50.3264314 19.0295714

Notariusz Aleksander Dawid

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Walerego Wróblewskiego 67/5Siemianowice Śląskie

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie notariusz jestpowoany do dokonywania czynnoci, ktrym strony s obowizane lub pragnnada form notarialn (czynnoci notarialnych). W zakresie tychuprawnie dziaa jako osoba zaufania publicznego, a czynnocinotarialne, dokonane przez niego zgodnie z prawem, maj charakterdokumentu urzdowego.Zasad jest dokonywanie czynnoci notarialnych w kancelariinotarialnej. Odstpstwo od tej zasady uzasadnia charakter czynnocilub szczeglne okolicznoci.Za dokonanie czynnoci notarialnych notariuszowi przysugujewynagrodzenie okrelone na podstawie umowy ze stronami czynnoci, niewysze ni maksymalne stawki taksy notarialnej waciwe dla danejczynnoci. Wysoko maksymalnych stawek wynika z rozporzdzeniaMinistra Sprawiedliwoci z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawiemaksymalnych stawek taksy notarialnej.Z dokonaniem czynnoci notarialnej mog si wiza nadto dalsze kosztyzwizane z pobraniem przez notariusza jako patnika podatku (odczynnoci cywilnoprawnych lub od spadkw i darowizn) oraz opatysdowej, zwizanej z dokonaniem wpisu w ksidze wieczystej. Zgodnie zprzepisami notariusz zobowizany jest uzaleni dokonanie czynnocinotarialnej od uiszczenia przez strony nalenego podatku lub opatysdowej.Strona czynnoci moe ubiega si o zwolnienie w caoci lub w czci odobowizku uiszczenia wynagrodzenia notariusza (w sdzie miejscazamieszkania), bd opaty sdowej (w sdzie prowadzcym ksig wieczyst,ewentualnie w sdzie miejsca zamieszkania), co wymaga poprzedzajcegodokonanie czynnoci notarialnej zoenia wniosku oraz owiadczeniaobejmujcego szczegowe dane o stanie rodzinnym, majtku, dochodachirdach utrzymania osoby ubiegajcej si o zwolnienie zgodnie zprzepisami ustawy o kosztach sdowychw sprawach cywilnych.Sprawno dokonania czynnoci notarialnej zaley od waciwego jejprzygotowania, co wymaga uprzedniego przedstawienia przez stronyczynnoci notarialnej informacji i dokumentw niezbdnych dladokonania czynnoci notarialnej.Poniej przedstawione s informacje idokumenty potrzebne przy najbardziej typowych czynnociachnotarialnych.1. Osobafizyczna2. Osobaprawna1. Sprzeda lub darowizna spdzielczego wasnociowego prawa dolokalu2. Sprzeda lubdarowizna nieruchomoci3. Sprzeda lub darowizna nieruchomoci lokalowej (mieszkania z ksigwieczyst i z udziaem w gruncie)4. Umowa majtkowa maeska5. Akt powiadczenia dziedziczenia6. Testament7. Penomocnictwo8. Owiadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucji9. Owiadczenie o ustanowieniu hipoteki lub suebnoci.