50.1555709 19.4541829

Krzysztof Dłużniewski

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Kościuszki 134Trzebinia

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

DLAWIERZYCIELA        DLA DŁUŻNIKAInformator wierzycielaNiniejszy informator zawiera podstawowe informacje o egzekucjisądowej i pomocny jest zwłaszcza przy sporządzeniu wnioskuegzekucyjnego.1. Co to jest egzekucja sądowa?Najkrócej rzecz ujmując, egzekucja sądowa jest to zastosowanieprzez powołane do tego organy państwowe (Sąd, Komornika Sądowego)przewidzianych prawem środków przymusu w celu uzyskania od dłużnikaświadczenia należnego wierzycielowi na podstawie tytułuwykonawczego.2. Rodzaje egzekucji sądowejPolska procedura cywilna wyróżnia zasadniczo dwa rodzaje egzekucjisądowej:− egzekucja świadczeń pieniężnych− egzekucja świadczeń niepieniężnych (np. Eksmisja, wydanieruchomości)Należy pamiętać, że egzekucja sądowa świadczeń pieniężnychjest egzekucją realną, tzn., że środki egzekucyjne kierowanesą do majątku dłużnika.3. Podstawa egzekucji. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. O tym co jest tytułemwykonawczym rozstrzyga ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC),a konkretnie art. 776. I tak, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulęwykonalności. Najczęściej spotykana sytuacja to taka, gdziewierzyciel dysponując prawomocnym orzeczeniem sądu (lubnieprawomocnym ale podlegającym natychmiastowemu wykonaniu)zamierza wyegzekwować od swojego dłużnika nałożony na niegoobowiązek. Należy pamiętać, że orzeczenie sądu (nawet prawomocne)to dopiero tytuł egzekucyjny, który nadaje się do złożenia dokomornika dopiero po nadaniu mu tzw. „klauzuli wykonalności”.Klauzulę wykonalności sąd nadaje na wniosek wierzyciela. Wniosek onadanie klauzuli wykonalności sąd winien rozpoznać niezwłocznie,nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia (art.781 1 KPC).Dopiero po nadaniu klauzuli wykonalności orzeczenie sądowe stajesię tytułem wykonawczym, który można złożyć komornikowi wraz zwnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.4. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.Sam tytuł wykonawczy nie uprawnia komornika do działania. W celuwszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien:- złożyć komornikowi tytuł wykonawczy woryginale,- złożyć wniosek o wszczęcie postępowaniaegzekucyjnego.5. Co powinien zawierać wniosek o wszczęcie postępowaniaegzekucyjnego.Zgodnie z art. 797 KPC we wniosku lub żądaniu przeprowadzeniaegzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma byćspełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku należy dołączyć tytułwykonawczy.Świadczenie, które ma być spełnione to najczęściej kwota pieniężna,którą dłużnik ma zapłacić wierzycielowi zgodnie z tytułemwykonawczym. We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnegonależy wymienić daty od których komornik będzie liczył odsetki.Należy pamiętać, iż nie można żądać więcej ponad to co wynika ztytułu wykonawczego.Sposób egzekucji, to nic innego jak rodzaj mienia dłużnika doktórego wierzyciel kieruje egzekucję. W ramach egzekucji świadczeńpieniężnych wyróżnia się następujące sposoby egzekucji:- egzekucję z ruchomości- egzekucję z wynagrodzenia za pracę- egzekucję z rachunków bankowych- egzekucję z innych wierzytelności- egzekucję z praw majątkowych- egzekucję z nieruchomości- uproszczoną egzekucję z nieruchomości- egzekucję ze statków morskichWe wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego można ograniczyćsię do wymienienia w/w sposobów, które wierzyciel winien wybraćadekwatnie do posiadanego przez dłużnika majątku. Należy pamiętać,iż wierzyciel z reguły najlepiej zna sytuację swojego dłużnika, wiejakim porusza się on samochodem, gdzie pracuje, w jakim bankuposiada konto. W celu skutecznej egzekucji wiedzą tą należypodzielić się z komornikiem, co znakomicie ułatwia i przyspieszapostępowanie egzekucyjne. Na niniejszej stronie zamieszczono wzorywniosków egzekucyjnych, którymi można się posłużyć w celu wszczęciapostępowania egzekucyjnego.6. Wiedza o majątku dłużnika. Jak już wspomniano, wierzyciel we własnym interesie powinien wewniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wskazać komornikowimienie dłużnika, które podlegać będzie zajęciu, a następniesprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym. Pisząc wniosek egzekucyjnywierzyciel może i powinien skorzystać z wiedzy, którą posiada. Cozrobić, w przypadku, gdy wierzyciel nie posiada takiej wiedzy i niewie czy jego dłużnik posiada jakikolwiek majątek. W takim wypadkuwierzyciel może ograniczyć się tylko do wymienienia sposobówegzekucji, które ma zastosować komornik. Obowiązkiem komornika jestwezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 801 kpc.Jeżeli złożone przez dłużnika wyjaśnienia nie doprowadzą doujawnienia mienia wystarczającego do przeprowadzenia skutecznejegzekucji, wtedy wierzyciel ma do wyboru:- złożenie wniosku do sądu o nakazanie dłużnikowiwyjawienia majątku (art. 913 kpc)- zlecenie komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniemmajątku dłużnika (797 1KPC).Przy egzekucji należności alimentacyjnych, komornik z urzęduprzeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanumajątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania (art. 1086kpc). Wierzyciel składający wniosek o egzekucję alimentów lubrenty mającej charakter alimentów we wniosku egzekucyjnym nie maobowiązku wskazywania sposobu egzekucji. Obowiązkiem komornika jestzastosowanie niezbędnych sposobów egzekucji z urzędu, z wyjątkiemegzekucji z nieruchomości. Wierzyciel alimentacjyjny ma obowiązekwskazania świadczenia, które ma być wyegzekwowane ma równieżobowiązek współdziałania z komornikiem i udzielania mu informacjimogących mieć wpływ na skuteczność egzekucji.7. Wyjawienie majątku.Wyjawienie majątku jest pomocniczym środkiem egzekucyjnym służącymdo uzyskania od dłużnika informacji o jego majątku w celuzapewnienia skutecznej egzekucji świadczeń pieniężnych. Wniosek owyjawienie majątku składa się do ogólnej właściwości dłużnika tzn.sąd w którego okręgu dłużnik ma miejsce zamieszkania. W przypadku,gdy dłużnikiem jest osoba prawna lub inny podmiot nie będący osobąfizyczną, wówczas sądem właściwym jest sąd miejsca ich siedziby.Postępowanie o wyjawienie majątku uregulowane jest szczegółowo wart. 913 KPC – 920 KPC.8. Zlecenie komornikowi poszukiwania za wynagrodzeniem majątkudłużnika. Powyższe uregulowane jest w art. 797 1 KPC. Należypamiętać, iż instytucja poszukiwania przez komornika zawynagrodzeniem majątku dłużnika jest ściśle związana z toczącym siępostępowaniem egzekucyjnym. Służy ono ustaleniu majątku dłużnikaniezbędnego do zaspokojenia wierzyciela. Wniosek o poszukiwaniemajątku dłużnika można złożyć tylko w ramach toczącego siępostępowania egzekucyjnego. Wniosek podlega opłacie na podstawieart. 53 a Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. W przypadkuotrzymania takiego wniosku, komornik pobiera od wierzyciela opłatęw wysokości 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (aktualniejest to 56,45 zł). W razie nie uiszczenia opłaty w terminie 7 dniod otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierającyzlecenie poszukiwania majątku. W razie odnalezienia majątkudłużnika w trybie określonym w ust. 1 komornik pobiera opłatę stałąw wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednakniż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta ulegazmniejszeniu o kwotę opłaty pobranej na podstawie ust.1. Przepisart.49 ust.3 stosuje się odpowiednio. Komornik może również wezwaćwierzyciela o zaliczki na pokrycie wydatków gotówkowych związanychz poszukiwaniem majątku dłużnika. Wydatki te obejmują koszt zapytańdo odpowiednich urzędów oraz koszt przesyłki listowej poleconej iaktualnie przedstawiają się następująco:- Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika: .... 56,45- Urząd Skarbowy: .................................................45,00 + 5,65- Ewidencja Gruntów i Budynków:.......................20,00- Centralne BiuroAdresowe:.................................5,65- Zakład Ubezpieczeń Społecznych:....................37,09 +1,50 + 5,65- zapytanie o pojazdy CEPIK:.................................bezopłaty administracyjnej- Zapytanie o rachunki bankowe (system ognivo): poszukiwanierachunku bankowego dłużnika w sprawach wskazanych w art., 2 ust. 7ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych iegzekucji - opłata pobierana jest za nadanie i wysłanie zapośrednictwem OGNIVO zapytania dotyczącego pojedynczego dłużnika dojednego banku ... 0,60- Poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika w sprawach innych niżwskazane w art. 2 ust. 7 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji... 1,60Wykaz aktów prawnych:- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych iegzekucji- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. wsprawie czynności komorników- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzynch i Administracji z dnia28 stycznia 2002 r. w sprawie pomocy lub asystowania komornikowiprzez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynnościegzekucyjnych- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym doalimentów.Wzory wnioskówWzór wniosku egzekucyjnego w sprawie KM - pdf docWzór wniosku egzekucyjnego w sprawie o świadczeniaalimentacyjne- pdf doc