52.5801651 21.4560792

Projekt realizowany w ramach

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Al. Wolności 9Wyszków

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Celem projektu jest przekształcenie Instytutu w nowocześnie ikompleksowo zinformatyzowany ośrodek badawczy dostosowany dostandardów europejskich i światowych. Rozbudowa infrastruktury ma na celu wprowadzenie innowacyjnychtechnologii opartych o aplikacje informatyczne ukierunkowane nawizualizację i interaktywne uczestnictwo w trakcie prowadzonychbadań laboratoryjnych. Projekt wpisuje się w program zagadnień związanych zezrównoważonym rozwojem oraz budową społeczeństwa informacyjnego. Efektem projektu będzie rozwój potencjału naukowo-badawczegojednostki poprzez komputeryzację i usprawnienie wybranych procesówbadawczych, a także wzrost jej pozycji konkurencyjnej na rynkuglobalnym.  Cel projektuCelem projektu jest przekształcenie Instytutu Odlewnictwa wKrakowie w nowocześnie i kompleksowo zinformatyzowany ośrodekbadawczy stosowny do standardów europejskich i światowych. Procesten będzie odbywać się poprzez rozbudowę w pierwszej kolejnościinfrastruktury sieciowej zapewniając bezprzewodowy, a tam gdziebędzie to korzystniejsze szerokopasmowy dostęp do Internetu,następnie wyposażenie Instytutu w nowoczesne serwery o wysokiejmocy obliczeniowej. Rozbudowa tej infrastruktury ma na celuwprowadzenie innowacyjnych technologii opartych o aplikacjeinformatyczne ukierunkowanych na wizualizację i interaktywneuczestnictwo w trakcie prowadzonych badań laboratoryjnych (np.obserwacje eksperymentów i badań online, telekonferencje).Dodatkowo planuje się stworzenie odpowiedniej strukturyinformatycznej ukierunkowanej na rozwój zasobów wiedzy w postacicyfrowej poprzez utworzenie cyfrowej biblioteki i zdigitalizowaniezbiorów bibliotecznych oraz zapewnienie dostępu do światowych bazpublikacji naukowych. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenieinnowacyjnych rozwiązań o charakterze organizacyjnym poprzezwdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzaniaprzedsiębiorstwem. Planuje się też uruchomienie specjalistycznegoserwisu internetowego poświęconego wszelkim zagadnieniom (zeszczególnym uwzględnieniem obszaru badań i rozwoju) dotyczącymbranży odlewniczej w Polsce i na świecie. Projekt wpisuje się wprogram zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz budowąspołeczeństwa informacyjnego. Kolejnym celem wnioskodawcy, jakopodstawowej jednostki naukowej powołanej na potrzeby branżyodlewniczej jest zapewnienie ochrony dziedzictwa kulturowegopolskiego odlewnictwa poprzez zaprojektowanie wirtualnego muzeumodlewnictwa. Efektem projektu będzie rozwój potencjału naukowobadawczego jednostki poprzez komputeryzację i usprawnieniewybranych procesów badawczych, a także wzrost jej pozycjikonkurencyjnej na rynku globalnym. Powstała dzięki realizacjiprojektu odpowiednio rozwinięta infrastruktura informatycznazapewni w przyszłości stosowanie bardziej zaawansowanychtechnologicznie aplikacji.  Opis projektuWprowadzenie do obszaru badań naukowych zaawansowanych systemów iaplikacji informatycznych jest niezbędne w dobie globalnego rozwojutechnologii ICT. Jest też warunkiem konkurencyjności jednosteknaukowo-badawczych na rynku międzynarodowym. Zaproponowane wniniejszym projekcie kompleksowej informatyzacji rozwiązaniastanowią kanon realizacji strategii „Programu rozwojuinfrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013.Wnioskodawca zaplanował 5 głównych etapów projektu, logiczniepowiązanych ze sobą. W pierwszej kolejności przewiduje sięmodernizację istniejącej infrastruktury sprzętowo-sieciowejInstytutu poprzez zakup nowoczesnych serwerów spełniającychpodwyższony standard wymogów w zakresie bezpieczeństwa i wysokiejpojemności obliczeniowej oraz poprzez zapewnienie dostępu dobezprzewodowego Internetu. Po unowocześnieniu bazy informatycznejplanuje się uruchomienie dostępu do światowych baz danychelektronicznych czasopism naukowych, następnie utworzenie cyfrowejbiblioteki i digitalizację księgozbiorów. Konsekwencją realizacjitych zamierzeń będą nowocześnie zaprojektowane kompleksowe bazydanych zawierające wyselekcjonowane treści literaturowe w zakresiebranży odlewniczej, zwłaszcza w obszarze badań i rozwoju(nowoczesne technologie, trendy, informacje ekonomiczne itp.). Jakoefekt realizacji tego etapu projektu planuje się utworzenie serwisuinternetowego w pełni poświęconego zagadnieniom branży odlewniczej,do którego transferowane będą opisane wcześniej informacje z jużistniejących baz danych oczywiście z poszanowaniem praw autorskichi zwiększonych wymogów w zakresie bezpieczeństwa przechowywaniainformacji. Dodatkowo przewiduje się wyposażenie opisanego wyżejportalu internetowego w interfejs umożliwiający wypełnianie onlineobowiązkowych dla przedsiębiorstw ankiet statystycznych (informacjeo wielkości produkcji, zatrudnieniu, eksporcie, itp.). Zapewnieniedostępu do światowych baz wiedzy, a następnie jej transferu dootoczenia branży (odlewnie, inne jednostki naukowe działające wobszarze odlewnictwa, dostawcy, odbiorcy itp.) umocni konkurencyjnąpozycję Instytutu w branży i przyczyni się do zwiększenia jakościwykonywanych prac naukowo-badawczych i rozwojowych. Dostęp do nowejwiedzy zaowocuje dalszą konsekwencją unowocześniania procesówbadawczych. W związku z czym wnioskodawca planuje wirtualizacjęwybranych technik badawczych stosowanych w posiadanym ZespoleLaboratoriów Badawczych oraz Centrum Badań Wysokotemperaturowychpoprzez zapewnienie możliwości interaktywnego uczestnictwa wtrakcie badań i eksperymentów, odbywania telekonferencji oraztrójwymiarowej wizualizacji wybranych procesów badawczych. Będzieto możliwe dzięki rozmieszczeniu systemu kamer, projektorów,ekranów oraz innych urządzeń do transmisji 3D, wyposażeniustanowiska do zdalnego sterowania tymi procesami z opcją ichrejestracji (tworzenie filmów instruktażowych, weryfikacjatechnologii odlewniczych). Pomyślne wdrożenie takich rozwiązańzapewni zespołom badawczym Instytutu uczestnictwo w badaniachnaukowych prowadzonych przez uznane na świecie instytucje naukowedziałające w branży odlewniczej w krajach wysokorozwiniętych,głównie w USA i Japonii. Dodatkowym zamierzeniem wnioskodawcy jestwniesienie wkładu w ochronę dziedzictwa kulturowego Polski iuruchomienie wirtualnego muzeum odlewnictwa pod roboczą nazwą„Metal w historii człowieka. W tym zakresie przewiduje sięzeskanowanie obiektów muzealnych przy zastosowaniu technik 3D, anastępnie zaprojektowaniu „multimedialnego spaceru po unikalnychzbiorach muzealnych reprezentujących historię odlewnictwa naprzestrzeni wieków. Wnioskodawca w ramach projektu przewiduje takżezastosowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze organizacyjnym. Wtym zakresie planuje się wdrożenie zintegrowanego systemuinformatycznego do zarządzania Instytutem, wyposażonego wnowoczesne zintegrowane moduły finansowo-księgowe, budżetowania,business intelligence oraz wspomagające zarządzanie systememjakości.  Uzasadnienie projektu Realizacja projektu podyktowana jest koniecznością sprostania stalewzrastającym wymogom w zakresie kanonu prowadzenia badań naukowychw świetle rozwoju technologii ICT. Chcąc zachować konkurencyjnąpozycję, a jednocześnie zmniejszać dystans dzielący wnioskodawcę odwiodących w świecie instytucji naukowych należy doskonalićtechnologie prowadzenia badań naukowych. Udoskonalenia te wprzypadku wnioskowanego projektu to zaawansowane aplikacje isystemy informatyczne umożliwiające wirtualizację i wizualizacjęprocesów badawczych, dostęp do światowej bazy informacji naukowej ijej przetwarzanie, innowacje w dziedzinie technik zarządzaniainstytutem badawczym. Aby te zamierzenia zrealizować wnioskodawcamusi dokonać znacznej modernizacji już istniejącej bazyinformatycznej, albowiem jej stan, stopień zużycia i brakmożliwości stosowania zaawansowanych systemów zabezpieczeńuniemożliwia zastosowanie nowych rozwiązań i obwarowanym licznymizabezpieczeniami dostępie do istniejących baz danych. Dodatkowobiorąc pod uwagę fakt, że Instytut Odlewnictwa jest jedyną krajowąjednostką badawczą powołaną do obsługi branży odlewniczej spoczywana nim obowiązek integracji różnych informacji nie tylko ze świataodlewniczego, ale i pokrewnych i tworzenia skutecznejskondensowanej informacji, a więc dystrybucja zasobów wiedzy. Ma toprzede wszystkim na celu zwiększenie mobilności tej wiedzy waspekcie jej praktycznego wykorzystania. Dzięki zastosowaniuprzedstawionych tu nowatorskich w polskiej przestrzeni naukowejrozwiązań umocni się pozycja konkurencyjna polskiej nauki. Należyzwrócić jeszcze uwagę na fakt, że stale wzrastające zapotrzebowaniena informacje wypływa w największym stopniu z sektoraprzedsiębiorstw - informacje statystyczne, ekonomiczne, trendyrozwojowe, kierunki rozwoju technologii. Jak zatem widać spektrumrealizacji projektu jest niezwykle szerokie, co dodatkowo uwypuklapotrzebę jego realizacji.