52.2379559 21.0051473

Stowarzyszenie AVSI Polska

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Królewska 16Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Tytuł projektu:Na swoim w biznesieProjekt jest współfinansowany w ramach Działania 6.2 „Wsparcieoraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwiemazowieckim.Numer projektu: POKL.06.02.00-14-040/10.Okres realizacji projektu15.12.2010 - 31.07.2012Cele projektuCel ogólny: kompleksowa pomoc w umożliwieniurozpoczęcia działalności gospodarczej 48 osób(26 kobiet i 22 mężczyzn)Cele szczegółowe:przekazanie wiedzy i umiejętności do założeniai prowadzenia własnej firmy,zwiększenie motywacji i aktywizacja zawodowa dosamozatrudnienia,wsparcie finansowe działalności gospodarczej oraz wsparciepomostowe dla 32 osób.Grupa docelowaUczestnikami projektu będzie 48 osób, które muszą spełnićnastępujące kryteria obligatoryjne:zamierzają założyć działalność gospodarczą,zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego naterenie jednego z powiatówobszarów interwencji projektu:powiat nowodworski, powiat zachodnio-warszawski, powiat pruszkowski, powiat piaseczyński, Miasto Stołeczne Warszawa,nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczejw okresie 12 mięsięcyprzed dniem przystąpienia do projektu.Struktura grupy docelowej26 kobiet i 22 mężczyzn,co najmniej 12 osób powyżej 45 roku życia,co najmniej 5 osób zwolnionych z przyczyn leżących postronie zakładu pracy i pozostających bez zatrudnieniaprzez minimum 3 miesiące od momentu zwolnienia dodnia przystąpienia do projektu,co najmniej 5 osób niepełnosprawnych,  co najmniej 8 osób zamieszkujących w gminachwiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys.mieszkańców, zamierzające podjąć działalność gospodarcząw obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lubzwierzęcą,36 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 8 osóbdługotrwale bezrobotnych, 8 osób uczących sięi kształcących, 12 osób nieaktywnych zawodowo,12 osób pracujących. Harmonogram pracy z beneficjentami projektu1. Rekrutacja beneficjentów (02-03.2011)przyjmowanie zgłoszeń,weryfikacja formalna,rozmowy kwalifikacyjne,utworzenie listy rankingowej (48 osób) i listy rezerwowejuczestników,podział na 4 grupy po 12 osób.Kryteria kwalifikacji uczestników na listę rankingowąspełnienie kryteriów obligatoryjnych,status osoby na rynku pracy umożliwiający zapewnienie założonejstruktury grupy docelowej,ocena predyspozycji do prowadzenia biznesu,ocena pomysłu na biznes i jego perspektyw. 2) Szkolenia i doradztwo indywidualne (02-07.2011)diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych (podczas rekrutacji),szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalnościgospodarczej (w 4 grupach po 12 osób,10 dni x 7h) Szkolenia będą się odbywać w dobrym punkcie komunikacyjnymw Centrum Warszawy, w grupach dzienneji południowej. Uczestnikom zapewniamyprofesjonalnego trenera,catering (przerwy kawowe i obiad),materiały szkoleniowe,ubezpieczenie.certyfikat ukończenia szkolenia.Formy dydaktyczne wykorzystywane na szkoleniachstudium przypadku uwzględniające specyfikę firm sektora MMŚPoraz grupy docelowej projektu,praca indywidualna i w grupie,dyskusja moderowana,wykład interaktywny.Zagadnienia szkolenioweWłasny biznes: cechy przedsiębiorcy, wybór ostatecznegokształtu biznesu, franchising, przygotowania do założenia własnegobiznesu,ABC prowadzenia działalności gospodarczej: rodzaje formprawnych prowadzenia własnego biznesu, koszty oraz wymogi prawne,wymogi dotyczące formy prawnych wynikających z zapisu POKL6.2,Rejestracja firmy: wymogi urzędowe, formularze i druki,wpis do ewidencji, kody PKD, REGON, rejestracja ZUS i US,konto firmowe, inne pozwolenia i wymogi,Księgowość, Podatki, ZUS: rodzaje ewidencji księgowej,klasyfikacja kosztów, podatki, zasady rozliczeń ZUS,Koszty rozpoczęcie i prowadzenia działalności: analizakosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej, koszty stałei zmiennie prowadzenia działalności, plan sprzedaży,dywersyfikacja przychodów, kwalifikowalność wydatków z dotacjiPOKL 6.2,Źródła finansowania działalności gospodarczej: dofinansowaniaunijne POKL, POIG, RPO WM, leasing, pożyczka, kredyt,Marketing małej firmy: analiza rynku, badanie rynkowe, analizakonkurencji, koncepcja doboru usług i produktów,Plan promocji: strategia promocji dla firmy, e- marketing,metody pozyskiwania klientów,Biznes plan: zasady przygotowywania, kwalifikowalność, wymogikonkursowe,Biznes plan: study case – sesja warsztatowa.doradztwo indywidualne (6h na osobę)Każdy uczestnik projektu po ukończonym szkoleniu będzie miał dodyspozycji 6 godzin (przed terminem złożenia na konkurswniosków) by skonsultować swój biznes plan. Zadaniem ekspertabędzie udzielenie wyczerpujących fachowych wskazóweki odpowiedź na indywidualne pytania. Sesje doradcze odbędą sięw dobrym punkcie komunikacyjnym w Centrum Warszawy,w terminie dogodnym dla uczestników.3) Pomoc finansowa dla Uczestników (05.2011-07.2012)składanie wniosków i biznesplanów do 05.2011,posiedzenia Komisji Oceny Wniosków - ocena formalnai merytoryczna wniosków i biznesplanów przyznaniedotacji dla 32 osób (po 8 z każdej grupy)- 06.2011,rejestracja działalności gospodarczej przez uczestnikówi wypłata dotacji (40.000 PLN/osobę) - 06-07.2011,wypłata wsparcia pomostowego (8.622 PLN/osobę)- 06.2011-03.2012,monitoring i kontrola działalności gospodarczeji wykorzystania dotacji - 06.2011-07.2012.4) Doradztwo specjalistyczne po założeniu działalności gospodarczej(06.2011-07.2012)Konsultacje mają na celu usprawnienie funkcjonowania młodych firmoraz kompleksową pomoc w funkcjonowaniu firmy. Uczestnicyprojektu będą mogli skorzystać z doradztwa z zakresu:podatków, prawa, księgowości, marketingu, IT itp. Każdyz uczestników będzie miał do dyspozycji 10h porad w całymokresie projektu w formie bezpośredniej, on-line,przez komunikatory internetowe itp.skład i wydruk organizera promującego firmy –2 kwartał 2012.