52.6457792 19.0768298

Głwny Inspektorat Transportu Drogowego

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Postępu 21Mokotów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku wkompetencjach Inspekcji Transportu Drogowego nie leżyprzeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na doradców i doradców dospraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych jakrównież prowadzenie ewidencji doradców.Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozietowarów niebezpiecznych, egzaminy przeprowadza komisjaegzaminacyjna działająca przy Dyrektorze TransportowegoDozoru Technicznego.Art. 42. 1. Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwodoradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu kolejąlub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.2. Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:posiada wykształcenie wyższenie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwkowiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu orazbezpieczeństwu powszechnemuukończyła kurs doradcyzłożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisjąegzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT, nie później niż wterminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozietowarów niebezpiecznych, Dyrektor Transportowego DozoruTechnicznego prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencjędoradców.Art. 48. 1. Dyrektor TDT prowadzi w systemieteleinformatycznym ewidencję doradców, zawierającą następującedane:imię i nazwiskodatę i miejsce urodzenianumer PESEL ? o ile został nadany, lub rodzaj i numer innegodokumentu potwierdzającego tożsamośćdatę i miejsce wydania świadectwa doradcynumer świadectwa doradcydatę ważności i zakres świadectwa doradcy. 2. Dyrektor TDT jest administratorem danych zgromadzonych wewidencji, o której mowa w ust. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4?6, są ogólnodostępne.W przypadku utraty uprawnień przez doradcę Dyrektor TDT usuwadotyczące go danez ewidencji, o której mowa w ust. 1.