Kancelaria w Poznaniu

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Grodzka 20/4

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

W tym miejscu będziemy Państwa informować o bieżących zmianach wpolskim i niemieckim prawie oraz orzecznictwie, a także o istotnychwydarzeniach w naszej prawniczej praktyce zawodowej.Obsługa prawna projektu budowy Ambasady Polskiej wBerliniePrawne aspekty sprawy Amber Gold i FinroyalSprawa Amber Gold w ostatnim czasie praktycznie nie schodzi z łammediów i jest szeroko dyskutowana w prasie i telewizji. Wdyskusji przewijają się dwa główne wątki: dlaczegomożliwa była tak długa i praktycznie bezkarna działalnośc AmberGold pomimo ostrzeżeń nadzoru finansowego i kryminalnej przeszłościMarcina Plichty oraz jakie są szanse poszkodowanych na odzyskanieprzynajmniej części zainwestowanych pieniędzy. (czytaj dalej)Handel internetowy - niewielka zmiana, ogromneskutkiUwadze wielu administratorów sklepów internetowych uszłowprowadzenie w ostatnim czasie istotnych zmian w handluinternetowym. Zgodnie z § 312 g ust. III BGB (niemiecki kodekscywilny) od 1.08.2012 przycisk zamawiam (towar) musi byćopatrzony podpisem składam zamówienie podlegające opłacie alboinnym sformułowaniem o tym samym znaczeniu, przy czym przycisk tenmusi być dobrze widoczny. (czytaj dalej)Działaność polskiego sklepu internetowego na rynku niemieckimWszystkie pytania związane zpraweminternetowym prosimykierować do pana mecenasaAndrzeja Kozioł.Nagła fala pozwów o zaprzestanie stosowania klauzulniedozwolonych w PolsceOd wielu lat powszechną praktyką w Niemczech jest stosowanie wezwańbądź też pozwów o zaprzestanie stosowania klauzul niedozwolonych-wystarczy mały błąd w pouczeniu konsumenta o jego prawach nastronie internetowej sprzedawcy i już trzeba liczyć się zotrzymaniem wezwania do jego usunięcia oraz złożenia oświadczenia,na mocy którego każde następne stosowanie błędnego pouczenia będziesię wiązało z zapłaceniem wysokiej kary umownej. (czytaj dalej)Nagła fala pozwów o zaprzestanie stosowania klauzulniedozwolonych w Polsce- część IISzeroko pojęte prawo internetowe i technologii informacyjnychnależy do najszybciej rozwijających się dziedzin prawa, a związanez tym zmiany mogą zaskoczyć nawet uważnego obserwatora. Po opisanejprzez nas wcześniej nagłej fali pozwów o zaprzestanie stosowaniaklauzul niedozwolonych w Polsce, której ofiarami stali sięprzedsiębiorcy prowadzący działalność w internecie, nacelowniku znaleźli się tym razem zwykli użytkownicy Internetu,którzy wymieniali między sobą pliki, a w szczególności filmy,muzykę i gry komputerowe, w najróżniejszych sieciach wymianyplików. (czytaj dalej)DOTACJE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE NIEMIECZarządzanie, markteing, udział w wystawach i targach orazotwarcie nowych rynkówKancelaria Goldenstein amp Partner pomaga swoimKlientom w ocenie ich potrzeb finansowych, a także w ubieganiu sięo odpowiednie dotacje i inne możliwości finansowania projektów.Dotacje przyznawane są m.in. na wzmocnienie konkurencyjnościi zdolności adaptacyjnych, w szczególności w przypadku ekspansji narynki zagraniczne jak i wsparcia innowacyjnościmałych iśrednich przedsiębiorstw zarówno w kraju jak i za granicą.(czytaj dalej)Aktualne orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości:„Dyskryminacja w ograniczeniu dostępu do pracy polskichpracowników.”RFN złamała prawo wspólnotowe poprzez istniejące ograniczeniaprawne w zakresie wolności kontraktowania, przewidujące możliwośćzawarcia umowy o przeprowadzenie prac na terenie RFN, tylko iwyłącznie z niemieckimi przedsiębiorstwami. Zadecydował o tym wyrokTrybunału z 21. 1. 2010 (C-546/07 – Komisja/RFN).Artykuł 1 ustęp 1 umowie międzyrządowej z dn. 31.01.1990 r. odelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umówo dzieło, ograniczał interpretację – zdaniem strony niemieckiej–drugiej strony do przedsiębiorstw niemieckich. Taka interpretacjatych przepisów wymagała od strony kontraktowej założenie działalnościgospodarczej na terenie RFN, w efekcie uchybiając zobowiązaniom wynikającym ze swobodyświadczenia usług. Wykroczenie przeciwko swobodzie traktatowej, niemogło być uzasadnione ani względami natury ekonomicznej, ani teżpraktycznymi problemami w stosowaniu przedmiotowej umowy.Prawne aspekty zakładania farm wiatrowych w PolsceKancelaria Goldenstein świadczy porady prawne znanymprzedsiębiorstwom z branży energii odnawialnej, zarówno z polski,jak i zagranicy. Na podstawie naszych doświadczeń w obsłudzeinwestorów stworzyliśmy krótki informator pt.:Prawne aspekty zakładania farm wiatrowych w Polscei udostępniliśmy Państwu jego treść pod powyższym linkiem.Wszystkie pytania związane z prowadzeniem inwestycji odnośnie farmwiatrowych prosimy kierować do pana mecenasa Szeji w szczecińskiejsiedzibie kancelarii.Niekonstytucyjność wykładni opłaty planistycznej w przypadku brakuzmiany przeznaczenia gruntu i uchwalenia nowego planuzagospodarowania przestrzennego (Wyrok z 9 lutego 2010 r.)Podjęcie uchwały o ustaleniu nowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego lub jego zmiana może prowadzić do podwyższenia jegowartości w sytuacji późniejszej jej sprzedaży. Sytuacja taka mamiejsce, gdy zmiana przeznaczenia gruntu zostanie podjęta uchwałąrady, np. z gruntów rolnych na grunty przemysłowe. Tzw. opłataplanistyczna uregulowana jest w ustawie o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr. 80, poz. 717 ze zm.) wartykule 36 ust. 4.Zdarzają się również przypadki, że uchwalenie nowego planuzagospodarowania przestrzennego następuje bez zmiany przeznaczeniagruntu. Trudno jest wówczas przyjąć tezę, że nowy uchwalenie nowegoplanu miałoby wpływ na podwyższenie wartości gruntu. TrybunałKonstytucyjny orzekł w dniu 9 lutego 2010 r. o niekonstytucyjnościtakiej interpretacji przedmiotowego przepisu (P 58/08).Ta sama zasada obowiązywać będzie w przypadku uchwalenia nowegoplanu w wyniku utraty ważności przez plan poprzednio obowiązujący,w wypadku braku zmiany przeznaczenia gruntów.Obrót handlowy i gospodarczy z Niemcami – Ogólne warunki umów(Allgemeine Geschäftsbedingungen).W eksporcie handlowym do Niemiec wiele polskich firm praktykujesprzedaż towarów, nie zaciągając wcześniej porady prawnej, liczącna pomyślność kontraktu i solidność niemieckich partnerówhandlowych.Pomyślność kontraktu, zwłaszcza jeżeli chodzi o kontrakt o dużejwartości, można jednak wcześniej zabezpieczyć podejmującodpowiednie kroki przygotowawcze takie jak zasięgnięcie informacji,co do kondycji ekonomicznej przyszłego kontrahenta, negocjacjekonkretnej umowy, optymalizacja umowy pod względem prawnym,podjęcie kroków zabezpieczających roszczenie.Przy długofalowym eksporcie towaru do Niemiec celowym rozwiązaniemjest stosowanie zgodnych z prawem niemieckim ogólnych warunków umów(Allgemeine Geschäftsbedingungen) w celu zabezpieczenia interesóweksportera oraz racjonalizacji stosunków umownych.Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym krótki informatoremObrót handlowy i gospodarczy z Niemcami – Ogólne warunki umów(Allgemeine Geschäftsbedingungen).Wszystkie pytania związane z ogólnymi warunkami umów prosimykierować do pana mecenasa ChristophaNapiorkowskiego.