53.8017971 20.5088515

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Jagiellońska 78Olsztyn

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Nasz znak: SZP.270.24.2013 Data: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po
byłej bibliotece z czytelnią
w
SPZGiChP w Olsztynie na salę konferencyjno – szkoleniową
z
wyposażeniem multimedialnym związana z realizacją projektu pn.:
„Zdrowe płuca dla wszystkich”
Biuletyn
Zamówień Publicznych Nr 190163 - 2013 z dnia 18.09.2013
roku
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia
publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)
NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i
Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 089 5322966, faks 089 5322979.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.pulmonologia.olsztyn.pl I. 2) RODZAJ
ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:
Przebudowę i adaptację pomieszczeń po byłej
bibliotece z czytelnią w SPZGiChP w Olsztynie na salę konferencyjno
- szkoleniową z wyposażeniem multimedialnym związana z realizacją
projektu pn.:Zdrowe płuca dla wszystkich. II.1.2) Rodzaj
zamówienia:
dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu
oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem
niniejszego zamówienia jest przebudowa i adaptacja pomieszczeń po
byłej bibliotece z czytelnią w SPZGiChP w Olsztynie na salę
konferencyjno - szkoleniową z wyposażeniem multimedialnym związana
z realizacją projektu pn.: Zdrowe płuca dla wszystkich. 2.
Realizacja zamówienia składa się z następujących etapów: a)
przebudowa i adaptacja sali konferencyjno - szkoleniowej z
zapleczem o łącznej powierzchni użytkowej 117,33 m2 , b) dostawa,
montaż i uruchomienie wyposażenia multimedialnego sali
konferencyjno-szkoleniowej, c) przeszkolenie personelu w zakresie
obsługi technicznej dostarczonego wyposażenia multimedialnego,.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.20.00-6, 32.34.00.00-0, 32.33.33.00-1, 32.35.10.00-1,
45.30.00.00-3, 45.40.00.00-1, 45.43.21.13-4. II.1.7) Czy
dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty
wariantowej:
nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 05.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja
na temat wadium:
1. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być
wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na
rachunek bankowy: Bank Millennium S.A 771160 2202 0000 0000
61937410 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d)
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 roku, Nr 42, poz. 275). 3. Wadium
wniesione w formie innej niż pieniężna winno być przesłane na adres
Zespołu do dnia 30.09.2013 roku do godz. 10:00, w osobnej kopercie
z nazwą Wykonawcy, z dopiskiem WADIUM - Przebudowa i adaptacja
pomieszczeń po byłej bibliotece z czytelnią w SPZGiChP w Olsztynie
na salę konferencyjno - szkoleniową z wyposażeniem multimedialnym
związana z realizacją projektu pn.: Zdrowe płuca dla wszystkich
(zaleca się dołączenie do oferty dowodu przelewu, bądź kopii
dokumentów określonych w pkt 2 lit. b do e). 4. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania
III.3.2) Wiedza i
doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia ubiegać
się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednio przygotowaną
ofertę oraz posiadają wiedzę i doświadczenie i dysponują
odpowiednim potencjałem technicznym, t.j. wykonali w jednostkach
użyteczności publicznej min. 2 roboty budowlane polegające na
przebudowie pomieszczeń o wartości przynajmniej jednej z nich min.
400 000,00 zł brutto oraz wykonali min. 2 dostaw wraz z montażem,
instalacją i uruchomieniem wyposażenia multimedialnego o wartości
przynajmniej jednej z nich min. 300 000,00 zł brutto w tym celu
złożą stosowny wykaz oraz oświadczenie III.3.3) Potencjał
techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia ubiegać
się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednio przygotowaną
ofertę oraz posiadają wiedzę i doświadczenie i dysponują
odpowiednim potencjałem technicznym, t.j. wykonali w jednostkach
użyteczności publicznej min. 2 roboty budowlane polegające na
przebudowie pomieszczeń o wartości przynajmniej jednej z nich min.
400 000,00 zł brutto oraz wykonali min. 2 dostaw wraz z montażem,
instalacją i uruchomieniem wyposażenia multimedialnego o wartości
przynajmniej jednej z nich min. 300 000,00 zł brutto w tym celu
złożą stosowny wykaz oraz oświadczenie III.3.4) Osoby
zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie
zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i
odpowiednio przygotowaną ofertę oraz dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, t.j. - dysponują osobami kierującymi
robotami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności
analogicznej do przedmiotu zamówienia t.j.: w branży budowlanej, w
branży elektrycznej, w branży sanitarnej, dysponują osobami (min.
1) posiadającymi kompetencje do przeszkolenia personelu w zakresie
obsługi urządzeń multimedialnych w tym celu złożą stosowny wykaz
oraz oświadczenie III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i
finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia ubiegać
się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednio przygotowaną
ofertę oraz są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
realizację zamówienia, t.j. są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1000
000,00 zł w tym celu złożą stosowne oświadczenie III.4)
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24
UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania
spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4)
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w
pkt III.4) albo w pkt III.5) Pozostałe dokumenty, które należy
dołączyć do oferty: 1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy -
Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2. aktualne pełnomocnictwo udzielone osobie
podpisującej dokumenty ofertowe, o ile jej prawo do reprezentowania
Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu
rejestrowego, 3. kosztorys ofertowy, obejmujący pełen zakres robót
budowlano-montażowych i instalacyjnych wraz z cenami jednostkowymi
i wartością robót, sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o
przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ, 4. wykaz
wszystkich urządzeń składających się na wyposażenie multimedialne
sali konferencyjno-szkoleniowej wraz z nazwą producenta, cenami
jednostkowymi netto i brutto. Do wykazu należy dołączyć opisy wraz
z rysunkami lub zdjęciami oferowanego wyposażenia multimedialnego.
5. oświadczenie Wykonawcy, iż dostarczy dokumentację techniczną,
instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne zainstalowanego
wyposażenia multimedialnego najpóźniej w dniu jego dostawy, 6.
6 oświadczenie, iż producent oferowanego sprzętu
multimedialnego posiada certyfikat ISO 9001: 2000 lub inne
zaświadczeni e niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem
zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi na proces
projektowania i produkcji , jeżeli zamawiający odwołują się do
systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach
europejskic h i zobowiązuje się dostarczyć w/w dokument na każde
wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni, 7. certyfikaty CE dla
oferowanego wyposażenia multimedialnego określonego w Załączniku Nr
1 do SIWZ, 8. oświadczenie, że oferowane komputery posiadają
certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem
operacyjnym, SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1)
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia
zamówienia:
przetarg nieograniczony. IV.2)
KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny
ofert:
najniższa cena. IV.4) INFORMACJE
ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna
specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pulmonologia.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i
Chorób Płuc ul. Jagiellońska 78 10-357 Olsztyn Budynek główny,
piętro III, pok. 317. IV.4.4) Termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół
Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Jagiellońska 78 10-357 Olsztyn Budynek
główny, piętro III, sekretariat. IV.4.5) Termin związania
ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym
dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej:
Projekt Zdrowe płuca dla wszystkich jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia:
tak Dyrektor Irena Petryna Załączniki:
Plik Opis Rozmiar Ostatnia zmiana SIWZ.pdf287 Kb 2013-09-18
14:50 Załacznik_Nr1-Opis_wyposazenia_multimedialnego.pdf87
Kb 2013-09-18 14:50 Zalacznik_Nr2-Formularz_ofertowy.doc104
Kb 2013-09-18 14:51 Zalacznik_Nr3-Projekt_umowy.pdf273 Kb
2013-09-18 14:51
Zalacznik_Nr4-Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf39 Kb
2013-09-18 14:51
Zalacznik_Nr5-Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf
46 Kb 2013-09-18 14:51 Zalacznik_Nr6-Wykaz _wykonanych
_robot_budowlanych_i_dostaw.doc36 Kb 2013-09-18 14:51
Zalacznik_Nr7-Opis_wykonania_robot.zip13333 Kb 2013-09-18
14:58 Zalacznik_Nr8-Przedmiar_robot.zip1842 Kb 2013-09-18
14:58 Zalacznik_Nr9-Dokumentacja_techniczna.zip11644 Kb
2013-09-18 14:58