52.729895 17.652355

Grupa Serwision Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Sportowa 10Rogowo

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

IndywidualnaW ramach naszej oferty świadczymy następujące usługi:Odwirusowanie komputera : usuwanie wirusów, trojanów,spyware, czyszczenie komputera ze złośliwego oprogramowaniareklamowego, dialerów, malwareu. Oczyszczenie rejestru systemu zezbędnych wpisów aby komputer działał jak najszybciej.Zainstalowanie zbioru poprawek systemu Windows, podnoszących jegobezpieczeństwo oraz oprogramowania antywirusowego, które ochronikomputer przed podobnymi problemami w przyszłości.Instalacja Windows bez utraty danych : zainstalowaniesystemu operacyjnego Windows 98, XP lub Vista wraz z zestawemuaktualnień Service Pack, kompletem najnowszych sterowników,konfiguracja łącza internetowego oraz instalacja oprogramowaniaantywirusowego do jego optymalnego działania. Komputer będzie wpełni gotowy do pracy i korzystania z internetu. Jesteśmy w stanieprzeinstalować system bez utraty danych, nawet w przypadku gdypoprzedni Windows nie ładuje się. Backup danych odbywa się przezuruchomienie na komputerze zewnętrznego systemu, dającego dostęp doplików, a następnie ich zgranie na przenośny dysk USB, po czymmożna bez przeszkód formatować partycję systemową.Uwaga: Instalujemy oprogramowanie jedynie z nośników dostarczonychprzez klienta.Konfiguracja systemu Windows : instalacja pełnegozestawu sterowników i oprogramowania (odtwarzacze, przeglądarkiarchiwizatory, kodeki, antywirusy), ustawienie połączeniainternetowego, konfiguracja konta pocztowego.Instalacja nowych urządzeń : Podłączenie ikonfiguracja nowych urządzeń, kart rozszerzeń oraz napędów.Konfiguracja łącza internetowego : Konfiguracjaroutera, instalacja i konfiguracja podłączenia do internetu przezmodem: Neostrada, Livebox, UPC (Chello), Aster, iPlus, Blueconnect.Konfiguracja sieci bezprzewodowych WiFi.Rozwiązywanie problemów softwareowych : Usunięcienajpopularniejszych usterek konfiguracyjnych (np. brak dźwięku wkomunikatorach internetowych typu Skype).Odzyskiwanie konta Windowsa zabezpieczonego hasłem : Usunięciezapomnianego hasła użytkownika Windows, które uniemożliwiałokorzystanie z systemu.Tworzenie stron internetowych : Współpracująca z namifirma zaprojektuje strony internetowe, sklepy internetowe,logotypy, ulotki i wizytówki.Archiwizacja danych : zapisanie cennych danych nanośnikach CD/CD-RW/DVD lub dyskach twardych. Dla FirmStałe umowy serwisoweJedną z form działania naszej firmy jest świadczenie obsługitechnicznej w oparciu o stałe umowy serwisowe. Coraz większe grononaszych Klientów korzysta z tej formy współpracy, gdyż gwarantujeona obniżenie kosztów eksploatacji systemu informatycznego, pozwalana planowanie wydatków związanych z informatyką przy zwiększeniubezpieczeństwa pracy.Umowa serwisowa określa zakres świadczonych usług i wymagane czasyreakcji, jej zapisy są każdorazowo indywidualnie negocjowane.Dzięki temu treść umowy serwisowej jest optymalnie dostosowana dowymagań Zleceniodawcy.Proponujemy naszym Klientom obsługę infrastruktury informatycznejna bazieUmowy Serwisowej z wykupionym pakietem godzin i gwarancją czasureakcjiJest to umowa przeznaczona przede wszystkim dla tego gronaKlientów, dla których ciągłość pracy systemu informatycznego jestkrytyczna dla bezpieczeństwa biznesowego. W ramach umowyZleceniodawca otrzymuje ustalony pakiet godzin do wykorzystaniaprzy pracach administracyjnych i pomocy technicznej orazgwarantowane czasy reakcji serwisu dla poszczególnych poziomówawarii.W ramach umowy zobowiązujemy się do utrzymywania infrastrukturyinformatycznej Zleceniodawcy w stanie stałej gotowości do pracy,prowadzimy stały monitoring kluczowych elementów, z wyprzedzenieminformujemy o punktach grożących awarią.Stała opieka administracyjna zapewniawłaściwą konfigurację poszczególnych elementów infrastruktury,zapewnienie bezpieczeństwa danych i monitorowanie stanuzabezpieczeń,szybką reakcję na wszelkie nieprawidłowości.W przypadku awarii gwarantujemydostępność specjalistów, niezbędnych do szybkiego rozwiązaniaproblemu,przystąpienie do czynności serwisowych w czasie określonym wumowie,opcjonalnie udostępniamy sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętuuszkodzonego.Powyższa umowa może dotyczyć całego środowiska informatycznego lubjego fragmentów, szczególnie istotnych dla Zamawiającego. W celudostosowania świadczonych usług do wymagań Klienta - umowyzazwyczaj zawierają dodatkowe, indywidualnie negocjowane elementy.Aby otrzymać szczegółowe informacje o umowach serwisowych lubspotkać się z naszym ekspertem, prosimy o kontakt z działem obsługiKlienta. Asysta technicznaZadania stawiane przed działami IT często wymagają realizacjidodatkowych projektów, znajdujących się poza kompetencjamilokalnych działów IT lub też wymagających dodatkowych zasobówludzkich na czas wdrożenia.Proponowana przez nas usługa Asysty Technicznej umożliwiadostarczenie Klientowi wysokowykwalifikowanej kadry technicznej dorealizacji poszczególnych projektów, odciążając w ten sposób działyIT lub dostarczając inżynierów systemowych o specjalistycznychkwalifikacjach, wymaganych tylko w określonej fazie projektu.Usługa umożliwia zmniejszenie nakładów bieżących na utrzymanielokalnych działów IT oraz optymalizację wykorzystania posiadanychzasobów, dostarczając specjalistów z poszczególnych dziedzin tylkow momentach, gdy są oni niezbędni. Równocześnie usługa AsystyTechnicznej zapewnia dostępność wysoko wykwalifikowanej kadryinformatycznej stosownie do potrzeb Klienta. Outsourcing usług serwisowychProponowany przez nas outsourcing administracji i serwisuinfrastruktury informatycznej ma na celu zminimalizowanie nakładówfinansowych i czasowych Klienta ponoszonych na utrzymanie w ruchu,dobór oraz rozwój nowoczesnych systemów informatycznych firmy, przyjednoczesnym zwiększeniu jakości i efektywności obsługiużytkowników.Nasze udokumentowana, wieloletnia praktyka w świadczeniu usługserwisowych gwarantuje Klientom najwyższej jakości obsługęwykwalifikowanego i doświadczonego serwisu. Współpraca partnerska znajwiększymi producentami sprzętu i oprogramowania zapewniawsparcie producentów przy doborze i rozwoju systemów oraz możliwośćnegocjacji w imieniu naszych Klientów specjalnych cen i rabatów.W ramach usługi outsourcingu oferujemy:Audyt stanu infrastruktury IT oraz inwentaryzację sprzętukomputerowego i peryferiów, licencji na oprogramowanie, okresówgwarancji. Pozwala on przeanalizować i zabudżetować potrzeby iprzyszłe nakłady na pion IT.Analizę kosztów eksploatacji. Umożliwia ona poznanie nakładów naeksploatację środków IT (np. sumaryczne koszty wykonywanych wfirmie wydruków plus koszt wydruku jednej strony) orazzaproponowanie najekonomiczniejszego rozwiązania.Doradztwo informatyczne przy planowaniu infrastruktury, zuwzględnieniem przyszłych potrzeb oraz wymagań korporacyjnych.Wcześniejsze zaplanowanie kierunków i sposobu rozwoju w korelacji zposiadanymi zasobami pozwala zminimalizować ponoszone koszty izracjonalizować planowane zakupy oraz poprawnie planować przyszłebudżety.Doradztwo w doborze sprzętu, oprogramowania i wykorzystywanychtechnologii pomaga dopasować rozwiązania przystosowane do specyfikifirmy, minimalizuje ryzyko szybkiego starzenia moralnego, zapewnianiezbędną rozwojowość i skalowalność rozwiązań, ekonomiczneuzasadnienie nakładów oraz pozwala zminimalizować TCO (total costof ownership całkowite nakłady na utrzymanie) infrastrukturyinformatycznej.Szkolenia użytkowników. Mają na celu zaznajomienie użytkowników zużywanym przez nich oprogramowaniem. Zwiększają efektywnośćpracowników oraz stopień wykorzystania funkcjonalnościoprogramowania.Opiekę informatyczną nad serwerami i środowiskiem sieciowym(firewall, sieć, switche) w tym również priorytetową reakcję naewentualne awarie ze skróconym czasem interwencji.Opiekę administracyjną nad serwerami i środowiskiem sieciowym, a wtym:zaplanowanie i utrzymywanie polityki bezpieczeństwa,zarządzanie firewallem oraz zaplanowanymi regułami dostępu do sieciwewnętrznej,instalacja najnowszych poprawek do oprogramowania serwerowego(bezpieczeństwa oraz funkcjonalnych),monitoring pracy serwerów sieciowych,monitoring aplikacji do backupu wykonywania kopii bezpieczeństwazgodnie z ustaloną wcześniej polityką,prace administracyjne tworzenie, kasowanie, zmiany w kontach igrupach użytkowników, adresach e-mail, dostępie do zasobów zarównow sesji zdalnej jak i w siedzibie Klienta.Opiekę serwisową i administracyjną nad użytkownikami i komputeramiklienckimi, a w tym:hot-line pomoc telefoniczna przy rozwiązywaniu bieżących problemówużytkowników,interwencja technika serwisu w siedzibie Klienta w przypadkuniemożności rozwiązania problemu przez hot-line,okresowe, ustalane indywidualnie prace konserwacyjne w siedzibieKlienta.Pomoc w formalnościach serwisu gwarancyjnego.Pogwarancyjny serwis sprzętu i peryferiów.Inne usługi informatyczne.Powyższe usługi, składające się na outsourcing informatyczny, mająna celu zapewnienie Państwu rzetelnej obsługi technicznej, nietylko na poziomie bieżących awarii sprzętu czy oprogramowania, leczrównież na polu planowania i rozwoju.Prawidłowe zaplanowanie infrastruktury IT i późniejsza fachowa jejobsługa umożliwiają znaczące zwiększenie MTBF (mean time betweenfailures średni czas pomiędzy awariami) pracy całego systemu orazzredukowanie nakładu środków i czasu przeznaczonego na rozwój iutrzymanie IT (TCO). Pozwalają one również zwiększyć wydajność istopień wykorzystania całego środowiska informatycznegoPrzedsiębiorstwa. Technologie InternetowePosiadamy udokumentowaną praktykę w tworzeniu rozwiązańinternetowych oraz systemów rozproszonych opartych o technologieinternetowe.Współpracy z naszymi Klientami nie traktujemy jako pojedynczegozlecenia.Pomagamy naszym Klientom skutecznie realizować długofalowe celemarketingowe, doradzamy najlepsze i ekonomicznie uzasadnionerozwiązania.Traktujemy sukces naszego Klienta jako własny.W naszym portfolio znajduje się szeroka gama gotowych rozwiązańinternetowych - od systemów wspierających tworzenie stroninternetowych i portali korporacyjnych do specjalizowanych systemówbazodanowych i raportujących wykorzystywanych w ramach firmowychintranetów. Jesteśmy gotowi przygotować nowe rozwiązania,dostosowane do specyficznych potrzeb naszych Klientów.Oferujemy:tworzenie stron www, portali firmowych, stron produktowych,tworzenie grafiki internetowej i animacji na potrzeby serwisówwww,wdrożenia systemów zarządzania treścią,intranety korporacyjne, ekstranety,systemy internetowej komunikacji B2B,specjalizowane narzędzia dla kampanii internetowych,internetowe oprogramowanie bazodanowe,migrację stron internetowych do narzędzi CMS (Content ManagementSystem),optymalizację stron internetowych,narzędzia przyjazne dla wyszukiwarek internetowych.Bezpieczeństwo sieciPrzechowywane w firmie dane często stanowią podstawowy kapitałprzedsiębiorstwa - od ich bezpieczeństwa zależy nie tylkoutrzymanie przewagi konkurencyjnej, lecz często takżebezpieczeństwo biznesowe Kontrahentów. Nieautoryzowaneudostępnienie lub utrata danych spowodować mogą nieodwracalneszkody dla całej firmy.Polityka bezpieczeństwa informacji polega nie tylko na wdrażaniutechnologii i procedur zapobiegających utracie lubnieautoryzowanemu udostępnieniu danych lecz również na poprawnymzarządzaniu informacją.Posiadamy wieloletnią praktykę w:audytach bezpieczeństwa systemów informatycznych ioprogramowania,planowaniu prawidłowej polityki bezpieczeństwa i dostępu doinformacji,projektach i wdrażaniu systemów ochrony danych,testach penetracyjnych sieci.Dostarczamy i wdrażamy:firewalle,narzędzia do wykrywania ataków (IDS),szyfrowane, bezpieczne połaczenia pomiędzy oddziałami firm,systemy ochrony antywirusowej,systemy archiwizacji i składowania danych. Systemy poczty i pracy grupowejPoczta elektroniczna stanowi główne medium komunikacji biznesowejoraz istotne medium marketingowe.Prawidłowo zaprojektowany system pocztowy wraz z systemem obiegu idystrybucji informacji wpływa na poprawę komunikacji wewnątrz firmyoraz komunikacji z kontrahentami, współpracownikami i potencjalnymiklientami.Tak jak w przypadku telefonu i faksu - podstawowym wymaganiemstawianym poczcie elektronicznej jest jej sprawność ibezawaryjność. Od sprawnego funkcjonowania systemu pocztowego orazjego bezpieczeństwa często zależy bezpieczeństwo biznesoweprzedsiębiorstwa. Efektywny i bezpieczny dostęp dla pracownikówzdalnych często decyduje o szybkości reakcji na zmiany rynkowe iwpływa na utrzymanie konkurencyjności firmy.Wybór systemu pocztowego oraz usług zintegrowanych powinien byćściśle powiązany z celami biznesowymi firmy i dostosowany do jejspecyfiki. Migracja do innego systemu jest zazwyczaj droga ikłopotliwa - tym istotniejsze jest, ażeby wybrane rozwiązaniaspełniały obecne i przewidywane wymagania, będąc przy tymnowoczesnymi, otwartymi na nadchodzące technologie.Systemy obiegu dokumentów i pracy grupowej, często tworzone jakorozwinięcie systemu pocztowego również powinny być dostosowane dozmieniających się wymagań i technologii, po to by spełniały swojąfunkcję również w przypadku zmiany technologii lub dróg przepływudokumentów (np. przy restrukturyzacji firmy).Nowe technologie - jak faks elektroniczny, poczta głosowa, VoIP -coraz częściej integrowane z usługami poczty elektroniczej,wpływają na poprawę komunikacji w firmie, jak również zmniejszeniekosztów przesyłu informacji i jej obróbki. Ich wdrożenie wymagaszerokiej wiedzy i ścisłej współpracy specjalistów na pograniczyinformatyki i telekomunikacji. W celu uzyskania najlepszych efektówzarówno faza projektu jak i wdrożenia przeprowadzone muszą byćprzez specjalistów posiadających doświadczenie we wdrażaniutechnologii heterogennych.Proponujemy:projekty systemów poczty i pracy grupowej, z uwzględnieniemspecyfiki firmy i integracji z istniejącą infrastrukturąinformatyczną,pełne wdrożenia systemów poczty, pracy grupowej, przepływudokumentów, unified messaging,migrację systemów do nowszych wersji oraz do systemów innychproducentów, wraz z migracją przechowywanych danych,projekty i wdrożenia systemów pocztowych z dostępęm zdalnym i dlaurządzeń mobilnych,audyty bezpieczeństwa i konfiguracji istniejących systemówpocztowych. Rozwiązania archiwizacji i składowaniadanychW obecnych czasach informacja jest jednym z ważniejszych aktywówkażdego przedsiębiorstwa. Gwałtowny rozwój technologii powodujelawinowy wzrost ilości przetwarzanych danych. Ich ochronę należyuznać za jeden z podstawowych priorytetów w procesie projektowaniai utrzymania systemów informatycznych.Systemy składowania i archiwizacji danych powinny zabezpieczaćprzedsiębiorstwo przed róznymi scenariuszami utraty danych, w tym:przypadkowym skasowaniem danych przez użytkownika systemu,programową utratą danych (np. na skutek błędnego działania programuczy systemu operacyjnego),mechanicznym uszkodzeniem nośnika danych (np. dysku twardego),kradzieżą sprzętu komputerowego lub nośników,zdarzeniami losowymi - jak pożar, powódź itp.Posiadamy udokumentowaną praktykę i śwadczymy usługi z zakresuwdrażania polityk przechowywania i odzyskiwania danych orazwdrażania i obsługi kompletnych systemów archiwizacji danych.Od doboru oprogramowania i jego współpracy ze sprzętem zależymożliwość wykonania szybkiego i wiarygodnego backupu oraz czasniezbędny na odtworzenie danych po awarii. Serwery dla małych i średnich firmSystem Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 jestzintegrowaną platformą serwerową przeznaczoną dla małych i średnichprzedsiębiorstw.Umożliwia łatwe i szybkie osiągnięcie korzyści z technologii orazzwiększenie wydajności pracy.Niski koszt oprogramowania w porównaniu z jego funkcjamipozycjonuje ten system w czołówce systemów dla małych i średnichprzedsiębiorstw.Łatwość wdrożenia i administracji pozwala na obniżenie kosztówobsługi technicznej.Gama wbudowanej funkcjonalności oraz nowoczesność i stabilnośćwykorzystanej technologii zapewnia bezpieczne i pewne środowiskopracy dla firm do 75 pracowników.Wśród elementów systemu należy wymienić:Microsoft Windows 2003 Server - Niezawodny system operacyjny zrozszerzonymi funkcjami zabezpieczeń. Współużytkowanie plików,drukarek i aplikacji. Wykorzystanie rozwiązania Active Directoryoraz dostępnych w nim narzędzi.Usługi Microsoft Windows SharePoint - środowisko współpracy ikomunikacji grupowej umożliwiające współużytkowanie dokumentów iinformacji.Microsoft Exchange 2003 - wydajny serwer poczty i pracy grupowej.Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition - nowoczesny silnikrelacyjnej baz danych, umożliwiający uruchamianie aplikacjibiznesowych.Microsoft ISA 2004 Server - uznany firewall, serwer zdalnegodostępu oraz serwer www-cachePowyżej wymienione możliwości w porównaniu z atrakcyjną ceną zakupui niskim kosztem utrzymania pozycjonuje Microsoft Windows SmallBusiness Server 2003 R2 w czołówce systemów dla przedsiębiorstw do75 pracowników. Nowoczesność i bezpieczeństwo rozwiązania orazzaawansowana współpraca z najpopularniejszymi aplikacjami biurowymipozwala nie tylko zredukować TCO (Total Cost of Ownership -całkowity koszt utrzymania) systemu lecz także uzyskać oszczędnościw wyniku wydajniejszej pracy użytkowników i poprawy przepływudokumentów i informacji w Firmie.Nasze doświadczenie we wdrażaniu oraz utrzymaniu sieci opartych naMicrosoft Windows Small Business Server gwarantuje naszym Klientompełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez to oprogramowanie. Doradztwo, audytyNiezwykle szybki postęp w technologiach informatycznych wymagabardzo przemyślanych decyzji, popartych szeroką i dogłębną wiedzą.Drobne z pozoru różnice doprowadzić mogą do nieuzasadnionegowzrostu kosztów budowy, utrzymania lub późniejszej modernizacjisystemów informatycznych.Prawidłowa analiza potrzeb Klienta, wieloletnie doświadczenie orazwysokie kwalifikacje naszej kadry zapewniają poprawnezaprojektowanie lub zmodernizowanie infrastruktury informatycznejfirmy, z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych wymagań.Przynosi to długofalowe korzyści i oszczędności poprzezwykorzystanie odpowiednich technologii, redukcję TCO systemów(Total Cost of Ownership pełny koszt utrzymania) oraz poprawęfunkcjonowania i współdziałania poszczególnych komponentów.Naszym Klientom oferujemy:Planowanie kompleksowej realizacji lub modernizacji istniejącejinfrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstwDobór platform pod klucz (sprzęt, oprogramowanie, konfiguracja)Doradztwo w zakresie technologii firmy Microsoft (dobór,konfiguracja, optymalizacja)Audyty bezpieczeństwa infrastruktury informatycznejAudyty i analizę struktury kosztów IT, redukcję i restrukturyzacjęTCO infrastruktury ITAnalizę licencjonowania, audyty legalności oprogramowania Oprogramowanie Dział rozwoju oprogramowania CCA wspiera naszych Klientów,dostarczając specjalizowanych programistów, projektantów ianalityków systemowych.Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych, rozproszonychsystemów informatycznych, głównie w oparciu o platformę Microsoft.NET i PHP dla systemów rodziny Windows oraz Linux/Unix.Posiadamy udokumentowaną wiedzę oraz doświadczenie w tworzeniu ianalizie:aplikacji bazodanowych,systemach przetwarzania danych,systemach raportujących,specjalizowanych interfejsach pośredniczących,systemów internetowych,systemów obiegu dokumentów,systemów zarządzania treścią (CMS),sklepów internetowych,interaktywnych projektów internetowych.Doświadczenie w analizie i prowadzeniu projektów informatycznychopartych o technologie firmy Microsoft oraz technologieinternetowe, gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomutechnologicznego i bezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań.Do kompetencji Działu Rozwoju Oprogramowania należą:projekty systemów i komponentów,tworzenie kompletnych systemów specjalizowanych do wymagańKlientów,tworzenie interfejsów programowe pomiędzy komponentami wdrażanychsystemów,tworzenie systemów przetwarzania i konwersji danych,tworzenie rozwiązań opartych o relacyjne bazy danych iwspółpracujących z hurtowniami danych, w tym także systemówanalitycznych i raportowych,oprogramowanie rozproszone i ekstranetowe,analiza istniejących rozwiązań, w tym analiza technologiczna,funkcjonalna i audyty bezpieczeństwa oprogramowania,zapewnienie wsparcia przy projektach wdrożeniowych,nadzór inwestorski nad wdrożeniami rozwiązań firm trzecich,lokalizacja oprogramowania,oprogramowanie specjalizowane i systemy dedykowane. Integracja systemów ITPodstawowym zadaniem systemów informatycznych przedsiębiorstwa jestusprawnienie i optymalizacja procesów wewnątrz firmy orazzapewnienie współpracy systemów wewnętrznych z zewnętrznymidostawcami danych i usług.Prawidłowe planowanie struktury, funkcjonalności oraz wynikowydobór konkretnych rozwiązań systemów informatycznych jest kluczowymelementem zapewnienia nowoczesności technologicznej firmy przyzoptymalizowanych kosztach i wysokim współczynniku zwrotuinwestycji (ROI).Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie odpowiadają za większośćprocesów wewnętrznych i komunikacji firmy ze światem zewnętrznym.Ich niezawodność i wydajność są kluczowymi czynnikami wpływającymina prawidłowe funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.Współpraca pomiędzy poszczególnymi systemami wpływa na sprawnośćprocesów biznesowych i pracochłonność poszczególnych zadań.Bezpieczeństwo i ochrona informacji jest kluczowym elementemniezbędnym do zachowania konkurencyjności oraz stabilnościbiznesowej firmy.Projektujemy, integrujemy i wdrażamy systemy w oparciu o nowoczesnei sprawdzone rozwiązania.Osiągnięcie celu, którym jest zbudowanie sprawnego, efektywnegosystemu informatycznego, wymaga zespolenia działań w różnychsferach techniki komputerowej. Działania te łączą wiedzę z zakresusieciowych systemów operacyjnych, okablowania strukturalnego,technologii sieciowych i infrastruktury telekomunikacyjnej, w celustworzenia spójnego systemu informatycznego.Każdorazowo dobieramy technologię do potrzeb, w oparciu o pełnąanalizę istniejącej infrastruktury, wymagań biznesowych oraznajlepszych technik i zaleceń producentów systemów. Kładziemynacisk na automatyzację procesów firmy przy zachowaniu zgodności zwymaganiami korporacyjnymi i ekonomiczności wdrażanych rozwiązań.Dzięki umowom partnerskim i autoryzacjom wiodących producentówsprzętu i oprogramowania, posiadamy wiedzę specjalistyczną iwsparcie bezpośrednio od zespołów inżynierskich dostawców.Posiadamy udokumentowaną praktykę w:projektowaniu i modernizacji kompletnych środowisk informatycznychfirm,wdrażaniu systemów bezpieczeństwa zewnętrznego firewalli, systemówkontroli dostępu i detekcji włamań,wdrażaniu systemów i polityk bezpieczeństwa wewnętrznego systemówantywirusowych, polityk bezpieczeństwa, polityk awaryjnych,tworzeniu bezpiecznych systemów dostępu zdalnego dla Pracowników iKontrahentów,tworzeniu bezpiecznych połączeń rozległych pomiędzy placówkamifirmy,wdrażaniu i migracji systemów poczty i pracy grupowej,wdrażaniu systemów bazodanowych i hurtowni danych,wdrażaniu systemów intranetowych i ekstranetowych,tworzeniu zintegrowanych systemów faksowych,integracji aplikacji oraz danych,wdrażaniu systemów automatycznego monitoringu stanu infrastrukturyIT,tworzeniu systemów archiwizacji i ochrony danych.Zapewniamy wsparcie we wszystkich etapach procesu integracji:proces planowaniadoradztwo, dobór rozwiązańtesty funkcjonalne i wydajnościoweintegracja struktur informatycznych, sprzętu i aplikacjiheterogennychZapewniamy skuteczną i zgodną ze światowymi standardami metodykęprowadzenia projektu.Dzięki niej nawet najbardziej skomplikowane projekty integratorskiekończymy w ramach ustalonego czasu i budżetu. Dzięki wypracowanejniezależności od producentów technologii informatycznychproponujemy rozwiązanie najbardziej funkcjonalne i skuteczne zpunktu widzenia interesów Klienta.Proces integracji traktujemy w sposób kompleksowy zapewniającszkolenia dla użytkowników nowych systemów, poprzez które będąmogli sprawnie wykorzystywać nowe rozwiązania. Często proceswdrożenia jest przeprowadzany w sposób umożliwiający nieprzerwanąpracę Firmy, dla której realizujemy projekt. SieciTransmisja danych stała się podstawowym środkiem przekazuinformacji - zarówno wewnątrz firmy, pomiędzy oddziałami jakrównież podstawowym środkiem komunikacji firmy ze światemzewnętrznym.Nowoczesna, niezawodna i szybka infrastruktura komunikacyjna stajesię obecnie podstawą funkcjonowania większości firm, niezależnie odcharakteru prowadzonej działalności. Pozwala na efektywne działaniei konkurowanie w warunkach gospodarki rynkowej. Od jej jakości iniezawodności często zależy skuteczność funkcjonowania całegoprzedsiębiorstwa.Wdrażamy nowoczesne rozwiązania gwarantujące wymagany poziombezpieczeństwa i niezawodności komunikacji, przy jednoczesnymuwzględnieniu aspektów ekonomicznych.