e-mail: biuro@lgdparczew.pl
http://www.lgdparczew.pl K O M U N I K A T
Mieszkańcy gminy Podedwórze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Parczewie zaprasza Was do szybkiego złożenia zeznania
podatkowego PIT za 2009r. w celu szybkiego odzyskania
nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. Druki zeznań wraz
z objaśnieniami są dostępne w Urzędzie Skarbowym w Parczewie ul.
Żabia 2a- parter sala nr 10 jak również w Urzędzie Gminy w
Podedwórzu. W wymienionych miejscach można również pobrać druki
podań do wydania zaświadczenia o dochodach oraz druki wniosku o
zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
VZM-1.Zeznanie podatkowe można również złożyć drogą elektroniczną
bez konieczności odwiedzania Urzędu Skarbowego. Szczegóły dostępne
na stronie Ministerstwa Finansów: www.e-deklaracje.gov.pl .
Ogłoszenie o naborze
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jagiellońska
Przystań
21-200 Parczew, ul, Warszawska
24
W dniach 14 – 27 października 2009 roku przeprowadzono
nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Biurze Lokalnej Grupy
Działania „Jagiellońska Przystań”. Wpłynęło 7 aplikacji, z których
6 spełniało wymogi formalne. Po przeprowadzonej rozmowie
kwalifikacyjnej w dniu 29 października 2009r. 3 - osobowa Komisja
(Prezes, Z-ca prezesa i członek zarządu LGD) dokonała jednogłośnego
wyboru na: Księgowego LGD i stanowisko Specjalisty ds. Operacji.
Nie dokonano wyboru na stanowisko Kierownika LGD z powodu wad
formalnych dokumentacji aplikacyjnej. Z przebiegu naboru
sporządzono protokół, a kandydaci do pracy w Biurze LGD o wynikach
naboru zostali poinformowani telefonicznie.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jagiellońska
Przystań
21-200 Parczew, ul, Warszawska 24, tel.
501 376 009
ogłasza II nabór na stanowisko
Kierownika Biura LGD
Pracownikiem Biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań może
być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim 2. posiada niezbędne
kwalifikacje do pracy na określonym stanowisku 3. nie była karana
za przestępstwo popełnione umyślnie 4. posiada pełną zdolność do
czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych 5. posiada
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
Wymagania konieczne i pożądane:Stanowisko Kierownik
Biura LGD
Wymagane kwalifikacje i
doświadczenia zawodowe:
Wykształcenie wyższe Staż pracy
minimum 2 lata Doświadczenie w kierowaniu zespołem Znajomość
problematyki realizacji projektów ze środków UE w szczególności w
zakresie operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW) Umiejętność obsługi komputera
w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do
prezentacji, internetu Praktyczna znajomość problematyki rozwoju
obszarów wiejskich na obszarze działania LGD Pełna zdolność do
czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, prawniczym lub
technicznym Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów
na terenach wiejskich Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie
projektów Komunikatywność, rzetelność, systematyczność,
dyspozycyjność i zdolności interpersonalne Prawo jazdy kat. B
Warunki zatrudnienia – umowa o pracę – pełny etat.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: 1.
Życiorys, 2. List motywacyjny, 3. Dokumenty lub kserokopie
dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy,
doświadczenie i umiejętności, 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej
zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
publicznych, 5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu
postępowanie karne. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone
klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze
zmianami). Dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Parczewie (21-200 Parczew, ul.Warszawska 24, I
piętro.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2009r.
osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpłynięcia
dokumentów) w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem
stanowiska pracy i adresu kandydata aplikującego wraz z telefonem
(wyklucza się przesyłanie ofert drogą elektroniczną).
Aplikacje niekompletne lub niedostarczone w terminie nie będą
rozpatrywane.Osoby zakwalifikowane do rozmowy
kwalifikacyjnej (na podstawie oceny złożonych dokumentów) zostaną
poinformowane o jej terminie telefonicznie. Dopuszcza się dodatkowo
przeprowadzenie wśród kandydatów testów kwalifikacyjnych
oceniających wiedzę i kompetencję z zakresu działania LGD.
Informacja o wyniku rekrutacji zostanie umieszczona na stronach
internetowych jednostek samorządu terytorialnego członków LGD
niezwłocznie po przeprowadzonym naborze. Prezes LGD „Jagiellońska
Przystań” Janusz TrynieckiOpis stanowiska pracy LGD
Jagiellońska Przystań
Kierownik Biura LGD
etatowy pracownik biura , odpowiedzialny za
prawidłowe funkcjonowanie LGD, do którego kompetencji należą:
realizacja zadań określonych przez Zarząd, prowadzenie bieżących
spraw Stowarzyszenia, gromadzenie i udostępnianie informacji i
dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia, prowadzenie
działalności wydawniczej, wydawanie wewnętrznych materiałów
informacyjnych i problemowych, ogólne poradnictwo prawne,
finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz
zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne, poradnictwo i
szkolenia dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (PROW) w szczególności w zakresie dotyczących osi 4.
Leader (możliwości pozyskania dofinansowania, przygotowania,
realizacji i rozliczenia wniosków), przygotowanie kart operacji i
referowanie operacji w trakcie posiedzeń Rady LGD promocja LGD
„Jagiellońska Przystań” i działań prowadzonych przez LGD w ramach
PROW oraz innych programów, w realizację których zaangażuje się
LGD, przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków,
posiedzenie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
opracowywanie projektów zmian w Regulaminie Biura, obsługa Walnego
Zebrania Członków, Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej,
sporządzanie protokołów z Walnego Zebrania Członków, prowadzenie
dokumentacji Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady oraz Komisji
Rewizyjnej, sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i
wydawanie ich uprawnionym organom, prowadzenie dokumentacji
członkowskiej, opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań
merytorycznych i finansowych, prowadzenie korespondencji, udział w
różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, konferencjach,
wystawach, targach i innych uroczystościach związanych z
działalnością Stowarzyszenia, utrzymywanie stałego kontaktu z
członkami wspierającymi i honorowymi, prowadzenie spraw kadrowych i
dokumentacji Stowarzyszenia,Nowy okres zasiłkowy -
Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje, iż:
- nowy okres zasiłkowy 2009/2010 dla osób ubiegających się o
świadczenia rodzinne rozpocznie się z dniem 1 listopada
2009r.

- wnioski na nowy okres zasiłkowy należy składać od 1 września
2009r. do 31 października 2009r. w siedzibie GOPS, Podedwórze 44
pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00
do 15.00
- informujemy również, że w/w świadczenia będą przyznawane na
podstawie dochodów osiągniętych przez członków rodziny w roku
2008
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt
osobisty lub telefoniczny: (083) 379 50 37 Ogłoszenie
Informuje się, za na stronie BIP Urzędu Gminy Podedwórze w zakładce
ochrona środowiska decyzje środowiskowe, znajduje się Obwieszczenie
Wójta Gminy Podedwórze w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Robót
Drogowo Mostowych Parczew S.A. Parczew ul. 11 Listopada 170 o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji kopalni kruszywa
„Grabówka” w miejscowości Niecielin, gmina Podedworze z
wykorzystaniem skały płonnej z kopalni Bogdanka. Ogłoszenie
GOPS

Informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Podedwórzu otrzymał do rozprowadzenia z PKPS O/ Biała
Podlaska dary żywnościowe – płatki kukurydziane
dla osób najuboższych zamieszkujących miejscowości na terenie gminy
Podedwórze (Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, Kaniuki, Mosty,
Niecielin, Nowe Mosty, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły,
Zaliszcze). Ogłoszenie
Informuję, że na stronie BIP Urzędu Gminy Podedwórze
www.podedworze.netbip.pl /zakładka ogloszenia/ znajduje się wykaz
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących
własność Gminy Podedwórze stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr
0152/18/2009 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 09 lipca 2009 r.
Ogłoszenie
W związku z wystąpieniem od 12 maja 2009 r. do nadal na terenie
Gminy Podedwórze niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci
powodzi: - zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu
wód płynących i stojących,
-zalania terenów wskutek deszczu nalewnego,
- spływu wód po zboczach Zamieszczamy oświadczenie jakie należy
złożyć celem uzyskania kredytu preferencyjnego. Formularz znajdą
Państwo w tym miejscu. I FESTIWAL GWARY
W dniu 10 maja 2009 w Hołownie przy Ośrodku
Edukacji Regionalnej oraz na miejscu dawnej cerkwi Unickiej, odbył
się I Festiwal Gwary . Organizatorami imprezy byli
Wójt Gminy Podedwórze i Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji
mieszkańców Polesia Lubelskiego w Podedwórzu. W czasie imprezy
wystąpiły zespoły, które w swoim repertuarze posiadają pieśni w
lokalnej gwarze, zespół „Rumenok :” z Hołowna, który oprócz pieśni
zaprezentował również obrzęd „Szeptucha i czmut” oraz zespół
„Jutrzenka” z Dołhobród. Seminaria naukowe wygłosili: „ Twoja mowa
Cię zdradza: język literacki czy gwara?- na przykładzie mowy
mieszkańców okolic Hołowna” – prof. dr hab. Feliks Czyżewski „
Obyczaje i zwyczaje doroczne w okolicach Hołowna w gminie
Podedwórze”- dr Agnieszka Dudek-Szumigaj „ Polesia czar zamknięty w
słowach”- prof.. dr hab. Halina Pelc. Na cerkwisku odbyło się
spotkanie ekumeniczne. Odprawione zostało nabożeństwo za zmarłych
„Panichida” przez ks. Zbigniewa Nikoniuka z
Unickiej Parafii w Kostomłotach. Spotkanie podsumował ks. Kanonik
Jan Liwak. Nabożeństwo zostało poprzedzone spektaklem poświęconym
Unitom Drelowskim w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 1 w Drelowie,
oraz Szkoły Podstawowej w Drelowie pod tytułem „W sercach i
pamięci naszej”.
Mimo, że festiwal został zorganizowany po
raz pierwszy, uczestniczył w nim wielu mieszkańców gminy i okolic .
Już teraz zapraszamy za rok na II Festiwal, który będzie posiadał
jeszcze bogatszą oprawę. Zapraszamy do obejżenia galerii zdjęć z
tej imprezy . Przetarg - Budowa dróg gminnych wchodzących w
skład obszaru turystycznego „Dolina Zielawy”

Wójt Gminy Podedwórze informuje, że w dniu 15.04.2009 r. został
ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji p.n. „Budowa dróg
gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego „ Dolina
Zielawy”. Projekt dofinansowany będzie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Os
Priorytetowa V: Transport, Działanie 5.2. Lokalny Układ
Transportowy. Więcej informacji uzyskają Państwo pod
tymadresem .
Nowości Spotkanie przy pieczonym ziemniaku we wsi Opole Harmonogram
spotkań dotyczących możliwości pozyskania środków z LGR Odwołanie
przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 130/2 Dożynki Województwa
Lubelskiego - Wisznice 2013 Dożynki powiatowe w Parczewie Segreguj
odpady i korzystaj z obniżonej stawki Altanka w Antopolu wielkość
tekstu.I
.--------------------------------
--------------------------------
-------------------------------
. . .

GASTRONOMIA Gospoda - Restauracja w
PodedwórzuStatystyki Odsłon : 206153
Naszą witrynę przegląda teraz14
gości