50.0670855 19.9140933

Fundacji Progress and Business

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Lea 12Kraków

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Nr projektu: WND-POIG.01.01.01-00-021/09Główną ideą i celem badań foresightowych jest stworzeniewielowariantowej wizji przyszłości Społeczeństwa Inforamcyjnego wPolsce, w której poszczególne warianty zależne są od różnorodnychzmiennych decyzyjnych (np. decyzje polityczne, decyzje konkurencjio podjęciu lub zaprzestaniu produkcji itp.) i zdarzeń o charakterzestochastycznym (np. konflikty polityczne, nieoczekiwane wynalazkiitp.). Obie kategorie zdarzeń nie poddają się klasycznym metodomprognozowania ze względu na brak koniecznych parametrów, takich jakrozkłady prawdopodobieństw odpowiednich zmiennych losowych lubunikalność modelowanych procesów. Przyjęcie dodatkowych założeńdotyczących zajścia odpowiedniego zestawu zdarzeń umożliwia jednakwyznaczenie prognozy warunkowej, która z kolei może służyć dostworzenia planu lub strategii działania. Zestawy prognozwarunkowych mogą być poddane grupowaniu i opisowi - jakoscenariusze przyszłych zdarzeń i trendów. Inną charakterystycznącechą metodologii foresightu jest szerokie wykorzystanieniesformalizowanej wiedzy eksperckiej, artykułowanej w postacistrukturyzowanych ankiet (tzw. analiza delficka). Informacje temogą służyć zarówno do uzupełnienia formalnych modeli ilościowych,a także mogą być bezpośrednio użyte do weryfikacji scenariuszy irekomendacji. Projekt korzysta z wyników wcześniejszychstrategicznych analiz procesów technologicznych, takich jakbranżowe prognozy i projekty foresightowe, analizy bibliometrycznei patentowe, narodowe programy foresight oraz wybrane projekty typuforesight realizowane w skali regionu. Wymaga to stworzenia metodanalizy konsekwencji decyzji technologicznych, analizy scenariuszy,trendów i roadmappingu dostosowanych do specyfiki badanychprocesów. Fundacja Progress & Business w Krakowie posiadabogaty dorobek w zakresie badań foresightowych i metod wspomaganiadecyzji, rozwijany nieprzerwanie od kilkunastu lat we współpracy zKomisją Europejską DG JRC - IPTS, m.in. w ramach ESTO (EuropeanScience and Technology Observatory, esto.jrc.es), a obecnie ETEPS(European Techno-Economical Policy Support Network, www.eteps.net)oraz z wieloma czołowymi ośrodkami naukowymi świata. Celembezpośrednim projektu badawczego jest wykorzystanie istniejącegodorobku teoretycznego i aplikacyjnego, m.in. projektu 5.PR FISTERA,dostosowanie go do potrzeb polskich przedsiębiorstw, zarówno zbranży informatycznej i telekomunikacyjnej, jak i intensywniestosujących ICT. Wyniki projektu będą również przydatne dlajednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. Opracowane zostanąm.in. model ewolucji Społeczeństwa Informacyjnego, metodygenerowania trendów rozwojowych i behawioralnych i konstrukcjiscenariuszy rozwoju technologii informatycznych. Do wykorzystaniawyników badań służyć będą wielokryterialne metody rankinguinformatycznych technologii kluczowych oraz rekomendacje dladecydentów. Zbadane zostaną szczegółowe zagadnienia istotne dlapartnerów przemysłowych, takie jak systemy wspomagania decyzji,rekomendery, systemy mhealth, systemy do obliczeń kwantowych ioprogramowanie open-source. Rezultatami projektu będą m.in. raportyi opracowania, publikacje w czasopismach, baza wiedzy, zawierającadane dotyczące technologii informacyjnych, wyniki badań trendów iscenariusze. Powstanie również innowacyjna platforma internetowa,gdzie będą udostępniane rezultaty prac badawczych. Plan realizacjiprojektu zakłada współpracę naukową z instytucjami naukowymizagranicznymi i krajowymi specjalizującymi się w prognozowaniu iforesighcie technologii informatycznych, takimi jak DG JRC - IPTSSewilla, PICMET Portland, MERIT - Uniwersytet Maastricht i in. orazwspółpracę i konsultacje z użytkownikami końcowymi, którymi będąprzedsiębiorstwa (w tym MŚP), uczelnie i instytuty badawcze orazurzędy administracji samorządowej i państwowej zaangażowane wrealizację polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego.