53.143895 18.1302042

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Studium Język

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Kordeckiego 20Bydgoszcz

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

System wdrażania Funduszy Europejskich w PolsceOrganizacja systemu wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polsceopiera się na specjalnie w tym celu dokumentach. Dokumenty te totzw. Programy Operacyjne, które opisują kto i na co może otrzymaćdofinansowanie. Programy te są niezbędne w celu wykorzystaniaśrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności(FS).Do obowiązujących aktualnie programów Operacyjnych zaliczamy:Program Operacyjny Infrastruktura iŚrodowiskoProgram Operacyjny InnowacyjnaGospodarkaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki16 Regionalnych ProgramówOperacyjnychProgram Operacyjny Rozwój Polski WschodniejDo każdego z programów przygotowane zostały Szczegółowe opisypriorytetów, w których znajduje się więcej informacji szczegółowychna temat zakresu tematycznego projektów, beneficjentów orazwarunków uczestnictwa w konkursach. Uzupełnieniem tych danych mogąbyć informacje zawarte w dokumentacjach konkursowych, któresą  opracowywane i następnie upubliczniane w dniu ogłoszeniakonkursu oraz niezbędne akty prawne regulujące np. zasadyudzielania pomocy publicznej, wytyczne instytucji zaangażowanych wproces wdrażania funduszy unijnych, podręczniki beneficjenta itp.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nalata 2007-2013Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia2007r. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizacjęprogramu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc.całości środków polityki spójności w Polsce.W ramach programu realizowane są duże inwestycjeinfrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu,energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia orazszkolnictwa wyższego.Cel programuCelem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski ijej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przyrównoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia,zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójnościterytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi RamamiOdniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez KomisjęEuropejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będącychpodstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przywykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura iŚrodowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionejStrategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią wramach programu 66,23 proc. całości wydatków ze środkówunijnych.Obecny kształt ProgramuŁączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizacjęProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, zaśwkład krajowy – 9,7 mld euro.Podział środków UE dostępnych w ramach Programu OperacyjnegoInfrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektoryprzedstawia się następująco:transport – 19,4 mld eurośrodowisko – 4,8 mld euroenergetyka – 1,7 mld euroszkolnictwo wyższe – 500,0 mln eurokultura – 490,0 mln eurozdrowie – 350,0 mln euroW ramach programu realizowanych jest 15priorytetów:Gospodarka wodno-ściekowaGospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemiZarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiskaPrzedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogówochrony środowiskaOchrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznychDrogowa i lotnicza sieć TEN-TTransport przyjazny środowiskuBezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportoweInfrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywnośćenergetycznaBezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródełenergiiKultura i dziedzictwo kulturoweBezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochronyzdrowiaInfrastruktura szkolnictwa wyższegoPomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoPomoc techniczna - Fundusz SpójnościInstytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnychpriorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(Instytucjami Pośredniczącymi) są:Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V)Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII)Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X)Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI)Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet XIII).Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.pois.gov.pl/Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata2007-201330 października 2007 r. rada Ministrów przyjęła uchwałę wsprawie przyjęcia Programu Innowacyjna Gospodarka. Wcześniej- 2 października 2007 r. - Komisja Europejska przyjęła namocy swojej decyzji do realizacji Program Operacyjny InnowacyjnaGospodarka.Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowychNarodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jestze środków europejskich. Jest to program skierowany przedewszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizowaćinnowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymitechnologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lubwdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych ikomunikacyjnych.Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności.Jest to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw,instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczącychprzedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparciesystemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnegoinnowacyjnych przedsiębiorstw.Cele ProgramuCelem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka nalata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu oinnowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągniętypoprzez realizację następujących celówszczegółowych:Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwWzrost konkurencyjności polskiej naukiZwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczymZwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarkiw rynku międzynarodowymTworzenie trwałych i lepszych miejsc pracyWzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarceObecny kształt ProgramuW latach 2007-2013 w ramach Programu przedsiębiorcy, instytucjeotoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucjeadministracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokościprzekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację różnego rodzajuprojektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjnościpolskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Z kwoty tej 8,25miliarda euro to środki z Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego (EFRR), a pozostałe 1,46 miliarda euro pochodzi zbudżetu krajowego.Fundusze w ramach Programu zostały podzielone na tzw. osiepriorytetowe, czyli priorytety, które pozwolą osiągnąć cel głównyoraz cele szczegółowe Programu. W ramach Programu określonodziewięć priorytetów, w tym osiem merytorycznych oraz priorytetPomocy Technicznej.Szczegółowy podział na działania występujące w poszczególnychpriorytetach:Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnychtechnologiiDziałanie 1.1  Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarkiopartej na wiedzyDziałanie 1.2  Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki.Działanie 1.3  Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorcówrealizowanych przez jednostki naukoweDziałanie 1.4  Wsparcie projektów celowychOś priorytetowa 2. - Infrastruktura sfery B+RDziałanie 2.1  Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczymDziałanie 2.2  Wsparcie tworzenia wspólnej infrastrukturybadawczej jednostek naukowychDziałanie 2.3  Inwestycje związane z tworzeniem infrastrukturyinformatycznej naukiOś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacjiDziałanie 3.1  Inicjowanie działalności innowacyjnejDziałanie 3.2  Wspieranie funduszy kapitału podwyższonegoryzykaDziałanie 3.3  Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie wMSPOś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjneprzedsięwzięciaDziałanie 4.1  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw orazwsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowegoDziałanie 4.3  Kredyt technologicznyDziałanie 4.4  Nowe inwestycje o wysokim potencjaleinnowacyjnymDziałanie 4.5  Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dlagospodarkiOś priorytetowa 5. Dyfuzja InnowacjiDziałanie 5.1  Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych oznaczeniu ponadregionalnymDziałanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczącychproinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnymDziałanie 5.3  Wspieranie ośrodków innowacyjnościDziałanie 5.4  Zarządzanie własnością intelektualnąOś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynkumiędzynarodowymDziałanie 6.1  Paszport do eksportuDziałanie 6.2  Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów isprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenówinwestycyjnychDziałanie 6.3  Promocja turystycznych walorów PolskiDziałanie 6.4  Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniuponadregionalnym.Działanie 6.5  Promocja polskiej gospodarkiOś priorytetowa 7. - Społeczeństwo informacyjne – budowaelektronicznej administracjiOś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanieinnowacyjności gospodarkiDziałanie 8.1  Wspieranie działalności gospodarczej wdziedzinie gospodarki elektronicznej.Działanie 8.2  Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesutypu B2B.Działanie 8.3  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion.Działanie 8.4  Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie„ostatniej mili”.Oś priorytetowa 9. - Pomoc technicznaInstytucje realizujące ProgramInstytucją Zarządzającą (IZ) dla Programu jest Ministerstwo RozwojuRegionalnego (MRR). Oprócz IZ są również instytucje, którepośredniczą w realizacji Programu – tzw. Instytucje Pośredniczące:Ministerstwo Gospodarki (MG)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)Instytucje te są odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnychpriorytetów Programu, współdziałając w tym zakresie z podległymiInstytucjami Wdrażającymi (Instytucjami Pośredniczącymi IIstopnia).Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.poig.gov.pl/Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata2007-201328 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawieprzyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki,  który jestjednym z programów służących realizacji Narodowych StrategicznychRam Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencjiEuropejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.Cel ProgramuCelem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójnościspołecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacjasześciu celów strategicznych do których należą:Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności dozatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowoZmniejszenie obszarów wykluczenia społecznegoPoprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstwdo zmian zachodzących w gospodarceUpowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapiekształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usługedukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarkiopartej na wiedzyZwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresieopracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości orazwzmocnienie mechanizmów partnerstwaWzrost spójności terytorialnej.Program koncentruje się na wsparciu następujących obszarów:zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjałuadaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnieniazwiązane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznejwszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.Obecny kształt ProgramuProgram Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 proc. ześrodków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) orazw 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano narealizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkładfinansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro, a pozostałą część stanowią środki krajowe.Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno napoziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentucentralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim nawsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych,natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierzeprzeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.Priorytety PO KL:Centralne:I- Zatrudnienie i integracja społecznaII - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnegoprzedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracującychIII - Wysoka jakość systemu oświatyIV - Szkolnictwo wyższe i naukaV - Dobre rządzenieRegionalne:VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkichVII - Promocja integracji społecznejVIII - Regionalne kadry gospodarkiIX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachInstytucje realizujące ProgramMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoUrzędy MarszałkowskieWojewódzkie Urzędy PracySzczegóły znajdują się na stronie: http://www.efs.gov.pl/Regionalny Program Operacyjny WojewództwaKujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WKP) nalata 2007-2013 został oficjalnie zatwierdzony przez KomisjęEuropejską 10 października 2007 r. Instytucją odpowiedzialną zazarządzanie i wdrażanie RPO WKP (Instytucją Zarządzająca RPO) jestZarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Cel ProgramuCelem głównym programu jest poprawa konkurencyjności województwaoraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.Program ten jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiegoZwiększenie konkurencyjności gospodarki regionuPoprawa poziomu i jakości życia mieszkańcówObecny kształt ProgramuNa realizację RPO WKP przeznaczonych jest łącznie 1 245 199 649euro, z czego 951 003 820 euro pochodzą z Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego (EFRR) natomiast 167 824 204 euro stanowiwkład krajowy. Maksymalny poziom dofinansowania został ustalony napoziomie 85 proc. kosztów kwalifikowanych.W ramach RPO WKP, Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanieprojektów realizowanych w ramach ośmiu osi priorytetowych:Rozwój infrastruktury technicznejZachowanie i racjonalne użytkowanie środowiskaRozwój infrastruktury społecznejRozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnegoWzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwWsparcie rozwoju turystykiWspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagającychodnowyPomoc technicznaInstytucja realizująca Program – Urząd Marszałkowski WojewództwaKujawsko-Pomorskiego w ToruniuSzczegóły znajdują się na stronie:http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl/