GardenHouseNieruchomości Anna Kubat

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Klonowa Nadarzyn

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 Dokumenty potrzebne do sporządzeniaaktu notarialnego: nieruchomość gruntowa, budynkowa lub lokalowa:  aktualny odpis z księgi wieczystej,tytuł własności (akt notarialny, akt wlasności ziemi,postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wraz zzaświadczeniem US o urgulowaniu podatku od spadku),wypis z rejestru gruntów lub mapa, wykaz zmianewidencyjnych nieruchomości lub decyzja zatwierdzająca projektpodziału,informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowymplane zagospodarowania przestrzennego lub informacja iż takiegoplanu brak,zaświadczenie o braku zameldowanych osób,dane z dowodów osobistych, PESEL, NIP spółdzielcze własnościowe prawo: zaświadczenie ze Spółdzielni wydane celem złożenia unotariusza,tytuł własności (przydział Spółdzielni i umowa oprzekształcenie prawa lokatorskiego we własnościowe, aktnotarialny, postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wraz zzaświadczeniem US o uregulowaniu podatku od spadku),odpis z księgi wieczystej (jeśli lokal jest objętyksięgą),zaświadczenie o braku zameldowanych osób,dane z dowodów osobistych, PESEL,NIP Podstawowe informacje dla klientówkupujących za pośrednictwem biura obrotunieruchomościamiNasze Biuro Nieruchomości oferuje Państwu swoje usługi w zakresiepośrednictwa przy zakupie nieruchomości/mieszkania. Jednak naszawspółpraca może układać się na różnych płaszczyznach: a) możeciePaństwo skorzystać z ofert, które posiadamy w bazie, w tym ofert nawyłączność, b) możecie zlecić nam znalezienie nieruchomości. Podejmując działania na Waszą rzecz, zobowiązujecie się Państwozapłacić nam wynagrodzenie ustalone w umowie pośrednictwa. MożeciePaństwo zlecić nam przeprowadzenie transakcji, gdy posiadacie jużwybraną nieruchomość, ale chcecie mieć pewność i bezpieczeństwo powzględem formalnym. Możecie zlecić nam określenie ceny wybranejprzez Was nieruchomości. Możecie zlecić nam wykonanie czynnościprzygotowawczych do transakcji. Możecie liczyć na nasze doradztwo ipomoc przy poszukiwaniu kredytów mieszkaniowych. Jesteśmy rzetelni i świadczymy swoje usługi na wysokim poziomie -dlatego nie pracujemy za darmo, a ponieważ nie pracujemy za darmo,możemy pozwolić sobie na prawdziwy profesjonalizm. Ostatecznawysokość naszego wynagrodzenia uzależniona jest od stopniatrudności transakcji i wykonanych czynności przez Pośrednika.  Kupujesz mieszkanie lub dom nakredyt ??? Zanim zaczniesz przegladać oferty koniecznieprzeczytaj!!! Szanujemy Państwa czas i pieniądze, dlatego do każdejsprawy podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Rozumiemy, żepotrzeba posiadania własnego mieszkania czy domu jest jedną zważniejszych potrzeb życiowych człowieka. Pracujemy dla Państwa wcelu realizacji tej potrzeby.   W przypadku, gdy nie mają Państwo promesy bankowej bądźnie wybrali Państwo jeszcze pośrednika kredytowego zapraszamy dobiura celem spotkania z doradcą bankowym (spotkanie powcześniejszym umówieniu ). Doradztwo w zakresie kredytówhipotecznych jest bezpłatne.  Vademecum klienta biuraobrotu nieruchomościami Kim jest pośrednik w obrocie nieruchomościami?Profesjonalny pośrednik w obrocie nieruchomościami to osobaposiadająca licencję zawodową, wydawaną przez upoważniony organadministracji państwowej. Licencja taka jest imienna i posiada swójunikalny numer. Pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien kierować się zasadamietyki zawodowej, postępować w taki sposób, aby nie powodować szkodydla swojego klienta i być lojalnym wobec niego i nie zawieśćpokładanego w nim zaufania.Pośrednik powinien dokładać szczególnej staranności przywykonywaniu powierzonych mu czynności zawodowych, powinienprzestrzegać przepisów prawa oraz chronić interesy swoich klientówz uwzględnieniem zasady równego i uczciwego traktowania wszystkichstron transakcji. Dlaczego warto korzystać z usług pośrednika?Profesjonalny pośrednik w ramach zawartej umowy pośrednictwazobowiązuje się do wykonania określonych czynności, gwarantującychbezproblemową obsługę w zakresie obrotu nieruchomościami.Do tych czynności należy zaliczyć przede wszystkim: możliwość otrzymania wyselekcjonowanych ofert kupna /najmu, spełniających warunki określone przez klienta, przy czymsamo wydanie oferty nie może być związane ze świadczeniemfinansowym klienta,profesjonalną pomoc prawną przy transakcji kupna /sprzedaży nieruchomości, łącznie z przygotowaniem obsługinotarialnej od strony formalnoprawnej oraz badanie stanu prawnegonieruchomości,załatwianie w imieniu klienta i na jego zleceniewszystkich dokumentów wymaganych przez notariusza przy czynnościprzeniesienia własności nieruchomości,reprezentowanie klienta przy transakcji kupna -sprzedaży nieruchomości / lokalu.Zgodnie ze Standardami Zawodowymi Pośredników pośrednik świadczyusługę tylko na podstawie zawartej z Zamawiającym pisemnej umowypośrednictwa z podaniem numeru licencji zawodowej i informacji oubezpieczeniu zawodowym OC. Zakres czynności pośrednictwa powinnaokreślać umowa. Należy zatem przestrzec przed podpisywaniem umów, wktórych lakonicznie określa się obowiązki pośrednika lub zawęża sięje tylko do skojarzenia stron transakcji.Rola pośrednika polegać powinna na udzieleniu informacji w zakresiewarunków ekonomiczno-rynkowych i sposobu realizacji zamówionejusługi, podjęciu czynności zmierzających do wyszukania kontrahenta,kojarzeniu stron, aranżowaniu oględzin nieruchomości, a także nażyczenie klienta - na udziale w negocjacjach, pomocy przyfinalizacji transakcji poprzez podjęcie czynnościorganizacyjnych.Pośrednik nie może składać zamawiającemu nieprawdziwych oświadczeńdotyczących możliwej ceny sprzedaży lub czynszu najmu, nie powinientakże zapewniać klienta o możliwości szybkiej sprzedażynieruchomości / lokalu. Jak poznać czy pośrednik, którego odwiedzamy jest godnyzaufania?Transakcja kupna / sprzedaży nieruchomości wciąż jest transakcją,która ma wpływ na wiele lat naszego życia. Od stopniaprofesjonalizmu pośrednika zależy tak wiele czynników, że wartojest powierzyć przeprowadzenie transakcji tylko takiemu, który niewzbudza naszych obaw już przy pierwszym kontakcie.W przypadku rozmowy telefonicznej z pośrednikiem warto zwrócićuwagę, w jaki sposób rozpoczyna się ta rozmowa. Pośrednik jestzobowiązany do wymienienia pełnej nazwy firmy, w której pracuje.Istotne jest także to, czy dzwoniąc do pośrednika uzyskujemypołączenie z nim w stosunkowo krótkim czasie, czy też wdeklarowanych godzinach pracy nikt nie podnosi telefonu, bynawiązać rozmowę z klientem.W przypadku wizyty w biurze pośrednika należy zwrócić uwagę nakilka dość istotnych szczegółów.Po pierwsze - czy biuro zlokalizowane jest w przeznaczonym dodziałalności usługowej miejscu i czy łatwo doń trafić. Odradzamykorzystanie z usług biur zlokalizowanych w mieszkaniach lubwydzielonych z mieszkań części.Po drugie - czy wygląd pracowników biurowych wskazuje, że są toosoby godne zaufania, czy pracownicy są nienagannie ubrani, aprzede wszystkim zadbani.Po trzecie - czy wystarczające jest wyposażenie biura w stanowiskakomputerowe, telefony, faksy, kserokopiarki, czy pomieszczeniawykorzystywane przez pośrednika są przygotowane do obsługi klientapod względem funkcjonalnym i estetycznym (np. plan miasta naścianie, tablice informacyjne dla klientów, itp.).Po czwarte - czy rozmowa z pracownikiem biura zaczyna się odżądania pieniędzy za wydane oferty. W takim przypadku na pewno mamydo czynienia z oszustem, a nie profesjonalnym pośrednikiem. Dlaczego warto podpisać umowę pośrednictwa nawyłączność Umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności, to taki rodzaj umowy, wktórej klient zgłaszający ofertę zobowiązuje się zapłacićpośrednikowi prowizję w każdej sytuacji, jeżeli tylko w trakcietrwania umowy nieruchomość będąca przedmiotem oferty zostaniesprzedana lub wynajęta. Klauzula wyłączności w krajach Europy Zachodniej, a także w USA,Kanadzie, Australii to powszechnie obowiązujący typ umowypośrednictwa. Skoro bowiem pośrednik angażuje swój czas i środki nareklamę (i nie pobiera z góry żadnej zaliczki), to chciałby miećpewność, że taka inwestycja przyniesie mu spodziewane pożytki. Ta forma współpracy między sprzedającym a pośrednikiemcharakteryzuje się stosunkowo szybką sprzedażą i uzyskiwaniemoptymalnych cen. Do najistotniejszych zalet takiej formy współpracy zaliczyć należy: skuteczność - statystycznie 1 na ok. 1,2 ofert kończysię sprzedażą,elastyczność działania - indywidualny kontaktpośrednika bedącego prezenterem oferty ze sprzedającym pozwala naszybkie korekty w ofercie czy też na wyeliminowanie rozbieżności wwarunkach sprzedaży,bezpieczeństwo - umowa taka daje duże poczuciebezpieczeństwa dla sprzedającego, gdyż potencjalny nabywca jestzarejestrowany wcześniej w biurze nieruchomości i najczęściej jestto osoba dobrze znana pośrednikowi, a nie ktośprzypadkowy,profesjonalizm działania - pośrednik nie liczy na losszczęścia, ale sprzedaż oferty jest wynikiem zorientowanych naefekty intensywnych i systemowych działań zmierzających dowypełnienia treści umowy pośrednictwa na wyłączność.