51.1212394 16.9769746

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - Rada Województwa Dolnośląskiego

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Długa 2Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

W dniu 7 maja 20-14 roku w Warszawie odby si VIII Kongres KPEiR.Kongres wybra nowe wadze partii oraz nakreli dalsze perspektywydziaania i przyj Program Partii.Przewodniczcym Krajowej Partii Emerytw i Rencistw zostaTomasz MamiskiDelegaci wybrali nowy skad Rady Naczelnej, Czonkw Naczelnego SduPartyjnego oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej.Delegaci wystosowali Apel do kandydatw ubiegajcych si o mandateuroposa w nadchodzcych wyborach.APEL delegatw na VIII Kongres Krajowej Partii Emerytw iRencistw do kandydatw na Europosw do ParlamentuEuropejskiegoSzanowni Pastwo !Delegaci zgromadzeni w dniu 7 maja 2014 roku na obradach Kongresu wWarszawie stwierdzaj, e wystpuj race i niesprawiedliwe dysproporcjew wysokoci otrzymywanych rent i emerytur przez Seniorw w Polsce iinnych krajach Unii Europejskiej. Te dysproporcje mog by jeszczewiksze po przyjciu przez Polsk waluty euro.Apelujemy w imieniu ludzi starszych i schorowanych, ludzi naszegopokolenia, do kandydatw z rnych partii politycznych ubiegajcych sio mandat Parlamentu Europejskiego, o czynne wczenie do realizacjiju zgoszonego przez KPEiR projektu Europejskiej Karty Seniora.Realizacja postulatw tej karty pozwoli przybliy warunki yciapolskich emerytw i rencistw do rodziny emerytw zamoniejszych krajwUnii Europejskiej.VIII KongresKrajowej Partii Emerytw i RencistwWarszawa 7 maja 2014 rok.Posiedzenie Rady Naczelnej KPEiRW dniu 12 marca 2014 r. o godz.12,00 odbyo si posiedzenie RadyNaczelnej KPEiR. Na posiedzeniu podjto wane uchway i decyzje.Porzdek posiedzenia:Ustalenie daty Zwyczajnego 8 Kongresu KPEiRZasady wyboru delegatw na KongresPowoanie zespou organizacyjnego Kongresu.Przyszo i rozwj KPEiR.Sprawy organizacyjne.Rada Naczelna KPEiR podja nastpujc uchwa: Krajowa PartiaEmerytw i Rencistw zwouje na dzie 07 maja 2014r. o godz. 12.00 8Kongres KPEiR, ktry odbdzie si w Domu Chopa w Warszawie.Uchwa podjto jednogonie.Ad.4 Dalsze dyskusje w sprawie rozwoju i przyszoci KPEiR zostajprzeniesione na obrady 8 Kongresu KPEiR, ktry podejmie stosowneuchway.Sojusz razem z Krajow Parti Emerytw i Rencistw SojuszLewicy Demokratycznej podpisa porozumienie programowe o cisejwsppracy z Krajow Parti Emerytw i Rencistw. To kolejne – po UniiPracy - ugrupowanie na lewicy, ktre bdzie wsplnie dziaao z SLD.Dokument o wsppracy dzisiaj w siedzibie SLD w Warszawie podpisaliPrzewodniczcy SLD Leszek Miller oraz Przewodniczcy Krajowej PartiiEmerytw i Rencistw Tadeusz Staniewski. – SLD jako jedyna partiaprzedstawia program socjalny, ktry broni najuboszych, a waniewikszo emerytw i rencistw do takiej grupy naley. Bdziemy z Sojuszemwsplnie zabiega o ochron najuboszych – powiedzia po zoeniu podpisupod dokumentem o cisej wsppracy szef KPEiR Tadeusz Staniewski.Przewodniczcy SLD Leszek Miller przypomnia, e w padzierniku 2013 r.Sojusz podpisa umow koalicyjn o wsppracy politycznej z Uni Pracy, awczeniej - w czerwcu 2013 r. SLD by organizatorem Kongresu Lewicy,na ktrym pojawili si przedstawiciele ponad 80 organizacjilewicowych. - Bdziemy przedstawia ze wszystkimi naszymi partneramiwsplny program. Midzy innymi niebawem razem z KPEiR przedstawimyprojekt karty dla seniora – zapowiedzia Leszek Miller. Wedug zaoekarta ta ma okrela obowizki pastwa wobec osb starszych, a takewskaza usugi publiczne, do ktrych musz mie oni zapewniony dostp – wobszarach takich jak zdrowie, kultura, zabezpieczenie spoeczne czyopieka.Podpisane dzisiaj porozumienie zakada take wspprac SLD i KPEiR wnadchodzcych wyborach – do Parlamentu Europejskiego, samorzdowychoraz parlamentarnych.Porozumienieprogramowe22.01.2014Szanowne Koleanki i Koledzy, Czonkowie Krajowej Partii Emerytwi Rencistw oraz wszyscy sympatycy naszej Partii ! Od duszego czasustrona internetowa Krajowej Partii Emerytw i Rencistw bya wupieniu.Przyczyna tego jest zgoa prozaiczna - trudnoci naturytechnicznej.Mam dla wszystkich dobr wiadomo:Od dzi strona bdzie aktywna, a jej opiekunk jest koleanka Liliannaz Warszawy, za co z gry dzikujemy.Nasza Partia ma si zdecydowanie lepiej, ni strona internetowa.Partia dziaa, a w wielu regionach nastpuje wzrost liczby czonkw ipowstaj nowe koa. Zachcamy wszystkich emerytw i rencistw doaktywnoci politycznej i zjednoczenia si w imi obrony naszychinteresw, ktre coraz bardziej s pomijane.ycie emeryta i rencisty jest z dnia na dzie coraz trudniejsze.Najnowsze przykady to zapowiadana dramatycznie niska waloryzacja,nierealne pomysy ministra Arukowicza w sprawie skrcenia kolejek dolekarzy specjalistw, cisza w sprawie geriatrii, taszych lekw itp.Jeszcze raz zapraszam do wsppracy w ramach obrony naszych interesw,ale take i przyszych emerytw.P.O. Przewodniczcego KPEIRTadeusz Staniewski wszystkie aktualnoci ]