Dotacje UE

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Al. Wolności 9

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Dojrzałe i pełne spojrzenie na biznes.Naszym Klientom oferujemy kompleksowe podejście do projektu lubprzedsięwzięcia. Podejmujemy działania na każdym etapie realizacjiprojektu, możemy zająć się przygotowaniem firmy do napisaniawniosku, możemy przygotować sam wniosek lub też rozliczyć otrzymanądotację. Podpisanie umowy o współpracy następuje tylko wtedy gdyjesteśmy przekonani, że projekt ma szansę na dofinansowanie(motywacyjny charakter naszego wynagrodzenia). Konsultacje idoradztwo biznesowe udzielane są bezpłatnie w ramach przygotowaniawniosku. Nasze honorarium jest ustalane indywidualnie, składa się zczęści stałej – opłaty wstępnej (wiążącej strony na etapie pisaniawniosku), oraz części zmiennej opartej na prowizji od wielkościpozyskanej dotacji dla Klienta. Główną częścią wynagrodzenia jestczęść zmienna, która dodatkowo motywuje nas do osiągnięcia sukcesu.Dajemy gwarancję jakości naszych usług!Nasza oferta w zakresie dotacji z UE to przedewszystkim:doradztwo w doborze odpowiedniego programu finansującego.przygotowanie profesjonalnego biznes planu.sporządzenie wniosku o dofinansowanie.przeprowadzanie analizy i prognozy finansowo – ekonomicznej.pomoc w kompletowaniu wszystkich niezbędnych załączników.przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycjipo jej zakończeniu.Dotacje UE na rozwójbiznesuPrzygotowujemy wnioski o wsparcie finansowe w ramach RegionalnychProgramów Operacyjnych dla każdego województwa w Polsce.Umożliwiamy pozyskanie dofinansowania nadoposażenie i stworzenie miejsc pracy dla istniejącychprzedsiębiorstw z budżetów Powiatowych Urzędów Pracy (oferujemykompleksową obsługę procesu). Zdobywamy środki z ciekawychprogramów, dostępnych w ramach Lokalnych Grup Działania orazkonkursów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa w ramach programu „Tworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstw”Dotacje z UE na rozpoczęcie działalnościPomagamy w pozyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności zPowiatowych Urzędów Pracy (oferujemy kompleksową obsługę procesu).W roku 2010 pozyskaliśmy dotacje dla kilkunastu klientówskładających wnioski do stołecznych Urzędów Pracy ze skutecznościąna poziomie >80 %. Dla przykładu oficjalne statystyki wWarszawie wskazują, ze tylko 14 % wniosków otrzymuje wsparcie.POIG 8.1 – „e-usługa”Skuteczność na poziomie > 85 % . Braliśmy udział w trzechostatnich konkursach organizowanych przez PARP. Do tej poryzłożyliśmy w sumie ponad 30 projektów W roku 2010 przygotowaliśmy15 wniosków, które w 100% przeszły etap formalny – ocenamerytoryczna nadal trwa. W trakcie przygotowań do naboru 8.1 AD2010 spotkaliśmy się z ponad czterdziestoma firmami (niektóre ztych firm cenią nas za to, że znaleźliśmy inny sposób finansowaniaich projektów ze względu na niską innowacyjność e-biznesu). Zestrony Klientów otrzymaliśmy także pozytywny feedback, że wartobyło z nami się spotkać bo „projekt jest może i dobry alenieinnowacyjny” – przez co wspólnie zaoszczędziliśmy mnóstwo czasuna ewentualne przygotowanie wniosku który byłby zakwestionowanyprzez PARP).POIG 8.2 dotacje na usprawnienie relacji B2BIdeą przewodnią w programie 8.2 jest wdrażanie w firmachnajnowocześniejszych technologii informatyczno-komunikacyjnych(ICT) umożliwiających podejmowanie współpracy z bardziejzaawansowanymi technologicznie firmami lub skuteczniejszekonkurowanie z przedsiębiorstwami opierającymi swój biznes na tegorodzaju technologiach, zarówno na terenie Polski jak i za granicą.W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażaniaelektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizacjęprojektów o charakterze technicznym, informatycznym iorganizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych wformie elektronicznej. POIG 8.1, POIG 8.2 Kto może uzyskaćdofinansowanie? Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, któryplanuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanieelektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemówinformatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, zktórymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymianyinformacji między systemami informatycznymi współpracującychprzedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje integrację systemówinformatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemówmających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacjipomiędzy systemami informatycznymi współpracującychprzedsiębiorstw. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres niedłuższy niż 24 miesiące. Program niedoceniany przezprzedsiębiorców, który naszym zdaniem otwiera szerokie pole naudanych inwestycji. Z chęcią uczestniczymy w tym działaniu bowymaga ono połączenia kompetencji z obszaru systemów dozarządzania, finansowania projektów oraz w pełni profesjonalnegopodejścia do zarządzania projektami.Wnioski do Urzędów PracyDla osób bezrobotnych prowadzimy konsultacje w zakresie otwarciawłasnej firmy. Celem jest przygotowanie skutecznego wniosku doPowiatowego Urzędu Pracy. Często nasza praca wykracza poza zakresnaszej umowy, ponieważ przygotowujemy dla naszych Klientów analizęSWOT, określamy przewagi konkurencyjne przyszłej działalności,sporządzamy portfolio usługowe lub produktowe, badamy konkurencjęna rynku wraz z poziomem cen, przygotowujemy cenniki, szacujemykoszty oraz przychody z nowej działalności., sugerujemy kanałysprzedaży Rekomendujemy także inne rozwiązania dla rozwojuzawodowego naszego Klienta.Podsumowując:Zapewniamy, że z takim samym zaangażowaniem podchodzimy doprojektów o wartości 20 tys zł, jak i 2 mln zł. Dlaczego? Bo lubimynaszą pracę a zadowoleni Klienci to kolejni Klienci. Zakładamy, żepozyskanie dotacji to dopiero początek naszej współpracy. Większośćnaszych klientów trafia do nas z rekomendacji, dzięki temuograniczamy wydatki na reklamę a nasze usługi mogą być tańsze.Abyśmy mogli dla Państwa przygotować optymalną ofertę, prosimy oprzekazanie następujących informacji: cel i miejsce działania,zakres finansowy inwestycji, zakres rzeczowy oraz wzrostzatrudnienia na adres:fundusze(znak@)euro-dotacje.pl Zapraszamy dowspółpracy.Pożyczki finansowe z UEPożyczka z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego ześrodków Unii Europejskiej.Możliwe pożyczki:1. Pożyczka Pierwszy Krok- do kwoty 30 tys. zł, dla uprawnionych podmiotów działającychkrócej niż 6 miesięcy2. Pożyczka Rozwój- do kwoty 120 tys. zł, dla uprawnionych podmiotów działającychdłużej niż 6 miesięcy. Wartość jednorazowo udzielonej pożyczki niemoże przekroczyć 120.000 zł na określony cel.3. Pożyczka PROGRES- do kwoty 300 tys. zł dla podmiotów o stabilnej pozycjirynkowej.4. Pożyczka Pierwszy Krok Plus- do kwoty 120 tys. zł, dla uprawnionych podmiotów działającychkrócej niż 12 miesięcy5. Pożyczka Rozwój Plus- do kwoty 500 tys. zł, dla uprawnionych podmiotów działającychdłużej niż 12 miesięcy. Wartość jednorazowo udzielonej pożyczki niemoże przekroczyć 500.000 zł na określony cel.Przeznaczenie pożyczki:- zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjno,usługowo, handlowych,- wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty oraz narzędzia pracy,w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych zcelem realizowanego przedsięwzięcia,- zakup materiałów i surowców do produkcji i usług,- zakup wartości niematerialnych i prawnych.Kto może ubiegać się o pożyczkę?- Mikro i mali przedsiębiorcy (roczny obrót nie przekraczający 10mln euro – netto, zatrudnienie średnioroczne do 50 osób),- Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,- przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność naterenie województwa mazowieckiego,- firmy, które nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, cooznacza, że nie spełniają kryteriów określonych w przepisach prawaUnii Europejskiej,- przedsiębiorstwa, które nie pozostają pod zarządem komisarycznymani nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowegolub postępowania naprawczego,- przedsiębiorcy, którzy nie zostali ukarani za przestępstwoskładania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu,wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papieramiwartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu,przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniemdziałalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięciakorzyści majątkowychObsługujemy także Klientów, dla których rejestrujemy spółki zograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe orazkomandytowo-akcyjne.Pomagamy także lub całościowo zajmujemy się procesem rejestracjispółek w Bułgarii, spółki na Cyprze, spółki na Litwie oraz wSłowacji. Są to kraje o ciekawych rozwiązaniach podatkowych iprzede wszystkim znacznie niższych obciążeniach podatkowych.W kwestiach związanych z rejestracją spółek, prosimy o kontakt podnumer +48 664 268 268W przypadku chęci skorzystania z naszej oferty proszęwysłać ogólny opis projektu (do wstępnej analizy), naadres:e-mail: fundusze@euro-dotacje.pl