51.84687 16.602065

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Œwiatło

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Słowiańska 26Leszno

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Informujemy, iż weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. ozmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwamieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Art.2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. ospółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, zpóźn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:1) w art.12 po ust.12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:W przypadku lokalumieszkalnego wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez BankGospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego FunduszuMieszkaniowego, spłata przypadającej na ten lokal części umorzeniakredytu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega odprowadzeniu przezspółdzielnię mieszkaniową do funduszu Dopłata, o którym mowa wustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowaniakredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230,poz. 1922, z późn. zm.)2) w art.121 uchyla się ust. 2 Wyciąg z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.Art. 12.  1. Na pisemne żądanie członka, któremuprzysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowęprzeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązańspółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej częścizadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżelispółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznychlub z innych środków — spłaty przypadającej na ten lokal częściumorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przezspółdzielnię do budżetu państwa,2) spłaty zadłużenia ztytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1. 11. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o którejmowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przezosobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stanprawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługujeprawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którymwybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.12. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa wust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobęuprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stanprawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługujeprawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którymwybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.13. W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałemkredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środkówKrajowego Funduszu Mieszkaniowego, spłata przypadającej na tenlokal części umorzenia kredytu, o której mowa w ust. 1 pkt 1,podlega odprowadzeniu przez spółdzielnię mieszkaniową do FunduszuDopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. odopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopieprocentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm.).2.(uchylony).3. (uchylony).4. Koszty określeniawartości rynkowej lokalu, wynagrodzenie notariusza za ogółczynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o którejmowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowymobciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielniadokonuje przeniesienia własności lokalu.5. Wynagrodzenienotariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przyzawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnegowynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.Art. 121.   1. Statut spółdzielni możeprzewidywać ograniczenie możliwości przeniesienia przezspółdzielnię na inne osoby własności lokali mieszkalnych w domachdla inwalidów, osób samotnych i innych domach o specjalnymprzeznaczeniu.2. (uchylony).