50.3054027 18.9469591

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Pl. Mickiewicza Adama 5Chorzów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

06.12.10 14:25 Pierwszy etap budowy zakończony Po
blisko roku prac w Chorzowie zakończono pierwszy etap budowy
supernowoczesnego Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i
Badań Interdyscyplinarnych. Już w przyszłym roku z budynku będą
korzystać naukowcy i studenci - zapewnia profesor Jerzy Zioło,
dyrektor powstającego centrum. ...źródło05-12-2010
Wiecha na ŚMCEBI Magdalena Ślaska - Redakcja InSilesia.pl
Od stycznia 2010 r. trwa budowa Śląskiego
Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w
Chorzowie. Pierwszy dźwig stanął na placu budowy 20 stycznia 2010
r. Od tego czasu budynek rośnie w oczach.
W poniedziałek,
6 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 na miejscu budowy (Chorzów, ul. 75
Pułku Piechoty 1) odbędzie się uroczystość zatknięcia wiechy
połączona z konferencją prasową oraz zwiedzaniem powstającego
gmachu. Jest to niepowtarzalna okazja zobaczenia obiektu, który
będzie oddany do użytku w listopadzie 2011 r. Opis projektu
Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych: Projekt Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych(SMCEBI) realizowany
jest na obszarze województwa śląskiego w Chorzowie przy ul. 75
Pułku Piechoty. Teren inwestycji znajduje się w zachodniej części
miasta i składa się z działek o łącznej powierzchni 167 626 m2.
Usytuowanie SMCEBI jest zgodne z koncepcją zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na Chorzowski Kampus
Uniwersytetu Śląskiego oraz zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Chorzowa. Projekt zagospodarowania
obejmuje propozycję przekształceń funkcjonalnych i przestrzennych
całego terenu, z uwzględnieniem kompleksu budynków
naukowo-dydaktycznych, w tym budynku SMCEBI oraz obiektów usług
komercyjnych - sala sportowa, siłownia, fitness, aquapark (zespół
basenów krytych, odkrytych, sauny, hydroterapia) oraz kręgielnia,
bowling, boiska sportowe – piłka ręczna, siatkowa, tenis, rynna
deskorolkowa, zespół szatni i zadaszonych trybun dla boiska
piłkarskiego i rollareny. Dodatkowo o atrakcyjności miejsca
stanowić będzie układ zaprojektowanych połączeń komunikacyjnych
wraz z miejscami parkingowymi oraz połączenie, za pomocą traktu
pieszego, z istniejącym parkiem.
Teren, na którym zlokalizowano SMCEBI to teren powojskowy
spełniający także wszystkie wymogi stawiane budynkom, które mają
pomieścić nowoczesną aparaturę, gdyż nie ma tu żadnych zakłóceń
mających decydujący wpływ na wyniki pomiarów. Obszar jest na tyle
rozległy, że nie tylko nie ogranicza planowanej budowy, ale
wznoszenie nowych inwestycji nie zakłóci funkcjonowania
Uniwersytetu.Działalność dydaktyczna W wyniku realizacji
projektu powstaną 52 nowe stanowiska do prowadzenia zajęć
laboratoryjnych im.in. w pracowniach rentgenowskich, mikroskopii
elektronowej (AFM), spektroskopii ramanowskiej i podczerwieni,
spektroskopii fotoelektronów, badań własności magnetycznych (SQUID)
oraz własności elektrycznych. Zostaną utworzone pracownie fizyki
medycznej, pracownie syntezy chemicznej i wyspecjalizowane
laboratoria biologiczne, pracownie wyposażone w wysokiej klasy
aparaturę (m.in. spektrometr EPR, NMR, chromatografy). W Śląskim
Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
stworzone zostanie również 150 nowych stanowisk wykorzystujących
infrastrukturę ICT, w tym 30 w czytelni multimedialnej.
Stanowiska do prowadzenia zajęć praktycznych stanowią bardzo
istotny element kształcenia zwłaszcza na drugim i trzecim poziomie,
gdyż przyszli absolwenci kierunków matematyczno-przyrodniczych
muszą łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką laboratoryjną.
Innowacyjny ośrodek kształcenia interdyscyplinarnego działał będzie
w strukturze UŚ na prawach jednostki międzywydziałowej oraz na
zasadzie odrębnych umów z uczestnikami konsorcjum, jako jednostka
międzyuczelniana. Unikatowe specjalności i kierunki autorskie,
które uruchomione zostaną w Centrum, wzorowane są na programach
edukacyjnych czołowych uniwersytetów najbardziej rozwiniętych
krajów świata (np. przy tworzeniu kierunku fizyka medyczna
wzorowano się na programach studiów prowadzonych przez najlepsze
uniwersytety brytyjskie i amerykańskie). Wysoki poziom kształcenia
zapewni kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego i uczelni
partnerskich. Należy podkreślić, że wszystkie wydziały UŚ
uczestniczące w organizacji Centrum posiadają akredytację
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia studiów na
pierwszym i drugim stopniu kształcenia, jak również do nadawania
stopnia doktora ( III stopień kształcenia). Ponadto wydziały
Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi, Informatyki i Nauki o
Materiałach oraz Instytut Fizyki i Matematyki posiadają uprawnienia
do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Tego typu uprawnienia
świadczą o wysokim poziomie dydaktyki i badań naukowych w tych
jednostkach. O wysokiej pozycji tych jednostek świadczy również to,
że uzyskały one I i II kategorię wśród swoich grup jednorodnych w
rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Duże znaczenie
dla jakości kształcenia ma udziałstudentów i doktorantów w
międzynarodowej wymianie dydaktycznej i naukowej. Uczestnicząc
aktywnie w międzynarodowej współpracy naukowej maja możliwość
prowadzenia badań naukowych w renomowanych zagranicznych przy
użyciu najnowocześniejszych narzędzi badawczych takich jak:
synchrotrony, reaktorowe i spallacyjne źródła neutronów,
akceleratory. Uzyskane w ten sposób wyniki są wykorzystywane w
pracach magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych i dzięki temu
spełniają wysokie wymagania stawiane tego rodzaju pracom nie tylko
w skali krajowej lecz również międzynarodowej. Dzięki temu zajęcia
dydaktyczne w Centrum będą prowadzone przez wybitnych specjalistów,
którzy zdobyli doświadczenie dzięki współpracy z wiodącymi w skali
światowej uczelniami i ośrodkami naukowymi. Wyposażenie Centrum w
wysokiej klasy aparaturę zapewni dostęp studentom i doktorantom do
najnowszych rozwiązań technologicznych i będzie gwarancją jego
wysokiego poziomu dydaktyczno-naukowego. Nowoczesne
rozwiązaniatechnologiczne, które będą zastosowanedo
budowy Centrum, umożliwiązapewnienie studentom wysokich
standardówstudiowania. Wykłady i inne zajęcia dydaktyczne
będą prowadzone w salach wykładowych, seminaryjnych wyposażonych w
urządzenia multimedialne przy zastosowaniu technik ICT. Dzięki
realizacji projektu, Uniwersytet Śląski będzie miał możliwość
szybkiego reagowania na zmiany wynikające zarówno z potrzeb
wewnętrznych jak i z potrzeb otoczenia, zwłaszcza gospodarczego, co
sprzyjać będzie lepszemu wykorzystaniu efektów kształcenia na rynku
pracy. Będzie to możliwe, dzięki specjalnej jednostce, która
zostanie utworzona w Centrum i będzieprowadzić analizy rynku
pracy i zapotrzebowania na specjalistów z danej dziedziny. Jej
zadaniem będzie zbieranie danych odnośnie oczekiwań
pracodawcóww zakresie pożądanych kwalifikacji i umiejętności
pracobiorców. Taki monitoring będzie wzbogacany o informacje
pochodzące z lokalnych zakładów pracy i przedsiębiorstw. Jednostka
ta będzie prowadzić również badania dotyczące zbieżności pomiędzy
przedsięwzięciami rozwojowymi firm a działalnością edukacyjną.
Współpraca z przedsiębiorcami będzie się odbywać na różnych
poziomach np. poprzez system staży zawodowych dla studentów, którzy
będą dzięki temu mogli uzupełnić wiedzę teoretyczną o doświadczenia
praktyczne czyniące z nich poszukiwanych specjalistów na przyszłych
rynkach pracy. źródło wtorek, 07 grudnia 2010 Wiecha
na Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Anna Gumułka (
PAP-Nauka w Polsce ) Superuniwersytet, kształcący w
poszukiwanych na rynku kierunkach w najnowocześniejszych
laboratoriach - tak działać będzie Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Centrum mieści się w Chorzowie. 6 grudnia na kompleksie,
powstającym kosztem 104 mln zł, zatknięto wiechę. Jak podkreślano
podczas konferencji prasowej, inwestycja przebiega szybciej niż
planowano - pierwotnie ta uroczystość miała się odbyć dopiero późną
wiosną przyszłego roku. Naukowcy mają się przenieść do Chorzowa w
przyszłym roku, zaś studenci zaczną korzystać z centrum w roku
akademickim 2012/2013. Placówka Uniwersytetu Śląskiego ma
zintegrować śląskie środowisko naukowe różnych uczelni i
instytutów, dzięki koncentracji infrastruktury i materiałów. Ten
innowacyjny ośrodek kształcenia interdyscyplinarnego będzie działać
w strukturze uniwersytetu na prawach jednostki międzywydziałowej
oraz jako jednostka międzyuczelniana, na zasadzie odrębnych umów.
Centrum ma rozwinąć już istniejącą współpracę działających w
regionie uczelni i jednostek badawczych w zakresie projektów
badawczo-naukowych. To gigantyczna szansa dla środowiska
naukowego. W jednym miejscu skoncentrowana będzie aparatura,
pozwalająca prowadzić zaawansowane badania z zakresu fizyki, czy
chemii na rzecz medycyny. To będzie pod tym względem niezwykle
silny ośrodek - powiedział dyrektor centrum prof. Jerzy Zioło. Jak
podkreślają władze uczelni, unikatowe specjalności i kierunki
autorskie, które uruchomione zostaną w centrum, są wzorowane na
programach edukacyjnych czołowych uniwersytetów najbardziej
rozwiniętych krajów świata. To m.in. autorski projekt Uniwersytetu
Śląskiego - fizyka medyczna, a także biofizyka, inżynieria
materiałowa, inżynieria biomedyczna. Studenci fizyki będą mogli na
studiach uzupełniających specjalizować się w:
nano-karbo-technologii, fizyce nanoukładów i kwantowych technikach
informatycznych czy nanofizyce oraz materiałach mezoskopowych - to
studia polsko-francuskie. Inne planowane tam specjalności to m.in.
chemia leków, matematyka przemysłowa i biomatematyka. W centrum
powstaną 52 nowe stanowiska do prowadzenia zajęć laboratoryjnych,
m.in. w pracowniach rentgenowskich, mikroskopii elektronowej,
spektroskopii ramanowskiej i podczerwieni, spektroskopii
fotoelektronów, badań własności magnetycznych oraz własności
elektrycznych. Zostaną utworzone pracownie fizyki medycznej,
pracownie syntezy chemicznej i wyspecjalizowane laboratoria
biologiczne. Teren, na którym zlokalizowano inwestycję, to teren
powojskowy, spełniający także wszystkie wymogi stawiane budynkom,
które mają pomieścić nowoczesną aparaturę, gdyż nie ma tu żadnych
zakłóceń, mających decydujący wpływ na wyniki pomiarów. Obszar jest
na tyle rozległy, że nie tylko nie ogranicza planowanej budowy, ale
wznoszenie nowych inwestycji nie zakłóci funkcjonowania
uniwersytetu - podkreślił kierownik Działu Rozwoju i Modernizacji
Infrastruktury Uczelnianej Robert Wardyń. Prof. Zioło podkreślił,
że wolność od zakłóceń akustycznych, elektromagnetycznych i
mechanicznych to ogromy walor nowej lokalizacji laboratoriów.
Obecnie wiele z nich mieści się w centrum Katowic, gdzie ochrona
przed takimi zakłóceniami jest albo niemożliwa, albo bardzo
kosztowna. W nowym miejscu te badania będą niczym niezakłócone -
powiedział. Główną część kosztów inwestycji - 65 mln zł - pokrywają
środki unijne, współfinansują ją także samorząd województwa
śląskiego - 25 mln zł, miasto Chorzów - 4 mln zł, pozostałą część
pokrywa Uniwersytet Śląski z własnych środków.źródło
2010-12-06 TO CENTRUM ZA 100 MLN ZŁ WSTRZĄŚNIE
ŚLĄSKĄ NAUKĄ
Iwona Sobczyk
Warte ponad 100 mln zł Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych ma zmienić oblicze śląskiej
nauki. Nim to się stanie, na budynku uroczyście zawisła w
poniedziałek wiecha.
Nazwa powstającego w Chorzowie
ośrodka jest długa, ale, jak mówił podczas uroczystości prof.
Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego, każdy jej człon jest
istotny. - Jest to centrum śląskie i międzyuczelniane, bo będzie
służyło nie tylko Uniwersytetowi Śląskiemu, ale pozwoli zintegrować
różne ośrodki akademickie i badawcze. Jego pierwsze przeznaczenie
to dydaktyka, ale naukowcy będą mogli tutaj realizować także swoje
cele badawcze - podkreślał. Prócz naukowców z UŚ, który jest
gospodarzem obiektu, badania i zajęcia będą tu prowadzić także
między innymi pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i
Instytutu Onkologii w Gliwicach. Budowa ŚMCEiBI zaczęła się niecały
rok temu i osiągnęła już półmetek, dlatego w poniedziałek
zaproszono studentów, naukowców oraz dziennikarzy do zwiedzenia
obiektu. Wart ponad 100 milionów kompleks (ponad połowa tej kwoty
to dofinansowanie z UE) zlokalizowano przy ul. 75 Pułku Piechoty na
specjalnie wybranej działce wolnej od zakłóceń mechanicznych i
elektromagnetycznych, które zatruwają życie naukowcom (i utrudniają
pomiary) pracującym w uczelnianych laboratoriach zlokalizowanych w
centrach miast. Głównym projektantem budynku jest prof. Jerzy
Gurawski, jeden z najbardziej uznanych polskich architektów, twórca
kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Architektura
chorzowskiego ośrodka nawiązuje do wykorzystanych tam rozwiązań.
Większą część chorzowskiego budynku zajmą sale dydaktyczne i
supernowoczesne laboratoria. W dostawionej do głównej elewacji
rotundzie zlokalizowano trzy amfiteatralne sale
konferencyjno-dydaktyczne. Znalazło się też miejsce na przestronną
i jasną bibliotekę. Prof. Gurawski zaproponował, żeby jedną z jej
ścian w całości przeszklić i poprowadzić miękką falą. Szyby jeszcze
nie są wprawione, ale konstrukcja jest już gotowa. Każdy może
zobaczyć, o co chodziło architektowi - z biblioteki rozciąga się
widok na stary park. - Sam budynek jest stonowany. Najważniejsza
jest ta przepiękna zieleń, która go otacza. Głupotą byłoby
ograniczać użytkownikom obiektu możliwość kontaktu z nią - mówił
prof. Gurawski. Zieleń została wprowadzona także do wnętrza
budynku. W przestronnym holu wejściowym, który posłuży m.in. jako
przestrzeń wystawiennicza, będą rosły tropikalne palmy,
przebijając wszystkie kondygnacje. Nad miejscem, gdzie zostaną
posadzone, zamontowano już wielki świetlik. - Specjalnie
zamówiliśmy je w ogrodzie botanicznym. Będą rosły pięknie i szybko.
Niechże ci naukowcy, którzy będą tutaj ciężko pracować, mają trochę
przyjemności z przebywania w tym budynku - śmiał się architekt.
Gmach sam w sobie jest swego rodzaju laboratorium. Zastosowany
zostanie tutaj innowacyjny solarny system ogrzewania i chłodzenia,
ekonomiczny i ekologiczny. - Solary wykorzystywane są zazwyczaj do
zwykłego podgrzewania wody. My wykorzystamy je także do produkcji
wody lodowej, która będzie schładzała budynek. Kolektory dostępne
na rynku nie pozwoliłyby na takie wykorzystanie, dlatego
skonstruowaliśmy swój własny, specjalnie dla tej inwestycji - mówi
Adam Janiszewski z jednej z firm podwykonawczych budujących
ŚMCEiBI. Planowane zakończenie budowy to koniec 2011 roku. W
centrum realizowane będą nowe, interdyscyplinarne kierunki studiów,
m.in. fizyka medyczna, chemia leków, matematyka przemysłowa i
nanofizyka. Ten ostatni kierunek prowadzony będzie we współpracy z
Uniwersytetem Le Mans we Francji.źródło
dodatek Eurofundusze 2009-12-08 Nowa jakość
kształcenia - Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych Zobacz artykuł w formacie pdf
2009-12-07 Wykładowcy będą konkurować z widokiem za
oknem
Iwona Sobczyk
Wśród starych drzew i pięknej zieleni powstanie Śląskie
Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w
Chorzowie. Wykładowca będzie się musiał starać, żeby to, co mówi,
było ciekawsze od tego, co za oknem. Mamy nadzieję, że ten widok
przypomni mu, że na nauce świat się nie kończy - śmieją się
architekci
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych ma zmienić oblicze nauki w
regionie. Kompleks będzie należał do Uniwersytetu Śląskiego, ale
mogą w nim pracować także naukowcy i studenci z innych ośrodków.
Działkę po dawnych chorzowskich koszarach przy ul. 75. Pułku
Piechoty w Chorzowie wybrano specjalnie. - W centrum Katowic, gdzie
teraz mieszczą się nasze laboratoria, mamy ogromny problem z
zakłóceniami pola elektromagnetycznego. Kupujemy na przykład
mikroskop elektronowy i okazuje się, że możemy go ustawić tylko w
jednym miejscu w budynku. To bardzo ogranicza nasze możliwości -
mówi prof. Andrzej Burian z Instytutu Fizyki UŚ, zastępca dyrektora
SMCEBI. Na działce w Chorzowie zakłócenia są o wiele mniejsze.
Zaprojektowanie budynku powierzono poznańskiej pracowni ARPA
Jerzego Gurawskiego, jednego z najbardziej znanych polskich
architektów, doświadczonego w projektowaniu ośrodków naukowych.
Jego dziełem jest między innymi spora część zabudowań Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt SMCEBI nawiązuje do
poznańskich rozwiązań. - Konkretne pomysły są oczywiście inne, ale
idea ta sama. Po raz kolejny zdecydowaliśmy się na system
segmentowy, dający możliwość rozbudowania kompleksu w przyszłości i
odpowiadający zróżnicowanym funkcjom, jakie SMCEBI ma spełniać -
mówi Jerzy Gurawski. Sale dydaktyczne zaplanowano przede wszystkim
na niższych piętrach budynku. Bardziej zaawansowani studenci będą
zapraszani do znajdujących się wyżej specjalistycznych
laboratoriów. - To ma być jeden z lepiej wyposażonych w aparaturę
ośrodków w Polsce - mówi prof. Burian. Energooszczędny i
naszpikowany technologią budynek nie będzie ustępował
nowoczesnością swojemu wyposażeniu. Projektantom zależało jednak na
tym, żeby pełne techniki otoczenie nie przytłaczało użytkowników.
Gdzie się tylko dało, wprowadzili przeszklenia gwarantujące dostęp
dziennego światła. W budynku wejściowym będzie przestronny
przeszklony hol - miejsce spotkań i ekspozycji, duża biblioteka
oraz kawiarnia. Budynek w głębi zamknęli trzema w całości
przeszklonymi klatkami schodowymi. Ceglane ściany rotundy kryjącej
trzy rozchodzące się promieniście amfiteatralne sale wykładowe
przebili wielkimi oknami. Działka, na której powstaje SMCEBI, jest
piękna, pełna starych drzew i zieleni, którą postanowiliśmy
zachować. Z sal wykładowych roztacza się wspaniały widok.
Wykładowca będzie się musiał starać, żeby to, co mówi, było
ciekawsze od tego, co za oknem. Mamy nadzieję, że ten widok będzie
przypominał naukowcom, że na nauce świat się nie kończy - mówi
architekt. Obraz z każdej z sal wykładowych można transmitować do
dwóch pozostałych. Podobne rozwiązanie wprowadzono w Poznaniu.
Sprawdziło się. Studenci i naukowcy wspólnie oglądali w ten sposób
mistrzostwa świata w piłce nożnej - śmieje się architekt. W
przerwach między jednym a drugim eksperymentem naukowcy będą mogli
przysiąść na ławce na zewnątrz, nad niewielkim dekoracyjnym basenem
otoczonym drzewami. SMCEBI będzie kosztować ponad 100 mln zł.
Większość tej kwoty to dotacja unijna, część dołożyły także urząd
marszałkowski i chorzowski magistrat. Budowa ośrodka ma się
zakończyć w 2012 roku.źródło 2009-10-28
Centrum edukacji i badań zmieni oblicze śląskiej
nauki
Młodzi naukowcy z całego regionu
niecierpliwie czekają na powstanie Śląskiego Międzyuczelnianego
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Będą mogli korzystać
w nim z nowoczesnych laboratoriów.
Plac przy ul. 75. Pułku
Piechoty w Chorzowie w listopadzie zostanie przekazany ekipom
budowlanym. Konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie firmy
wykonawcze Mostostal Warszawa SA i Acciona Infraestructuras SA,
oraz renomowana warszawsko-wrocławska Autorska Pracownia
Architektury - Kuryłowicz amp Associates, wybuduje tu warte ponad
100 mln zł Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych. Obiekt będzie własnością Uniwersytetu
Śląskiego, który zamierza udostępniać pomieszczenia innym śląskim
uczelniom, m.in. Akademii Ekonomicznej, Politechnice Śląskiej i
Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu. CEBI, zespół
najnowocześniejszych laboratoriów w regionie, ma sprawić, że młodzi
ludzie chętniej będą wybierali kierunki ścisłe, usprawnić
funkcjonowanie makrokierunków i zwiększyć szansę na dodatkowe
środki publiczne na badania oraz kształcenie. 20-hektarowa działka
w Chorzowie została wybrana specjalnie pod tę inwestycję. Chodziło
o znalezienie miejsca, które w jak najmniejszym stopniu byłoby
narażone na wstrząsy czy zakłócenia elektromagnetyczne, szkodliwe
dla precyzyjnej aparatury badawczej. Budowa kompleksu potrwa do
kwietnia 2012 roku. Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską, marszałka województwa, chorzowski magistrat i UŚ.
źródło 2009-10-23 Powstanie Śląskie
Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Biuro Prasowe UŚ, opr. wij, Gospodarka Śląska
Dziś (23 bm.) zostanie podpisana w Katowicach umowa na
wykonanie opracowania projektu wykonawczego oraz realizację budowy
obiektu pod nazwą Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych.
Przedsięwzięcie jest realizowane w
ramach projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, Chorzów oraz Uniwersytet Śląski w
Katowicach.
Umowa zawarta będzie z konsorcjum, w skład którego wchodzą:
Mostostal Warszawa SA, Acciona Infraestructuras SA oraz Autorska
Pracownia Architektury - Kuryłowicz amp Associates sp. z o.o.
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych (CEBI) wpisuje się w cele I i III zapisane w
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.
Ma zapewnić wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności
adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych w poczuciu
bezpieczeństwa społecznego i publicznego, a także wzrost
innowacyjności i konkurencyjności naszej gospodarki.
Obiekty CEBI powstaną w Chorzowie. Będą miały 79,1 tys. m sześć., a
powierzchni użytkowej 16,8 tys. m kw. Wartość inwestycji: 103.750
tys. zł. - CEBI ma również zintegrować możliwości dydaktyczne i
badawcze śląskich uczelni oraz instytucji partnerskich - wyjaśnia
dr Magdalena Ochwat, rzecznik prasowa Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. - Koncentracja kadry naukowo-badawczej, infrastruktury
oraz materiałów zapewni najbardziej efektywne ich wykorzystanie i
oszczędności, co w rezultacie pozwoli na częstszą modernizację i
zakup nowoczesnych urządzeń. Będzie to rozwiązanie zapewniające
najlepsze wykorzystanie sił i środków dla kształcenia na I, II i
III stopniu studiów, przy równoczesnym zapewnieniu kształcenia w
dwóch językach.
W CEBI zostanie powołana specjalistyczna jednostka prowadząca
niezbędne analizy rynku pracy i zapotrzebowania na specjalistów z
danej dziedziny. W pracę jednostki zostaną włączone
przedsiębiorstwa. CEBI prowadzić będzie nowe makrokierunki i
kierunki. Wśród pierwszych są nauki o środowisku ze
specjalnościami: poznanie i rozumienie środowiska, oddziaływanie na
środowisko, społeczeństwo i środowisko oraz gospodarowanie i
środowisko. Takżefizyka medyczna ze specjalnością na
pierwszym stopniu kształcenia: fizyka diagnostyczna, dozymetria
kliniczna, elektroradiologia, optyka w medycynie, a na drugim
stopniu kształcenia: metody fizyki jądrowej w medycynie, planowanie
radioterapii, metody fizyko-chemiczne i modelowanie komputerowe w
medycynie oraz optometria. Nowe kierunki to z kolei: biofizyka ze
specjalnością: biofizyka molekularna, ponadto biochemia, a także
inżynieria materiałowa ze specjalnością nauka o materiałach oraz
inżyniera biomedyczna ze specjalnością biomateriały,
bioinformatyka, komputerowe systemy obrazowania biomedycznego i
komputerowe systemy w inżynierii rehabilitacyjnej.
Specjalności będą również na innych kierunkach kształcenia. Na
fizyce na drugim stopniu kształcenia będą to:
nano-karbo-technologia, fizyka nanoukładów i kwantowe techniki
informatyczne, nanofizyka i materiały mezoskopowe, modelowanie i
zastosowania (studia polsko-francuskie). Na chemii (chemia
informatyczna, chemia leków). Na matematyce (specjalność na
pierwszym roku kształcenia: modelowanie matematyczne, specjalności
na drugim stopniu kształcenia: matematyka przemysłowa,
biomatematyka).źródło dodatek Śląska
Marka
2009-06-17 Nowa jakość kształcenia - Śląskie
Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Zobacz artykuł w formacie pdf 2008-09-24
Potrzeba nam inżynierów Witold Pustułka
Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował o przekazaniu 20
milionów złotych na Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i
Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEiBI), które do 2012 r. ma powstać w
Chorzowie na terenie byłej jednostki wojskowej, tuż obok Drogowej
Trasy Średnicowej.
Ten projekt to pierwsza od lat poważna inwestycja w infrastrukturę
naukową województwa śląskiego. Ma kosztować 104 miliony złotych.
Inicjatorem jego powstania był Uniwersytet Śląski, który we
współpracy z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Medycznym, Centrum
Onkologii, Głównym Instytutem Górnictwa, Instytutem Medycyny Pracy,
Akademią Ekonomiczną i Akademią im. J. Długosza z Częstochowy chce
stworzyć regionalne centrum kształcenia ustawicznego na
zamówienie.
W praktyce chodzi o to, żeby w zależności od
potrzeb rynku interdyscyplinarna uczelnia w Chorzowie kształciła
młodych ludzi na studiach podyplomowych. - Takie rozwiązanie jest
znane w wielu krajach Europy - twierdzi prof. Wiesław Banyś, rektor
Uniwersytetu Śląskiego. Studenci Śląskiego Centrum będą mogli sami
układać sobie program edukacyjny, by był dostosowany do ich planów
zawodowych. W zajęciach będą też mogli uczestniczyć wyjątkowo
zdolni licealiści, a nawet gimnazjaliści. Chorzowskie Centrum, tak
samo poważnie jak do dydaktyki zamierza podejść do badań naukowych.
Już sprawdzono, że teren dla niego (przekazany już Uniwersytetowi
Śląskiemu) jest wolny od ruchów tektonicznych związanych np. z
eksploatacją węgla, co pozwoli na niezakłóconą pracę aparatury
naukowo-badawczej. Pomysłodawcy przedsięwzięcia chcą, by było
ściśle związane z gospodarką Śląska i komercyjne współpracowało z
tutejszymi firmami. - W województwie śląskim już od wielu lat mamy
do czynienia z niepokojącym zjawiskiem nadprodukcji humanistów -
mówi Sergiusz Karpiński, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i
Kultury Sejmiku. - Mamy za to za mało inżynierów, informatyków czy
matematyków. Na kierunkach technicznych nie ma też zbyt bogatej
oferty, a uczelnie mają bardzo standardowe oferty kształcenia.
Jeśli Centrum powstanie i będzie miało najlepszą kadrę naukową w
woj. śląskim, to łatwo będzie mogło sięgać po środki europejskie na
badania. - Jest bardzo wiele programów pomocowych, które
umożliwiają zakup urządzeń badawczych - twierdzi Bogusław
Śmigielski, marszałek woj. śląskiego. - Poza tym tego typu ośrodek
doskonale wpisuje się w strategię rozwoju naszego regionu.
Pieniądze na nową uczelnię mają pochodzić z czterech źródeł: 64
miliony złotych ma dać budżet państwa (w praktyce Ministerstwo
Szkolnictwa Wyższego i Nauki, które na takie przedsięwzięcia ma
środki unijne), 4 mln zł wyłoży gmina Chorzów, 15 mln zł
Uniwersytet Śląski, a pozostałe 20 mln Sejmik.źródło